ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 2007 - перейти до змісту підручника

10.4 Безтарифна система оплати праці

Однією з найважливіших проблем для підприємств в сучасних умовах є пошук механізму матеріальної зацікавлений ності працівників, здатного забезпечити взаємозв'язок їх робітної плати з фактичним трудовим внеском. У відповідності з трудовим законодавством РФ підприємства мають право встановлювати розміри коштів на оплату праці, а так же механізм їх розподілу між працівниками. Разом з тим підприємства та організації в останні роки йдуть по шляху пошуку нетрадиційних методів організації оплати праці - застосування безтарифної моделей. Безтарифна система оплати праці - форми організації оп-лати праці, в яких не використовуються гарантовані тарифні ставки і посадові оклади, з них виключають більшість ви дов премій, доплат і надбавок. В основі цієї системи лежить частці витті розподіл зароблених колективом коштів між робіт ніками відповідно до прийнятих співвідношеннями (коеффіціен тами) в оплаті праці різної якості (залежно від квалифи кации посади, спеціальності працівників). Як приклад можна привести систему оплати праці МНТК «Мікрохірургія ока». Усі працівники цього колективу об'єднані в бригади відповідно з характером діяльності. Зароблені кошти, призначені на оплату праці, розбраті деляются між бригадами згідно з нормативами, що відображає сте пень участі кожної бригади в загальному обсязі виконаної роботи і важливість її діяльності. Розміри нормативів затверджуються зі вместно всім колективом. Встановлений бригаді фонд оплати розподіляється між її членами з використанням «шкали соціальної справедливості» (коефіцієнтів трудової вартості), яка відображає середні співвідношення в сформованих рівнях оплати між основними ка Тегор працівників. Шкала коригування оплати праці преду сматрівает коефіцієнт збільшення заробітної плати керуй-телей і фахівців стосовно мінімальною ставкою оплати (санітарка), прийнятої в МНТК. При розподілі фонду оплати між членами колективу враховується індивідуальний внесок ка ждого працівника в її загальні результати із застосуванням єдиних критеріїв оцінки праці. Загальний діапазон встановлених коефі цієнта розподілу бригадного заробітку - від 1,0 (санітарка) до 4,5 (керівник підприємства). Переваги безтарифної системи оплати праці складаються в про Стота, доступності для розуміння механізму нарахування заробітку кожному працівнику, що підвищує значущість стимулюючої функції заробітної плати. У практиці зустрічаються різновиди безтарифної системи оплати праці, де в якості кінцевого результату виступає не фонд заробітної плати, а інші показники (обсяг реалізації продукції, середня заробітна плата певних груп працівни ків, оплачуваних на основі тарифних систем).
Такі різновиди сти безтарифної систем застосовуються для керівників, спеціа листів і службовців. Обсяг реалізації продукції може мати вирішальне значення в системі показників діяльності. Це особливо важливо для управлінського персоналу, так як можна пов'язати їх заробітну плату з обсягом реалізації. У цьому випадку оклади для адмініст ративно-управлінського персоналу не встановлюються, а оплата щомісяця змінюється в залежності від обсягу реалізованої продукції. Різновидом безтарифної системи оплати праці є контрактна система - укладання договору (контракту) на визна ділений термін між роботодавцем і виконавцем. При його за ключении повинні бути узгоджені взаємоприйнятні умови роботи громадянина на даному підприємстві, які поділяють на обов'язкові та додаткові. До обов'язкових належать умо-ви: угоди між громадянином і адміністрацією перед прийняття про спеціальності, кваліфікації або посади; подчине ня працівника внутрішньому трудовому розпорядку; розмір робітної плати та забезпечення умов праці, передбачених законо давством про працю; терміни роботи (не більше трьох років ). Додаткові умови при укладанні контракту вирабати вають самостійно громадянином і адміністрацією при прийомі на роботу і можуть бути самими різними. У договорі викладаються також і наслідки для обох сторін у разі дострокового растор вання договору однією зі сторін. Договір може включати як врємя перебування працівника на підприємстві (погодинна оплата), так і конкретний час (відрядна оплата). Застосування контрактної системи дозволяє чітко розподіляти права та обов'язки як працівника, так і керівництва підприємства. Ця система досить ефективна в сучасних умовах. Висновки 1. У найбільш загальному вигляді оплата праці працівників представляє собою компенсацію роботодавцем праці найманого працівника, зі Відповідаю кількістю та якістю виконаної роботи. Разме ри цієї компенсації мають цілком певні кількісні межі, оскільки, з одного боку, вони повинні забезпечити: ра ботнику - певний рівень задоволення його особистих і зі ціальних потреб; роботодавцю - отримання від працівника результату, необхідного для досягнення кінцевої мети підпри ємства. Розрізняють грошову і негрошові форми оплати праці. 2. Заробітна плата має багато функцій, які в совокуп ності дозволяють правильно зрозуміти сутність заробітної плати: відтворювальна, що полягає в забезпеченні можливості відтворення робочої сили; стимулююча (мотиваційна), спрямована на підвищення зацікавленості в розвитку вироб ництва; соціальна, сприяюча реалізації принципу соці альної справедливості; обліково-виробнича, що характеризує міру участі живої праці в процесі утворення ціни продукту, його частку в сукупних витратах виробництва.
3. В умовах ринкової економіки підприємства, які отримали право самостійно займатися організацією заробітної плати, використовують для цього різні моделі і підходи. У будь-якому слу чаї це повинно відповідати нормі плати за працю, а її розмір є ціна праці, яка визначається на ринку праці взаємодією попиту на конкретні види праці з його пропозицією. Особливість норм оплати праці полягає в тому, що вони можуть відображати согласо ванность економічних інтересів суспільства, колективу і особисто сти через нормування економічної діяльності по показате лям цільових завдань, умов, засобів і методів їх реалізації. 4. Основними елементами організації оплати праці на пред приятиях є: технічне нормування праці; система та РІФН нормування заробітної плати; форми і системи зара бітної плати. 5. На підприємствах різних форм власності найбільш поширені дві форми оплати праці: відрядна і погодинна. 6. Безтарифна система оплати праці - форми організації оплати праці, в яких не використовуються гарантовані тариф ві ставки і посадові оклади, з них виключаються блешні ство видів премій, доплат і надбавок. В основі цієї системи ле жит пайовий розподіл зароблених колективом коштів ме чекаю працівниками відповідно до прийнятих співвідношеннями (ко коефіцієнтами) в оплаті праці різної якості (залежно від кваліфікації, посади, спеціальності працівників). Питання для самоконтролю 1. Які форми оплати праці ви знаєте? 2. Які функції заробітної плати? 3. Що розуміється під організацією заробітної плати? 4. Які основні елементи організації оплати праці на підприємстві? 5. Що є основою організації оплати праці? 6. Що розуміється під тарифним нормуванням робітної плати? 7. У чому полягає особливість норм оплати праці? 8. Що таке мінімальний розмір оплати праці? 9. Що таке єдина тарифна сітка і які її основні параметри? 10. Назвіть форми оплати праці та умови їх застосування. 11. Яким чином формується заробіток бригади при повре менной оплаті? 12. Що таке тарифна сітка, яке її призначення? 13. У яких випадках застосовують бестарифную систему оплати праці? 14. У чому гідність безтарифної системи оплати праці?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4 Безтарифна система оплати праці "
 1. 14.4.1. Системи і форми оплати праці
  Оплата праці - система відносин, пов'язана із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до закону, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними актами та трудовими договорами [ст. 129 ТК РФ]. Для оплати праці працівників можуть застосовуватися такі системи: тарифна система оплати праці; бестарифная
 2. 14.4.2. Форми тарифної системи оплати праці
  Основними формами тарифної системи оплати праці є погодинна і відрядна (рис. 14.1). Основною відмінністю між погодинної і відрядною формами оплати праці є лежить у їхній основі спосіб обліку витрат праці: при погодинній - - облік відпрацьованого часу; при відрядній - - облік кількості виробленої працівником продукції належної якості, або облік кількості виконаних
 3. 1 4.5. ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ РОБОТОДАВЦЯМИ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ РФ
  У сучасних умовах керівники багатьох підприємств, особливо малих, різних організаційно-правових форм господарювання суттєво і свідомо порушують основні положення Трудового кодексу РФ і при цьому не несуть ніякої відповідальності. Така ситуація стала можливою тільки з причини безконтрольності з боку держави за дотриманням Трудового кодексу РФ. Другою важливою
 4. Глава 16. Організація оплати і матеріального стимулювання праці на підприємстві
  Способи та елементи організації оплати і матеріального стимулювання праці на підприємстві 338 16.2. Тарифне нормування заробітної плати 339 16.3. Форми і системи оплати праці 349 16.4. Доплати і надбавки до тарифної частини заробітної плати 354 16.5. Преміювання персоналу 356 16.6. Особливості оплати праці у виробничих бригадах 357 16.7. Безтарифні системи оплати праці 364
 5. 12.5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
  Форми організації праці - це її різновиди, відрізняю щиеся один від одного особливостями вирішення питань за окремими вим елементам організації праці. Форми визначаються формооб разующімі ознаками. Таких ознак декілька. За способами встановлення планових завдань та обліку виконан-ненной роботи виділяють індивідуальну і колективні (сумісного стние) форми організації праці. Індивідуальної називають
 6. 16.1. СПОСОБИ І ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ І МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  На підприємствах розмір заробітної плати працівникам уста-встановлюються в залежності від прийнятого там способу оплати праці. Способів декілька: на основі безтарифної системи оплати праці та її різновидів; на основі тарифної системи та ін Оплата праці на бестарифной основі проводиться сліду-ющими методами: розрахунок кваліфікаційного рівня; розрахунок зведеного коефіцієнта оплати праці; шляхом
 7. 16.7. Безтарифної системи оплати праці
  На підприємствах недержавного та немуніціпальних секторів економіки поряд із застосуванням тарифної системи оп лати праці виникло багато інших способів оплати на бестарифной основі (див. параграф 16.1). Спочатку слово «бестарифная» з'явилося у того спосо ба оплати праці, в якому замість тарифу стали розраховувати так званий кваліфікаційний рівень працівників. При цьому на звання
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  Які існують поширені способи оплати праці? 2. Що розуміють під організацією оплати праці на мікро рівні (на рівні підприємств та установ) і які її елементи? 3. Що таке тарифне нормування заробітної плати? 4. Які призначення та різновиди тарифно-кваліфікує-ційних довідників? 5. Що таке тарифні ставки працівників нижчої кваліфікаційну розряду і які їхні
 9. 4. Регулювання оплати праці в сфері матеріального виробництва
  На практиці взаємозв'язок віз нагородження за працю, результативності праці, кваліфікації працівника забезпечується вибором різних варіантів форм, систем і моделей оплати праці. Багато господарські керівники та фахівці припускає ріятій наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. прагнули відмовитися від використання традиційної тарифної системи, гарантиро ванних тарифних ставок і посадових окладів,
 10. Список літератури
  1.Конституция Російської Федерації. М.: Юридична література, 1993. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 1 і 11. М.: Кодекс, 1996. 3. Кодекс законів про працю. М.: Спакт, 1996. 4. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1 і П. М., 2001. 5. Закон РФ "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" від 22 березня 1991 / / Відомості. 1991. № 16.
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка