ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. . Світова економіка і міжнародний бізнес, 2008 - перейти до змісту підручника

10.3. Менеджмент як система забезпечення конкурентоспроможності


Сучасний менеджмент стає системою забезпечення устої чівой конкурентоспроможності керованих об'єктів. У підвищенні кон ності в міжнародному бізнесі повинні передбачатися такі важливі взаємозв'язки: розвитку системи лідирування з пози тивним впливом на витрати людських та інших ресурсів, на фор мування корпоративної стратегії та політики (як джерел кон конкурентних можливостей); перебудови процесів (інноваційних та виробничих) в інтересах більш повного задоволення спожи вачів, працівників, позитивного впливу (економічного, екологічн ського, етичного та ін) на суспільство (як основних соціально-еконо чеських результатів).
Стійкість міжнародної конкурентоспроможності може мето дичний підвищуватися шляхом перебудови, коригування, модернізації про цессов за наступними контурам організаційно-управлінського забезпе-чення лідирування системи:
статистичного контролю процесів перетворення початкового сировини (інформації, матеріалів, напівфабрикатів та ін) в кінцеві товари - конкурентні продукти та послуги (I контур);
розвитку прямих і зворотних зв'язків із споживачами (II контур);
регулярної переоцінки рівнів конкурентоспроможності з урахуванням досягнень лідерів світової економіки, зрушень і тенденцій її зраду ня (III контур).
Необхідна тут система загального забезпечення якості (продук ції, управління, праці) виходить з доцільності з'єднання вимірюв нений потреб світового ринку з розвитком компанії (найбільш поширеного в Японії) через ланцюг «внутрішніх споживачів» (працівників компанії в ланцюзі створення споживчої цінності, обидві спечівающіх якість на всіх етапах життєвого циклу товару), конеч ним ланкою якої виступає покупець. У такій системі між народна маркетингова інформація проникає в усі підрозділи організації та до кожного співробітника, а методичні зміни трудових процесів ув'язані з інтересами кінцевих споживачів і власних
працівників.
Міжнародний досвід показав, що неякісне, неетичну, соціально11 екологічно безвідповідальне управління і поведінку призводять до втрати часткою світового ринку, до нездатності сталого конкурують вання. Отже, досягнення світової конкурентоспроможності
пов'язано і з «екологічної ефективністю» (щонайменше до рівня відновлювальної здатності екосистеми) за наступними напрямками:
застосування всіх ресурсів з максимальною ефективністю і мінімальними втратами;
мінімізація використання невідновлюваних ресурсів;
максимальне використання поновлюваних ресурсів;
неперевищення швидкості регенерації ресурсів.
Всупереч традиційному уявленню про «витратності» екологічн ських заходів основна перевага нового підходу полягає в тому, що він вимагає відносно менших капіталовкладень при підйомі їх еф бництва. Зарубіжний досвід перебудови виробничих процес сов (ряду галузей, включаючи фармацевтичну, хімічну, харчову, біотехнологій), що характеризуються високою складністю і непредска-зуемостью, свідчить, що значна їх раціоналізація позво ляет скорочувати на 30-50% споживання енергії та інших ресурсів, пре дотвращать економічні та екологічні втрати і без значної модернізації або закупівлі нового обладнання.
Комплексний облік соціально-екологічних наслідків та можли-ностей конкурування сприяє підвищенню ринкової цінності новаторських фірм («ЗМ», «Джонсон і Джонсон» тощо), яка нарас тала із середньорічним темпом 11,3 % (при індексі Доу-Джонса 6,2%) за останні 40 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Менеджмент як система забезпечення конкурентоспроможності "
 1. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 2. 2.1. Основи формування підприємницьких мереж
  За останнє десятиліття в поведінці та свідомості громадян держав СНД відбулися і продовжують відбуватися значні зміни. Вони викликані, насамперед, переходом до іншої системи розвитку суспільства, побудованої на впровадженні ринкових відносин та активізації підприємницької діяльності. При цьому важливими стають відносини і поведінку людей на різних рівнях їх участі у
 3. 2.4. Інноваційні підприємницькі мережі: технологічні парки, поліси
  Впровадження технологічних парків у світову підприємницьке середовище визначає якісно новий підхід до умов реалізації та забезпечення процесів підприємницької діяльності і створення сприятливого середовища, в якій наукові ідеї перетворюються на унікальну науково- технічну продукцію та здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій. Будь-яке місто або регіон завжди
 4. 4.5. Організаційно-управлінські інновації
  У країнах з розвиненою ринковою економікою прийнято розглядати підприємництво з позиції приналежності до класичної або інноваційної моделі. Класична модель описує традиційне, консервативне підприємництво, що припускає управління виробництвом на основі економічного та ефективного використання виробничих ресурсів. Інноваційна модель розглядає види
 5. Тестові питання
  1. У чому суть діяльності щодо забезпечення безпеки компанії на практиці: а) складання плану захисту відповідно до обраної політикою безпеки; б) прогнозування загроз і визначення заходів щодо їх локалізації; в) визначення каналів витоку інформації. 2. Розвідувальна діяльність служби безпеки компанії: а) економічна розвідка, конкурентна розвідка, б) ділова розвідка,
 6. 16.2 Механізм управління підприємством
  З позицій менеджменту всі підприємства мають спільну рису - всі вони є організаціями. Організація - це група лю дей, діяльність яких свідомо координується для дос тижения загальної мети або цілей. Всі складні організації мають загальні для всіх них характеристики. До них відносяться: ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний поділ праці, підрозділ,
 7. 17.1 Фактори, що впливають на реструктуризацію
  Реструктуризація підприємств в ринкових умовах має на меті швидкої адаптації до умов зовнішнього сере ди, мобільності управління, зростання показників ефективності та конкурентоспроможності. Трансформаційний характер російської економіки визначає залежність процесу реформування підприємств від ряду факторів: 1) організаційно-правової форми підприємств; 2) пріоритетів і цілей
 8. 1.4. Становлення глобального господарства
  У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
 9. 10.6. Фактор часу - джерело конкурентної переваги
  У вирішенні головної задачі досягнення міжнародної конкуренто спроможності і прискорення економічного розвитку підвищується цінність фактора часу, на основі якого уточнюються і масштаби втрат від низьких рівнів прибутковості, завантаження капіталу і швидкості його волок чиваемости. Кращі в світовій економіці час, якість і вартість розробки нової продукції стають критичними для конкурентоспро
 10. 13.1. Концепція маркетингу: поняття, цілі
  Статус, теорія і практика маркетингу за минулі роки серйозно вимірюв нілісь. З одиничної функції компанії маркетинг трансформується у філософію сучасного бізнесу, стає основою його структурної організації та розвитку. З головних передумов виникнення маркетингу слід виокрем лити п'ять: наявність ринку покупця, для якого характерно доминиро вання пропозиції над попитом, тобто
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка