ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. МАКРОЕКОНОМІКА, 2008 - перейти до змісту підручника

10.3. Засоби державного регулювання економіки

Засоби державного регулювання економіки можна поділити на пекло міністратівного та економічні. Адміністративні методи регулювання економіки включають такі заходи, як заборона, дозвіл, примус. Заборона - це заборона будь-якої діяльності, використання певних товарів і послуг та їх компонентів. Наприклад, держава може ввести заборону транзиту, тобто прямування через що знаходиться під його суверенітетом територію не угодних йому осіб, вантажів і транспортних засобів інших держав з метою забезпечення безпеки або з інших причин. Деякі країни проводять політику заборони зовнішньоекономічних зв'язків. Дозвіл - це згода, видане в письмовій або усній формі суб'єктом управління, що володіє відповідним правом. Держава дає дозвіл на ведення багатьох видів економічної діяльності, наприклад, на ввіз і вивіз ряду то варів (ліків, продовольства). Примус є одним з методів управління, заснованим на осудженні та застосуванні заходів покарання за порушення встановлених норм. Наприклад, несвоевре-менная сплата податків, зменшення оподатковуваної бази призводять до стягування штрафів з налогоплателиціков. У сучасному суспільстві державне регулювання економіки осуществля ється переважно на основі економічних засобів, серед яких істотні позиції займають кредитно-грошова політика, бюджетно-податкова політика, уско ренная амортизація, державне програмування та ін Кредитно-грошова політика - це сукупність заходів в області денеж ного обігу та кредиту, спрямована на регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення зайнятості та вирівнювання платіжного балансу. Кредитно-грошова політика включає регулювання облікової ставки; встановлення і зміна розмірів мінімальних резервів, які фінансово-кредитні організує ції зобов'язані зберігати в Центральному банку та ін (див. розділ 12). Бюджетно-податкова політика зводиться до цілеспрямованої діяльності дер дарства з використання бюджетної, податкової систем для реалізації цілей соціаль но-економічної політики. Бюджетно-податкова політика залежить від конкретної хо зяйственной та політичної ситуації, а також від стратегії економічного розвитку країни (див. главу 11). Визначення Державне програмування - це довготривале, цільове регули рование економіки. Державне програмування включає розробку не тільки економіч ських, а й соціальних програм. Державне програмування може охоплювати все господарство в цілому або його окремі галузі, сфери (соціальна сфера), регіони, окремі групи населення та ін Існують різні види державних програм. Залежно від ис користування конкретних критеріїв їх можна поділити на ряд видів (див. табл. 10.1). Прискорена амортизація - це амортизація за підвищеними ставками по порівняй нію з діючими або середніми ставками (див. главу 3). Цей метод займає особливе місце серед комплексу заходів державного регулювання економіки. Сенс уско ренной амортизації полягає у встановленні такого рівня щорічних списань в амор тізаціонний фонд, який перевищує розміри фактичного морального і фізичного ського зносу елементів основного капіталу. Таким чином, політика прискореної амор тизації сприяє зростанню власних фінансових можливостей підприємців для здійснення інвестиційних вкладень, а також зниження частки позикових коштів у процесі капітального будівництва та модернізації основного капіталу. Використовуючи метод прискореної амортизації, держава має можливість також впливати на струк туру економіки. Держава може прискорити процес розвитку окремих галузей, вве-дя для них особливо сприятливі ставки амортизації. Диференціація норм амортизації ційних відрахувань застосовується також для зміни регіональної або территори альної структури виробництва, створення нових галузей. Таблиця 10.1. Критерій класифікації Вид державної програми Часовий період програми Короткострокова програма Середньострокова програма Довгострокова програма Об'єкт програмування Загальнодержавні програми Регіональні програми Цільові програми Галузеві програми Надзвичайні програми Класифікація державних програм Короткострокові програми розробляються зазвичай на термін від 1 року до 3 років.
Середньострокові програми охоплюють період в 3-5 років. Довгострокові програми зі представляються на строк від п'яти і більше років. Загальнодержавна програма фіксує основні і бажані для загально ства в цілому орієнтири економічного і соціального розвитку. Регіональні про грами охоплюють діяльність окремих частин економіки. У ряді країн соціально-економічний розвиток регіонів здійснюється за допомогою регіонального планування вання. Цільові програми передбачають розвиток конкретних напрямків (науч вих досліджень), підтримку окремих груп населення (пенсіонерів, військовослужбовців щих). Надзвичайна програма розробляється в тих випадках, коли економіка знахо диться в кризовому стані (наслідки кліматичних, екологічних катастроф, ве дення військових дій, економічних криз). Державне програмування найбільш поширене в країнах Захід ної Європи, а також в Японії, менш в США і Канаді, де перевага віддається теку щему регулювання економіки. Програмування економіки застосовується в розви вающихся країнах. Це пояснюється тим, що країни, що розвиваються стикаються у своєму розвитку з проблемами, подолати які через механізм стихійного регулювання економічних процесів неможливо. Відповідальність за розробку державних програм покладається на органи державної влади, які залучають до цього процесу відомих вчених, підпри приємець, громадських діячів і т. д. За державною програмою складається фінансово-економічне обгрунтування, органами державної влади затверджуються обсяг і механізм фінансування. Державні програми носять рекомендаційний (індикативний) характер. Вони не обов'язкові для виконання приватним сектором економіки. Але, незважаючи на свій рекомендаційний характер, державні програми мають сильну підтримку, яка забезпечує їх значну ефективність і можливість реалізувати. Дер-ве програмування - це свого роду інвестиційні програми, що рекомендуються і підтримувані економічними і соціальними ресурсами всієї держави, гаран тірующіе розвиток суспільства в заданому напрямку. Плануючи і регулюючи сферу внутрішніх і зовнішніх економічних відносин, держава прагне домогтися не обходимой координації відтворювальних потоків у різних секторах економіки відповідно до потреб національного господарства як цілого.? План семінарського заняття з теми 10: Роль держави в різних економічних системах і концепціях. Основні напрямки державного регулювання ринкової еко номіці. Засоби і методи державного регулювання сучасної ри нічний економіки. Межі державного втручання в ринкову економіку? Для самоперевірки теми 10: відповісти на питання: Як оцінюється роль держави в ринковій економіці в різних економічних теоріях? На досягнення яких цілей направлено державне регулювання ринкової економіки? Які напрямки включає державне регулювання ринкової еко номіки? Які існують точки зору щодо ролі держави в рі нии проблеми зовнішніх ефектів? У чому полягає специфіка державного підприємництва? Які засоби і методи використовує держава при регулюванні ри нічний економіки? Для яких цілей в сучасній ринковій економіці застосовується дер дарственное програмування? ЯГ * 7V виконати завдання: Виберіть правильну відповідь 1. На перших етапах розвитку ринкової економіки державне регулювання вання економіки застосовується в наступній галузі: а) торгівля; б) банківська справа; в) транспорт; г) утворення. Мінімальне втручання держави в економіку обгрунтовують сле дмуть економічні концепції: а) економічний лібералізм, б) класична школа, в) кейнсіанство; г) інституціоналізм; д) правильно п.п. «А» і «б»; е) правильно п.п. «А» і «г». Державне регулювання економіки включає наступні напрямки: а) створення приватних товарів і послуг; б) регулювання зовнішніх (побічних) ефектів; в) проведення фіскальної політики; г) надання суспільних благ; д) все правильно крім п.
«а»; е) все правильно крім п. «а» і «б». Приклад негативного зовнішнього ефекту: а) забруднення навколишнього середовища у зв'язку з будівництвом заводу, б) встановлення освітлення одним з користувачів гаража; в) будівництво зрошувальної системи одним фермером; г) зменшення шуму у зв'язку із закриттям аеродрому. Поняття «трансакційні витрати» ввів: а) A. Сміт, б) К. Маркс, в) Дж. М. Кейнс; г) Р. Коуз. Трансакційні витрати включають: а) витрати на придбання сировини, б) витрати на придбання обладнання, в) витрати на пошук інформації; г) сплату податків; д) витрати при укладанні угод; е) правильно п.п. «В» і «д»; ж) все правильно крім п. «б». Державний перерозподіл доходів не включає: а) державну закупівлю товарів і послуг; б) надання державних субсидій і дотацій; в) податкове перерозподіл доходів; г) виробництво приватних благ; д) усе попереднє правильно. До адміністративної міру державного регулювання економіки належить: а) надання державних субсидій; б) прискорена амортизація; в) надання ліцензії на ведення банківської діяльності; г) регулювання облікової ставки. Прискорена амортизація як метод державного регулювання еконо міки орієнтована на вирішення наступних цілей: а) збільшення фінансових можливостей підприємців для здійснення інвестиційних вкладень; б) збільшення позикових коштів; в) зниження витрат виробництва; г) все вищеназване правильно. До економічних методів регулювання ринкової економіки не відноситься: а) кредитно-грошова політика, б) бюджетно-податкова політика; в) видача ліцензій; г) прискорена амортизація. Державне програмування - це: а) поточне регулювання економіки; б) довгострокове, цільове регулювання економіки; в) планування економіки на директивної основі; г) внутрішньофірмове планування. Перевага віддається поточному регулювання економіки в порівнянні з державним програмуванням в наступних країнах: а) Німеччина, б) Японія; в) США; г) Індія. Державні програми: а) обов'язкові для виконання всіма господарюючими суб'єктами економіки; б) носять рекомендаційний характер, в) мають директивний характер. Державна програма, що передбачає надання допомоги хворим на діабет на території всієї країни, є: а) галузевої; б) регіональної; в) цільовий. Чи вірні наступні твердження У період становлення ринкових відносин державне регулювання економіки знайшло відображення в теорії меркантилізму. Інституціоналізм обгрунтував концепцію державного регулювання економіки на базі аналізу макроекономічних величин (національний дохід, інвести ції, зайнятість, споживання, заощадження та ін.) Прихильники концепції монетаризму вважають, що держава повинна все стороннє контролювати ринок і приватне підприємництво. Представники концепції інституціоналізму критикують теорії автома тичного регулювання ринкової економіки. Державне регулювання економіки - це система юридичних зако нів, за допомогою яких держава може впливати на доходи суб'єктів економіки. Зовнішній ефект - це ефект, який впливає тільки на спожи вачів при виробництві товарів і послуг. Р.Коуз вважає, що регулювання зовнішніх ефектів найбільш ефективно на основі суспільних програм. А.Пигу, англійський економіст, обгрунтовує податковий шлях вирішення проблеми зовнішніх ефектів. Державні програми соціально-економічного розвитку в країнах з ринковою економікою обов'язкові для організацій приватного бізнесу.?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Засоби державного регулювання економіки "
 1. Контрольні питання для самоперевірки
  Чи можливо точне кількісне встановлення можливостей і меж державного регулювання економіки, в чому вони виражаються? Назвіть організаційні структури, які здатні заповнювати "провали ринку", тобто виконувати ті ж економічні функції, що й держава. Якими проблемами в ринковій економіці має займатися держава? Які із заходів відносяться до адміністративних, а які -
 2. 2.2. УМОВИ І ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ
  Держава повинна втручатися в економіку тільки в тому випадку, якщо є на то певні умови і передумови. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Під негативними умовами розуміється поява всякого роду негативних явищ і тенденцій в різних сферах економіки, які можуть негативно вплинути на підприємницьку діяльність й економіку країни в цілому. Ці
 3. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 4. 9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційну діяльність
  Процес інвестування - це складний багатогранний процес, на який впливає безліч факторів, що мають важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання таких факторів, механізму їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій є основою для розробки науково обгрунтованої інвестиційної політики та більш ефективного управління інвестиційним
 5.  9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
    Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 6.  16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
    Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 7.  16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
    В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 8.  19.3. П РО цедурой БАН крутство НА ОСНОВІ АНТИКРИЗОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
    Якщо арбітражним судом визнано, що підприємство є банкрутом, то згідно з Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. Розглянемо сутність цих процедур більш докладно. Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з
 9.  ЗМІСТ
    ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 10.  1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
    Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка