ГоловнаЮриспруденціяКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Качалов В.А., Качалова О.В.. Кримінально-процесуальне право, 2007 - перейти до змісту підручника

10.3 Характеристика загальних умов попереднього розслідування

Форми попереднього розслідування Як уже раніше зазначалося, попереднє розслідування проводиться у формі дізнання або у формі попереднього слідства, тобто починаючи провадження попереднього рассле дования у формі дізнання, його необхідно і закінчувати у формі дізнання, або навпаки. Відмінність попереднього слідства від дізнання полягає в тому, що: попереднє слідство є основною формою попереднього розслідування в порівнянні з доз наніем; попереднє слідство обов'язково по всіх уго ловного справах, за винятком тих, які віднесені до компетенції органів дізнання. Так, наприклад, доз нание проводитися за порушеними кримінальними де лам невеликої або середньої тяжкості, перелік яких визначено в п. 1 ч. 3 ст. 150 КПК РФ, і порушеною стосовно конкретних осіб. Крім цього, дізнання проводитися у кримінальних справах невеликої або середньої тяжкості за письмовою вказівкою прокурора; попереднє слідство і дізнання вироблятися різними учасниками кримінального судочинства з боку звинувачення. Так дізнання може проводитися дізнавачем або слідчим, а попереднє слідство проводитися тільки слідчим, в рідкісних випадках може проводитися начальником следствен ного відділу, або слідчою групою. термін попереднього слідства багато в чому більше ніж термін дізнання; Підслідність кримінальних справ - система юридичних ознак кримінальної справи, на основі яких можна визна лити орган, повноважний розслідувати конкретну кримінальну справу. Розрізняють такі ознаки підслідності: предметна ознака підслідності; територіальна ознака підслідності; персональний ознака підслідності; альтернативний ознака підслідності. Предметною ознакою підслідності повинне відповідати: суспільна небезпека вчиненого злочину; юридична кваліфікація вчиненого; складність обставин скоєного злочину для провадження попереднього розслідування. Виходячи з предметного ознаки підслідності, ус новлюють переліки злочинів, розслідування яких належить до відання того чи іншого органу попереднього слідства або дізнання. Так в ході провадження попереднього слідства ме чекаю слідчими різних відомств кримінальні справи можуть бути підслідні: А. Слідчим прокуратури. Як правило, слідчим прокуратури підслідні кримінальні справи про найбільш тяж ких злочинах. Перелік таких категорій злочинів перерахований в п. а ч. 2 ст. 151 КПК РФ. Підвідомчість кримінальних справ слідчими різних прокуратор РФ визна-виділяється відповідно до наказу Генерального прокурора РФ № 54 від 9 вересня 2002 Б. Слідчим органів Федеральної служби безпечно сті. Слідчим ФСБ РФ підслідні кримінальні справи про злочини, що посягають на основи конституційного ладу РФ, безпеку держави, а також деякі престу ння проти його економічної безпеки: контрабанда з кваліфікуючими ознаками; незаконний експорт техноло гий, науково-технічної інформації, послуг, сировини, матеріалів і озброєння, використовуються при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки; тероризм, органі зація незаконного збройного формування та участь у ньому; викрадення повітряного судна або водного транспорту, залізно дорожнього рухомого складу та ін У тому випадку, якщо дер дарча зрада, шпигунство, розголошення державної таємниці та втрата документів, що становлять державну таємницю, здійснюються спеціальним суб'єктом, зазначеним у п. в ч. 2 ст. 151 КПК РФ, то попереднє слідство прово диться також слідчими органів ФСБ РФ. В. Слідчим органів внутрішніх справ РФ. Даним посадовим особам органів внутрішніх справ підслідні кримінальні справи про злочини проти державної, му муніципальні та особистої власності, проти здоров'я грома-дян, проти громадської безпеки та громадського по-рядка і т. д. Весь перелік злочинів, підслідних слідчим органів внутрішніх справ, визначено у п. 3 ч. 2 ст. 151 КПК РФ. Г. Слідчим органів з контролю за обігом нарко тичних і психотропних речовин. Слідчі органів з контролю за обігом наркотичних і психотропних речовин проводять попереднє слідство у кримінальних справах про злочини, пов'язані з контрабандою наркотичних засобів, незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням-ем, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних чи психотропних речовин і т. д. Весь перелік злочинів, подслед-жавних слідчим органів з контролю за обігом нар котических і психотропних речовин визначено у п. 5 ч. 2 ст. 151 КПК РФ. При провадженні дізнання відповідно до предметним (родовим) ознакою кримінальні справи підслідні: дізнавач (слідчим) органів внутрішніх справ РФ. Їм підслідні всі кримінальні справи, за винятком тих, що не підслідні іншим органам дізнання. Б. дізнавача прикордонних органів ФСБ РФ. Їм під слідчим кримінальні справи, пов'язані з порушенням законо давства РФ про континентальний шельф про исключитель ної економічній зоні РФ, з незаконним видобутком водних жи Вотня і рослин і т. д. Весь перелік злочинів, під слідчих дізнавача прикордонних органів ФСБ РФ оп Рідшали в п. 3 ч. 3 ст. 151 КПК РФ. Дізнавача органів служби судових приставів Міністерства юстиції РФ. Дізнавача даних органів під слідчим кримінальні справи, пов'язані із злочинами про ти правосуддя, тобто злочину передбачені ст. 294 КК РФ (перешкоджання здійсненню правосуддя і вироб-ництва попереднього розслідування), ст. 297 КК РФ (НЕ-повагу до суду), ст. 315 КК РФ (невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового рішення) і т. д. Г. дізнавач митних органів РФ. Вони здійснюва ляють попереднє розслідування у формі дізнання по уго-ловного справах, пов'язаних з контрабандою, ухиленням від сплата платником ти митних платежів, що стягуються з організації або з фі зического особи. Ж. Дізнавачі органів Державної протипожежне ної служби. Дізнавачі даних органів виробляють дізнання у кримінальних справах про злочини, пов'язаних з уничтоже ням або пошкодженням майна з необережності, нару шением правил пожежної безпеки, знищенням або по пошкоджень лісів. З. дізнавача (слідчим) органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Їм при провадженні дізнання підслідні кримінальні справи про злочини, пов'язані із злочинами проти здоров'я населення (незаконне придбання, зберігання, перевезення, з виготовленням, переробка наркотичних засобів та психотроп них речовин або їх аналогів і т. д.). Територіальному (місцевому) ознакою підслідно сти відповідає одне із загальних умов попереднього розслідування, як місце провадження попереднього рас прямування. Крім цього територіальним (місцевому) призна ку підслідності має відповідати: місце скоєння злочину; місце виявлення злочину; місце перебування підозрюваного, обвинуваченого або більшості свідків. Попереднє розслідування повинно проводитися в тому районі, де вчинено злочин. У разі, якщо пре ступление розпочато в одному місці, а закінчено в іншому, то уго ловного справа розслідується за місцем закінчення злочину. Крім цього, з метою забезпечення найбільшої швидкості і підлогу ноти розслідування воно може вироблятися за місцем знаходжу-дення обвинуваченого або більшості свідків. Персональний (особистий) ознака підслідності у кримінальних справах характеризується: службовим становищем особи, яка вчинила злочин ня. При чому категорія злочини не має зна чення. посадовим становищем обвинуваченого; віком обвинуваченого; фізичними і психічними якостями особи, совер шівшего суспільно небезпечне діяння.
Так, виходячи з персонального (особистого) ознаки під слідчо при провадженні попереднього розслідування при вання у формі попереднього слідства, кримінальні справи будуть підслідні: А. Слідчим військової прокуратури. Так, следовате чи військової прокуратури розслідують кримінальні справи про всі злочини, незалежно від їх категорії, скоєних: військовослужбовцями за призовом або за контрактом; покликаними на збори військовозобов'язаними; робітниками і службовцями Збройних сил РФ у зв'язку з виконанням службових обов'язків або в расположе нии військової частини , установи, військово-навчального закла дення, підприємства, організації Збройних сил РФ; іншими особами, щодо яких є спеці ально вказівка ??в законодавстві РФ. Б. Слідчим територіальних прокуратур по всіх злочинів, скоєних особами, щодо яких застосовується особливий порядок провадження у кримінальних де лам. Це відносно: 1) члена Ради Федерації і депутата Державної Думи, депутата законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта РФ, депутата, члена виборного-го органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи органу місцевого самоврядування; судді Конституційного суду РФ, судді федерального суду загальної юрисдикції або федерального арбітражного суду, мирового судді та судді конституційного (статутного) суду суб'єкта РФ, присяжного або арбітражного засідателя в пери од здійснення ним правосуддя; Голови Рахункової палати РФ, його заступника та аудиторів Рахункової палати РФ; Уповноваженого з прав людини в РФ; Президента РФ, що припинив виконання своїх підлогу жень, а також кандидата в Президенти РФ; прокурора; слідчого; адвоката. З'єднання і виділення кримінальних справ, а також виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи З'єднання кримінальних справ З'єднання кримінальних справ, являє собою соедине ня в одне провадження кількох кримінальних справ, яке можливе лише за наявності матеріальних (фактичних) і процесуальних підстав. Матеріальним (фактичним) підставою з'єднання кримінальних справ в одне виробництво має відповідати вчинення: кількома особами одного або декількох преступле ний у співучасті; однією особою, кілька злочинів; особою, обвинуваченим в заздалегідь не обіцяне укриватель стве злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах; злочину не встановленим особою, що підлягає залученню в якості обвинувачуваного, якщо є дос таточность підстави вважати, що кілька преступле ний здійснені однією особою або групою осіб. Процесуальним підставою з'єднання кримінальних справ в одне провадження є наявність постанови прокурора. При з'єднанні кримінальних справ в одне провадження термін провадження по них визначається по тому кримінальній справі, який має найбільш тривалий термін попереднього розслідування. З'єднання кримінальних справ в одне провадження є правом органів попереднього слідства та дізнання-ня. Виділення кримінальної справи Виділення кримінальної справи представляє собою виділення в окреме провадження іншої кримінальної справи, яке можливе за наявності матеріальних (фактичних) і процес суальних підстав. Матеріальними (фактичними) підставами виділення кримінальних справ в окреме провадження будуть: наявність окремих обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках, до гда одну особу не встановлено, сховалося від слідства чи бо місце його знаходження не встановлено, місце знаходжу дення відомо, але відсутня реальна можливість його участі в кримінальній справі або дана особа захворіло і його захворювання підтверджується медичним заклю чением; наявність неповнолітнього обвинуваченого, притягнутий ного до кримінальної відповідальності разом з абсолютно літніми обвинуваченими; наявність інших осіб, підозрюваних або звинувачених у зі вершении злочину , не пов'язаного з діяннями, вме няемие в провину по розслідуваної кримінальної справи, до гда про це стає відомо в ході попереднього розслідування. Процесуальним підставою виділення кримінальних справ в окреме провадження можливе за наявності постанови, винесене дізнавачем, слідчим, прокурором. Характерні риси виділення кримінальної справи в окреме провадження Виділення кримінальної справи в окреме провадження є правом дізнавача, слідчого, прокурора. Воно допускається в разі, якщо це не відбитися на всі сторони, об'єктивності попереднього розслідування при вання і вирішення кримінальної справи за умови великого об'єму кримінальної справи або множинності епі зодов по даній кримінальній справі. Якщо виділяється кримінальну справу щодо нового чи ца або нового злочину, то в постанові про виокрем леніі кримінальної справи має бути рішенні про возбуж деніі кримінальної справи. Термін попереднього розслідування за новим пре ступленій або щодо нової особи повинен ісчіс ляться з дня винесення постанови про виділення кримінальної справи в окреме провадження, а в інших випадках - з дня порушення кримінальної справи. Початок виробництва попереднього розслідування і закінчення попереднього розслідування Під початком виробництва попереднього расследова ня розуміють можливість органів попереднього рассле дования виробляти процесуальні (слідчі) дії щодо встановлення обставин скоєного злочину, виявлення та закріплення слідів злочину, розкриття та викриття винних і притягнення їх в якості обві няемих при суворому дотриманні прав, свобод і законних ін тересов громадян і організацій. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи. Процесуальним підставою порушення кримінальної справи вважається, дача згоди пуття Рором на постанову, винесення дізнавачем, органом дізнання, слідчим. У тому випадку, якщо прокурор сам виносу сит постанову про порушення кримінальної справи, то згода прокурора на це не потрібно. Якщо прокурор не дає згоди на порушення кримінальної справи, то воно вважається не возбуж денним. Не рідко бувають випадки, коли слідчому, дізнавачу доручають виробництво по вже порушеній кримінальній де-лу. У таких випадках слідчий, дізнавач виносить поста-Постановою про прийняття кримінальної справи до свого провадження, копію якого направляє протягом 24 годин з моменту вине сення постанови прокурору. Закінчення попереднього розслідування означає закінчення виконання органами попереднього расследова ня всіляких процесуальних (слідчих) дій у кримінальній справі. Виробництво попереднього розслідування вважається закінченим з моменту: припинення кримінальної справи та кримінального преследова ня; складання обвинувального висновку для направле ня його разом з матеріалами кримінальної справи прокурений ру; складання обвинувального акта; направлення справи до суду для вирішення питання про застосування розміру нии примусових заходів медичного характеру. Невідкладні слідчі дії - дії, осуще ствляемие органом дізнання після порушення кримінальної справи, по якому провадження попереднього слідства обов'язково, з метою виявлення і фіксації слідів переступив лення, а також доказів, які потребують негайного закріплення, вилучення і дослідження. Характерні риси виробництва невідкладних слідчих дій Виробництво невідкладних слідчих дій віз можна тільки у випадку, якщо по даній кримінальній де лу є ознаки, що свідчать про те, що у кримінальній справі необхідно виробництво предвари тельного слідства.
 Термін виробництва невідкладних слідчих дій становить не більше 10 діб з моменту порушення кримінальної справи, до його направлення прокурору для подальшого провадження попереднього слідства. Виробництво невідкладних слідчих дій повинні проводитися органами дізнання. Таким пра вом наділені: дізнавачі органів внутрішніх справ РФ і дізнавачі органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, по всіх кримінальних справах, за винятком тих, які вказані в п. п. 2-6 ч. 2 ст. 157 КПК України; дізнавачі органів федеральної служби безпеки у кримінальних справах про злочини, що посягають на основи конституційного ладу РФ, безпека го сударства, а також деякі злочини проти його економічної безпеки: контрабанда з квалифици рующими ознаками; незаконний експорт технологій, науково-технічної інформації , послуг, сировини, мате ріалів і озброєння, використовуваних при створенні кричу жия масового знищення, озброєння і військової техні ки; тероризм, організація незаконного збройного формування та участь у ньому; викрадення повітряного судна або водного транспорту, залізничного рухомого складу та ін дізнавачі митних органів - у кримінальних справах, пов'язаних з контрабандою, ухилення від сплати тамо- дені платежів, що стягуються з організації або з фізичним тичного особи і т. д. командири військових частин і з'єднань, начальники 12 військових установ і гарнізонів - у кримінальних де лам про злочини, вчинені військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, а також чи цями цивільного персоналу Збройних сил РФ, дру гих військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єднання, установи, гарнізону; начальники установ і органів кримінально-виконавчої тельной системи Міністерства юстиції РФ - по уго ловного справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками відповідних установ та органів, а одно про пре ступленій, вчинені в розташуванні зазначених установ та органів іншими особами; інші посадові особи, яким надані повно важення органів дізнання відповідно до ст. 40 КПК РФ: капітани морських і річкових суден, що перебувають в далечінь ньому плаванні - у кримінальних справах про злочини, вчинені на даних судах; керівники геолого розвідувальних партій і зимівлі - у кримінальних справах про злочини, вчинені за місцем знаходження пар тий і зимівлі і при віддаленості їх від органів дізнання ня; глави дипломатичних представництв та кон Сульське установ - у справах про злочини, со-скоєних в межах територій даних представи нізацією та установ. 7. Після виробництва невідкладних слідчих дій і направлення кримінальної справи прокурору даний орган дізнання має право проводити слідчі та опе ративно-розшукові заходи тільки за дорученням слідчого. Відновлення кримінальної справи - це процесуальна діяль-ність учасників кримінального судочинства, направ-ленна на відновлення втраченого кримінальної справи або його матеріалів. Характерні риси відновлення кримінальної справи: відновлення кримінальної справи в стадії попереднього тельного розслідування проводитися за постановою про курор, а в ході судового провадження - за рішенням суду, який направляється прокурору для виконання. Відновлення кримінальної справи здійснюється за зі зберігалися копіям матеріалів кримінальної справи. Терміни дізнання, попереднього слідства і терміни зі тримання під вартою має обчислюватися за загальними правилами. Розгляд клопотань, в стадії попереднього розслідування - це обов'язкова діяльність учасників уго ловного судочинства з боку звинувачення у виробниц ству тих чи інших процесуальних дій, пов'язаних з удов летворенія заявленого клопотання або у відмові удовлетво рении даного клопотання. Характерні риси, пов'язані з розглядом клопотань Клопотання може бути заявлено в будь-який момент пред варітельно розслідування. Клопотання може бути заявлено, як у письмовій, так і в усній формі. У разі заяви клопотання в уст ної формі, воно заноситься до протоколу слідчої дей ствия, а письмовій клопотання долучається до мате матеріалами кримінальної справи. Клопотання має бути розглянуто безпосередньо після його заяви. У тому випадку, якщо заявлене ходу тайство підлягає вирішенню, то воно дозволяється неза повільно чи не пізніше 3 діб з дня його заяви. Якщо у задоволенні клопотання відбувається повна або часткова відмова, то про це слідчий, дознава тель виносять постанову. При цьому дане постанов ня може бути оскаржене прокурору або до суду. Вживання заходів піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходів щодо забезпечення збереження майна Слідчий і дізнавач зобов'язані вживати заходів щодо печення про неповнолітніх дітей, утриманців, престарим лих батьках, що вимагають стороннього догляду, якщо вказано ні особи при арешті обвинуваченого або затримання (арешт ) по дозрівати залишаються без нагляду. Наявність підстав для цього з'ясовується слідчим вже при ухваленні рішення про обрання запобіжного процесуального примусу чи по ходатай-ству зацікавлених осіб, в тому числі заарештованих або за-держав. На слідчого і дізнавача покладено обов'язок забезпечити збереження майна і житла підозрюваного та обвинуваченого, обмежених в особистій свободі. Забезпечення зі хранности житла або майна може бути покладено на родичів, інших заслуговують довіри осіб, а також на житлово-комунальні органи та органи місцевого само лення. Про вжиття заходів щодо забезпечення збереження майна слідчий або дізнавач виносять постанову і доводять його зміст до виконавців з повідомленням підозрюваним і обвинуваченим про вжиті заходи. Неприпустимість розголошення даних попереднього розслідування На відміну від стадії судового розгляду, в ході провадження попереднього розслідування забороняється розголошення даних попереднього розслідування. За змістом дані, які не підлягають розголошуючи нию, представляють інформацію про обставини здійснений ного злочину; про свідків; про характер, процедурі рас-проходження і т. п. Цими відомостями особа може розташовувати як в силу участі в слідчих та інших діях (наприклад заходів , при розгляді скарги в суді), що проводяться на стадії попереднього розслідування, так і в силу того, що інфор мація, що відноситься до даної справи, цією особою повідомляється органам, які ведуть судочинство. У першому випадку учасник процесу (наприклад, свідок на очній ставці отримує нову інформацію від іншого свідка) не виступав носієм даних, що цікавлять органи розслідування. У другій сі туації учасник процесу є носієм шуканої інфор мації (показання свідка-очевидця). Під забороною разгла шення, таким чином, знаходяться не всі відомості, які стосуються кримінальної справи, а тільки ті, які стали надбанням ор ганів, провідних судочинство, і знайшли своє відображення в матеріалах кримінальної справи. Всі учасники кримінального судочинства, які про ладан даними попереднього розслідування, предупреж даються прокурором, слідчим або дізнавачем про недопус тімості розголошення даних відомостей без відповідного дозволу. Про це в учасників кримінального судопроізводст ва береться підписка з попередженням про відповідальність відповідно до ст. 310 КК РФ. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.3 Характеристика загальних умов попереднього розслідування"
 1.  § 3. Учасники виконавчого провадження
    Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, - це все ті учасники виконавчого провадження, які мають визна поділену юридичну зацікавленість (матеріально-і (або) процесуально-правову) і виступають у виконавчому виробниц стве або від свого імені, або від імені інших осіб на захист своїх інтересів, інтересів інших осіб, державних і громадських інтересів. В якості
 2.  11.2. Загальні правила попереднього слідства
    Під загальними правилами попереднього слідства по нимают передбачені кримінально-процесуальним законо давством загальні процесуальні норми і особливості, кото риє характерні для даної форми попереднього рассле дования і діють на всьому протязі попереднього слідства. Кримінально-процесуальний закон передбачає сле дмуть загальні правила попереднього слідства: термін
 3.  3. Реалізація норм права
    Реалізація норм права - це здійснення їх требо-ваний за допомогою відповідних форм поведінки суб'єктів тов права. Ці форми поведінки суб'єктів права обумовлені харак тером самих правових вимог. За своїм характером вимоги права діляться на два види: 1) заборони суб'єктам права здійснювати неправомірні (протиправні) дії та 2) припису суб'єктам права здійснювати певні
 4.  Плани семінарських занять з кримінального права (Особлива частина) і методичні вказівки щодо вирішення завдань
    Рішення задач з Особливої ??частини - це, в основному, кваліфікація дій конкретних, вказаних в казуси осіб, з зазначенням статті (статей), частин (пунктів) КК і доказом запропонованої кваліфікації - показом наявності в діях винного всіх ознак осудної складу злочину. Також бажано призначити покарання і вид ВТУ. При вирішенні завдань необхідно виходити з того, що
 5.  2. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання
    Від кримінальної відповідальності і покарання неповнолітній може бути звільнений як за загальними підставами, так і за спеціальними, що мають відношення тільки до даної категорії осіб. При цьому потрібно мати на увазі, що при застосуванні загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності і покарання враховуються особливості залучення до кримінальної відповідальності осіб, які не досягли вісімнадцятирічного
 6.  4. Злочини у сфері виконання громадянами обов'язків сприяти чи не перешкоджати здійсненню правосуддя
    Крім представників слідчої та судової влади, які приймають рішення, та учасників процесу (позивачі, відповідачі та ін), чиї інтереси ці рішення зачіпають, до участі у слідчих та судових процедурах залучаються особи, не зацікавлені в результаті справи, основна функція яких - сприяти встановленню істини. До них відносяться свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі.
 7.  1.1. Кримінальне переслідування як функція прокурора в кримінальному процесі
    Визначення ролі прокурора у виконанні завдань попереднього слідства і зміцненні законності при розслідуванні злочинів можна справедливо вважати одним з найбільш гострих і важливих питань проведеної правової реформи, що стосуються регламентації досудових стадій кримінального процесу. Вивчення вжитих у минулому наукових досліджень і ряду робіт, опублікованих в останні роки,
 8.  § 2. Слідчі дії як об'єкт правового регулювання
    Аналіз пізнавальної структури слідчої дії показує його пристосованість до видалення і закріпленню інформації певного виду. Але не менш важлива й інша сторона - підпорядкування пізнавальної діяльності строгому правовому регулюванню. Адже учасники слідчої дії - це суб'єкти, реа-лізующіе свої права та обов'язки, а їх дії утворюють правовідносини. В цілому
 9.  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ принцип змагальності в досудовому провадженні
    У вітчизняній теорії кримінального процесу принципи кримінального судочинства найчастіше традиційно визначаються як найважливіші, керівні правові положення, що пронизують весь лад кримінально-процесуальної діяль - ності та кримінально-процесуальних відносин, що характеризують весь кримінальний процес в цілому 1. Іншими словами, принципи - це такі законоположення, які реалізуються на будь
 10.  16.3 Організаційна структура управління підприємством
    Організаційний механізм управління підприємством має безліч компонентів, але обов'язково повинен представляти еди ву систему, в якій функціонування окремих елементів взаимозависимо і взаємообумовлено. В даний час в Росії в області організації менеджменту є особливо багато про блем через особливості сучасного стану її перехідної економіки. Організаційний механізм
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка