ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.4. Розрахунок і оцінка впливу на собівартість продукції використання праці, матеріалів і основних виробничих засобів

Підвищення ефективності використання окремих видів ресурсів обумовлює скорочення витрат на виробництво реалізованої продукції, зниження її собівартості і зростання прибутку. Кількісна оцінка впливу цих чинників - першорядне завдання аналізу діяльності будь-якого підприємства. При цьому поряд із впливом факторів, що характеризують зміну витрат по окремих елементах, аналізуються фактори, що відображають зміни в режимі господарювання.
Розглянемо порядок розрахунків зміни собівартості в результаті зміни витрат з оплати праці, матеріалів, амортизації.
Загальна зміна собівартості за аналізований період со-ставлять
ДДрп = Д # + ДМ + ТАК,
де - загальна зміна витрат на виробництво реалізованої
продукції;
А1 / - зміна витрат з оплати праці;
ДМ - зміна матеріальних витрат;
ТАК - зміна амортизації.
Зміна витрат з оплати праці характеризується абсолютним і відносним відхиленнями:
абсолютне відхилення: ДОП = ОП2 - ВП);
відносне відхилення : ДОП = ОП2-ОЩ х / дт,
де ОП2, ОП ^ - звітна і базова величина витрат з оплати праці;
/ ДГ - індекс зміни виручки від реалізації продукції,
(робіт, послуг).
/ ЛГ = ЛГ2:
де N2, - звітна і базова виручки від реалізації продукції.
Аналогічно визначаються відхилення собівартості, викликані:
а) змінами матеріальних витрат
абсолютне відхилення: ДМ М2 М,;
относітельноеотклоненіе '. ДМ = М2-М] Х / дт,
де М2, М ^ - звітна і базова величина матеріальних витрат;
б) змінами амортизації
абсолютне відхилення: ТАК = А2-АЬ
відносне відхилення: ТАК = А2 - А] х / н,
де А2, А; - звітна і базова величини амортизаційних відрахувань.
Проводять також розрахунки з оцінки впливу зміни ефективності використання ресурсів на собівартість продукції, для чого використовуються показники: рівень зарплатоемкості, матеріаломісткості, амортізаціоемкості, тобто ставлення відповідного показника витрат до обсягу продукції. Розрахунок впливу цих показників може проводитися інтегральним методом або методом ланцюгових підстановок.
Розглянемо методику оцінки впливу на собівартість зміни витрат з оплати праці:
методом ланцюгових підстановок:
дяд, = + Д5л, = (ДОП-З1) + (АЗ-ОП2);
інтегральним методом:
Д5дг + Д $ лг = (ДОП - 3! + ...) + (ДЗ - ОП1 + ...),
де - зміна собівартості реалізованої продукції;
- зміна собівартості реалізованої продукції, відповідно в залежності від зміни оплати праці та зарплатоотдачі (обсяг продукції на 1 рубль оплати праці), руб.; ОПьОП2 - витрати з оплати праці відповідно базисного і
аналізованого періодів, руб.; ДОП - зміна витрат з оплати праці в аналізованому
періоді в порівнянні з базисним, руб.; ДЗ) - зарплатоотдачі базисного періоду, руб.;
ДЗ - зміна зарплатоотдачі в аналізованому періоді
по порівняно з базисним, руб. Розглянемо методику оцінки впливу на собівартість матері-альних витрат:
методом ланцюгових підстановок:
^ Мд? 1 = (ДМЗ - + (ДМ-М32);
інтегральним методом:
ДЗД, = Д5 ^ 3 + Д5 ^ = (ДМЗ 'М ^. ^ + ЩМ'МЗ, + ...),
де - зміна собівартості реалізованої продукції
відповідно в залежності від зміни матеріальних витрат і матеріаловіддачі; - матеріальні витрати базисного і аналізованого періодів;
зміна матеріальних витрат аналізованого періоду в порівнянні з базисним, руб.;
материалоотдача базисного періоду, руб.;
зміна матеріаловіддачі аналізованого періоду в порівнянні з базисним, руб.
Розглянемо методику оцінки впливу на собівартість зміни амортизаційних відрахувань:
методом ланцюгових підстановок:
= + Д ^ ^ ФхА ^ ^! хАФ2); інтегральним методом:
Д5дг == (ДАФ хА, + ...) + (ДА1хАФ1 + ...),
де Д5 ^ Ф, Д, 5 ' § - зміна собівартості реалізованої продукції відповідно в залежності від зміни суми амортизації і руб.;
сума амортизації відповідно базисного і аналізованого періодів, руб.;
зміна суми амортизації аналізованого періоду порівняно з базисним;
амортізаціоотдачі базисного періоду, руб.;
зміна амортізаціоотдачі аналізованого періоду в порівнянні з базисним, руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Розрахунок і оцінка впливу на собівартість продукції використання праці, матеріалів і основних виробничих засобів "
 1. 4.1. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ, продуктивності факторів виробництва
  В результаті діяльності підприємств виробляються товари і надаються послуги, які характеризуються, по-перше, витратами виробництва, або собівартістю, а по-друге, ринкова ної вартістю. Співвідношення цих двох величин по кожному виду товарів і послуг за певний період часу, помножених на їх обсяг, визначає прибутковість і ефективність виробництва. Ступінь результативності
 2. 5.1. Сутність оборотних коштів (оборотного капіталу) підприємств, їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в денеж ної формі вартість для утворення і використання оборотних про виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підпри ємств, її безперервність. Вони не залишають
 3. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 4. 12.3 Сутність основних засобів (основного капіталу) підприємства. Джерела їх формування, склад і структура
  Матеріально-технічною основою виробництва на будь-якому підприємств є виробничі фонди, що представляють собою функціонуючі в процесі діяльності підприємства засоби виробництва, виражені у вартісній формі та грошові кошти. У процесі відтворення фонди перебувають у безперервному кругообігу і залежно від способу перенесення вартості на створюваний продукт діляться на
 5. 12.4 Сутність оборотних коштів (капіталу) підприємств їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в грошовій формі вартість для утворення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підприємств, її безперервність. Вони не залишають
 6. 12.5 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її склад, структура і фактори росту. Економічна природа і види прибутку. Собівартість продукції, її елементи.
  Процес матеріального виробництва завершується доведення готового продукту до споживача, тобто актом реалізації і являє собою завершення останньої стадії кругообігу засобів виробництва, в якій товарна вартість знову перетворюється на грошову. Виручка являє собою суму грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є економічною
 7. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens ^ еп ^) - діючий) -
 8. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 9. 3. Підвищення ефективності оподаткування
  Критерій ефективності на ковій системи визначається виходячи з рівня її впливу на вирішення соціально-економічних завдань з урахуванням системи інтересів усіх економічних суб'єктів. В умовах перехід ної економіки головним критерієм ефективності податкової системи виступає її здатність стимулювати розвиток виробничої сфери, як базової основи всієї економіки. Ефективність податкової
 10. Глосарій
  Аграрна політика - доцільна діяльність государ-ства, спрямована на створення і постійне підтримання сприятливого середовища для сталого розвитку АПК. з метою забезпечення національної продовольчої безпеки, нормальної життєдіяльності сільського населення та збе нения біосистеми аграрної сфери. Аграрний ринок - відносини між покупцями і продавши-цями в сфері обміну по
 11. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна, використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше, ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "Суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
 12. 5.4. Трудові ресурси
  Основні поняття Трудові ресурси - це частина населення, що володіє физиче-ським розвитком, розумовими здібностями і знаннями, що дають-ми воможность трудитися. До трудових ресурсів відноситься населе ня як у працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів праці, війни, дитинства та непрацюючих осіб працездатний-ного віку, які отримують пенсії по старості на пільгових умовах-ях), так і
 13. 6.3. Внутрішньовиробничі резерви і методи їх виявлення
  Поняття виробничих резервів та їх види Найважливішим завданням всіх працівників підприємств, і в першу чергу керівників підприємств, цехів і виробничих ділянок, є максимально можливе використання резер вов виробництва. Резерви виробництва представляють собою можливості поліп-шення використання ресурсів підприємства в результаті удосконалювання техніки і технології,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка