ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
Рофе А. І.. Економіка праці, 2010 - перейти до змісту підручника

10.3. МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Вимога системного підходу до виробництва визначає необхідність розкриття взаємозв'язків і взаємозумовленості всіх організаційних процесів на виробництві. Однак понять-ні різночитання, існуючі в цій галузі, ускладнюють рі ня цієї актуальної проблеми. В економічній літературі можна зустріти безліч сполучень слів зі словом «організація». На-приклад, говорять і пишуть: «організація виробництва, праці та уп-равління», «організація і управління», «управління, організація і стимулювання праці», «організація, нормування і оплата праці» і т.д. Виникають питання: які ж насправді струк турне відносини між елементами, що входять в ці поняття; що з них ціле, а що лише його частину; чому, якщо, припустимо, орга нізація виробництва включає в себе організацію праці та орга цію управління, на практиці їх пишуть через союз «і»; чому елементи організації праці, такі як нормування і оплата праці, також пишуть у поєднанні зі словами «організація праці» через союз «і» і т.д. Всі подібні словосполучення виникають тому, що різні автори вкладають різний зміст у вживаються ними поня тия. Так, має місце судження, що організація виробництва і ор-ганізації праці - взаємопов'язані, але відносно самостоятель-ні системи. При цьому під організацією виробництва розуміють організацію речових елементів трудового процесу, тобто орга-цію засобів виробництва. Є й інша, досить поширена точка зору, со-гласно якої організація праці розглядається як частина орга-нізації виробництва, а паралельно з ними існує організує ція управління. З точки зору автора, поняття «організація виробництва» є синонім поняття «організація діяльності». Наприклад, орга-нізація виробництва взуття на взуттєвій фабриці або організація виробництва телевізорів на телевізійному заводі означатимуть не що інше, як організацію роботи, або організацію функціонує-вання, - діяльності взуттєвої фабрики чи телевізійного за-вода відповідно. Так як процес виробництва - це єдність таких його основ-них компонентів, як знаряддя праці, технологія виробництва, перед-мети праці і сама праця, то і система «організація виробництва» є єдність підсистем, що представляють ці компоненти. Засоби виробництва функціонують в рамках визначений них технологічних процесів, тому організацію засобів виробництва (знарядь і предметів праці) більш повно буде представ лять підсистема організації технологічних процесів. Окрім організації засобів виробництва організація технологічних процесів включає в себе також всю сукупність процедур, пов'язаних з виконанням різноманітних робіт на підприємстві. Під-система організації технологічних процесів разом з підсисте-мій організації праці входить в систему організації виробництва. Разом з тим виробництво динамічно, воно вимагає постійного ного підтримки пропорційності та рівноваги, оперативного реагування на зовнішні і внутрішні обурення, тобто управ ління. Організація управління передбачає наявність певної структури органів управління і виконання властивих їм функ цій з планування процесів, їх організації (встановлення, формування, вдосконалення порядку функціонування), регулювання, координації, узгодженню, аналізу, контролю, обліку; в силу сказаного організація управління також входить до сис тему організації виробництва. У закінченому вигляді організація виробництва як динамич ная система може бути представлена ??у вигляді сукупності трьох підсистем: організації технологічних процесів, організації праці та організації управління. Вимагає пояснення поняття «організація технологічних процесів». Це сукупність організаційних рішень, які визначають порядок функціонування засобів виробництва, їх поєднання та просторове розміщення, а також порядок здійс-ствления технологічних операцій і процедур, складових су-суспільством кожного виду виробничої діяльності. Організація технологічних процесів тісно стикається з технологією діяльності, але між ними є й відмінності.
Технологія визначає склад, зміст і послідовність виробничих операцій, а також способи і методи здійснюва-лення процесів виробництва. Організація процесів подразуме-кість доцільне поєднання і взаємозв'язок всіх їх складових частин: процедур, операцій, дій у просторі та часі, а також визначає порядок функціонування засобів виробниц ства. Відмінність технології від організації можна усвідомити на сліду ющем прикладі. Припустимо, що технологія виготовлення виробу «І» склади-ється з процесів з виробництва деталей «А», «Б», «В» і по-наступній їх складання. Для виготовлення цих деталей потрібні технологічні операції, наведені в табл. 10.1. Таблиця 10.1 Умовний приклад розподілу технологічних операцій за видами продукції Деталь Технологічні операції токарні фрезерні зварювальні складальні А А, Аф Ас Б Бт БФ - Б, В Вт - вси НД Так, для виготовлення деталі «А» необхідні певні токарні, фрезерні, зварювальні та складальні роботи. Це установлюється технологами. Для деталі «Б» - токарні, фрезерні та складальні роботи і т.д. Разом з тим організаційно вказаний технологічний процес може бути здійснений різними спосо-бами. Наприклад, можуть бути організовані окремі ділянки з перед предметної спеціалізацією: один з виготовлення деталей «А», другий з виготовлення деталей «Б», третій з виготовлення деталей «В» і, нарешті, дільниця складання виробу «І». Можуть бути створені навчаючи стки за технологічною ознакою, тобто токарний, фрезерний, сва РОЧНО, слюсарний і складальний ділянки. Можна створити дільниці верстатних і слюсарно-складальних робіт і т.д. Всі варіанти сочета ня різних ділянок відносяться до організації засобів виробництва з виготовлення виробу «І». Ця частина організації технологи чеських процесів має місце там, де є засоби виробництва у вигляді машин, механізмів, апаратів. Інший різновид організації технологічних процес сов полягає в розробці процедур з виконання разнообраз них робіт. Її використовують для організації праці в підрозділах, в яких відсутній машинне устаткування, наприклад у відділі кадрів, маркетингу тощо Організація, наприклад, збуту продукції вимагає встановлення і дотримання певного порядку вико-нання всіх процедур (дій), пов'язаних з вивченням ринку збуту, отриманням замовлень на виготовлену продукцію, укладенням договорів із споживачами, відвантаженням або відпуском продукції та іншими роботами. Організація засобів виробництва в сукупності з процеду-рами з виконання різних робіт - особлива ланка організації виробництва (ОП), яке називають організацією технологиче ських процесів (ОТП). Необхідна також організація управління (ОУ) кожним видом діяльності на підприємстві і всім підприємством у цілому. По кожному виду діяльності на підприємстві потрібна організація праці (ОТ) працівників, зайнятих в них. Зміст організації праці, тобто склад елементів, що входять в це поняття, розглянуто в параграфі 10.2. Склад елементів, що утворюють ОП, показаний на рис. 10.2. Рис. 10.2. Зміст організаційних іодсістем 214 Схема, що показує всю сукупність елементів, з кото яких складається організація виробництва, може бути представ лена у вигляді таблиці, в якій зліва, по вертикалі, вказуються види діяльності на підприємстві або структурні підрозділі ня. Якщо наводяться види діяльності, то їх можна показати укрупненно або деталізовано. Якщо наводяться структурні під поділу, то їх також можна дати з різним ступенем деталізації. Але при цьому має бути дотримано обов'язкова вимога, що б були охоплені всі види діяльності на підприємстві або ж всі структурні підрозділи. Наведемо приклад, коли в таблиці наводяться види діяльності. Припустимо, що процес промислового виробництва включає в себе види діяльності, наведені в табл. 10.2. Рас-дивимося деякі з них більш докладно. Таблиця 10.2 Система організаційних елементів на підприємстві Вид діяльності Система організації виробництва підсистема організації технологічних процесів підсистема організації праці працівників підсистема організації управління Техніко-технологічна підготовка виробництва ОТПт Отт оут Підбір, підготовка та підвищення кваліфікації персоналу отп ^ 0Т11К ОУ ", Матеріальна підготовка виробництва отпм від" Оук Здійснення основного виробничого процесу отпс 0то ОУй Здійснення допоміжних і обслуговуючих виробничих них процесів отп.
Ота оуе Комерційна та маркетингова діяльність отпк отк Оук Фінансова діяльність отпф ОТФ ОУФ Управління виробництвом (підприємством) отпу ВІД, оуу Інші види діяльності отп "від" ОУ "Техніко-технологічну підготовку виробництва (разработ ку технічної та технологічної документації на знаряддя вироб-ництва, технологію, предмети праці, готові вироби) на великих підприємствах виконують працівники конструкторських і проектних підрозділів, технологи та інші фахівці. Підбір, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікує-ції персоналу здійснюють кадрова служба, служба навчання персоналу, служба управління персоналом. Матеріальною підготовкою виробництва, забезпеченням його всім необхідним (машинами, механізмами, оснащенням, сировиною, напівфабрикатами, енергією і т.д.) займаються служби постачання, збуту, комплектації. Зазначені види діяльності передують виробництву матеріальних цінностей і є процесами підготовки виробництва. Здійснення основного виробничого процесу з ви-пуску продукції у відповідності зі спеціалізацією підприємства виконують, як правило, основні технологічні підрозділи - виробництва, цехи, дільниці. Здійснення допоміжних і обслуговуючих виробниц-дарських процесів передбачає ремонтні роботи, енерге-тичне та транспортне обслуговування, контроль якості продукції, зберігання сировини, матеріалів і готової продукції, господарські роботи та ін, які ведуться допоміжними підрозділи мі - цехами, ділянками, бригадами і т . д. Таким чином, в розгорнутому вигляді система організації про-виробництва складається: з організації процесу техніко-технологічної під-готовки Виробництва (ОТПт); організації праці працівників, зайнятих техніко-техноло-ня підготовкою виробництва (ОТТ); організації управління техніко-технологічної підготов кою виробництва (оут); процесу підбору, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу (ОТПп.к); організації праці працівників, зайнятих підбором, підго-товки і підвищенням кваліфікації персоналу (OTliK); організації управління процесом підбору, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу (ОУП до ); організації процесу матеріальної підготовки виробниц-ства (ОТПм) і т.д. Управління виробництвом, здійснюване апаратом управ-ління, представлено як окремий елемент виробничого процесу, покликаний узгоджувати і координувати між зі бій всі елементи процесу виробництва (відпусто). Для успішного функціонування керування виробництвом необхідна відпо-ствующая організація праці управлінського персоналу (Оту). Управління виробництвом як процес саме потребує удосконалювання (оуу). Представлена ??схема є основою описової стати-чеський моделі організації виробництва на підприємстві, вона дає розгорнуте уявлення про склад елементів організації вироб-ництва на підприємстві в їх взаємозалежності, показує місце організації технологічних процесів, організації праці та орга-нізації управління в системі організації виробництва, позволя ет забезпечити системний та комплексний підхід при вирішенні пи росів її встановлення і вдосконалення. Практичне значення побудови таких схем полягає в тому, що вони наочно і повно представляють обсяг і структуру робіт зі створення організаційних проектів для діючих і знову будів-ящіхся підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА "
 1. 4.4. Концентрації та монополізації В ЕКОНОМІЦІ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК
  Давно відомо, що концентрація і монополізація як явища в економіці тісно взаємопов'язані між собою. Але з цього не випливає, що концентрація обов'язково призводить до появи підприємства-монополіста або групи підприємств-монополістів. У країнах з ринковою економікою вже давно склалася дієва система антимонопольного законодавства, на основі якої держава регулює процеси
 2. 6.3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РФ
  У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес довів свою значимість і ефективність як в економічному, так і в соціальному плані. Для цих країн це вже давно усталене, зрозуміле і давно вивчене явище. Мале підприємництво в нашій країні як самостійне суспільно-політичне та соціально-економічне явище існує трохи більше 10 років, і в даний час
 3. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 4. 8.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
    На якість продукції, як зазначалось раніше, впливають багато факторів, і всі їх необхідно враховувати при вирішенні проблеми підвищення якості продукції на підприємстві, тобто вирішення цієї проблеми вимагає комплексного підходу. Вперше такий підхід був здійснений в 60-і рр.. на підприємствах м. Саратова, де була запроваджена так звана система БІП-система бездефектного виготовлення продукції.
 5.  9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
    Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 6.  10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
    У капітальному будівництві набули поширення в основному наступні два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ». При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора. Даний спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві
 7.  10.4. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
    Перехід Росії на ринкові відносини істотно вплинув на всі складові частини економічної політики, в тому числі і на політику в області ціноутворення. Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової політики РФ і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення. Водночас механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
 8.  11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
    Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття, зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр . ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 9.  14.4. СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ
    Політика в області оплати праці є складовою частиною управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, так як заробітна плата є одним з найважливіших стимулів у раціональному використанні робочої сили. І про це необхідно завжди пам'ятати. У літературі відсутня загальноприйнята трактування заробітної плати. Наведемо деякі з них. Заробітна плата -
 10.  14.4.2. Форми тарифної системи оплати праці
    Основними формами тарифної системи оплати праці є погодинна і відрядна (рис. 14.1). Основною відмінністю між погодинної і відрядною формами оплати праці є лежить у їхній основі спосіб обліку витрат праці: при погодинній - - облік відпрацьованого часу; при відрядній - - облік кількості виробленої працівником продукції належної якості, або облік кількості виконаних
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка