ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

10.4. СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ перехідною економікою


Ринкова економіка продемонструвала свої переваги відносно забезпечення прискореного розвитку науково-технічного прогресу, мобілізації особистості і господарюючих суб'єктів на досягнення власного благополуччя. Водночас це та система економічних відносин, в якій відсутня соціальна справедливість, гуманна складова і визнається лише ринкова сила. Мало того, вона керується виключно економічною ефективністю, відкидаючи все те, що не вкладається в вартісні оцінки на поточний момент. Вона слабо орієнтована на соціум і екологію в тій їх частині, в якій переважають чи не матеріальні, а духовні цінності, що обумовлює необхідність втручання держави в економічні відносини.
У зв'язку з вищесказаним потрібно визначити характер ринкової економіки як з загальісторичних позицій, так і з точки зору конкретної перехідної економіки. При переході від адміністративно-командної економіки першорядне значення набуває державне регулювання як невід'ємний атрибут збереження наступності, плавного входження в ринок і як найважливіший елемент функціонування щодо розвинених ринкових господарств. Тому іншим вимогою повинна стати регулируемость ринкової економіки і виробничих відносин.
Регульованість перехідної економіки передбачає її соціальну спрямованість. Суть такої спрямованості пов'язана насамперед з порушенням економічного інтересу у переважної частини суспільства до активної творчої діяльності. Тільки через підприємницьку і трудову діяльність можливо підвищити реальний рівень споживання і забезпечити економічний підйом. Отже, йдеться про проведення активної інвестиційної політики, яка забезпечить зростання зайнятості і запобіжить скорочення робочих місць.
Соціальна орієнтація перехідної економіки - це не тільки виробництво населенню товарів і послуг і не тільки контроль за грошима, а й дотації на розвиток безкоштовної системи освіти і охорони здоров'я, і ??регульоване державою пенсійне забезпечення, і турбота про екологію , про «слабких» групах населення - інвалідів, хворих, беззахисних, багатодітних та інших, тобто все те, що робить державний соціалізм.
При вирішенні завдання підвищення добробуту не можна ігнорувати і принцип соціальної справедливості в сфері споживання. Розрив між найбільш багатими і найбіднішими верствами населення виступає свого роду критерієм реалізації принципу соціальної справедливості. Стає небезпечною ситуація, коли більша частина населення країни опиняється за межею бідності, в той час як незначний прошарок суспільства живе в розкоші, постійно і нав'язливо демонструючи своє успіх у привласненні багатства нації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ перехідною економікою "
 1. 10.1. СУТНІСТЬ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ
  Перехідна економіка передбачає рух економіки від одного її стану до іншого. Причому ці стани повинні характеризуватися певною нестійкістю в порівняно нетривалому історичному періоді. Водночас перехідній економіці в цілому повинна бути властива рухливість. При цьому необхідно визнати зміна самих основ економічної системи, включаючи форми координації та
 2. 4.4. Інноваційна корпоративна культура
  Корпоративна культура - це система цінностей і переконань, поділюваних усіма працівниками компанії, предопределяющая їх поведінку і характер життєдіяльності організації. Будь-яка комерційна організація - це складна система, основою життєвого потенціалу якої є організаційна (корпоративна) культура. Корпоративна культура не тільки відрізняє одну організацію від іншої, але й
 3. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічного життя країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 4. 18.3 Процес управління персоналом підприємства
  Розглянемо найважливіші етапи процесу управління персоналом підприємства: | кадрове планування; | підбір і відбір персоналу; | адаптацію персоналу; | професійну підготовку кадрів та підвищення квалі фікації; | оцінку персоналу підприємства; | управління конфліктами на підприємстві. 1. Кадрове планування є елементом загальної системи планування підприємства, в рамках якого
 5. 26.2. Основні тенденції та особливості розвитку міжнародної торгівлі
  Аналіз сучасного стану міжнародної торгівлі товарами і послугами дає можливість виділити основні тенденції та особливості її розвитку як в кількісному, так і в якісному відношенні. Наи більш важливі з них викладені нижче. Збережеться переважне міжнародної торгівлі порівня рівняно з галузями матеріального виробництва і ВВП окремих країн і всього світового господарства. При цьому
 6. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально-економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
 7. § 1. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ: ПІДСТАВИ, РІЗНІ I ПІДХОДИ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
  Особливості держави конкретного історичного періоду визначаються станом і рівнем розвитку суспільства. При неизмен ності формальних ознак (території, публічної влади, сувере-I нитета) держава у міру суспільного розвитку зазнає се-I рьезние зміни. Змінюються зміст і методи управління, цілі, завдання та соціальна спрямованість. На характер державності та
 8. 2. Реформування податкової системи
  Будучи частиною загальної системи виробничих відносин, податки одночасно отража ють реальні потоки грошових коштів у процесі перераспре розподілу не тільки нової вартості - національного доходу, але певною мірою і інших частин валового національно го продукту . Саме в цьому проявляється роль податків як ак тивного важеля в руках держави з формування нової ефективної структури
 9. 2. Активізація функцій бюджетної системи
  Типологія російської фінансово-бюджетної політики. У Росії з початку ринкових реформ про водиться специфічна стратегія фінансово-економічної політики, що реалізує в умовах інтенсивного роздержавити лення та приватизації своєрідну ідеологію ліберально-примусового монетаризму. Це ідеологія обмеження де ніжного пропозиції (кредитування економіки) і бюджетних витрат на внутрішні
 10. 4. Шляхи підвищення ефективності державного впливу
  Поєднання гнучкості політики та стійкості стратегії - одне з найбільш загальних, а й самих необхідних вимог до державного регулювання економіки. Але це багато в чому залежить від класу роботи дер жавного апарату. Розумний уряд вміє вчасно від пускати віжки для розкріпачення підприємницької енергії. Але воно і знає, що потрібні енергійні зусилля для стримування
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка