ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств), 2005 - перейти до змісту підручника

10.3.ПРОЕКТІРОВАНІЕ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА


Будівництво будь-якого об'єкта, як виробничого, так і невиробничого призначення, може бути здійснено лише за наявності відповідного проекту.
Проектування будівництва має дуже важливе значення, тому що від якості проекту залежить ефективність роботи майбутнього підприємства.
Проектування здійснюють проектні організації, що мають на цей вид діяльності відповідні ліцензії.
У ряді найважливіших галузей (чорна та кольорова металургія, вугільна промисловість, енергетика, та ін) створені спеціалізовані галузеві проектні організації (інститути).
Один з них, найбільш великий, що розташовує висококваліфікованими кадрами, виділяється як головного, званого генеральним проектувальником
На головні інститути покладається координація дій всіх проектних організацій, що обслуговують ту чи іншу галузь. Під їх керівництвом і за їх безпосередньої участі розро-вають техніко-економічні обгрунтування проектів. Вони ж здійсню-ються і проведення єдиної технічної та економічної політики в області проектування підприємств і споруди від-раслі та підгалузі. З цією метою головні проектні організації вивчають і узагальнюють вітчизняний та зарубіжний досвід проек-тування, будівництва та експлуатації аналогічних об'єктів. Головні інститути надають кваліфіковану допомогу од-нопрофільним інститутам галузі, а також здійснюють експертизу розроблених ними проектів.
Крім галузевих проектних організацій, існують і спеціалізовані міжгалузеві проектні організації, які виконують проектні роботи у вузькій спеціалізованої області. Наприклад, проектування складних фундаментів здійснює міжгалузевої проектний інститут «Фундаментпроект».
Проектування великих і складних промислово-виробничих підприємств та інших споруд здійснюється звичайно силами декількох проектних організацій різних спеціалізацій (субпроектіровщікамі). До початку розробки проектів генеральні проектувальники отримують від замовників (забудовників) завдання на проектування та укладають з ними генеральні договори на весь період проектування підприємства або споруди. Між генеральними проектувальниками і всіма іншими проектними організаціями, які беруть участь у комплексному проектуванні, також укладаються договори спочатку на весь обсяг і термін одержуваного ними проектування, а потім на їх основі - річні договори. На основі генеральних і річних договорів для всього комплексу планованого будівництва і видають субпроектіровщікам відповідні вихідні дані, необхідні для розробки відповідних частин комплексних проектів або для проектування великих об'єктів, що входять до складу проекту-руемого підприємства або споруди.
Фінансування проектно-вишукувальних робіт здійснюється за рахунок коштів замовника, а замовником може бути держава, регіональні чи місцеві органи влади, комерційні організації.
Генеральні проектувальники відповідають перед замовниками (забудовниками) за своєчасність розробки і якість всього проекту, а субпроектіровщікі відповідальні перед генеральними про-ектіровщікамі за доручену їм частину проектування.
Після завершення розробки проектів генпроектувальника передають їх замовникам (забудовникам) для розгляду та затвердження. Замовники (забудовники) піддають проекти експертній перевірці, державної позавідомчої експертизи та державної екологічної експертизі.
Проект будівництва включає необхідний комплекс технічної та економічної документації. Це не тільки схеми і креслення, що дають графічне зображення майбутнього підприємства, цеху або споруди, але й технічні та економічні розрахунки, що підтверджують доцільність і економічну ефективність наміченого будівництва. >
У проекті будівництва промислового підприємства встановлюються номенклатура його продукції, виробнича потужність, місце будівництва, сировинна, паливна та енергетична база, господарські зв'язки; визначаються технологія виробництва, технічна оснащеність підприємства, що проектується, викорис-тання відведеної для будівництва території; намічаються економічні показники з будівництва та експлуатації споруд-жаем підприємства.
Технічна і економічна частини проекту взаємопов'язані і утворюють єдиний техніко-економічний документ, без якого не може здійснюватися будівництво.
Існують наступні етапи проектування:
техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);
технічний проект (встановлює основні проектні рішення, визначає загальну кошторисну вартість будівництва та основні техніко-економічні показники майбутнього підприємства);
робочі креслення, які виконуються на основі технічного проекту.
Для підвищення економічної ефективності проектних рішень попередньо здійснюється ТЕО необхідності і доцільності планованого будівництва або розширення і реконструкції діючого підприємства.
У ньому наводяться такі відомості: характеристика майбутнього підприємства, його потужність, номенклатура продукції, що випускається, її конкурентоспроможність, обгрунтування планованого району та пункту будівництва, відомості про виробничий кооперуванні з іншими підприємствами, ринок збуту, необхідна величина капітальних вкладень і ін
За останні роки в багатьох випадках замість ТЕО став розроблятися бізнес-план.
Проектування може вестися як в одну, так і в дві стадії. При складному і дорогому об'єкті проектування здійснюється в дві стадії: спочатку розробляється технічний проект, а потім вже робочі креслення. Якщо об'єкт невеликий і нескладний, то проектування ведеться в одну стадію: розробка технічного проекту і розробка робочих креслень поєднуються. Проектування складних об'єктів, як правило, здійснюють спеціалізовані проектні організації (інститути), які за своєю специфікою можуть бути галузевими та міжгалузевими.
Технічний проект промислового підприємства складається з наступних частин '
економічна частина;
генеральний план і транспорт;
технічна частина;
будівельна частина;
організація будівництва;
кошторисна документація.
Технічний проект зі зведеним кошторисно-фінансовим розрахунком після його затвердження в установленому порядку є підставою для фінансування будівництва, замовлення основного обладнання та розробки робочих креслень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3.ПРОЕКТІРОВАНІЕ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "
 1. Контрольні питання
  Сущностъкапиталъногостроителъства. Що розуміється під тривалістю циклу строітел'ногЗ виробництва? Що розуміється під загальним циклом капітального будівництва? Основні учасники інвестиційного процесу (інвестор, забудовник, замовник, підрядник, проектувальник) та їх основні функції. Організаційні формикапітального будівництва. Підрядний спосіб будівництва: його сутність, переваги і
 2. 12.3. Класифікації запасів родовищ корисних копалин ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
  Мінерально-сировинна база промисловості - це ресурси мінеральної сировини в надрах землі, виявлені в результаті геологорозвідувальних робіт. Таким чином, основою мінерально-сировинної бази є виявлення родовища корисних копалин. Мінерально-сировинні ресурси, які при даному рівні розвитку науки і техніки можуть бути досить ефективно вилучені з надр землі і використані в
 3. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 4. 4.3. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
  Економічні показники роботи підприємства (собівартість, прибуток, рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість тощо) значною мірою залежать від розвитку концентрації виробництва, тобто від обсягу продукції, що випускається. З розвитком концентрації економічні показники роботи підприємства, як правило, поліпшуються до його оптимальних розмірів, а потім можуть погіршуватися. Відомо,
 5. 9.2. КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ
  Для обліку, аналізу, планування і підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обгрунтована класифікація як на макро-, так і на мікрорівні. Подібна класифікація інвестицій дозволяє не тільки їх грамотно враховувати, але й аналізувати рівень їх використання з усіх боків і на цій основі отримувати об'єктивну інформацію для розробки і реалізації ефективної інвестиційної
 6. 10.1. КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  Капітальні вкладення є основою для здійснення капітального будівництва. Вони можуть бути спрямовані на: нове будівництво, реконструкцію діючого підприємства; технічне переозброєння виробництва; розширення діючого підприємства чи якогось іншого об'єкта; інші цілі. До нового будівництва належить будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та
 7. 10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  У капітальному будівництві набули поширення в основному наступні два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ». При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора. Даний спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві
 8. 10.4. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
  Перехід Росії на ринкові відносини істотно вплинув на всі складові частини економічної політики, в тому числі і на політику в області ціноутворення. Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової політики РФ і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення. Водночас механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Відмінною особливістю сучасного етапу хозяйствен-ного розвитку Росії є формування уявлень про тес ної взаємозв'язку економічного і екологічного благополуччя. У період переходу країни до ринкової економіки особливе вни мание приділяється державному регулюванню природокористування тання та охорони навколишнього середовища, так як в даний час еколого-економічні проблеми
 10. 28.2. Міжнародна торгівля інженерно-консультаційними послугами - інжиніринг
  Міжнародний інжиніринг - діяльність з надання комплексу послуг виробничого, комерційного та науково-технічні-ського характеру, що надаються як спеціалізованими інженерно-консультаційними фірмами, так і промисловими, будівельними та іншими компаніями. Інжиніринг можна визначити як сукупність інтелектуальних видів діяльності, що мають своєю кінцевою метою отримання
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка