ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, С.П. СПИРИДОНОВ, Н.І. САТАЛКІНА. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.4. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ


Матеріаломісткість, як і матеріаловіддача, залежить від обсягу валової (товарної) продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу обсяг валової (товарної) продукції у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виробленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виробленої продукції, її структури, витрати матеріалів на одиницю продукції і вартості матеріалів. У результаті загальна матеріаломісткість залежить від структури виробленої продукції, норми витрат матеріалів на одиницю продукції, цін на матеріальні ресурси і відпускних цін на продукцію (рис. 11).

Рис. 11. Схема взаємозв'язку факторів, що визначають загальну матеріаломісткість Для факторного аналізу можна використовувати наступні моделі:
ПР _ ПР _ВР ТП МОЗ _ ВР - ТП - МОЗ
або
ПР ВР ПР_ ВР - ТП МОЗ МОЗ - ТП
де ПР / МЗ - прибуток на рубль матеріальних витрат; ПР / ВР - рентабельність продажів; ВР / ТП - питома вага виручки в загальному обсязі випуску товарної продукції; МОЗ / ТП - матеріаломісткість; ТП / МОЗ - матеріало-віддача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ "
 1. 7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
  Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 2. 2.2.4 Фінансовий контроль
  Фінансовий контроль є формою реалізації контрольної функції фінансів. Фінансовий контроль - це сукупність дій та операцій законодавчих і виконавчих органів, а також спеціально створених контролюючих органів з перевірки фінансової діяльності всіх економічних суб'єктів, в особі держави, підприємств, установ і організацій. Об'єктом фінансового контролю
 3. 2.1. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
  В економічній літературі прийнято вважати факторами виробництва ті ресурси, які необхідно затратити, щоб виробити товар або надати послугу. Існує безліч класифікацій факторів виробництва, проте в теорії між родного економіки загальноприйнятими факторами виробництва вважаються: праця - здатність людини до розумової та фізичної діяльності з перетворення сил і речовин
 4. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135 , 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 5. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна, використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше, ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "Суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
 6. 2.2. РЕГІОН як цілісного утворення. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПРИ ХАРАКТЕРИСТИЦІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ
  2.2.1. Схеми функціонування економіки регіону як єдиного комплексу Структура регіону як цілісного утворення може розглядатися, як уже зазначалося, з різних точок зору: еконо-мічної, соціальної, духовної, природно-ресурсної, інституціональної і т.д. Багатоаспектність структурної організації є якос-тиментом властивістю регіону. Навіть якщо ми концентруємо ува-гу тільки
 7. 7.2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ РЕГІОНІВ РОСІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ
  7.2.1. Методи вимірювання стану інвестиційного клімату Для аналізу умов раціонального використання інвести ций в економічній науці та практиці застосовується категорія «інвестиційний клімат». Інвестиційний клімат регіону - узагальнена характеристи-ка сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, предоп-визначальних
 8. Глава 9, Економіка і світогосподарські зв'язки промислово розвинених країн
  Інституційна структура внутрішніх ринків визначає характер взаємин господарюючих суб'єктів в обміні виробленої продукції і послуг. Умовно їх можна розділити на закритий сектор, де існують некомерційні відносини, і відкритий, або конкурентний, сектор, що включає разові, короткострокові угоди, чорний ринок. Закритий ринок спирається на різні форми захисту від конкуренції:
 9. 2.1.1. ЗМІСТ І ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОГО факторний аналіз
  Велике значення в оцінці господарської діяльності підприємств має угруповання завдань балансових та факторних [7, 125]. Термін «баланс» використовується для позначення системи показників, що характеризують джерела утворення будь-яких ресурсів і напрямок їх використання за певний період [66, 67]. Таким чином, балансом є система показників, що характеризують будь-яке явище
 10. Висновок
  У сучасному світі високих технологій стратегічно важливим є напрямок розвитку результативних відносин науки та бізнесу, внесок науки , її дос тижения стають вирішальним фактором соціального та економічного прогресу [71, 97]. Вказівки на те, що наука робить величезний і багато в чому визначальний вплив на всі сторони життя людини, можна знайти ще в джерелах глибокої давнини.
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка