ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Бальжінов А.В., Міхєєва Е . В.. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 2003 - перейти до змісту підручника

10.5. Аналіз непрямих витрат


Непрямі витрати в собівартості продукції представлені наступними комплексними статтями: витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі і загальногосподарські витрати, комерційні витрати. Аналіз цих витрат проводиться шляхом порівняння фактичної їх величини на 1 руб. товарної продукції в динаміці за 5-10 років, а так само з плановим рівнем звітного періоду. Таке зіставлення показує, як змінилася їх частка у вартості товарної продукції в динаміці і в порівнянні з планом, і яка спостерігається тенденція - зростання або зниження. У процесі подальшого аналізу з'ясовують причини, що викликали абсолютне і відносне зміна витрат. За своїм складом це комплексні статті, які складаються з кількох елементів.
Витрати з утримання та експлуатації машин і устаткування (РСЕО) включають амортизацію машин і устаткування, витрати на їх утримання, витрати з експлуатації, витрати по внутризаводскому переміщенню вантажів, знос МБП і ін Деякі види витрат ( наприклад, амортизація) не залежать від обсягу виробництва продукції і є умовно-постійними. Інші повністю або частково залежать від його зміни і є умовно-змінними. Ступінь їх залежності від обсягу виробництва продукції
встановлюється за допомогою коефіцієнтів, величина яких визначається досвідченим шляхом, або за допомогою кореляційного аналізу за великої сукупності даних від обсягу випуску продукції та суми цих витрат. Для проведення аналізу РСЕО доцільно побудувати табл ..
Таблиця 10.7
Витрати з утримання та експлуатації машин і обладнання Витрати Коефіцієнт залежності витрат від обсягу випуску Сума витрат, т. руб. Витрати за планом, пересчіт-танному на факт. обсяг продукції Відхилення від плану план факт Загальне У тому числі за рахунок Обсягу випуску Рівня витрат Амортизація - Ремонт експлуатаційні витрати Знос МБП Разом - Для перерахунку планових витрат на фактичний випуск продукції можна використовувати формулу:
ЗСК = 3nJm ± АТП% К3100 -
?
де ЗСК - витрати скоректовані на фактичний випуск продукції;
Зт - планова сума витрат за статтею;
АТП% - перевиконання (недовиконання) плану по випуску товарної продукції%;
Кз - коефіцієнт залежності витрат від обсягу виробництва продукції.
У ході подальшого аналізу з'ясовують причини відносної перевитрати або економії коштів по кожній статті витрат.
Аналіз цехових і загальногосподарських витрат має велике значення, тому що вони займають велику питому вагу в собівартості продукції. Ці витрати так само поділяють на умовно-постійні та умовно-змінні, а останні коригують на відсоток виконання плану з виробництва товарної продукції. Фактичні дані порівнюють з плановою величиною накладних витрат.
Для аналізу цехових і загальнозаводських витрат за статтями витрат використовують дані аналітичного бухгалтерського обліку. З кожної статті виявляють абсолютне і відносне відхилення від плану і їх причини. (Табл.)
Таблиця 10.8 Стаття витрат Фактор зміни витрат Формула розрахунку Заробітна плата працівників апарату управління Чисельність персоналу (Ч), Середня заробітна плата одного працівника (ОТ) зп = ч-ог Зміст основних
фондів:
амортизація
витрати на освітлення, опалення, водопостачання та ін Первісна вартість основних фондів (ОС), норма амортизації (NJ Норма споживання ресурсу (H) тариф на послугу (Цj) ж Витрати на поточний ремонт, випробування Обсяг робіт (V);
середня вартість одиниці роботи
(Ц2) Зр = v Ц2 Зміст легкового транспорту Кількість машин (К)
Середні витрати на утримання однієї
машини (З) ЗЛТ-К.З Витрати по відрядженнях Кількість відряджень ( Кj) середня тривалість (Д), середня вартість одного дня відрядження (Ц3) Комерсант-'Л-Ц з Оплата простоїв Кількість людино-днів простою (К) рівень оплати за один день простою
(ОТ) Податки та збори, що відносяться на собівартість. Оподатковуваний база (Б), процентна ставка податку (С) Витрати на охорону праці Обсяг намічених заходів (V) середня вартість заходу (Ц4) 30 = УЦ4 - Фактори зміни загальновиробничих і загальногосподарських витрат
При перевірці виконання кошторису не можна всю отриману економію віднести на рахунок підприємства, так само як і всі допущені перевитрати оцінювати негативно. Оцінка відхилень фактичних витрат від кошторису залежить від того, які причини викликали економію чи перевитрата по кожній статті витрат. В ряді випадків економія пов'язана з невиконанням намічених заходів щодо поліпшення умов праці, техніки безпеки, винахідництва, підготовці та перепідготовці кадрів і т. д. Невиконання цих заходів завдає підприємству іноді більший збиток, ніж сума отриманої економії. У процесі аналізу повинні бути виявлені непродуктивні витрати, втрати від безгосподарності, які можна розглядати як невикористані резерви зниження собівартості продукції.
Непродуктивними витратами слід вважати втрати від псування і недостачі сировини (матеріалів) і готової продукції, оплату простоїв з вини підприємства, доплати за цей час і в зв'язку з використанням робітників на роботах, що вимагають менш кваліфікованої праці, вартість спожитої енергії і палива за час простою підприємства та ін
Аналіз загальновиробничих витрат у собівартості одиниці виробу проводиться з урахуванням результатів, отриманих при аналізі їх в цілому по підприємству. Ці витрати розподіляються між окремими видами виготовленої продукції пропорційно прямим витратам за винятком покупних матеріалів або заробітної плати основних виробничих робітників.
Сума цих витрат, що припадають на одиницю продукції (КК), залежить від зміни:
а) загальної суми цехових і загальнозаводських витрат (ЗЦ);
б) суми прямих витрат, які є базою розподілу непрямих (уд.)
в) обсягу виробництва продукції (VBI7)
А КК = 3 "|
.
Комерційні витрати включають витрати з відвантаження продукції покупцям, витрати на тару і пакувальні матеріали, рекламу, вивчення ринків збуту.
Витрати з доставки товарів залежать від відстані перевезення, ваги перевезеного вантажу, транспортних тарифів за перевезення вантажів, виду транспортних засобів.
Витрати з навантаження і вивантаження можуть змінюватися у зв'язку зі зміною ваги відвантаженої продукції і розцінок за вантаження і вивантаження однієї тонни продукції.
Витрати на тару і пакувальні матеріали залежать від їх кількості та вартості. Кількість, у свою чергу, пов'язане з обсягом відвантаженої продукції та нормою витрати пакувальних матеріалів на одиницю продукції.
Економія на пакувальних матеріалах не завжди бажана, так як красива, естетична, приваблива упаковка - один з факторів підвищення попиту на продукцію і збільшення витрат за цією статтею окупається збільшенням обсягу продажів. Те ж можна сказати і про витрати на рекламу, вивчення ринків збуту та інші маркетингові витрати.
На закінчення аналізу непрямих витрат підраховуються резерви можливого їх скорочення і розробляються конкретні рекомендації щодо їх освоєння.
Запитання для самоконтролю
Які основні напрямки складають зміст аналізу собівартості продукції?
Які фактори впливають на рівень витрат і на сукупну собівартість продукції?
Опишіть алгоритм розрахунків при аналізі впливу факторів на сукупну собівартість.
Опишіть алгоритм розрахунків при факторному аналізі рівня витрат на 1 грн. товарної продукції.
Опишіть алгоритм розрахунків при факторному аналізі собівартості одиниці продукції.
Виділіть чинники першого і наступних рівнів, що впливають на розмір прямих матеріальних витрат.
Опишіть алгоритми розрахунків при факторному аналізі прямих трудових витрат.
Які фактори впливають на суму і рівень непрямих витрат?
Які відмінні особливості аналізу умовно-змінних та умовно-постійних витрат?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Аналіз непрямих витрат "
 1. Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
  Одним з найважливіших показників діяльності підприємства, які впливають безпосередньо на фінансові результати, є собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Від величини собівартості залежать рівень прибутку підприємства, конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан. У собівартості знаходять вираження всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і
 2. 7.1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇХ СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  У навчальній та спеціальній літературі немає однозначного тлумачення сутності науково-технічного прогресу (НТП) та науково-технічній революції (НТР ). На основі узагальнення літературних джерел можна дати наступні визначення цим поняттям. Науково-технічний прогрес - це безперервний процес вдосконалення знарядь і предметів праці, технології, організації виробництва і праці на базі (основі)
 3. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 4. 8.3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ П родукції, ЇЇ СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
  Розрізняють два поняття: технічний рівень продукції і рівень якості продукції як більш широке поняття. Якість продукції може бути виражене математично через рівень якості. Рівень якості продукції - відносна характеристика продукції, заснована на зіставленні значень показників, що характеризують технічний та естетико-ергономічне досконалість і безпека
 5. 13.6. УПРАВЛІННЯ оборотних коштів на підприємстві
  Управління оборотними засобами - це складова частина управління в цілому підприємством. Основна мета управління підприємством - це поліпшення фінансового стану підприємства (досягнення максимального прибутку і зростання вартості фірми). Ця ж мета переслідується і при управлінні оборотними коштами. Для управління оборотними коштами на підприємстві повинна бути створена спеціальна група,
 6. 14.4.2. Форми тарифної системи оплати праці
  Основними формами тарифної системи оплати праці є погодинна і відрядна (рис. 14.1). Основною відмінністю між погодинної і відрядною формами оплати праці є лежить у їхній основі спосіб обліку витрат праці: при погодинній - - облік відпрацьованого часу; при відрядній - - облік кількості виробленої працівником продукції належної якості, або облік кількості виконаних
 7. 15.2. СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ
  Відповідно до ст. 253 Податкового кодексу РФ витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, включають в себе 'витрати, пов'язані з виготовленням (виробництвом), зберіганням і доставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг, придбанням і реалізацією товарів, робіт, послуг; витрати на утримання та експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування основних засобів та іншого
 8. 15.3. СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ І ФАКТОРИ, ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ
  Під структурою собівартості розуміються її складу за елементами або статтям і їх частка у повній собівартості. Вона знаходиться в русі, і на неї впливають такі чинники: специфіка (особливості) підприємства. Виходячи з цього розрізняють: трудомісткі підприємства (велика частка заробітної плати в собівартості продукції); матеріаломісткі (велика частка матеріальних витрат); фондомісткі (велика частка
 9. 16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 10. 5.4. Інформаційна безпека
  Інформаційна безпека - це захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, що можуть призвести нанесенням шкоди власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури. Інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту інформації. Суб'єкт інформаційних відносин може
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка