ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Лапенков В.І., Сангадіев З.Г.. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, 2000 - перейти до змісту підручника

10.3. Власний оборотний капітал, його призначення та правила розрахунку його суми за даними балансу


У США та частина власного капіталу, яка залучені в оборот, розглядається як працюючий капітал «working capital».
Його визначають за схемою: дебітори + запаси товар-но-матеріальних цінностей - короткострокова заборгованість, зменшена на суму кредитів і позик терміном вище року.
Власний оборотний капітал гарантує певною мірою фінансування більшої частини виробничих запасів і дебіторської заборгованості покупців. Власний оборотний капітал, в основному, задовольняє потреби підприємства у виробничих оборотних коштах. Це структурний показник, що характеризує вкладення власного капіталу в активи, що забезпечує його основну підприємницьку діяльність.
Для його виявлення пропонується наступна схема аналізу балансу підприємства.
Загальна сума дебіторської заборгованості і запасів та ТМЦ Готівка та цінні папери Кредити і позики cdokom не менше 1 року Дебітори і запаси ТМЦ покриваються кредиторської заборгованістю Довгостроковий позиковий капітал Власний оборотний капітал Кредиторська заборгованість та інші зобов'язання Іммобілізовані засоби Власний капітал Довгостроковий позиковий капітал (вкладений у іммобілізацію)
Аналіз фінансового становища підприємства, що працює в умовах ринку і використання ним капіталу
Аналіз фінансового становища підприємства. Працює в умовах ринку,
складається з:
аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;
аналізу інтенсивності використання капіталу і рентабельності роботи підприємства ;
аналізу джерел фінансування підприємства і розподілу його прибутку;
аналізу тенденцій і напрямків приміщення додатково залучаються підприємством капіталів;
аналізу динаміки фінансового положення підприємства за ряд років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Власний оборотний капітал, його призначення та правила розрахунку його суми за даними балансу "
 1. Глава 5.3. Кредиторська заборгованість 5.3.1. Підходи до оцінки кредитоспроможності
  Фінансове забезпечення підприємницької діяльності супроводжується, як правило, залученням позикового капіталу (у різних формах). До вступу в кредитні відносини з позичальником слід проводити оцінку його кредитоспроможності і, як правило, проаналізувати такі позиції: рівень ризику кредитної операції; рентабельність, ліквідність підприємства. Ця робота виконується за допомогою аналізу
 2. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 3. Практикум з курсу
  Індивідуальні завдання Завдання 1. Позика в розмірі 50 т. руб. видана на півроку за простою ставкою відсотка 28% річних. Визначити нарощену суму. Відповідь: S = P (1 + ni) S = 50 * (1 + 0.5 * 0.28) = 57 т. руб. Завдання 2. Кредит у розмірі 20 млн. руб. видається на 3,5 року. Ставка відсотка за перший рік - 30%, за кожне наступне півріччя ставка зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 5. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 6. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 7. Глосарій
  Аграрна політика - доцільна діяльність государ-ства, спрямована на створення і постійне підтримання сприятливого середовища для сталого розвитку АПК. з метою забезпечення національної продовольчої безпеки, нормальної життєдіяльності сільського населення та збе нения біосистеми аграрної сфери. Аграрний ринок - відносини між покупцями і продавши-цями в сфері обміну по
 8. 5.1. Основні виробничі фонди
  Поняття виробничих фондів Засоби, авансовані в діяльність підприємства, називаючи-ются капіталом. Структура капіталу підприємства представлена ??на рис. 5.1. Загальний капітал підприємства поділяється на власний ка-живив і позиковий капітал. При складанні бухгалтерського балансу підприємства господарські засоби називають активами, а їх дже-рел фінансування - пасивами. Базою для
 9. 2.4 ОРГАНІЗАЦІЯ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ СТРАХУВАННЯ
  Страхування - це система економічних відносин, що виникають при утворенні спеціального Фонду коштів (за рахунок підприємств, організацій і населення ") і його використанні для відшкодування шкоди, заподіяної майну стихійними лихами та іншими несприятливими Факторами, для надання допомоги громадянам при настанні страхових подій в їхньому житті. Страхування висловлює особливі економічні
 10. 2.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану
  За своїм складом інформація, акумулюються на підприємстві, досить різноманітна. Аналіз же фінансового стану базується на певній інформаційній системі. За обсягом вона повинна містити тільки ті дані, які необхідні для форму-лювання результатів аналізу. Найбільш повна інформаційна система підприємства, фикси-рующая практично всі господарські операції - система
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка