ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Бальжінов А.В., Міхєєва Е.В.. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 2003 - перейти до змісту підручника

10.4. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат


Як правило, найбільшу питому вагу в собівартості промислової продукції займають витрати на сировину і матеріали. Система факторів, що роблять вплив на прямі матеріальні витрати, наведена на рис.10.4.
Розрахунок впливу факторів проводиться способом ланцюгових підстановок. Для цього необхідно провести перерахунок витрат на виробництво продукції:
а) за планом: МЗпя = Т, № П пт | УРпт | ЦМ пт).
Б) за планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва
МОЗ уел, = Z (™ п ПЖ | УРпм-ЦМпм)-Кт
продукції: J 1;
в) по плановим нормам і плановим цінам на фактичний випуск
МЗусЛ2 = ^ (УВПфгУР ^-ЦМПШ)
продукції: ^ ^; плановим
цінами:
г) фактично за
мз ^ 3 = 2 ( VBU ф1 | УРф1 | ЦМ ^); МЗФ = х (увп ф1 | урф [| ЦМф1)
д) фактично:

Рис 10.4. Блок-схема факторної системи матеріальних витрат
МОЗ = ^ (УВП гУДгУРгЦМ,)
Сума матеріальних витрат на випуск окремих виробів залежить від тих же факторів, крім структури виробництва продукції :
МЗГ = У (увп 1 | УРj | ЦМГ)
де УР, - питома витрата i-го матеріалу; ЦМ1 - середня ціна i-го матеріалу.
Витрата матеріалів на одиницю продукції залежить від якості сировини і матеріалів, заміни одного виду матеріалу іншим, зміни рецептури сировини, техніки, технології та організації виробництва, кваліфікації працівників, відходів сировини та ін Приріст суми матеріальних витрат на виробництво i-го виду продукції за рахунок зміни питомої витрати матеріалів розраховують за формулою:
АМЗ ^ АУРгЦМ ^-ГВП ф1
Рівень середньої ціни матеріалів залежить від ринків сировини , відпускної ціни постачальника, внутрішньогрупової структури матеріальних ресурсів, рівня транспортно-заготівельних витрат, якості сировини і т.д. Щоб дізнатися, як за рахунок кожного з факторів змінилася загальна сума матеріальних витрат, скористаємося формулою
АМЗ [= АЦМгУРфгУВП ф1
щм, _ '.
Де '1 - зміна середньої ціни /-го виду або групи матеріалів за рахунок фактора.
В результаті заміни одного матеріалу іншим змінюється не тільки кількість спожитих матеріалів на одиницю продукції, але і їх вартість:
АМЗг = ДУР | ЦМ0 + АЦМ | УР1
де ^ - зміна норми витрати у зв'язку із заміною матеріалу; - витрата матеріалу після заміни;
ЦМ про
^ і - ціна замінного матеріалу; АЦМ
^ ^ - зміна ціни у зв'язку із заміною матеріалу.
Розрахунки проводяться по кожному виду продукції на основі планових і звітних калькуляцій з подальшим узагальненням отриманих результатів у цілому по підприємству.
У ході подальшого аналізу переходять до вивчення витрат за статтею "Заробітна плата", тобто прямих трудових витрат. Фактори, що визначають суму прямий зарплати, представлені на ріс.10.5.

Ріс.10.5.Схема факторної системи зарплати на виробництво продукції
Для розрахунку впливу цих факторів необхідно мати такі вихідні дані.
Сума прямий зарплати на виробництво продукції, млн. руб.:
За планом ^ ш ~ ^ (УВП | УТЕ | ВІД naj)
за планом, перерахованим на фактичний випуск продукції при
~ .. уол = ^ <УВП ^ УТЕПМ-ОТ ^ уклп
планової її структурі: J 1;
по плановому рівню витрат на фактичний випуск продукції:
^ уся2 = Л (ЮП фгУТЕ ^ | ОГпй);
?
фактично при плановому рівні оплати праці:
ЗПусщ ф1-уТЕф1 - ° ТПМ).
ЗЛф = Х <уВПфгУТЕфгОТф [)
фактично: *** rL
На основі даних аналіз можна провести способом ланцюгових підстановок або інтегральним методом.
Зарплата на випуск окремих виробів залежить від тих же факторів. Фактор структури виробництва продукції не робить впливу на даний показник:
УЗП г = УВП i | УТЕ гОТг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат "
 1. Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
  Одним з найважливіших показників діяльності підприємства, які впливають безпосередньо на фінансові результати, є собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Від величини собівартості залежать рівень прибутку підприємства, конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан. У собівартості знаходять вираження всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн- зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 3. 28.5 Прибуток підприємства
  Економічна сутність прибутку відноситься до складних і дис-куссіонной проблемам в сучасній економічній теорії. З економічних позицій прибуток - це різниця між де ніжними надходженнями і грошовими виплатами. З хозяйствен ної позиції прибуток - це різниця між майновим зі стоянням підприємства на кінець і початок звітного періоду. Прибуток - це частина доданої вартості, яка
 4. 4.3. ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
  Велике значення, яке має зростання продуктивності праці для окремих підприємств і всього суспільства, робить необ-дімим вивчення всіх факторів, що впливають на рівень продуктивності праці, і розкриття резервів її підвищення. Фактори - це сили, причини, зовнішні обставини, віз-діючі на будь-який процес або явище. Залежно від ступеня і характеру впливу на рівень
 5. 4.3. Міжгалузеві зв'язки і міжгалузевий баланс. Модель В. Леонтьєва «витрати-випуск».
  Один з видатних економістів, нобелівський лауреат 1973 року народження, американський учений російського походження Ва силь Васильович Леонтьєв увійшов в історію головним чином як розробник системи міжгалузевих балансів «витрати-випуск». Інструментом міжгалузевого аналізу служить таблиця балансів, підрозділяються економіку на кілька десятків галузей. У сучасній економіці утворюються складні
 6. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 7. Глава 19. Економічні проблеми Росії в системі світогосподарських зв'язків
  Щоб чітко сформулювати завдання, що стоять сьогодні перед російською економікою, необхідно розібратися в причинах помилок теоретиків і практиків, відповідальних за реформування економіки в минуле десятиліття. Основне завдання, яке вони ставили перед собою, - формування ефективного власника, щоб передати йому кермо господарського управління, вирвані з рук тоталітарної держави.
 8. ГЛОСАРІЙ
  Автаркія - економічна самостійність однієї або декількох країн Агропромисловий комплекс (АПК) - що склалася єдина система сільськогосподарських і промислових галузей і підприємств, які пов'язані стабільними, довготривалими виробничими та комерційними зв'язками, які охоплюють виробництво засобів виробництва для сільського господарства, землеробство і тваринництво, зберігання,
 9. 4.2. Інновації як фактор економічного процвітання західних країн
  Інновації як фактор економічного процвітання західних країн дуже неоднорідні і виявляються в найрізноманітніших формах. Серед них: Інновації в торгівлі. Інновації в технології. Інновації в організації. 12 Інновації та торгівлі обумовили, no-перше, розширення внутрішньої і зовнішньої торгівлі, по-друге, відкриття і залучення в товарообіг нових територій і нових ресурсів, по-третє, розвиток
 10. Глава 7.1. Собівартість продукції 7.1.1. Поняття собівартості
  Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. Для раціонального управління слід постійно відстежувати наші витрати, підраховувати собівартість за
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка