ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.3. Факторний аналіз собівартості реалізованої продукції

Як було зазначено вище, собівартість продукції являє собою витрати організації (підприємства) на виробництво і реалізацію продукції, є основою порівняння витрат і доходів, а також є одним з узагальнюючих показників інтенсифікації і ефективності споживання ресурсів. Завданнями аналізу собівартості продукції є (рис. 10.2):
оцінка обгрунтованості і напруженості плану по собівартості продукції, витратам виробництва і звертання на основі аналізу поведінки витрат;
аналіз динаміки фактичних показників собівартості і оцінка виконання плану по собівартості;
визначення факторів, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану по них, величини і причини відхилень фактичних витрат від планових;
аналіз собівартості окремих видів продукції;
виявлення резервів подальшого зниження собівартості продукції;
оцінка та визначення оптимального співвідношення виручки і зроблених витрат.
Аналіз собівартості продукції проводиться за наступною схемою.
Визначаються абсолютні і відносні відхилення показників собівартості від аналогічних показників минулих років і від плану.
Проводиться оцінка змін структури собівартості, визначаються зміни питомої ваги окремих статей витрат від аналогічних даних минулих років і плану, обчислюється вплив цих відхилень на підсумковий показник. Одночасно виділяються статті витрат, що мають найбільшу питому вагу в собівартості, та статті витрат, за якими відбувалися найбільші зміни. Аналіз за такими статтями проводиться окремо. Відмінною особливістю даного розділу аналізу є те, що статті витрат тут виступають не тільки як фактори, що впливають на зміну собівартості, але і як окремі компоненти, що формують її структуру. У табл. 10.1 наведена схема аналізу факторів і по-казателей собівартості продукції.
Визначається рівень витрат на карбованець товарної продукції, що характеризує їх окупність, проводиться аналіз динаміки цього показника і оцінка факторів, що впливають на його рівень.
5 Фінансовий аналіз Управління фінансами
Аналіз витрат, -11
Аналіз Аналіз загально-вироблених комерційних господарських, організацією витрат
II управлінських витрат
Особливості формування та аналізу витрат періоду (загальногосподарських і комерційних)
Г

Аналіз формування собівартості реалізованої продукції
Факторний аналіз собівартості реалізованої продукції
Факторний аналіз показника витрат на 1 руб. продукції
Розрахунок і оцінка
впливу на собівартість
Аналіз калькуляції окремих виробів
продукції використання праці , матеріалів і основних виробничих фондів
Аналіз Особливості аналізу та оцінка собівартості про-впливу на по: еле-собівартість там витрат, статтями продукції витрат, центрам віз-використання никновения витрат, основних про-центрам відпові- виробничих ності та галузевим фондів сегментам бізнесу Аналіз
та оцінка впливу на собівартість продукції використання матеріальних-них ресурсів
Аналіз і оцінка впливу на собівартість продукції ис-пользова-ня праці

Класифікація витрат і її використання в управлінському і фінансовому обліку
Аналіз і оцінка впливу собівартості продукції на величину прибутку
Аналіз впливу обліку витрат на прибуток

Операційний важіль і оцінка його ефекту
Аналіз поведінки витрат, взаємозв'язок витрат, обсягу продукції і прибутку
Розрахунок маржинального доходу, порога рентабельності продажів товарів і запасу фінансової міцності

Рис. 10.2. Аналіз витрат і собівартості продукції
Зміна (+, -) витрат у залишках продукції на складах і у відвантаженні
Таблиця 10,1 Схема аналізу факторів і показників собівартості товарної і реалізованої продукції
Сировина і матеріали (мінус поворотні відходи)
Паливо і енергія на технологічні цілі
Основна заробітна плата виробничих робітників
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Страхові внески (соціальне, медичне страхування тощо)

Зразкові статті калькуляції
Витрати на підготовку і освоєння виробництва
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
Повна се-собівартість товарної продукції
Повна собівартість реалізованої продукції

Загальновиробничі
витрати
Загальногосподарські витрати
Втрати від шлюбу
Інші виробничі витрати
Комерційні витрати
Значна питома вага в собівартості займають прямі матеріальні та трудові витрати. Їх розмір залежить від впливу багатьох чинників, основними з яких є:
зміна обсягу продукції;
зміна структури витрат;
зміна рівня витрат у собівартості.
Відхилення прямих витрат за рахунок зміни обсягу товарної продукції (± ПЗтп) можна виразити формулою
5 *
± пзтп = ш " (± тп).
131
Відхилення прямих витрат за рахунок зміни структури продукції (± ПЗСТР) розраховуються так:
± ПЗСТР = П3пфтп-ПЗП - (± ПЗтп). Відхилення прямих витрат за рахунок зміни їх рівня в собівартості окремих виробів обчислюються за формулою: ± ПЗУЗ = ПЗФ - ПЗПФТП, ± ПЗУЗ = ПЗФ - ПЗПфТП,
де ПЗП ± ТП
ПЗпфтп
± ПЗтп
ПЗФ
У табл. 10.2 наведено порядок аналізу собівартості продукції за згаданою вище схемою.
Крім перерахованих вище факторів на рівень собівартості 'впливають зміни:
технічного рівня виробництва;
організації виробництва і праці;
обсягу, структури і розміщення виробництва;
використання природних ресурсів;
розвитку виробництва.
Методику аналізу собівартості продукції по цих групах факторів розглянемо виходячи з технічного рівня виробництва.
Зміна собівартості продукції за рахунок підвищення технічного рівня виробництва. При визначенні економії від зниження собівартості за факторами цієї групи в розрахунок приймається економія як до кінця звітного періоду, так і перехідна - від впровадження заходів в наступному періоді. Сума обох величин становить загальну економію в розрахунку на рік.
Економію до кінця року від впровадження заходів щодо підвищення технічного рівня виробництва (ДЕ2) визначають за формулою
ДЕ
де N - обсяг реалізованої продукції (робіт) з моменту
впровадження заходу до кінця звітного року;
^ Отвк, ^ 1тек - змінювані прямі поточні витрати на одиницю
планова величина прямих витрат, руб.;
не виконання або перевиконання плану по товарній продукції,%;
сума планових витрат, розрахованих за плановими нормами фактичних обсягу і структури продукції, руб.;
зміна обсягу товарної продукції, од.;
сума прямих витрат, розрахована за фактично сформованим нормам, на фактичний обсяг і структуру продукції, руб.
реалізованої продукції відповідно до і після впровадження заходу .
Таблиця 1 0.2 Аналіз собівартості продукції № п / п Найменування етапів Зміст Джерела інформації: 1 2 3 4 1. Аналіз структури та динаміки собівартості продукції: 1.1 Визначення питомої ваги елементів витрат (кошторис витрат) Вишукування шляхів і джерел зниження витрат у загальній їх сумі. Визначення раціональний-ності структури (зниження її матеріаломісткості і трудомісткості). Визначення частки витрат на 1 грн. товарної продукції Аналіз процентного співвідношення витрат у собівартості (кошторис за-трат) 1.2 Визначення питомої ваги витрат у структурі калькуляції Аналіз зв'язку витрат з ре-док, їх роль в про-виробничому процесі. Визначення найбільших складових. Визначення витрат, за якими найбільші перевитрати, непродуктивні витрати.
Визначення окремих витрат на 1 грн. товарної продукції Аналіз процентного співвідношення витрат у собівартості (калькуляція) 2 Аналіз прямих матері - альних і трудових витрат 3 Аналіз непрямих витрат Аналіз формування витрат (аналіз норм та нормативів).
Аналіз методів розподілу на собівартість одиниці продукції. Визначення на 1 руб. товарної продукції. Визначення динаміки витрат Самотній розрахунок. Кошторис загальноцехових витрат. Кошторис загальнозаводських витрат. Кошторис внепроіз-вальних (комерційних) витрат 1 2 3 4 4 Аналіз за Аналіз факторів, впливаю Баланс підпри-трат на 1 руб. щих на показник: ємства. товарної продукції зміни структури випущеної продукції
± Сстр = (СП
1ФСТР
гп ^ ТПФ "-Петро / - 1Ік
зміна рівня витрат на виробництво окремих виробів
± "зи -; --- Кошторис витрат на виробництво.
Калькуляції .
Синтетичні та аналітичні рахунки, що відображають витрати матеріальних, трудових і грошових коштів:
± Сстр - загальне відхилення від плану собівартості фактично випущеної продукції за рахунок зміни структури, руб .;
"з [ФСТР среднеплановая собівартість одиниці продукції при фактичній структурі, руб.;
" Сщстр - середовищ-непланова себестоі-тість одиниці про-дукції при плановій структурі, руб.;
ТП ® - фактична кількість випущеної продукції, од.
. ± УЗзі-зміна рівня витрат на окремі вироби, руб.;
4
3
2

1и | сп
У с5 ± ІЦМ - фактична
собівартість збільшена або зменшена на суму впливу зміни цін на матеріали (± ІЦМ)
3) зміна цін і тарифів на споживання матеріальних ресурсів
Ф /-.Ф
и
У3ЗІ-
1іМ
у ^ фсф ± Іцм
або
Мсй ЕІМ
4) зміна цін на про-дукцію
И
Ф, -. Ф К і
І ^ - фактична структура продукції, од.;
ГФ ± ІЦМ
ьі -
витрати на 1 крб. продукції, розраховані при фактичній собівартості одиниці продукції і планових цінах на матеріальні витрати, руб.;
Ні - планові ціни на продукцію, руб.;
Сі - витрати на 1 руб. продукції при плановій собівартості продукції і планових цінах на матеріальні витрати, руб.
У3ЗІ _ рівень витрат при зміні цін і тарифів на матеріальні ресурси, руб.;
Ц ^ - "фактична собівартість за фактичними цінами на матеріали, руб.;
К> Цй -
ціни фактичні та планові на матеріали, руб.
± УЦТП - зміна цін на товарну продукцію, руб.

Ик і
Їм
перехідна економія розраховують за формулою
де 5тек - різниця змінюваних прямих поточних витрат у собівартості одиниці виробу; N12 - обсяг випуску продукції за період, що переходить на наступний рік у межах 12 місяців з моменту впровадження заходу.
Розрахунок впливу на собівартість реалізованої продукції змін технічного рівня виробництва ведеться за всіма елементами витрат, на зниження або підвищення яких впливають здійсненням заходу з нової техніки.
Загальна зміна собівартості за період за всіма елементами витрат становить:
Л5рп = ДЗП + ДМ + ТАК,
де Л5РП - загальне зміна витрат на виробництво реалізованої продукції; ДЗП - зміна витрат з оплати праці; ДМ - зміна матеріальних витрат; ДА - зміна амортизації.
У свою чергу, зміна витрат з оплати праці характеризується абсолютним і відносним відхиленням:
а) абсолютне відхилення: ДЗП = ЗЩ - ЗПо;
б) відносне відхилення: ДЗП = ЗП1 - ЗП0 х / РП,
де - звітна і базова величини витрат з оплати праці;
/ Рп - індекс зміни виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).
7РП = РП1: РП0,
де РП1, РП0 - звітна і базова виручки від реалізації продукції. Зміна матеріальних витрат розкладається аналогічно:
а) абсолютне відхилення: ДМ =
б) відносне відхилення: ДМ = - х,
де - звітна і базова величини матеріальних витрат.
Вплив амортизації складе:
а) абсолютне відхилення: ТАК = -
б) відносне відхилення: ТАК = -,
де АТ - звітна і базова величини амортизаційних відрахувань.
Найважливішу роль у зниженні собівартості продукції грає оперативний економічний аналіз. З його допомогою своєчасно оцінюються складаються господарські ситуації з формуванням собівартості виробленої продукції, вчасно розкриваються причини недоліків у роботі, внутрішньогосподарські резерви поліпшення використання виробничих ресурсів, оперативно приймаються управлінські рішення щодо усунення негативних моментів і мобілізації виявлених резервів зниження собівартості продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Факторний аналіз собівартості реалізованої продукції "
 1. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 2.  5.1 РОЛЬ ПРИБУТКУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ предпринима тельствами
    Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці,
 3.  11.1 фінансовий аналіз на підприємстві
    У сучасних умовах нормальне функціонування підприємства незалежно від форми власності вимагає від керівництва ретельного, системно-комплексного підходу до аналізу фінансового стану, а для грамотного управління фінансами підприємства - розробки та реалізації фінансової стратегії. Аналіз фінансового стану (надалі - фінансовий аналіз) порівняно недавно, тільки в середині
 4.  Глава 2.5. Аналіз основного капіталу
    Аналіз основних засобів - процес багатоплановий (див. рис. 2.7). У таблиці 2.10, в якій відображено вплив господарських операцій з основними засобами на фінансовий стан і результати діяльності організації. Аналіз структури і стій міст джерел капіталу Аналіз структури та ціни функціонуючого капіталу Аналіз інеї: тированного капіталу. Аналіз основного капіталу Аналіз оборотного
 5.  Аналіз та управління трудовими ресурсами
    Раціональна організація кадрів має серйозне значення для ефективної роботи, збільшення фінансових результатів будь-якого підприємства. Управління кадрами як система включає нижченаведені блоки: 1.Запуск Наймання Вибір Керуючий кадрами «діє» Переговори на ринку праці Укладення контрактів Процеси Навчання Тренування Умови роботи Управління робочою силою Охорона здоров'я Запобігання
 6.  7.1.3. Аналіз собівартості
    Слід рекомендувати аналогічний принцип контролю витрат - процес зменшення витрат повинен тривати невизначено довго, рівно стільки, скільки існуватиме підприємство.? Складання списку провідників витрат Складання Уточнення списку таблиці впливу провідників витрат JL} Заповнення таблиці впливу 1 Аналіз структури витрат і вибір найбільш
 7.  Питання для самоперевірки.
    Які класифікації витрат в основному використовуються при аналізі та контролі витрат? У чому сенс і зміст загальної класифікації витрат? Опишіть процедуру формування собівартості вироблених товарів. У чому відмінність витрат, які стосуються продукту, і витрат, що відносяться до періоду? Як класифікуються витрати? Які показники використовуються як інваріантів для змінних і
 8.  Глава 8.1. Процес утворення прибутку
    Прибуток це приріст власного капіталу, обумовлений збільшенням вартості активів підприємства. Основна ідея, закладена в цьому положенні, може бути проілюстрована наступним простим прикладом (припустимо, що підприємство не користується позиковими засобами) (рис. 8.1). Початковий баланс Продаж товару Фіксування прибутку Актив Власний Актив Власний Актив Власний
 9.  Глава 8.2. Аналіз фінансових результатів
    Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає дослідження таких елементів: 1) зміни кожного показника за поточний аналізований період («горизонтальний аналіз» показників фінансових результатів за звітний період), представлена ??нижче таблиця містить у собі приклад такого аналізу; Операційні фінансові результати Надзвичайні фінансові результати Прибути від
 10.  Питання для самоперевірки.
    За якими напрямками проводиться аналіз прибутку? Яке значення має аналіз складу прибутку в динаміці? У якій послідовності проводиться аналіз прибутку від звичайних видів діяльності? Які фактори впливають на зміну прибутку від продажів? Характеристика показників рентабельності. Цілі і завдання розрахунку показників рентабельності. Фактори формування виручки від продажів для цілей
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка