ГоловнаФінансиБанківська справа → 
« Попередня Наступна »
Під ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л. П. Кроливецкой. Банківська справа: Підручник За ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л. П. Кроливецкой. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 592 е., 2003 - перейти до змісту підручника

10.4.4. Клірингова діяльність на ринку цінних паперів

Клірингової діяльністю на ринку цінних паперів визнається діяльність з визначення взаємних зобов'язань (збір, звірка, коригування інформації по операціях з цінними паперами та підготовка бухгалтерських документів по ним) та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків по ним. Ос-новні вимоги до здійснення клірингу на ринку цінних паперів містяться в Положенні про клірингової діяльності на ринку цінних паперів РФ, затвердженому постановою ФКЦБ від 23 листопада 1998 р. № 51.
На жаль, в даний час даний вид професійної діяльності не отримав широкого розповсюдження серед кредитних організацій. Це обумовлено забороною на суміщення функцій клірингової організації з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів, за винятком діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів або депозитарної, тобто суміщення з брокерської, дилерської діяльністю, а також діяльністю з управління цінними паперами. У той же час великі банки, які володіють достатніми ресурсами і можливостями для організації клірингу, активно займаються дилерськими операціями і брокерським обслуговуванням.
Таким чином, клірингову діяльність у РФ можуть здійснювати або організатори торгівлі, створюючи клірингові центри, або спеціалізовані клірингові організації, якими, як правило, стають розрахункові небанківські кредитні організації та розрахункові депозитарії, отримуючи відповідну ліцензію ФКЦБ.
Розглянемо форми проведення клірингу: - за способом заліку та виконання зобов'язань по операціях з цінними паперами розрізняють:
простий кліринг - порядок здійснення клірингової діяльності, при якому контроль наявності на рахунках учасників клірингу необхідної кількості цінних паперів та грошових коштів і розрахунки по них між учасниками клірингу здійснюються за кожною досконалої угоді;
багатосторонній кліринг - порядок здійснення клірингової діяльності, при якому операції по операціях клірингового пулу виробляються між учасниками клірингу за підсумками неттинга по всіх досконалим, підтвердженим і забезпеченим необхідною кількістю цінних паперів та грошових коштів угодами;
централізований кліринг - порядок здійснення клірингової діяльності, при якому клірингова організація стає стороною за угодами, здійсненим учасниками клірингу, приймаючи всі зобов'язання і набуваючи все права учасників клірингу по операціях. Розрахунки проводяться за підсумками неттинга між учасниками клірингу та клірингової організацією через рахунки клірингової організації в розрахунковому депозитарії та розрахункової організації;
по порядку зарахування на торгові рахунки цінних паперів та грошових коштів, необхідних для виконання угод (для клірингових центрів), існує кліринг:
з повним забезпеченням (депонуванням) - порядок здійснення клірингової діяльності, при якому учасники клірингу мають право здійснювати операції тільки в межах кількості цінних паперів і коштів, зарахованих ними до початку торгів на торгові рахунки;
з частковим забезпеченням (депонуванням) - порядок здійснення клірингової діяльності, при якому учасники клірингу мають право здійснювати операції в певних межах (лімітах), величина яких залежить від обсягу (оціночної вартості, яка встановлюється клірингової організацією) цінних паперів та грошових коштів, переведених ними до початку торгів на торгові рахунки;
без попереднього забезпечення - порядок здійснення клірингової діяльності, при якому учасники клірингу мають право здійснювати операції без попереднього зарахування на свої торгові рахунки цінних паперів та грошових коштів;
по виду угод, за якими здійснюється кліринг, розрізняють:
за строковими угодами на ринку цінних паперів; по іншим операціях з цінними паперами .
Для здійснення клірингової діяльності клірингова організація розробляє і затверджує такі документи: Умови здійснення клірингової діяльності; Внутрішній регламент клірингової організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4.4. Клірингова діяльність на ринку цінних паперів "
 1. Діяльність банків як емітентів
  включає в себе операції з емісії (випуску) власних цінних паперів і їх первинного розміщення, а також операції та іншу діяльність щодо забезпечення реалізації прав інвесторів, засвідчених цінними паперами, емітованими банками: виплату відсотків і дивідендів; погашення боргових цінних паперів при настанні терміну; створення умов для участі власників акцій в управлінні банком, включаючи
 2. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально-економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
 3. 6.4. Характеристика окремих кредитних інститутів
  Кредитна система - це сукупність банківських та інших кредитних установ, а також правових форм їх організації та підходів до здійснення кредитних операцій. Кредитна система будь-якої країни має два рівні: 1. Банківська система: а) емісійні банки; б) універсальні комерційні банки; в) спеціалізовані банки. 2. Парабанковская система - це сукупність небанківських кредитних
 4. 3.3.2 Учасники ринку цінних паперів
  Інвестування капіталу в цінні папери в широких розмірах почалося в середині XIX в. до цього часу ринок цінних паперів вже отримав значний розвиток. Визначився коло його учасників. Спочатку ними були фізичні особи, потім до операцій з цінними паперами приступили і юридичні особи. В даний час учасників ринку цінних буму можна розділити на наступні основні категорії:
 5. 3. Основні елементи інфраструктури
  Розмежування об'єктів інф раструктури за формами власності, як правило, збігається з характером відносин власності на засоби виробниц ства, що склалися в Російській Федерації. Тут можна наз вать державні, муніципальні та приватні підприємства інфраструктури, а також підприємства громадських органі зацій, не виключається і змішана форма власності та підприємства, повністю
 6. 1. Державне валютне регулювання
  Система валютного регулювання ня і валютного контролю являє собою комплекс зако нодательную, нормативних та адміністративних обмежень на проведення валютних операцій. Державне регулювання вання в цій області покликане забезпечити економічну бе пеки країни, сприяти піднесенню її економіки за рахунок розширення зовнішньоекономічних зв'язків, створювати ус ловия для зовнішньоторговельної
 7. § 2. Оподатковувані і неоподатковувані доходи організації
  Нагадаємо, що об'єктом податку є прибуток, отриманий ная платником. Оподатковуваний прибуток, у свою чергу, розраховується шляхом зменшення доходів організації на су му вироблених нею витрат. З доходів виключаються сум ми податків, пред'явлені платником покупцеві. Оподатковувані на прибуток організацій доходи подрузі деляются: на доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) та
 8. 8.3.Международние розрахунки, валютні і кредитні відносини
  Міжнародні валютні відносини - це відносини, що складаються при функціонуванні валюти у госпо стве. Вони виникають в процесі функціонування грошей в між народному платіжному обороті. Це складова частина ринкової систе ми економіки. Валютна система являє собою форму орга нізації та регулювання валютних відносин. Існують національна, регіональна та світова валютні
 9. 5.4. Ринок цінних паперів
  Визначення Ринок цінних паперів (РЦБ) - це частина фінансового ринку, де заощадження перетворюються на інвестиції шляхом випуску та купівлі-продажу цінних паперів. Його виникнення пов'язане із зростанням потреби в залученні фінансових коштів для розвитку виробничої та торговельної діяльності. Цінний папір як засіб залучення ресурсів дозволяє вкладникові певною мірою захистити се бе від
 10. 5.6. Організація і регулювання ринку цінних паперів (РЦБ)
  Ринок цінних паперів (фондовий ринок) підрозділяється на первинний і вторинний. На первинному ринку здійснюється початкове розміщення цінних паперів. Важ нейшей завданням первинного ринку є повне розкриття інформації для інвен сторов, що дозволяє їм зробити обгрунтований вибір вкладення коштів: готуються і ре-струються проспекти емісій, публікуються підсумки підписки і пр. На цьому ринку
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка