ГоловнаФінансиФінанси підприємств → 
« Попередня Наступна »
Бочаров В. В., Леонтьєв В. Є. .. Корпоративні фінанси, 2004 - перейти до змісту підручника

10.4. Моделювання поточних фінансових потреб

Завдання комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями наступні:
моделювання величини оборотних активів і які її чинників;
визначення планової потреби а оборотних активах;
вибір стратегії їх фінансування;
визначення політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими пасивами:
пошук шляхів прискорення оборотності оборотних aie гівов та підвищення рівня їх прибутковості.
Здійснюючи поточну хозяііственную діяльність, підприємство (корпорація) закуповує сировину п матеріали, оплачіваег-транспортні та інші послуги, несе витрати по зберіганню матеріальних запасів, надає відстрочки платежів покупцям (клієнтам). Тому постійно виникає потреба в ліквідних коштах, тобто у власних оборотних коштах. Власні оборотні кошти визначаються різницею між оборотними активами і короткостроковими пасивами, тобто це вільні грошові кошти, які постійно перебувають в обороті корпорації. Власні оборотні кошти (ВОК) часто називають чистим оборотним капіталом (ЧОК) або чистим робочим капіталом, а також фнпансово-експлуатаііоніимі потребами {ФЕП). Їх мінімальна величина повинна складати не менше 10% загального обсягу оборотних активів. В іншому випадку корпорація може втратити платоспроможність.
Величину чистого оборотного капіталу визначають з бухгалтерського балансу двома способами - «верхнім» і «нижнім»:

(10.11)
\
СК - + ДО - БОА
ОА-КО

де СК ~ власний капітал («Капітал і резерви»);
ДО - довгострокові зобов'язання;
БОА - необоротні активи;
ОА - оборотні активи;
КО - короткострокові зобов'язання.
При від'ємному значенні ЧОК потреба корпорації в ліквідних коштах покривають за рахунок кредиторської заборгованості або крагкосрочних банківських кредитів.
Визначимо поняття «поточні фінансові потреби» (ТФП |): '
ТФП-ОА-ДС-КЗ. (10.12)
де ОА - оборотні активи;
ДС - грошові кошти;
КЗ - кредиторська заборгованість.
Таким чином, поточні фінансові потреби (ТФП) визначаються різницею між коштами, авансованими в оборотні активи (без грошових коштів), і сумою кредиторської заборгованості за товарними операціями або обший її величиною. ТФП безпосередньо впливають на фінансовий стан корпорації, гак як характеризують її потребу в короткостроковому банківському кредиті. ТФП прийнято визначати:
в абсолютній сумі (формула 10.12);
у відсотках кобороту (обсягом продажу або виручці від реалізації продукції, робіт, послуг);
по часу щодо обігу (у днях або місяцях). Відносну величину ТФП встановлюють за формулою
ТФП - ТФГ1 сденежномеиражетш (1013)
середньоденний обсяг продажів
Приклад
ТФП складають 0750000 руб. Обсяг продажів в середньому за день дорівнює 2,5 млн руб.
ТФП-0,75 / 2.5 х 100 - 30%. Якщо резуль гат дорівнює 30%, то дефіцит оборотних коштів корпорації еквівалентний 1/3 її річного обсягу продажів. Тому 110 днів (365 дн. Х 0,3) на рік працює тільки на те, щоб покрити Свон поточні фінансові потреби.
Вивчення економічного змісту ТФП вимагає розрахунку середнього періоду оборотності оборотних активів, тобто часу, необхідного для трансформації коштів, вкладених в матеріальні запаси і дебіторську заборгованість, в готівкові грошові кошти иа рахунках у банках.
Період оборотності оборотних активів визначають за формулою
- ПО; + ПОь + | Л0 "" - ЯО ", (10.14)
де ПОи - період оборотності оборотних активів, дні; П01 - період оборотності запасів, дні; ПОь - період оборотності дебіторської заборгованості, дні; співаючи м - період оборотності інших оборотних активів, дні; співаю - період оборотності (середній термін оплати) кредиторської заборгованості , дні.
Період оборотності окремих елементів оборотних активів встановлюють за формулами (10.15): гле 3 - середній залишок запасів за розрахунковий період (квартал, рік);
ОЛсес. - Середньоденний обсяг продажів за собівартістю за розрахунковий період;
ДЗ - середній залишок дебіторської заборгованості за розрахунковий період;
ОП - середньоденний обсяг продажів за ринковими цінами;
0А "р. - Середній залишок інших елементів оборотних активів за розрахунковий період;
КЗ - середній залишок кредиторської заборгованості за розрахунковий період.
Показники в чисельнику формул - середні величини між початком і кінцем періоду (кварталу, року). Корпорація зацікавлена ??в скороченні показників окремих елементів оборотних активів і збільшенні середнього строку погашення кредиторської заборгованості з метою зниження загального періоду оборотності оборотних активів.
Бажано, щоб кредит постачальників (комерційний кредит) істотно перекривав дебіторську заборгованість, тоді у корпорації (продавця) нічого очікувати дефіциту готівки.
На величину ТФП впливають такі основні фактори:
темпи інфляції;
тривалість виробничого і збутового циклів;
темпи зростання обсягу виробництва і продажу товарів;
сезонність виробництва і реалізації продукції;
стан ринкової кон'юнктури;
величина маржинального доходу.
Розглянемо більш детально вплив кожного фактора.
Темпи інфляції. За високої інфляції (більше 10-12% на рік) вартість виробництва будь-якого товару з часом зростає. До моменту отримання корпорацій грошових коштів від більш ранніх продажів вартість пізніших за часом виробництва товарів збільшиться. Якщо корпорація не зможе встановити на свою продукцію ціни, що забезпечують достатній рівень рентабельності, то вона не зможе оплатити наступні експлуатаційні витрати доходами від реалізації попередньої продукції.
Головна причина інфляції витрат виробництва - високі ціни на продукцію та послуги природних монополій (паливно-енергетичного комплексу, залізничного транспорту тощо), а також на імпортовані сировину, матеріали та обладнання.
Зростання цін на товари та послуги обмежуються досконалою конкуренцією і платоспроможністю покупців. Ці дві умови в Росії практично відсутні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Моделювання поточних фінансових потреб "
 1. 6.3. Моделювання поточних фінансових потреб
  Поточні фінансові потреби (на думку автора терміну Є. С. Стоянової) характеризують різницю між коштами, авансованими в оборотні активи, і величиною кредиторської заборгованості за товарними операціями або загальної її сумою. Їх встановлюють за формулою: ТФП = ОА - ДС - КЗ, де ТФП - поточні фінансові потреби; ОА - оборотні активи (підсумок розділу II балансу); ДС - грошові кошти,
 2. 7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
  Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 3. 7.2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Маркетингові інформаційні системи складаються з людей, устаткування і багатосторонніх прийомів, використовуваних для збору, класифікації, аналізу, оцінки, поширення та зберігання актуальною, своєчасної і точної інформації для прийняття рішень в області маркетингової політики компаній1. Інформаційні технології, електронна комерція широко застосовуються в маркетинговій політиці зарубіжних
 4. 1.4. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЇХ РОЗВИТОК І КЛАСИФІКАЦІЯ
  Створення та функціонування інформаційних систем в управ-леніі економікою тісно пов'язані з розвитком інформаційної технології - головної складової частини АІС. Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) - системно організована для вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на
 5. 7.2. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
  Автоматизація банківських технологій в нових ринкових умо-вах стала складатися на початку 1990-х років, коли з'явилися комерційні банки. На ринку програмних засобів з'являється ряд фірм-розробників, провідні з них: «Інверсія», «Диасофт», «Асофт», «ПрограмБанк», «R-Style» та ін Розвиток процесу автоматизації призвело до пропозиції різноманітних банківських систем, що зумовлено не так
 6. 7.6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І МОДУЛІ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
  Розширення споживчих (функціональних) властивостей АБС пов'язано з вітчизняними особливостями розвитку банківської справи. Якщо зростаючі запити банків на ті чи інші види послуг носять масовий характер, то на ринку АБС з'являються нові банківські програми, нові класи банківських технологій. Автоматизована банківська система (базовий комплекс) дозволяє організувати швидке і
 7. 7.1.2. Джерела і структура державних інвестицій
  Основними джерелами регіональних інвестицій є: державні інвестиції (федерального і регіонального рівня), приватні внутрішні інвестиції, приватні іноземні інвестиції, іноземні державні та міждержавні інвестиції. До державних інвестицій в регіоні відносяться: - кошти державного бюджету розвитку (федерально го та регіонального); - інвестиції
 8. 1.2. Методи макроекономічного аналізу
  Для макроекономічних досліджень, як і для інших наук, характерно при-сування комплексу методів. Метод - це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою кото яких визначаються шляхи досягнення цілей дослідження. Їх можна подрузі ділити на загальнонаукові і специфічні методи дослідження. Визначення Загально методи дослідження включають метод наукової абстракції, ана ліз; синтез;
 9. Глава 17. Північна Америка 17.1. США
  Майже весь простір Північної Америки (85%) припадає на територію трьох держав - Канади, США і Мексики. Основні риси соціально-економічної моделі За територією і населенням США відносяться до найбільших країнам світу. Площа країни - 9,7 млн ??км2, населення - 270 млн чоловік. За кількістю вироблених товарів і послуг США перевершують будь-яка держава. Наприкінці 90-х рр.. ВВП США оцінювався в
 10. Питання 3.Експортно-імпортні позиції США.
  Сполучені Штати Америки посідають перше місце у світі за обсягами зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Однак експортна квота у США, як і у інших великих розвинених країн світу, залишається невисокою, хоча і росте. В даний час вона перевищила 11%. При цьому з 70-х рр.. експорт товарів зазвичай перевищує їх імпорт, що веде до систематичного дефіциту платіжного балансу по поточних операціях. Він
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка