ГоловнаСоціологіяСоціологія управління → 
« Попередня Наступна »
Антохонова І.В.. Методи прогнозування соціально-економічних процесів, 2004 - перейти до змісту підручника

10.4. Аналіз та прогнозування споживчих бюджетів


На споживчий попит впливає безліч факторів, дія яких не є односпрямованим, тому категорії "попит" властиві нестійкість, мінливість і відома динамічність. Споживчий попит є типовим масовим явищем, в якому бере участь значна кількість однорідних одиниць (домогосподарств), поведінка кожної з яких визначається безліччю мотивів і причин, в тому числі випадкового характеру.
Виробничий попит є більш стійким в порівнянні з споживчим зважаючи більшого масштабу господарюючих суб'єктів, що пред'являють попит на предмети і засоби праці. Однак і в споживчому попиті можна виділити склався стійкий попит, але поряд з ним має місце і альтернативний попит, що виявляється під впливом реклами та маркетингових прийомів.
Спроби планування споживчого попиту пов'язані з проблемою його оцінки. Платоспроможний попит не відображає всієї суми потреб, хоча є об'єктивним показником реальної здатності придбати товари та послуги за діючими ринковими цінами. Ці потреби можна прогнозувати і враховувати при організації виробництва або імпорту, але ці оцінки носять імовірнісний, наближений характер.
Потреби значно ширше, ніж обмежує їх платоспроможний попит. Різниця між споживанням і попитом не тільки кількісне, але і якісне. У плановій економіці обсяг і структура гро-ських та особистих потреб оцінювалися на основі розрахунку "науково обгрунтованих" і раціональних норм споживання.
Крім цін і доходу, що впливають на обсяг і структуру попиту і споживання, також мають значення соціальні, демографічні, природно-кліматичні, історичні та інші фактори.
Структура споживання залежить від розміру і половозрастного складу сім'ї, т.к. споживання дорослої людини істотно відрізняється від споживання дитини, споживання міського жителя від споживання сільського жителя. Структура витрат різна для різних категорій населення, це відображає таблиця 10.3.
Таблиця 10.3 Структура бюджету прожиткового мінімуму по соціально-демографічних груп у середньому по Росії,% Елемент На душу насе-лення Соціально-демографічна група Трудо-спосіб-ве на-селище пенсіями-нери Діти Про б
років 7-15 років Харчування 68,3 61,6 82,9 74,5 73,4 непродов-вольст-ються товари 19,1 21,4 10,0 18,9 19, 8 Послуги 7,4 8,9 7,1 6,6 6,8 Податки та
інші
платежі 5,2 8Д Всього 100 100 100 100 100
Використання коефіцієнтів еластичності дозволяє обгрунтувати кілька варіантів збалансованих обсягів і структур споживання різних груп населення. Кожен з варіантів буде відповідати певному стану споживчого ринку та сформованому рівню цін і доходів. Це один з можливих шляхів оптимізації ненасиченого ринку, коли утруднений пошук товарів, здатних замінити інший товар.
З точки зору теорії попиту майже кожен товар може бути замінений почасти або повністю іншим товаром-субститутом. Завдяки виникаючому звідси переміщенню попиту з одного товару на інший, зміни в цінах по одним товарам передаються з різним ступенем інтенсивності на ціни товарів, які їх замінюють. Таким чином, в умовах ринку всі ціни побічно впливають один на одного. При відомих умовах ціни на будь-яку кількість товарів можуть розглядатися як взаємно обумовлюють один одного.
У багатоваріантному прогнозуванні обсягу і структури попиту і споживання досить часто використовуються різноманітні структурні моделі, комплексні моделі попиту, моделі споживчих бюджетів.
Корисну інформацію для побудови моделей структури попиту містить диференційований баланс грошових доходів і витрат населення, який у якості інформації використовує дані торгової та бюджетної статистики. При цьому розрізняють фактори, що впливають на динаміку показників попиту в грошовому і натуральному вираженні. Як відомо, зміна конкретного рівня роздрібної ціни без зміни загальної суми де-ніжних коштів, використовуваних населенням для покупки того чи іншого товару, може істотно позначатися на кількості купуються натуральних одиниць даного то-вару. Тому динаміка попиту в грошовому вираженні в умовах прихованого і явного підвищення цін не збігається з динамікою попиту за натурально-речовому складу.? Наведемо підхід, розглянутий у навчальному посібнику (1). Функцію споживання товарів і платних послуг у натуральному кількісному вираженні можна записати як функцію, залежну від М-цінових факторів, наприклад, всіх цін і тарифів споживчого кошика:
4? ., Pnnx1 \ i = \ nj = l, m, (10.5)
де q ^ p - фізичний обсяг споживання /-го товару або
платної послуги з сім'ї, що належить /-ої дохідної групі; p. (j = l, m) - ціни і тарифи по кожному виду товарів і платних послуг (у = 1, так) з усього безлічі пропонованих платних благ т Для знаходження коефіцієнта еластичності попиту на j-ий товар або послугу від доходу використовуємо формулу теоретичного коефіцієнта еластичності (Ю.З).
3 (г) = dfiPnPn-; Pm> Xi)
'' fy f (Pl, P2, -, Pm> Xi) '
Наприклад, для рівняння, що складається з комбина-ції статечних і показовою функцій,
yJ (p "p2, x1) = a0p? pa2>-ea *
коефіцієнт еластичності попиту від доходу, обчислений за формулою (10.3), буде наступним:
ЕДхг) = а'хг.
Бюджетне рівняння для сім'ї з /-ої дохідної групи можна представити у вигляді балансового співвідношення:
т
^ pPj = xt-i = \, n, (10.6)
у = 1
яке означає, що в будь /-ої сім'ї споживається т благ, що враховуються в натуральних одиницях, за діючими на даний момент цінами.
Рівність (10.6) виходить з повного збігу витрат з доходами. Це є допущенням, т.к. для
203
реальної родини збігу немає: або має місце який зберігається залишок або спеціальна іммобілізація коштів, або здійснюються запозичення при нестачі власних коштів.
Якщо загальна витрата прийняти за 100%, то можна визначити частку витрат на придбання j-го товару або платної послуги. Ця частка буде дорівнює:
, (0 _
2 у __ LL_U_ - j - \] fj-j = 1, І,
де z (f - частка j-го виду витрат у загальних витратах сім'ї с /-м рівнем доходів, розраховується за матеріалами вибіркових бюджетних обстежень.
Якщо продифференцировать праву і ліву частину бюджетного рівняння ( 10.6) по доходу, не беручи в розрахунок зміни цін і тарифів, тобто вважаючи pj постійним, то матиме місце:
а
дх.
j = 1 ^ г j = l дХг
ІчГР.
j = 1
У короткій записи
»dq (p
(10.8)
Для отримання економічного змісту проводиться перетворення, що полягає в розподілі обох
q {i) х
частин рівності (10.8) на вираз - ^ = -.
Виходить
f dqT = 1
^ Р] 'ЧТ'
Після перегрупування сомножителей рівність приймає вигляд: f
л 4 V
0)
М /
fL
(0 J У
z
J = 1
dxi q {
= 1, що відповідає з ура ху виразів в дужках рівності:
т
? ЕДх,) т <'> = 1. ( 10.9)
У = 1
Таким чином, сума добутків всіх коефіцієнтів еластичності від доходу хг i-ой сім'ї на вартісні частки всіх споживаних товарів і послуг дорівнює 1. Економічне зміст рівності (10.9) полягає в тому, що величина коефіцієнта еластичності попиту на товари і платні послуги від доходу регулюється в межах однієї сім'ї, а частки споживаних благ повністю залежать від рівня доходу даної сім'ї.
Таблиця 10.4
Структура платоспроможного попиту в% по
децил Показники Групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Спожив. витрати Вт ч.: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 покупку прод. харчування 67,98 65,76 62,70 60,99 58,96 57,28 53,22 49,94 51,39 40,26 на харчування поза домом 1,04 0,84 1,32 1,24 1,06 0,98 0,96 1,90 0,65 0,58 на покупку алкогол. напоїв 1,54 2,55 2,70 2,83 3,52 3,79 3,13 2,94 3,87 4,53 на покупку непрод. товарів 16,83 18,53 21,61 23,30 24,53 26,03 32,45 29,26 29,90 41,95 на оплату послуг 12,62 12,33 11,67 11,64 11,93 11,92 10,24 15,96 14,19 12,67
Процедура перетворень представляє агрегування по Енгелю, що вивчав залежності в змінах попиту та пропозиції . Основною закономірністю, виявленої Енгелем, є зниження частки споживчих витрат на продукти харчування в залежності від зростання доходу. Дані табл. 10.4 по витратах на продукти харчування підтверджують характер зміни.
Частка витрат на непродовольчі товари зростає з зростанням доходів, а частка витрат на платні послуги істотно не змінюється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4. Аналіз та прогнозування споживчих бюджетів"
 1. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
  Ринок праці займає центральне місце в складі сукупного ринку факторів виробництва - землі, праці і капіталу, оскільки його функціонування дозволяє залучити у виробничі про процесу матеріальні, фінансові, природні ресурси, обеспечи вая таким чином їх господарське взаємодія. Світовий досвід країн з розвиненою ринковою економікою і порівняно неболь шой досвід нашої країни
 3. 12.4 Сутність оборотних коштів (капіталу) підприємств їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в грошовій формі вартість для утворення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підприємств, її безперервність. Вони не залишають
 4. 2.1. Принцип обмеженості ресурсів
  Питання до розгляду Обмеженість ресурсів життєдіяльності людини як базовий принцип економічної теорії. Обмеженість ресурсів і потреби людини. Закон узвишшя людських потреб. Співвідношення понять «благо», «ресурси», «багатство». Економічні та неекономічні блага. Класифікація благ: споживчі та виробничі блага, приватні, громадські та загальні
 5. 2. Управління фінансами
  Управління - сукупність прийомів і методів цілеспрямованого впливу на об'єкти для досягнення певного результату. Розрізняють об'єкти і суб'єкти управління. Об'єкти управління - різні види фінансових відносин (фінанси підприємств, страхування, державні фінанси). Суб'єкти управління - організаційні структури, які здійснюють управління фінансами, тобто фінансові служби
 6. 2. Концепція маркетингу в промисловій політиці
  Економічно розвинена країна повинна виробляти матеріальних благ, в тому числі послуг (з урахуванням зовнішнього товарообміну), дещо більше, ніж піт ребляет, забезпечувати ефективний збут виробленого про дукта. Виходячи з цього, маркетинг в промисловій політиці набуває першочергового значення. Аналіз попиту і пред ложения, який відображає стан ринкової конкурен ції, формує і
 7. 3. Вироблення, реалізація, ресурсне забезпечення
  Складовою частиною державно ?науково-технічної політики є механізм її вироблення та реалізації. При його певної автономії, він все ж є частиною єдиного господарського механізму, ре що регулюють соціально-економічний розвиток суспільства. Відповідно до розглянутими вище принципами науч-но-технічної політики в складі механізму можна виокрем лити ряд блоків. У їх числі
 8. 8.2. ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОТРАЖЕНИЕ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  Проблеми глобального маркетингу стали популярними після виходу книги Т. Левітта «Глобалізація ринків». Розвивається світове міжнародне співробітництво помітно підсилює тенденцію до глобалізації економічних процесів, сприяє міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва, торгівлі, обміну науково-дослідними ідеями, інформацією. Глобалізація економічних процесів
 9. 1.2. Цілі, завдання та функції державного управління економікою
  Наявність цілеспрямованості, цільової орієнтації притаманне державному управлінню економікою як системі життєзабезпечення країни. Відповідаючи за життя і добробут, благополуччя людей, залежне від стану економіки, держава покликана відповідним чином ставити перед собою мети управління. В економіці, як і в будь-який інший керованій системі, цілі управління найтіснішим чином пов'язані
 10. 2.4.3. Державне планування
  План в економічному виставі є образ, модель майбутнього стану економіки та спосіб дій, що ведуть до досягнення цього стану. За допомогою планів як інструментів Управління намічається траєкторія економічного руху, целеоріентірованного таким чином, щоб прийти до бажаних рубежів. Останні також фіксуються в планах у вигляді цільових показників, приурочених до певних
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка