ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.3. Податкова служба України, її функції

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація України (ДПАУ), яка включає і податкову міліцію.
Основними завданнями ДПАУ є:
здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своє-часністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, обов'язкових, а також неподаткових пла-тежів;
здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, у т. ч. тими, майно яких перебуває у податковій заставі;
здійснення контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;
прийняття у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
формування й ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби;
розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.
ДПАУ відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:
1. Безпосередньо виконує, а також організовує роботу органів державної податкової служби, пов'язану з:
здійсненням контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків зі споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також зі здійсненням контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; здійсненням контролю за дотриманням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття й обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків, інших платежів; проведенням диференціації платників податків, інших платежів залежно від сум сплачених ними податків, інших платежів, веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів оптових та роздрібних товарів, місць зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів, участю в розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики та проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво й обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вжиттям заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи перебували в незаконному обігу;
- здійсненням контролю за погашенням податкової за-боргованості платниками податків, інших платежів, у т. ч. тими, майно яких перебуває в податковій заставі.
Видає, у випадках передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування.
Затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби.
Роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-право- вих актів з питань податків, інших платежів та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби.
Вживає заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби.
Надає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану.
Організовує роботу зі створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби.
Розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок за дотриманням податкового та валютного законодавства.
9. У разі виявлення фактів організованої злочинної діяльності або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.
Передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції.
Інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники мобілізації податків, інших платежів до Державного бюджету України.
Подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів.
Координує діяльність органів державної податкової служби та організовує їх взаємодію з фінансовими органами Державного казначейства, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків.
Вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування.
Здійснює зв'язки з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями.
Надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери, надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем одержання нею доходів, чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, і веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб. Разом з тим фізична особа має право змінити ідентифікаційний номер на номер паспорта, надавши відповідну заяву в податкові органи. Це зроблено, насамперед, для віруючих, оскільки церква категорично виступає проти "кодування" людей.
Прогнозує, аналізує надходження податків, джерела податкових надходжень, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету.
Забезпечує контроль за виготовленням марок акцизного збору, їх зберіганням, продажем та організовує роботу, пов'язану зі здійсненням контролю за їх наявністю на пляшках з алкогольними напоями і на пачках тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації.
Організовує роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби та захисту інформації про платників податків. На жаль, інколи ця інформація передається працівниками ДПАУ конкурентам за відповідну винагороду. З цими та подібними порушеннями всередині ДПАУ бореться спеціальна служба - служба внутрішніх розслідувань (безпеки).
Приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення.
Здійснює відповідно до закону оперативно-розшу- кову діяльність, провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
Виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення.
Вживає заходи щодо боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, незаконним вивезенням за межі України неоподаткованих капіталів, "відмиванням" доходів, одержаних незаконним шляхом; забезпечує виявлення фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного походження доходів, їх справжнього характеру і джерел одержання, місцезнаходження і переміщення, розміру, використання.
Здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком, зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна.
Забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків. У середньому за рік проти працівників ДПАУ скоюється кількасот злочинів, особливо проти працівників відділів аудиту та співробітників податкової міліції. Тому, як правило, під час аудит-ревізій, перевірок фірм, які підозрюються у приховуванні великих доходів від оподаткування, аудиторів супроводжують озброєні працівники податкової міліції.
Запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби.
Збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, розробляє заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку.
Здійснює функції з управління майном, що перебуває у державній власності.
Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
ДПАУ в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання.
ДПАУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також державні податкові інспекції в районах, містах (крім Києва і Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані державні податкові інспекції, а також спеціалізовані державні податкові інспекції.
Важливі функції покладені на податкову міліцію, яка насамперед бореться із злісними неплатниками податків, але майбутнє цієї служби поки під питанням. Багато експертів пропонують об'єднати податкову міліцію з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ, хоча поки цей підрозділ зберігається у структурі ДПАУ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Податкова служба України, її функції"
 1. 1.1. Суть і структура фінансової системи України
  Складність категорії "фінанси" певним чином впливає на однозначне визначення категорії "фінансова система України". Інколи цю категорію ототожнюють із категорією "фінанси країни". Частина українських учених розглядає фінансову систему з двох сторін: за внутрішньою будовою і організаційною структурою. За внутрішньою будовою - це сукупність відносно відокремлених взаємопов'язаних фінансових
 2. 4.3.1. Видатки на державне управління
  Управління є однією з основних функцій держави. Набуття Україною незалежності вимагало побудови власної ефективної системи державного управління, адекватної новим політичним і соціально-економічним умовам. Потрібно було створити багато нових служб, функції яких раніше здійснювали загальносоюзні органи управління. Наслідком таких кардинальних змін в організації управ-ління державою став
 3. 6.6. Основи концепції реформування податкової системи України на період до 2015 р.
  Основні передумови реформування податкової системи України Концепція реформування податкової системи України розроблена урядом на період до 2015 р. з метою проведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, виходячи зі стратегічної цілі - побудови конкурентоспроможної соціально-орієнтованої ринкової економіки та інтеграції у європейське співтовариство. На відміну від країн ЄС,
 4. 10.1. Функції Міністерства фінансів України
  У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування
 5. 10.2. Функції Державного казначейства України
  Метою створення Державного казначейства було забезпечення ефективного управління коштами зведеного бю-джету держави, підвищення оперативності фінансування видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті і місцевих бюджетах. Державне казначейство України має три рівні (ланки): Державне казначейство України - вища ланка. Його територіальні органи: - управління
 6. М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008
  У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура державних фінансів України. Значну увагу приділено Державному бюджету України, податковій системі, фінансам державних підприємств, установ і організацій. Висвітлено також питання фінансування соціальної сфери України, основні функції державних фінансових органів. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курси "Фінанси",
 7. 1.3. Адміністративно-територіальна реформа і структура фінансової системи України
  Пропонується два варіанти територіального реформування України. їх умовно називають польським і французьким. Перший, "польський", - запропонований Романом Безсмертним (тільки змінений і вдосконалений), передбачає укрупнення сільських громад, тобто сільрад до кількості щонайменше 4-5 тисяч жителів. Сюди передаються багато функцій і прав теперішніх районів, кількість яких стане меншою.
 8. 3.1. Кошторисне фінансування соціальної сфери
  Основним документом, згідно з яким здійснюється фінансування бюджетних закладів і установ соціальної сфери, є кошторис доходів і видатків, форма якого затверджується Міністерством фінансів України. Кошторис доходів і видатків бюджетних установ - це основний фінансовий документ цих установ, у якому визна-чається обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій. Кошторис бюджетних
 9. 6.1. Суть і функції податків
  Система податків та зборів України - це сукупність передбачених податковим законодавством України загальнодержавних та місцевих податків і зборів, принципів, форм і методів їх установлення, зміни, скасування, обчислення та сплати. Система податків та зборів в Україні встановлюється виключно законами України. У законодавстві України немає чіткого розмежування категорій "податок" та "збір". Однак
 10. 8.4. Державний захист фінансово-економічної діяльності державного підприємства
  Держава підтримує конкуренцію між підприємцями, бореться з недобросовісною конкуренцією, зі зловживанням монопольним становищем окремих великих фірм на ринку, з дискримінацією суб'єктів господарювання, захищає право на інтелектуальну власність та права споживачів тощо. Монопольним вважається становище на ринку виробника, частка якого на ринку товару перевищує 35 % . Монопольним вважається також
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка