ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2, 2006 - перейти до змісту підручника

10.3. Сучасні погляди на сукупну пропозицію

Можна виділити два основних теоретичних напрямки, з принципово різних позицій пояснюють форму кривої сукупної пропозиції, а значить, і причини короткострокових економічних коливань: неокласичний і неокейнсіанський. Неокласики в поясненнях короткострокових економічних коливань грунтуються на гнучкості цін, заробітної плати і здібності економічної системи до саморегулювання - до етому4 напряму відноситься теорія реального економічного циклу, яка буде детально розглянута в розділі 10 цього видання. Неокейнсианьці, підтримуючи ідею про необхідність державного втручання в економіку, призводять нові пояснення жорсткості цін і заробітної плати. Це теорії витрат меню і зовнішніх ефектів сукупного попиту, запізнювання цін і заробітної плати, спаду як відсутність координації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Сучасні погляди на сукупну пропозицію "
 1. 5.4. Інформаційна безпека
  Інформаційна безпека - це захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, що можуть призвести нанесенням шкоди власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури. Інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту інформації. Суб'єкт інформаційних відносин може
 2. 1.2. ТРУДОВА ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ: Д. РІКАРДО - К. МАРКС
  Після А. Сміта в економічній теорії праці сформирова лись два принципово різних напрямки: трудова теорія сто имости і теорія факторів виробництва, істотно вплинули на хід історичного розвитку людства. Яскравими виразниками першого напряму стали Д. Рікардо, а за ним К. Маркс, другий - Ж.Б. Сей і наступні покоління дослід Ватель немарксистського напряму
 3. 2.3. ЗМІСТ, ХАРАКТЕР І РІЗНОВИДИ ПРАЦІ
  У теоретичних уявленнях про працю крім положень про його сутність і формах прояву розрізняють, як про це було сказано в параграфі 2.1, категорії праці та його різновиди. Категорія - це група явищ, понять, об'єднаних спільністю яких ознак. Серед категорій праці виділяються ють такі, як зміст, характер, форми трудової діяльності (форми організації праці) та ін Тут
 4. 8.4. ПРИЧИНИ І ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ, ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА І НАСЛІДКИ
  Сучасна безробіття в Росії є наслідком ста-новлення і розвитку в ній ринкових відносин. Російська без безробіттю має свою специфіку, яка визначається особливостями фор-мування неповної зайнятості, і в той же час їй притаманні багато рис, характерні для інших розвинених країн світу. Як справедливо зазначає Р.І. Капелюшников, розвиток рос-сийского ринку праці проходило по іншому шляху,
 5. 11.3. Форми і схеми участі малого підприємництва в міжнародному бізнесі в умовах нової конкуренції
  Малий бізнес може діяти при освоєнні зарубіжних ринків як самостійно, прокреслюючи власну траєкторію господарських відносин з зарубіжної клієнтурою, так і виступати на зовнішніх ринках у взаємодії з великим бізнесом, використовуючи його платформу і пози ції на цих ринках. Ефективність роботи малого підприємництва за обома отме ченним напрямах залежить від застосовуваних форм
 6. § 1. Судові докази
  Загальна характеристика судових доказів. Згідно ч. 1 ст. 64 АПК РФ доказами у справі (судовими доказами) яв ляють отримані в порядку, передбаченому АПК РФ і іншими федеральними законами, відомості про факти, на підставі яких арбітражний суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, а також інші
 7. § 4. Забезпечувальні заходи
  Поняття забезпечувальних заходів. Відповідно до норм глави 8 «Забезпечувальні заходи арбітражного суду» АПК РФ арбітражний суд за заявою особи, що у справі, а у випадках, передбачених АПК РФ, і іншої особи може прийняти забезпечувальні заходи, тобто термінові тимчасові заходи, спрямовані на забезпечення позову (заходи забезпечення позову), забезпечення майнових інтересів заявника
 8. 1.1. Теорія як система наукових знань
  Питання до розгляду Теорія і її структурні елементи. Закони, закономірності та їх функції в системі економічного теоретичного знання. Категорії як визначеності понять в економічній теорії. Мета економічної теорії. Основні поняття і категорії: гіпотези (описові, пояснювальні, прогностичні), теореми, аксіоми, закони (загальні, специфічні, приватні), принципи,
 9. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Питання до розгляду допарадигмального період. Період класичної парадигми. Період постклассической парадигми. Основні поняття і категорії: «допарадигмальний» період теорії, «наукова революція», добробут, період первісного нагромадження капіталу, «класична» парадигма економічної теорії, «принцип невидимої руки», суспільно-економічна формація, спосіб виробництва,
 10. 1.3.1. Неформальні правила
  Різниця між формальними і неформальними правилами У сучасному суспільстві неформальні правила грають вельми значну роль. Люди стикаються з неформальними-ми правилами всюди: в сім'ї, у взаєминах з іншими людьми, в діловій і політичного життя. Прості люди зазвичай слабко інформовані про матеріальне право, що регулює їх від носіння з іншими людьми. Основні правила, які
 11. 1. Ринкова економіка і заощадження населення
  Найбільш цілісна система поглядів з проблем розподілу грошових доходів впер ше була запропонована представниками класичної школи А. Смітом, Д. Рікардо, Д.С. Мілль та ін Сміт і Ріккардо рас сматривать не так заощадження населення, скільки Ощад ються капіталів. Протягом тривалого часу їх підхід ос тава одним з фундаментальних принципів економічної науки в питаннях
 12. 2. Механізм ринкової економіки
  Отже, ринкова економіка як система базується на суспільному поділі праці та еко номічного відособленості товаровиробників, стремено щихся в обміні реалізувати свої економічні інтереси. Але ринок має і специфічним механізмом, координую щим поведінку економічних суб'єктів, що забезпечує самовідтворення і ефективність ринкових відносин. Розглянемо основні елементи
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка