ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.5. Аналіз і оцінка впливу собівартості продукції на величину прибутку

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) може бути розрахована за формулою
П = І-ЯРП,
мзьмз2
ЛМЗ
м,
АМ
де N - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і акцизів (тобто чистий обсяг реалізації), тис. руб.;
5рп - витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) по повній собівартості.
Звідси ясно, що всі фактори, що впливають на собівартість реалізованої продукції, позначаються також на прибутку від реалізації та балансового прибутку.
Оцінка впливу собівартості продукції на величину прибутку проводиться за такими факторами, як:
економія від зниження собівартості продукції (ДП / 5):
ДП.5 "= ^ 2,1"
де - собівартість реалізованої продукції аналізованого періоду, розрахована в цінах і умовах базисного періоду, руб.;
52 - фактична собівартість реалізованої продукції аналізованого періоду;
зміна обсягу продукції (ДП0б. Пр)> тобто обсягу продукції в оцінці за плановою (базової) собівартості:
АПоб.пр = Пб - К, - Пб = Пб (К1 - 1),
де - прибуток базисного періоду;
К1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції, який дорівнює відношенню: 52;
зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції:
ДПССД = - К2 - 5; г, Ь
де К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами.
Окремим розрахунком визначається вплив на прибуток зміни цін на матеріали та інші ресурси, а також причин, пов'язаних з порушенням господарської дисципліни. У першому випадку розрахунок проводиться за даними бухгалтерського обліку собівартості продукції. Оцінка впливу на прибуток порушень господарської дисципліни проводиться за допомогою аналізу відхилень, що утворилися внаслідок порушення стандартів, технічних умов, що не-виконання плану заходів з охорони праці, техніки безпеки тощо
Загальна зміна витрат на 1 грн. продукції виражається різницею між базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції та фактичною собівартістю, обчисленої з урахуванням перерахованих вище факторів.
На основі виконаних розрахунків визначається загальна зміна прибутку від реалізації за аналізований період, яке являє собою суму відхилень за окремими факторами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Аналіз і оцінка впливу собівартості продукції на величину прибутку "
 1. 10.3. Факторний аналіз собівартості реалізованої продукції
  Як було зазначено вище, собівартість продукції являє собою витрати організації (підприємства) на виробництво і реалізацію продукції, є основою порівняння витрат і доходів, а також є одним з узагальнюючих показників інтенсифікації і ефективності споживання ресурсів. Завданнями аналізу собівартості продукції є (рис. 10.2): оцінка обгрунтованості і напруженості плану по
 2. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 3. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
  Ринок праці займає центральне місце в складі сукупного ринку факторів виробництва - землі, праці та капіталу, оскільки його функціонування дозволяє залучити у виробничі про процесу матеріальні, фінансові, природні ресурси, обеспечи вая таким чином їх господарське взаємодія. Світовий досвід країн з розвиненою ринковою економікою і порівняно неболь шой досвід нашої країни
 5. 7.2 Склад, структура і оцінка фондів
  Відповідно з призначенням у виробничому процесі і правилами обліку окремі елементи основних фондів классифи ціруются у відносно однорідні групи за допомогою нату ральних показників. За чинною класифікацією основні виробничі фонди складаються з наступних груп: 1) земельні ділянки і об'єкти природокористування, принади лежать підприємству на правах власності;
 6. 22.2 Розвиток на основі факторів виробництва
  Розглядаючи в цілому проблему економічного розвитку, не можна не визнати, що одним з найважливіших, але в той же час спірних питань є вибір критерію оцінки економічно го зростання. Очевидно, що на різних рівнях розвитку системи цей критерій має відповідну специфіку. Так, на рівні народного господарства країни в цілому якісна сторона еконо мічного зростання може бути відображена
 7. 28.5 Прибуток підприємства
  Економічна сутність прибутку відноситься до складних і дис-куссіонной проблемам в сучасної економічної теорії. З економічних позицій прибуток - це різниця між де ніжними надходженнями і грошовими виплатами. З хозяйствен ної позиції прибуток - це різниця між майновим зі стоянням підприємства на кінець і початок звітного періоду. Прибуток - це частина доданої вартості, яка
 8. 4.1. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ, продуктивності факторів виробництва
  В результаті діяльності підприємств виробляються товари і надаються послуги, які характеризуються, по-перше, витратами виробництва, або собівартістю, а по-друге, ринкова ної вартістю. Співвідношення цих двох величин по кожному виду товарів і послуг за певний період часу, помножених на їх обсяг, визначає прибутковість і ефективність виробництва. Ступінь результативності
 9. 5.1. Сутність оборотних коштів (оборотного капіталу) підприємств, їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в денеж ної формі вартість для утворення і використання оборотних про виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підпри ємств, її безперервність. Вони не залишають
 10. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 11. 12.3 Сутність основних засобів (основного капіталу) підприємства. Джерела їх формування, склад і структура
  Матеріально-технічною основою виробництва на будь-якому підприємств є виробничі фонди, що представляють собою функціонуючі в процесі діяльності підприємства засоби виробництва, виражені у вартісній формі та грошові кошти. У процесі відтворення фонди перебувають у безперервному кругообігу і залежно від способу перенесення вартості на створюваний продукт діляться на
 12. 12.4 Сутність оборотних коштів (капіталу) підприємств їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в грошовій формі вартість для утворення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підприємств, її безперервність. Вони не залишають
 13. 12.5 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її склад, структура і фактори росту. Економічна природа і види прибутку. Собівартість продукції, її елементи.
  Процес матеріального виробництва завершується доведення готового продукту до споживача, тобто актом реалізації і являє собою завершення останньої стадії кругообігу засобів виробництва, в якій товарна вартість знову перетворюється на грошову. Виручка являє собою суму грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є економічною
 14. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens ^ еп ^) - діючий) -
 15. 2. Реформування податкової системи
  Будучи частиною загальної системи виробничих відносин, податки одночасно отража ють реальні потоки грошових коштів у процесі перераспре розподілу не тільки нової вартості - національного доходу, але певною мірою і інших частин валового національно го продукту . Саме в цьому проявляється роль податків як ак тивного важеля в руках держави з формування нової ефективної структури
 16. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна, використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше, ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "Суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка