ГоловнаЕкономікаІнституційна економіка → 
« Попередня Наступна »
Олійник О.М.. Інституційна економіка: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 416 с. - (Серія «Вища освіта»)., 2002 - перейти до змісту підручника

10.4. Теорія угод: роль неоднорідності інституційного середовища

Представники цього напряму погоджуються з тим тезою, що на неокласичному ринку трансакційні витрати відсутні. Вони виникають через те, що неокласичний ринок - ринкова угода - ніколи не існує у вакуумі, а стикається з іншими угодами: індустріальним, цивільним, традиційним, громадської думки, творчої діяльності та екологічним. Факт зіткнення різних норм пояснюється тим, що значна частина повсякденної діяльності економічних агентів перебуває на «стику» соглашеній24 і, отже, не може регулюватися нормами, що відносяться виключно до того чи іншого угоди. З цієї точки зору трансакційні витрати є не чим іншим, як витратами узгодження вимог прямо протилежних норм, вони неминуче виникають в міру ускладнення діяльності в сенсі появи в ній елементів різних угод.
Наприклад, кожне з угод, як ми вже бачили, ха-теризується особливим джерелом інформації, використовуваним індивідами в процесі координації своєї діяльності. Роль ринкового джерела інформації відіграють ціни, індустріального - технічні стандарти і т.д. Коли кілька систем інформації співіснують, виникає асиметричність інформаціі25. Наприклад, один з контрагентів орієнтується на ціни як джерело інформації, а інший - на репутацію продавця, традиційне джерело інформації. Ілюстрацією сказаного є ринок уживаних автомобілів, на якому в силу різнорідності ціркуліруемой інформації виникає ситуація «зворотного відбору» (adverse selection): за автомобілі в гіршому стані запитується більш висока ціна.
Зіткнення різних угод, крім високих витрат на пошук і обробку інформації, створює передумови для перетворення раціонального поводження в опортуністичну. Асиметричність інформації та суперечливість норм, які можна використовувати при укладанні угоди, дозволяють індивідам переслідувати власні інтереси на шкоду інтересам партнеров26. Наприклад, в ситуації «морального ризику» (moral hazard) 27 існування різнорідної інформації дозволяє індивідам маніпулювати тим, що інші сприймають як зовнішні випадковостей. При укладенні договору про страхування індивід намагається приховати від страховика інформацію про приховані пороках свого здоров'я, щоб отримати страховий поліс за мінімальною ціною. Страхова компанія ж несе при етЬм збитки в силу неможливості використовувати для укладення ринкового контракту про страхування інформації, пов'язаної з особистим репутацією клієнта і має традиційний характер. Клієнт же легко обгрунтовує приховування інформації, адже вона відноситься до минулого (наприклад, факт куріння в юнацькому віці) і до його приватного життя. Отримання ринкового виграшу забезпечується можливістю використання обгрунтування, характерного для традиційного угоди. Підводячи підсумок, відзначимо, що з точки зору теорії угод всі труднощі і витрати, що виникають при укладанні угод, пов'язані з фактом постійного зіткнення різних угод. Світ з нульовими транс-акційними витратами відсутній, тому що ринок завжди включений у більш складну і всеосяжну нормативну систему.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Теорія угод: роль неоднорідності інституційного середовища "
 1. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 2. Приклади розв'язання задач
  «Уявімо: Пустир. На одному його краю - карета. На іншому - десять чоловік. Сигнал! - Вони біжать до карети. Хто ж поїде в ній? - Той, хто краще править? Ні - той, хто швидше бігає. Хто зумів обігнати, розштовхати всіх; а їздити він може вельми погано »38. Неефективність якого механізму розподілу прав власності ілюструє даний уривок? «Першим прийшов - першим скористався». Б.
 3. 5.3. Світовий досвід партнерства держави і міжнародного бізнесу
  За роки ліберальних реформ у світовій економіці накопичено значи вальний досвід партнерської державно-приватної діяльності в раз особистих сферах, у тому числі в електроенергетиці, на транспорті, комму нальном господарстві, в інших галузях. У 90-х роках XX в. і на початку XXI в. в багатьох країнах і регіонах світу в цих галузях були реалізовані великі програми, засновані на партнерстві з
 4. 5.1. СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ І СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ регіоналізації
  Регіоналізація, або регіоналізм, - вельми цікаве і водночас вкрай складне явище, що має безліч різних аспектів, не дивно тому, що універсального його визна-лення не існує. Але для того щоб зрозуміти суть цього явища, необхідно насамперед скласти уявлення про те, що таке регіон. Існує reo-або зовнішньополітичне розуміння регіону, коли цей термін
 5. Глава 8. Теорії світогосподарських зв'язків і економічна геополітика
  Геополітика - це досі формується наука. Поняття «геополітика» трактується найчастіше надзвичайно широко. Межі її переходять в економічні, політичні, військово-стратегічні, природно-ресурс, екологічні та інші дисципліни. Геополітика - наука про ставлення землі і політичних процесів, грунтується на широкому фундаменті географії, перш за все географії політичній, яка
 6. ГЛОСАРІЙ
  Автаркія - економічна самостійність однієї або декількох країн Агропромисловий комплекс (АПК) - що склалася єдина система сільськогосподарських і промислових галузей і підприємств, які пов'язані стабільними, довготривалими виробничими і комерційними зв'язками, які охоплюють виробництво засобів виробництва для сільського господарства, землеробство і тваринництво, зберігання,
 7. 4.2. Інновації як фактор економічного процвітання західних країн
  Інновації як фактор економічного процвітання західних країн дуже неоднорідні і виявляються в найрізноманітніших формах. Серед них: Інновації в торгівлі. Інновації в технології. Інновації в організації. 12 Інновації та торгівлі обумовили, no-перше, розширення внутрішньої і зовнішньої торгівлі, по-друге, відкриття і залучення в товарообіг нових територій і нових ресурсів, по-третє, розвиток
 8. 1.1. Доцільність та перспективи використання неоинституциональной методології для регулювання економіки Республіки Білорусь
  Вивчення специфіки проведення економічної політики в Республіці Білорусь призводить до виявлення ряду проблем, які адекватно чи не пояснюються класичними теоріями макроекономічного регулювання. Наведемо лише кілька прикладів. 1. Виходячи з постулату теорій мейнстріму про те, що суб'єкти господарювання повинні надходити виходячи з максимальної економічної вигоди для себе, важко пояснити
 9. 24.1. Державне регулювання економіки. Моделі взаємовідносин економіки і держави
  Величезна роль держави і здатність його регулювати деякі економічні процеси залежить від зв'язку економіки і політики, від розробки економічної політики. Держава являє собою стрижень існуючої суспільної системи, воно концентрує владу, санкціонує існування всіх інших недержавних інститутів. Держава формулює принципи і організовує форми
 10. 3.1. Визначення норми
  Основним елементом інституційного середовища, в якій люди здійснюють свій вибір, є норми. Існує безліч визначень норми «регулярність в поведінці індивідів, що спирається на санкції», «відображення елемента повинності в поведінці», «сполучна ланка між ціннісною системою індивіда та його повсякденною поведінкою». Ми ж зупинимося на наступному. Норма - «припис
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка