ГоловнаСоціологіяСоціологія управління → 
« Попередня Наступна »
Антохонова І.В.. Методи прогнозування соціально-економічних процесів, 2004 - перейти до змісту підручника

10.3. Властивості коефіцієнтів еластичності і їх економічна інтерпретація


Розглянемо властивості коефіцієнтів еластичності на прикладі лінійної функції попиту, у; (х;.) = Ап + alxi, де
- попит в / - ой дохідної групі на j - ий товар, х; -
чинник, що впливає на попит, ап, ах - параметри рівняння
парної регресії, коефіцієнт еластичності дорівнює відповідно до формули (10.3) дорівнює:
Ер = ах.
А0 I ^ / j jCj
Охарактеризуємо зміна коефіцієнта еластичний-ності Еу (г) залежно від величини параметрів а {), ах.
1. Якщо а0 <0, с /,> 0, то коефіцієнт еластичності Е; (г) = аг -> 1, тобто темп приросту попиту на то-
а0 I СХВ JCj
вар вище темпу зростання фактора, отже, попит в даному випадку еластичний.
Якщо а {) = 0, ах> 0, то коефіцієнт еластичності
Е (р) = аг-L-= 1, тобто темп приросту попиту збігається з
a \ xi
темпом приросту фактора.
Якщо а {)> 0, ах> 0, то в цьому випадку коефіцієнт
еластичності Е} (1) = а 1 - <1. Темп приросту попиту
а0 I СХВ JCj
відстає від темпу приросту ознаки-фактора, тобто попит в даному випадку не еластичний.
Якщо а {)> 0, ах = 0, то коефіцієнт еластичності
Е; (г) = ах '| = 0 і попит не залежить від фактора.
А0 I СХВ JCj
Якщо а {)> 0, ах <0, то коефіцієнт еластичності
X
Е, (г) = ах '| <0. Попит в даному випадку падає з рос-
0 1 г
тому ознаки-фактора.
Якщо а0 ^ + оо, aj g (-оо, + оо), то коефіцієнт
еластичності Е; (г) -> оо. Це означає, що як завгодно мале зміна ознаки-фактора в бік збільшення викликає зниження попиту до 0, а зменшення ознаки-фактора викликає його збільшення до оо.
Криволінійних функцію еластичності можна представити у вигляді кусочно-лінійною. Коефіцієнт еластичності в будь-якій точці буде дотичній в цій точці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Властивості коефіцієнтів еластичності і їх економічна інтерпретація "
 1. 2.4. Оптимальний темп зростання виробництва)
  2.41. Рішення про те, який вибрати темп зростання вироб ництва, винятково важливо з практичної точки зре ня. Добре відомо, що в соціалістичних країнах темпи зростання виробництва, а отже, норми Ощад жений, майже в два рази вище, ніж у несоціалістичних державах); цей факт показує великі відмінності в прийнятих рішеннях. Отже, можна поставити запитання, чи здатна
 2. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 3. 30.3 Аналіз ціноутворюючих факторів
  Ринкова ціна товару формується під впливом багатьох фак торів. Для вибору цінової стратегії підприємство повинне виявити і проаналізувати ціноутворюючі фактори. По відношенню до підприємства вони можуть бути як зовнішніми і не контрольованими їм, так і внутрішніми. Коротко зупинимося на характеристиці основних ценообр-зующих факторів. Попит і пропозиція. Ціна на ринку піддається змінам
 4. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens ^ еп ^) - діючий) -
 5. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 6. 16.3. Неокласична модель ЗРОСТАННЯ Р. Солоу, ДОК. МИДА, А. ЛЬЮЇСА
  Перші неокласичні моделі зростання з'явилися на рубежі 1950-х - мм., Коли увага до проблем динамічної рівноваги ослабло і на перший план вийшла проблема досягнення потенційно можливих темпів зростання не стільки за рахунок невикористаних потужностей, скільки шляхом впровадження нової техніки, підвищення продуктивності і поліпшення організації виробництва. У зв'язку з цим міняються не
 7. Словник термінів
  Акциз - податок, що стягується з одиниці проданої продукції в твердо ус тановленном розмірі. Алокація - певний розподіл благ між індивідами або факторів виробництва між галузями. Ануїтет - чистий дохід від фінансового активу, рівновеликий по всіх роках його терміну служби. Безробіття - перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту на ринку праці. Благо - предмет або послуга,
 8. Словник термінів
  акомодації політика (асоціацію-modating policy) - економічна політика, спрямована на пом'якшення ня наслідків шоків в економіці і ослаблення їхньої руйнівної сили. Наприклад, політика расшире ня сукупного попиту за рахунок посилення росту цін при збереженні обсягу виробництва на природний ном рівні для нейтралізації несприятливих шоків з боку пропозиції. Акселератор (модель)
 9. 10.9.2. ЦІНИ Рамсея
  Наріжним каменем теорії економічної ефективності є вимога рівності цін граничним витратам виробництва. Дане правило виводиться з максимізації чистих громадських вигод, вимірюваних сумою надлишків споживачів і виробників. Його логіка проста: якщо ціна якого блага не дорівнює граничним витратам його виробництва, то ціна не подаватиме правильних сигналів
 10. 4.2. Світ споживчих переваг: закономірності розвитку
  Крива байдужості П ° тортури вимірювання суб'єктивної корисності за допомогою абсолютної шкали не увінчалися успіхом, тому ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги або ранжирування. Такі спроби робилися протягом півстоліття, починаючи з 80-х рр.. XIX в. Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка