ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Гальперіна В. М., ІГНАТЬЄВ С. М., МОРГУНОВ В. І.. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 2, 1999 - перейти до змісту підручника

10.3.2. ПРОПОЗИЦІЯ І ВИТРАТИ МОНОПОЛІСТА 10.3.2.1. ПРОПОЗИЦІЯ МОНОПОЛІСТА

Як ми бачили в розділі 9.2.2, крива пропозиції абсолютно конкурентного підприємства в короткому періоді тотожна висхідної гілки кривої граничних витрат вище мінімуму SAVC (рис. 9.4). Нагадаємо, що функція пропозиції від ціни характеризує залежність обсягу пропозиції якогось товару від його ціни за інших рівних умов, тобто при незмінній технології, постійних цінах виробничих ресурсів. Але, як випливає з попереднього розділу, кількість продукції, яку буде згоден випускати і продавати монополіст, залежить від змін у попиті. Цю залежність ілюструє рис. 10.5. Розглянемо представлену на ньому модель. Крива МС на рис. 10.5, а є кривою граничних витрат підприємства-монополіста. Припустимо, що початковий попит на його продукцію характеризує крива попиту Dv якої відповідає крива граничної виручки MRr У цьому випадку оптимальний випуск монополіста буде Qv а Р б а Р, С Рг Рх Рз MR; Рис. 10.5. Монополіст не має кривої пропозиції. Про Q ціна одиниці продукції Pj. Точка Е {(Ql, Pl) показана також на рис. 10.5,6. Припустимо тепер, що попит на продук-цію монополіста змінився так, що крива попиту зрушилася вправо вгору і зайняла положення D2. Очевидно, що при цьому оптимальний випуск збільшиться до Qz, а ціна зросте до Р2. Точка Е2 (Q2, P2) також показана на рис. 10.5, б. Можна припустити, що лінія, що з'єднує точки і Е2, представлятиме безліч комбінацій випуск-ціна, максимізує прибуток монополіста. Ця лінія (Sj на рис. 10.5,6), здавалося б, могла розглядатися як крива пропозиції монополіста при зміні попиту на його продукцію.
Однак при іншому характері зміни попиту іншою була б і крива пропозиції. Якби, наприклад, попит виріс в меншій мірі і крива попиту змістилася б з положення Dj в положення D3, а не D2, обсяг випуску також склав би Q2, оскільки MR3 перетинає МС в тій же точці, в якій її перетинає MR2. Але ціна продукції становила б у цьому випадку Р3, що помітно нижче Р2. Тому на рис. 10.5, б точка Е3 має координати Q2 і Р3. Крива S2, що з'єднує точки Ех і Е3, має негативний на-клон, тоді як нахил кривої позитивний. Як бачимо, конфігурація кривих S, і S2 на рис. 10.5,6 істотно залежить від характеру зсуву кривої попиту. Але з розділу 2.2 ми знаємо, що криві пропозиції не залежать від функцій (кривих) попиту. Тому концепція кривої пропозиції, як взаємооднозначної відповідності між цінами та обсягами випуску, в теорії монополії, як і в теорії ринків недосконалої конкуренції в цілому, не використовується. Кажуть, що монополія не має кривої пропозиції. Для аналізу поведінки монополіста, як і інших недосконало конкурентних підприємств, вирішальне значення має співвідношення попиту і витрат, а не попиту та пропозиції, що справедливо лише для ринку досконалої конкуренції. Перетин кривих попиту та пропозиції, знаменитий маршалліанською хрест, визначає одно-весна ціну й обсяг випуску тільки на гіпотетичному ринку досконалої конкуренції. Чи не означає це, що на недосконале конкурентних ринках, у тому числі й у разі монополії, саме поняття рівноваги і рівноважної ціни не має якого-небудь змісту? Швидше за все, немає.
Е. Чемберлін розрізняв ціну рівноваги (англ. equilibrium price) і ціну, врівноважуючу попит та пропозиція (англ. equating price), які співпадають лише в умовах досконалої конкуренції. Точки, подібні точкам El - Е3 на рис. 10.5, він називав точками рівноваги протилежних - в сенсі виграшу і втрат (англ. gain and loss) - сил, які роблять прибуток максимальною. Він прагнув «звільнити поняття рівноваги від пов'язаних з ним уявлень про перетин кривих попиту та пропозиції» і ставив собі завданням показати, що «недосконалості» конкуренції при-водять до «встановленню таких цін рівноваги, що не врівноважують пропозиція і попит». Ще більш точне визначення попиту та пропозиції як суто технічних понять було дано київським економістом Д. І. Піхно за півстоліття до Е. Чемберліна: «" Попит і пропозиція ", або" закон попиту та пропозиції ", є технічне вираз, що означає со-вокупность економічних умов, якими визначається ціна речей і послуг ». У відомому сенсі концепція рівноваги протилежних сил, рівноваги, звільненого від подання про перетин кривих попиту та пропозиції, перегукується зі знаменитим твердженням англійського економіста Ф. Уікстіда (1844-1927) про те, що ніяких кривих пропозиції взагалі не існує, а те, що зазвичай називають кривою пропозиції, - це насправді крива попиту на гроші тих, хто володіє товаром. ®
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3.2. ПРОПОЗИЦІЯ І ВИТРАТИ МОНОПОЛІСТА 10.3.2.1. ПРОПОЗИЦІЯ МОНОПОЛІСТА"
 1. 8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 2. 16.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ЦІН
  Для вироблення ефективної цінової політики фірми необхідний всебічний аналіз факторів, що впливають на рівень цін. Ос-новних з них є "попит на продукцію, державне регулювання цін; витрати по виробництву і реалізації продукції; інфляція; конкуренція; інші фактори. Значний вплив на ціну товару робить попит. Чим вища ціна товару, тим менше пропонованих за цією ціною
 3. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 4. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся покращувати якість продукції, розширювати асортимент,
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 6. 3.1. Модель з мінливими співвідношеннями чисельності населення - капітал - техні ка. Безперервна заменяемость факторів
  3.11. Ми розглянемо тепер моделі з більш ніж одним обмеженим фактором виробництва. Для того щоб показати результати (найбільш простим з можливих способів), до яких призводить наше узагальнення, ми будемо дотримуватися припущення про те, що існує тільки один сектор господарства, тобто виробляється тільки один продукт. Наші моделі будуть мати тільки два огра ничен фактора
 7. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент ( від лат. agens ^ еп ^) - діючий) -
 8. 1. Стан сучасного агропромислового комплексу Росії
  Агропромисловий комплекс (АПК) є сукупність взаємопов'язаних галузей, непосре дственное забезпечують відтворення кінцевого продук та із сільськогосподарської сировини. Його динамічний, устойчи витті розвиток забезпечується при досягненні стійкого відтворення як в АПК в цілому так і в кожному його струк турном підрозділі і особливо в його ключової галузі - сільському господарстві.
 9. 4.1. ЕФЕКТ МАСШТАБУ І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  Ефект масштабу є наслідок зростаючої віддачі мас сового виробництва, коли приріст випуску продукції обганяє приріст зроблених витрат. Внаслідок цього у міру повели чення обсягів випуску середні витрати на одиницю продукції скорочуються , виникає економія на витратах, значить, можли ність формування різних цін у різних виробників (у виробників з різними масштабами
 10. 7.1. Змінні ринкових структур
  Довго блукає душа, В хаосі думок Одноманітно кружляючи. Магія чисел Чорна гризе її. В числах немає сенсу: Десять, сто тисяч, мильон - Чи багато, мало? (1992) Ігор Лапінський Головне при аналізі ринкових структур полягає в дослідженні впливу конкуренції (або її відсутності) на загальну економічну активність. Резуль тати функціонування ринкової економіки можуть бути передбачити і оцінили ни на
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка