ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Бусигін В.П, Желободько О.В, Циплаков А.А.. Мікроекономіка. Третій рівень, 2005 - перейти до змісту підручника

10.4 Рівновага з квотами на екстерналії


Визначення 69:
Назвемо квотою обмеження на виробництво блага небудь виробником або споживання блага небудь споживачем виду = або y ^ = y ^.
Надалі будемо позначати через Qi безліч благ k, таких що на величину їх споживання i-м споживачем встановлена ??квота. Аналогічно будемо позначати через Qj безліч благ k, таких що на величину У, д. їх виробництва j-м виробником встановлена ??квота.
За наявності квот завдання споживача i модифікується в такий спосіб:
uj (xj, xi, y) ^ max
pxj Xifc - Xifc Vk G Xj G Xj.
Відповідно при наявності квот завдання виробника j має вигляд:
py, - ^ max
j yj
yjfc = yjfc vk G Qj, (10.8)
g (yj, У-j, x) ^ 0.
Введемо також позначення x = {Xik | k G Qi} і У = j yjfc k G Qj j. Визначення 70:
Назвемо (p, x, y) рівновагою з квотами (x, {Qi} i, y, {Qj} j) і трансфертами S (^ Si = 0), якщо
| xi - рішення задачі споживача (10.7) при x-= x-, y = y, цінах p, доходи
ei = pa i + Y Yij p У j + Si jeJ
і квітах, що визначаються X і Qi;
yj - рішення задачі виробника (10.8) при x = X, y-= y-, цінах p і квітах, що визначаються y і Qj;
(x, y) - допустиме стан, тобто
- Wifc) = 53 y / jfc Vk e K. iei jeJ
Для цієї рівноваги вірний аналог другого теореми добробуту, тобто твердження про те, що Парето-оптимум економіки з екстерналіями можна реалізувати як рівновагу. Теорема 109:
Нехай (X, y) - Парето-оптимальний стан економіки з екстерналіями з Xi = R +. Припустимо також, що
xik> 0 Vi, Vk e Ei;
функції корисності Ui (x, y) діфференцируєми по змінним, ke Ei; виробничі функції gj ( y, x) діфференцируєми по змінним yjk, ke Ej;
існує благо ko, для якого виконані умови (O);
функції Ui (x, y) увігнуті по змінним, ke Ei; функції gj (y, x) увігнуті по змінним yjk, ke Ej.
Тоді існують ціни p, безлічі квотуємих благ Qi і Qj, квоти x, y, і трансферти S, такі що (p, x, y) є рівновагою з квотами. При цьому безлічі квотуємих благ можна вибрати так, що Qi = Ei і Qj = Ej. J
Доказ: Обмежимося схемою докази. У припущеннях теореми виконані умови регулярності, і можна скористатися теоремою Куна-Таккера того, щоб охарактеризувати Парето-оптимум (x, y). В якості цін благ візьмемо множники Лагранжа для балансових обмежень СТ &. В якості множин Qi і Qj квотуємих благ виберемо будь-яку безліч благ, що містять всі блага з Ei і Ej відповідно. Квоти встановимо відповідно до розглянутого оптимальним станом, тобто Xik = Xik Vk e Qi і yjk = y ^ Vk e Qj.
Далі доводиться, що xi є рішенням задачі (10.7) при даних цінах і квітах і доходи ^ i = pxi. Дійсно, точка xi є допустимою в цього завдання і в ній виконані умови першого порядку, що випливає з виконання умов першого порядку для оптимуму Парето:
Ai ^ y) = стk Vi VkeEi.
Умови першого порядку в даному випадку є достатніми умовами оптимальності. Аналогічним чином доводиться, що yj є рішенням задачі (10.8).
Для доведення теореми залишилося вказати величини трансфертів S, такі що (p, x, y, x, y, S) є рівновагою з квотами. Трансферти слід підібрати так, щоб з їх урахуванням доходи споживачів були дорівнюють витратам, тобто в = pxi. Необхідними трансфертами є величини
Si = pxi - p ^ i + 53 Yij pyj.
JeJ
Нескладно перевірити, що сума цих величин дорівнює нулю. |
Зауваження: Включивши в безліч Qi (Qj) всі блага, за якими функція корисності Ui (x, y) (відповідно, виробнича функція gj (y, x)) не є увігнутою, ми отримаємо варіант доведеної теореми для випадку неопуклого економіки. Цей прийом можна використовувати і для реалізації Парето-оптимуму як рівноваги в економіці без екстерналій.
Зауваження: Теорема вірна і без умови дифференцируемости (2)???. При цьому умова (3)??? замінюється на припущення про локальну ненасищаемості по благам, які не породжують екстерналій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4 Рівновага з квотами на екстерналії "
 1. 10.8 Екстерналії в квазилинейной економіці
  У цьому параграфі будемо розглядати квазілінійного економіку з екстерналіями. У цій економіці є l + 1 звичайних благ. Переваги споживачів і технології фірм описуються функціями наступного віда13: "ГС * ^ a-г) =" ^ (Хі a-г) + де Хг ^ 0, аг? Аг а обсяги споживання (l + 1)-го (квазілінійного) блага, г%, можуть бути довільними, і gj (yj, rj, aj, aj) = rj - cj (yj, aj, aj ^ де, як
 2. 10.10 Торгівля квотами на однорідні екстерналії
  Розглянуті вище некоордініруемое ринкова рівновага, рівновага з податками і рівновагу з торгівлею екстерналіями неявно припускали існування деякої системи прав власності на екстерналії. Так, ринкова рівновага передбачає право виробника екстерналій на їх виробництво в будь-якому обсязі. Рівновага з податками і рівновагу з торгівлею екстерналіями передбачає відшкодування
 3. 10.10.1 Завдання
  ^ 484. Розглянемо квазілінійного економіку з двома благами і однорідними екстерналія-ми. Перше благо виробляється з другого за технологіями, описуваних функціями витрат виду (j + n \ 2 cj (yj, aj) = y2 + - (j = 1 - - -, n)? де yj - обсяг виробництва першого блага, aj - обсяг виробництва екстерналій. Функція корисності репрезентативного споживача має вигляд де x - обсяг споживання
 4. глосарій
  антиблаго (bad) - товар або продукт, володіє негативною корисністю для споживача. Асиметрія інформації (information asymmetry) - ситуація, в кото рій одна сторона угоди володіє більшою інформацією, ніж інша. Безбілетник (free rider) - поняття, що використовується в економічному аналізі для позначення сторони, яка отримує вигоди від зусиль, вживаються іншою стороною, не сплачуючи
 5. 1. Економіка як об'єкт суспільного регулювання
  У цьому підручнику основ ним об'єктом аналізу є національна економічна сі стема країни (конкретно Росії). Суб'єктом регулювання та управління системи виступає держава в цілому і (або) його окремі органи, наділені відповідними полномо чіямі. Національна економіка складається з одиничних господарств: підприємств, корпорацій, домогосподарств, різних господарських систем. В
 6. 14.2. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
  Після краху Бреттон-Вудської системи валютні кризи 1990-х рр.., що вразили послідовно країни з розвиваючі мися ринками, знову породили гострі дискусії про роль МВФ. З'явилося безліч пропозицій про реорганізацію всієї між дународного валютної системи, що включає заміну МВФ в цій системі іншою структурою. Однак у міру поглиблення в поні манії проблеми більшість експертів сходяться на
 7. 12.2. ПРОБЛЕМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ І СПЕЦИФІКА ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  У ході досить тривалого періоду еволюції сучасних західних суспільств були сформовані численні інститути та інструменти громадського контролю за функціонуванням ринкової економіки в національних масштабах. Ймовірно, ні в одній хоча б відносно розвиненій країні світу не може існувати економіка абсолютно вільної конкуренції за відсутності будь-якого контролю над нею з
 8. «Відмови РИНКУ» І ДЕРЖАВА
  Abstulerat totam temerarius institor urbem, Inque suo nullum limine limen erat. Jussisti tenues, Germanice, cresere vicos, Et modo quae fuerat semita, facta via est. Nulla catenatis pila est praecincta lagenis: Nec praetor medio cogitur ire luto. Stringitur in densa nec caeca novacula turba: Ocupat aut totas nigra popina vias. Tonsor, caupo, coquus, lanius sua limina servant. Nunc Roma est, nuper
 9. 15.1. Монопольна влада і Парето-ефективність
  Коль заборона прикриває наживу І прикритий на наживу заборону, то будь-якому благому пориву Государя везіння немає. Будь перш в честі негідники, А гідні в соромі - либонь, Самому імператору Яо Розвести б руками довелося. Хань Фейцзи (272-233 рр.. до н.е.) Повернемося до рис. 14.10 в розділі 14. На ньому зображена ситуація рівноваги у виробництві та споживанні: нахил кривої виробничої можливості (чи
 10. 8.3. Основні моделі економічного зростання
  В економічній теорії розрізняють два типи моделей економічного зростання: чи не оклассіческіе і неокейнсианские. Основною ідеєю неокласичного напряму є оптимальність ринкової системи, що розглядається як досконалий саморегулюючий ся механізм, що дозволяє найкращим чином використовувати всі фактори виробництва не тільки окремому суб'єкту економіки, а й економіці в цілому. Американці
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка