ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.4. Місце і роль Контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю

Реалізація економічної стратегії держави потребує підвищення контрольного потенціалу органів виконавчої влади, яким належить ключова роль у здійсненні державного фінансового контролю. У зв'язку з розгалуженістю виконавчої влади зростає важливість органів, на які покладаються обов'язки, що безпосередньо стосуються фінансового контролю.
Найважливішу роль серед них відіграють контролюючі органи, у складі Міністерства фінансів України.
Пріоритетне місце серед них належить Державній коп- трольно-ревізійній службі України, створеній згідно із Законом України від 26 січня 1993 р. "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Головним завданням Державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.
У зв'язку з конституційним розмежуванням державної влади та місцевого самоврядування повноваження Державної контрольно-ревізійної служби поширюються насамперед на суб'єкти господарювання, бюджетні установи, що перебувають у державній власності. Щодо органів місцевого самоврядування, то контрольні дії ДКРС торкаються їхньої фінансової діяльності лише тоді, коли це пов'язано з участю держави у формуванні доходів бюджетів органів місцевого самоврядування та їх фінансовою підтримкою.
Державна контрольно-ревізійна служба - фактично єдина служба, яка проводить документальні ревізії і перевірки за дорученням Президента України і його Секретаріату, Кабінету Міністрів, Генеральної прокуратури та інших правоохоронних органів, глав державних адміністрацій регіонів. Хоча тут виникають певні проблеми, оскільки участь у таких перевірках займає значну частин робочого часу працівників КРУ. У деяких регіонах України це становить до 50 % їх робочого часу.
Зміна контролюючої системи під впливом сучасних со-ціально-економічних трансформацій безпосередньо торк-нулася об'єктів державного фінансового контролю у бік їх суттєвого ускладнення. Становлення ринкових відносин в Україні супроводжується появою підприємств різних форм власності, зміною джерел фінансових ресурсів, їх складу та структури, принципів їх використання, а також принципів кредитування, ціноутворення, грошових розрахунків. У цих умовах виникло багато нових об'єктів державного фінансового контролю, які потребують належної уваги з боку держави.
Разом з тим, запровадження принципово нових еконо-мічних відносин суттєво обмежує вплив державного фінан-сового контролю на соціально-економічні процеси, а також на підконтрольні об'єкти порівняно з тим, яким він був за умов адміністративно-командної економіки. Так, розвиток ринкових відносин істотно обмежує охоплення державним фінансовим контролем таких підконтрольних об'єктів, як процеси формування і використання фінансових ресурсів підприємств, організацій недержавної форми власності. Держава не втручається у формування доходів і їх розподіл та витрачання на приватизованих підприємствах чи інших нових економічних утвореннях.
Важливе значення для підвищення ефективності контролюючої системи має встановлення предметної галузі державного фінансового контролю, адекватної сучасним вимогам. Предметом державного фінансового контролю має бути:
забезпечення стабілізації економіки і досягнення економічного зростання;
забезпечення сталості економічного розвитку державного сектору економіки;
досягнення збалансованості державного і місцевих бюджетів;
захист фінансових інтересів громадян України.
Для подальшого розвитку й удосконалення системи державного фінансового контролю слід:
прийняти низку законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюватимуть організаційну побудову системи державного фінансового контролю, її функціонування і розвиток;
забезпечити ефективне формування і використання фінансових ресурсів державного сектору економіки і досягнути на цій основі економічного зростання;
сформувати координаційні інститути у складі системи державного фінансового контролю для встановлення ефективної взаємодії між суб'єктами контролю, що запобігати-ме виникненню неконтрольованих частин фінансової сфери, а також паралелізму і дублювання в процесі здійснення контролю;
чітко окреслити підконтрольні об'єкти та забезпечити їх повний контроль;
розробити і затвердити державні стандарти, що врегульовуватимуть здійснення фінансового контролю в різних секторах економіки;
урізноманітнити форми, види фінансового контролю, впровадити новітні методики його здійснення.
Із початку 2006 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна", яким внесено зміни і до Закону України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні".
Згідно із законодавчими змінами органи ДКРС отримали додаткові повноваження щодо здійснення контролю над державним і комунальним майном, навіть якщо підприємства не є отримувачами бюджетних коштів. Йдеться передусім про використання коштів і розпорядження майном. Раніше таке можливе було лише за рішенням судів. Звісно, був відомчий контроль, але практика довела його неефективність. Тож віднині повну контрольну функцію за діяльністю підприємств, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 %, покладено на Державну контрольно-ревізійну службу. Також КРУ надали повноваження зі здійснення державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки й у діяльності бюджетних установ. Державний фінансовий аудит - це дослідження роботи державного підприємства, метою якого є не покарання, а попередження можливих порушень, це нововведення, яке наближує КРУ до європейських стандартів, і зараз служба КРУ впроваджує його на деяких підприємствах як пілотний проект. Отже, вдосконалено систему фінансового контролю, зокрема шляхом переходу від фіскальних до запобіжних заходів.
КРУ відтепер має право самостійно реагувати на депу-татські запити і звернення громадян. Крім того, позапланова виїзна ревізія може проводитися і за ініціативи органів ДКРС, і за ініціативи інших уповноважених державних органів. Щоправда, право на позачергову ревізію має бути підтверджено рішенням суду.
Нововведення можна назвати маленькою революцією в роботі контрольно-ревізійних органів. Після виходу закону 2006 р. з'явилася постанова Кабінету Міністрів № 550, в якій за ініціативою центрального апарату служби ДКРС чітко відпрацьовано порядок проведення інспектування, тривалість, методику. Працівникам КРУ залишається лише вчитися і працювати.
На підставі постанови Кабінету Міністрів від 2 березня 2006 р. № 239 служба брала участь у дослідженні полів і перевірці документів сільгосппідприємств, які претендували на дотацію з державного бюджету на посіви озимих. Тільки в Кіровоградській області виявлено порушень майже на 800 тис. грн. На рівні держави - на 28 млн грн.
Найчастіше КРУ доводиться мати справу з приписуванням обсягів виконання робіт під час проведення капітальних, поточних ремонтів; порушенням законодавства при закупівельних операціях за рахунок бюджетних коштів, проведенні тендерів. Стосовно останнього - спостерігається тенденція до поліпшення ситуації, значна частина порушень пов'язана не стільки зі свідомими зловживаннями, скільки з незнанням посадовцями законів. Традиційними залишаються порушення ведення бухгалтерської документації, неналежне ставлення до майна. На жаль, нерідко доводиться експертам КРУ мати справу з порушенням бюджетного законодавства, зокрема нецільовим використанням коштів.
КРУ має право вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями, приховані та занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, а також у судовому порядку стягувати кошти, одержані підконтрольними установами за незаконними угодами та з іншими порушеннями чинного законодавства. Крім того, КРУ має право застосовувати адміністративні стягнення щодо керівників та інших посадовців підконтрольних установ.
Розвиток системи фінансового контролю, яка формувалася в процесі 15-річного становлення України як суверенної держави, потребує подальшого вдосконалення чинних та створення нових механізмів контролю. Така система має відповідати трансформуванню суспільно-господарської сфери країни і бути адекватною до констуційно внормованих відносин власності та суспільно-політичного устрою.
Державний фінансовий контроль випливає з імперативних та регулятивних функцій держави у сфері економіки. Відтак вплив держави на економіку визначає відповідні елементи системи контролю. Найважливішими з них є: державні органи контролю за формуванням доходів бюджету і здійсненням бюджетних видатків, державного нагляду та регулювання економіки.
Зважаючи на реформи в управлінні державними ресур-сами, експерти довели необхідність оцінювання результа-тивності їх використання шляхом державного фінансового аудиту як засобу дослідження діяльності підконтрольних установ щодо ефективності управління фінансовими і ма-теріальними активами. Кандидат економічних наук Н.І. Ру- бан науково обґрунтувала потреби запровадження нової форми контролю - аудиту ефективності виконання бюджетних (державних) програм.
З огляду на те, що забезпечити повне усунення усіх наслідків порушень за результатами контролю неможливо, запровадження цього виду державного фінансового аудиту набуває зростаючого значення для функціонування контролюючої системи й ефективного державного управління.
Використання коштів бюджету за програмами потребує, щоб відповідальність за виконання передбачених програмою цілей, завдань, а також показників результативності покладалася на одного виконавця. Це необхідно для забезпечення аналізу кількісних та якісних факторів, що випливають на відхилення від запланованих показників результативності, визначення причин та шляхів виправлення виявлених недоліків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4. Місце і роль Контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю"
 1. 10.1. Функції Міністерства фінансів України
  У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування
 2. 1. История возникновения прокуратуры в зарубежных странах.
  На переломном этапе нынешних радикальных преобразований, когда кризисное российское общество находится в поиске подходящих моделей государственных структур, часто с оглядкой на западный мир, юристы всё с большим интересом обращают внимание на многовековую историю петровского творения - про-куратуру. При этом они отмечают поразительное сходство противоречивой ситуации времен петровских и нынешних.
 3. 1.4. Необхідність і проблеми розробки тендерних бюджетів в Україні
  За останні роки ініціативи щодо підтримки тендерної рівності в Україні було зосереджено на соціально-економіч- них факторах, а на сьогодні тендерні аспекти управління стають ключовими для ефективного та стабільного розвитку суспільства. При підготовці Конференції "Жінки-2000" (Пекін + 5) багато урядів різних країн світу підготували звіти прогресу фінансування програм розвитку й підтримки жінок
 4. 3.1. Кошторисне фінансування соціальної сфери
  Основним документом, згідно з яким здійснюється фінансування бюджетних закладів і установ соціальної сфери, є кошторис доходів і видатків, форма якого затверджується Міністерством фінансів України. Кошторис доходів і видатків бюджетних установ - це основний фінансовий документ цих установ, у якому визна-чається обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій. Кошторис бюджетних
 5. 6.2. Необхідність податкової реформи в Україні
  Вітчизняна податкова система вважається нестабільною та надмірно складною. Це стримує розвиток підприємництва і пригнічує економічні процеси в державі. У процесі проведення податкової реформи в Україні необхідно зробити акцент на уніфікацію методів визначення елементів за всіма податками (зборами) та вимог до ведення обліку нарахування податків (зборів), спрощення правової бази оподаткування,
 6. 7.1. Пенсійний фонд України
  Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення, діяльність якого спрямовується і коор-динується Кабінетом Міністрів України. Це самостійна фінансово-кредитна установа, кошти якої не включаються до складу Державного бюджету. Хоча у 90-ті роки XX ст. були спроби включити кошти Пенсійного фонду до Державного бюджету, але від
 7. 8.3. Суть фінансово-економічної безпеки державного підприємства
  Висока криміналізація сучасного суспільства різко загострила проблему забезпечення фінансово-економічної безпеки переважної більшості державних суб'єктів госпо-дарювання вітчизняної економіки. Виникла потреба в ме-ханізмі мобілізації й оптимального управління корпора-тивними ресурсами суб'єктів господарювання для захисту здійснюваного ними бізнесу від протиправних намагань зловмисників. Вагомий
 8. 10.3. Податкова служба України, її функції
  Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація України (ДПАУ), яка включає і податкову міліцію. Основними завданнями ДПАУ є: здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своє-часністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, обов'язкових, а також неподаткових пла-тежів;
 9. 16.4. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
  В условиях рыночной экономики цена является одним из наиболее важных синтетических показателей, существенно влияющих на финансовое положение предприятия. Поэтому, рассчитывая цену изделия, предприниматели стремятся к тому, чтобы она была оптимальной с точки зрения соответствия интересам собственника и рынка. Уровень устанавливаемой предприятием цены на продукцию во многом определяется тем, какие
 10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
  Рыночные отношения предусматривают функционирование предприятий и организаций различных форм собственности. В конкурентной борьбе на рынках участвуют на равных основаниях акционерные, арендные, частные, государственные предприятия. Собственность представляет форму отношений между людьми по поводу присвоения материальных благ, и в особенности при своения средств, факторов производства. Формы
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка