ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 2007 - перейти до змісту підручника

10.3 форми і систем и оплати праці

На підприємствах різних форм власності найбільш рас-розлогий дві форми оплати праці: відрядна - оплата за кожну одиницю продукції або виконаний обсяг робіт і погодинна - оплата за відпрацьований час, але не календарне, а робочий, нор мативно, яке регулюється законом. Існує ряд умов, при яких доцільно застосовувати ту чи іншу форму оплати праці. Умови застосування відрядної оплати праці: | наявність кількісних показників роботи, безпосередній але залежать від конкретного працівника; | можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт; | можливість у робітників конкретної ділянки збільшити Вира ботку або обсяг виконуваних робіт; | необхідність на конкретній виробничій ділянці сти-стимулювати робітників у подальшому збільшенні вироблення продукції або обсягів виконуваних робіт; | можливість технічного нормування праці. На кожному конкретному підприємстві залежно від характе ра випускається, наявності тих чи інших технологічних процесів, рівня організації виробництва і праці застосовується та чи інша форма оплати праці. Наприклад, відрядна оплата праці може бути неефективною, якщо застосовувати тільки відрядно-преміальний або відрядно-прогресивний варіант, але якщо вико ристовувати акордну систему, то ефективність її зростає. На од ном і тому ж підприємстві залежно від випуску конкретного виду продукції по цехах варіанти застосування оплати праці також можуть бути різні. Найбільш ефективна та форма оплати, яка сприяє зростанню виробітку, поліпшенню якості виробів, зниження їх собі вартості та отримання додаткового прибутку, забезпеченню поєднання інтересів працівників з інтересами колективу підпри ємства.
Залежно від організації купа форми заробітної плати можуть бути індивідуальними і колективними. Відрядна форма заробітної плати підрозділяється на слідую щие системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, непряма відрядна, акордна. Пряма відрядна система оплати полягає в тому, що зарабо ток нараховується працівнику за заздалегідь встановленими розцінками за одиницю якісно виготовленої продукції. Основним елементом том цієї системи є відрядна розцінка, яка встановлюється ється виходячи з тарифної ставки (окладу), що відповідає розряду роботи, норми виробітку чи норми часу на дану роботу. При відрядно-преміальною системою працівник отримує оплату сво його праці за прямими відрядними розцінками і додатково получа ет премію за кількісні і якісні показники роботи. Відрядно-прогресивна система - оплата праці працівника осуще ствляется за прямими відрядними розцінками в межах виконання норм, а при виробленні понад норми - за підвищеними розцінками. За непрямою відрядною системою рівень заробітку працівника ста вітся в пряму залежність від результатів праці (роботи) обслу жива їм робітників-відрядників. При акордно-відрядній оплаті купа розцінка встановлюється на весь обсяг роботи (а не на окрему операцію) на основі чинних норм часу або норм виробітку і розцінок. При дан ной системі оплати праці робочі преміюються за скорочення термінів виконання робіт, що посилює стимулюючу роль цієї системи у зростанні продуктивності праці.
Погодинна заробітна плата має дві системи: просту по тимчасову і почасово-преміальну. При погодинній оплаті крім заробітку за тарифною ставкою (окладом) за фактично отра Бота час виплачується премія за виконання і перев полнение певних показників у роботі. Необхідні умови для застосування погодинної оплати: | облік і контроль за фактично відпрацьованим кожним робіт ніком часом із зазначенням часу простою; | обгрунтоване привласнення робочим-повременщикам тарифних розрядів (тарифних ставок і окладів), а фахівцям і дру гим службовцям - ставок (посадових окладів) в відпо вії з виконуваними посадовими обов'язками з урахуванням ділових якостей працівників; | розробка і застосування обгрунтованих норм обслуговування, нормування завдань і нормативів чисельності по кожній категорії робітників. Конкретні умови застосування тієї чи іншої системи оплати праці визначаються тим, які завдання ставить перед собою робото тель. Якщо метою роботодавця є збільшення обсягів вироб ництва і забезпечення високих кількісних досягнень в тру де, то в цьому випадку застосовується пряма і відрядно-преміальна системи. Якщо важливо домогтися виконання деякого об'єму ра бот в найкоротші терміни (ремонтно-будівельні роботи), примі няется акордно-відрядна система.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3 форми і систем и оплати праці "
 1. 16.3. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  Форми і системи оплати праці визначають особливості ис-користування норм праці і тарифної системи для розрахунків робітної плати працівників залежно від різних виробничо-економічних факторів. Залежно від того, який головний критерій береться за основу розрахунку заробітної плати - обсяг виконаної роботи в фі зичних одиницях або кількість відпрацьованого часу, - на підприємствах
 2. 2. Система формування фінансових показників
  На діяльність будь-якої організації впливає безліч чинників. Результатні показники економічного суб'єкта залежать від стану національної економіки, місця розташування, наявності та стану конкурентів, організаційно-технічного рівня виробництва, ефективності менеджменту. Іншими словами, діяльність організації залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів. Рис. 1 Загальна схема
 3. Виробничий кооператив
  - це добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої та іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Згідно з Федеральним законом від 8 травня 1996 р № 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах", у формі виробничих кооперативів можуть створюватися і
 4. 1 4.5. ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ РОБОТОДАВЦЯМИ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ РФ
  У сучасних умовах керівники багатьох підприємств, особливо малих, різних організаційно-правових форм господарювання суттєво і свідомо порушують основні положення Трудового кодексу РФ і при цьому не несуть ніякої відповідальності. Така ситуація стала можливою тільки з причини безконтрольності з боку держави за дотриманням Трудового кодексу РФ. Другою важливою
 5. 10.2 Нормування і оплата праці
  В умовах ринкової економіки підприємства, які отримали право самостійно займатися організацією заробітної плати, використовують для цього різні моделі і підходи. У будь-якому слу чаї це повинно відповідати нормі плати за працю, а її розмір - є ціна праці, яка визначається на ринку праці взаємодією попиту на конкретні види праці з його пропозицією. Норма є узаконене встановлення,
 6. 8.1.Особенності організації фінансів підприємств сільського хо зяйства
  Особливості сільськогосподарського виробництва полягають у тому, що воно має справу з живими організмами - тваринами і рослинами . Використовує в процесі праці землю в якості головного, нічим незаме німого засоби виробництва. Ці особливості можна об'єднати в такі групи: Природно-кліматичні і природно-біологічні: грунтово-кліматичні особливості визначають зональну
 7. 5.4. Трудові ресурси
  Основні поняття Трудові ресурси - це частина населення, що володіє физиче-ським розвитком, розумовими здібностями і знаннями, що дають-ми воможность трудитися. До трудових ресурсів відноситься населе ня як у працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів праці, війни, дитинства та непрацюючих осіб працездатний-ного віку, які отримують пенсії по старості на пільгових умовах-ях), так і
 8. 10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  У капітальному будівництві набули поширення в основному наступні два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ». При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора. Даний спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві
 9. 10.4. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
  Перехід Росії на ринкові відносини істотно вплинув на всі складові частини економічної політики, в тому числі і на політику в області ціноутворення. Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової політики РФ і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення. Водночас механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
 10. 14.4.1. Системи і форми оплати праці
  Оплата праці - система відносин, пов'язана із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до закону, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними актами та трудовими договорами [ст. 129 ТК РФ]. Для оплати праці працівників можуть застосовуватися такі системи: тарифна система оплати праці; бестарифная
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка