ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Лавров, Е.А. Капогузов. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЇ І ПРОБЛЕМИ, 2006 - перейти до змісту підручника

10.4. Вплив іноземних технологічних інвестицій на економічне зростання.

Вважається, що потенційна можливість запозичень іноземного капіталу розширює процес пристосування еко номіки до стійкого стану. Економіка з низьким соотно шением капіталу до праці у відношенні до свого сталого зі стояння має тенденцію отримати іноземні інвестиції, в той час як з високим співвідношенням - виступити як кредитора. У простій ситуації на досконалому международ ном кредитному ринку і за відсутності пристосувальних з держек для накопичення капіталу маленька економіка з низьким стартовим рівнем капіталу до праці пристосовується до його довгострокового значенням капіталу, виробництва та оплати праці. Більш реалістично субстанциональное поділ основного ка живила від людського капіталу, який не може финансиро тися за допомогою іноземних позик або прямих іноземних інвестицій. Такий вид накопичення капіталу - необхідний еле мент у внутрішніх заощадженнях. Більше того, витрати приспо собления для розширення величини людського капіталу чанням значних, тим самим процес збільшення людського капіталу не може бути прискорений в значній мірі без деяких по терь у віддачі від інвестицій. Така ситуація передбачає, що швидкість конвергенції для відкритої економіки не може бути значно більшою, ніж для закритої економіки.
Даний висновок підтримується деякими фрагментами емпіричних досліджень. По-перше, темп конвергенції країн тільки трохи менше, ніж регіонів країн, хоча мобільність ка живила для регіонального рівня значно вище. По-друге, швидкість конвергенції для вимірювання провадження щодо окремих штатів США (заснованих на даних про величину ви пуску продукції в штаті) подібна вимірюванню доходів (заснований них на статистиці особистих доходів). Якби мобільність капі тала була ключовим елементом, то швидкість конвергенції була б вище для виробництва (і величини виробничого капі тала), ніж для доходів (і величини внутрішніх активів).
Прямі іноземні інвестиції можуть заміщати внутріш ня витрати на технологічні імітацію і адаптацію. Така іноземна діяльність має навіть переваги понад ло кальной імітації: по-перше - іноземні виробники, вича знайомі з новими технологіями, можуть мати нижчі витрати на адаптацію технології в іншому місці, по-друге, прямі іноземні інвестиції обходять проблему ризику кредит ного ринку , викликану запозиченнями слаборозвинених країн (як що додаткове майнове забезпечення, представлене при прямих інвестиціях, краще, ніж матеріалізоване в позики); і по-третє, стимулювання виробляти інновації краще, якщо винахідник є суб'єктом іноземного патентного права і тим самим не стикається з ризиком стати суб'єктом невозм-щенной імітації.
Іноземні інвестиції такого типу описані як важливі в процесі економічного росту в ряді досліджень, зокрема в дослідженнях Янга в ситуації для Сінгапуру. Янг також поки зал, що імітація технології була центральним елементом раз витія Гонконгу, і багато дослідників також аргументували, що Японія та інші країни тихоокеанського регіону досягли успіху в адаптації ідей, які були відкриті де-небудь в інших міс тах. З точки зору Берроу, не існує досліджень, які б систематично давали оцінку ефекту технологічної диф фузії та іноземних інвестицій на економічне зростання і кон конвергенції для широкого числа обдивляють країн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Вплив іноземних технологічних інвестицій на економічне зростання. "
 1. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку . Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 3. загальнодержавного планування
  Планування та прогнозування - важливі інструменти державно го регулювання, в тому числі в ринковій економіці. Необхідність загальнодержавного планування обуслов-ливается багатьма причинами. Наприклад, без планування не-можливо пов'язати інтереси держави, окремих регіонів і господарюючих суб'єктів, часто що не збігаються або навіть про-тіворечащіе один одному. Ринкова система
 4. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 8. 1.4. Становлення глобального господарства
  У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
 9. 9.5. Інноваційний бізнес в Росії
  Статистика свідчить, що розвиток наукової та інноваційної діяльності в 90-ті роки в Росії характеризувалося в основному нега тивними тенденціями - скорочення масштабів наукових досліджень, зниження кадрового потенціалу науки, деградація наукової инфраструк тури. Високі темпи економічного зростання в 1999-2003 рр.. досягнуті в основному за рахунок нарощування експорту нафти , газу, металів і
 10. 29.5. Основні напрями бізнесу на світовому ринку об'єктів інтелектуальної власності
  Світовий ринок об'єктів інтелектуальної власності досить тісно пов'язаний з іншими товарними ринками і є невід'ємною частиною світового ринку в цілому. При продажу результатів інтелекту-альної діяльності часто на комерційній основі надаються додаткові послуги для ефективного виконання угоди. Сюди входять технічні, управлінські, фінансові, комерційні та інші
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка