ГоловнаФінансиФінанси підприємств → 
« Попередня Наступна »
Н.В. Колчина. Фінанси організацій (підприємств), 2007 - перейти до змісту підручника

10.3. Основні правила регулювання валютних операцій

При здійсненні операцій, вартість яких виражена в іноземній валюті, організація керуються законодавчими актами і відомчими інструкціями з валютних питань, якими визначені основні принципи валютного регулювання в Російській Федерації.
Валютні операції поділяються на поточні та пов'язані з рухом капіталу. До перших відносяться перекази іноземної валюти в Росію і назад для здійснення розрахунків по зовнішній торгівлі, надання та отримання кредитів на термін не більше 180 днів, неторгові розрахунки та інші. З рухом капіталу пов'язані прямі інвестиції, портфельні інвестиції, надання та отримання кредитів на термін понад 180 днів та інші. Поточні валютні операції здійснюються резидентами без обмежень, а пов'язані з рухом капіталу - в порядку, що встановлюється Центральним банком РФ.
Здійснюючи поточні операції організації незалежно від форм власності, включаючи організації з іноземними інвестиціями, здійснюють обов'язковий продаж 50% валютної виручки від експорту товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку Росії через уповноважені банки за ринковим курсом. При зарахуванні валютної виручки на транзитний валютний рахунок уповноважений банк не пізніше наступного дня повідомляє про це організацію, яка дає банку доручення на обов'язковий продаж валюти і на перерахування решти частини виручки на свій валютний рахунок. Уповноважений банк повинен продати отриману від організації валютну виручку на торгах міжбанківської валютної біржі та зарахувати рублевий еквівалент на розрахунковий рахунок організації. Обов'язковою продажу не підлягають кошти:
отримані від нерезидентів як внесків до статутного капіталу, а також доходи (дивіденди), отримані від участі в капіталі;
від продажу фондових цінностей (акцій, облігацій), а також доходи (дивіденди) по фондових цінностей;
отримані у вигляді залучених кредитів (депозитів, вкла дов), а також суми, які у погашення предостав лених кредитів (депозитів , вкладів), включаючи нараховані відсотки;
у вигляді пожертвувань на благодійні цілі;
в іноземній валюті, куплені на внутрішньому валютному ринку РФ.
Особливість ведення операцій в іноземній валюті полягає в обчисленні курсових різниць на день здійснення операцій і на кінець кожного місяця. Курсова різниця - це різниця між рублевої оцінкою майна або зобов'язання, вартість якого оцінена в іноземній валюті за курсом Центрального банку на дату розрахунку або складання бухгалтерської звітності, і їх рублевої оцінкою на дату прийняття на бухгалтерський облік або попереднього складання звітності.
Курсові різниці підлягають зарахуванню в прибуток або збиток організації (крім операцій з формування статутного капіталу) і враховуються при оподаткуванні. Позитивні курсові різниці збільшують оподатковуваний прибуток, а негативні зменшують.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Основні правила регулювання валютних операцій "
 1. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки в умовах ринку передбачає систему заходів законодавчо-виконавчого та контролюють характеру, здійснюваних правомочними державними установами та громадськими організаціями в це лях пристосування соціально-економічної системи до суще ствующим умов. Втручання держави в економічні процеси має забезпечити прогресивні
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 3. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 4. 30.3 Аналіз ціноутворюючих факторів
  Ринкова ціна товару формується під впливом багатьох фак торів. Для вибору цінової стратегії підприємство повинне виявити і проаналізувати ціноутворюючі фактори. По відношенню до підприємства вони можуть бути як зовнішніми і не контрольованими їм, так і внутрішніми. Коротко зупинимося на характеристиці основних ценообр-зующих факторів. Попит і пропозиція. Ціна на ринку піддається змінам
 5. 4.1. Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані установи
  Діяльність ООН робить все більший вплив на характер і раз вітіе найважливіших соціально-економічних процесів на глобальному та національному рівнях. Будучи міжнародним форумом для обговорень ня та прийняття суто політичних рішень з найактуальніших пи росам в рамках практично всіх сфер людської діяльності і між родного відносин, ООН визначає пріоритети, цілі та стратегії
 6. 6.4. Основні завдання двосторонніх інвестиційних угод
  Якщо дієві багатосторонні інвестиційні угоди на глобальному рівні (починаючи від Гаванської хартії 1948 і до суча сних проектів, що розробляються під егідою СОТ) прийняти поки не вдається через принципові розбіжності найбільш розвинених і найбідніших держав, а сфера діяльності регіональних угод покриття-кість лише простір найбільш розвинених інтеграційних угруповань
 7. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 8. 26.4. Росія в міжнародній торгівлі
  Сучасне становище Росії в міжнародній торгівлі явно дисонує сформованим напрямкам і тенденціям в міжнародному поділі праці переважної більшості країн. Володіючи уникаль вими природними ресурсами, великим виробничим, науковим і кад ровим потенціалом, Росія досі задовольняється положенням країни паливно-сировинної спеціалізації. До 90% її експорту становлять енер
 9. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 10. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально -економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка