ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Зві Боді, Роберт Мертон. Фінанси, 2007 - перейти до змісту підручника

10.5. ПЕРЕНЕСЕННЯ РИЗИКУ І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ


Інституційні механізми для переносу ризику підвищують заг) ефективність економіки двома основними способами - вони дозволяють переду існуючий ризик тим, хто бажає його прийняти, і викликають перерозподіл р сурсов у сфері виробництва та споживання відповідно до нового розподілена ризику.
Дозволяючи людям зменшити їх схильність ризику при занятті разния, видами бізнесу, вони здатні активізувати підприємницьку активність, ю торая сама по собі корисна для суспільства. Зараз ми розглянемо всі три види ІНСПЕ туціональних механізмів більш докладно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. ПЕРЕНЕСЕННЯ РИЗИКУ І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ "
 1. 5.4. Інформаційна безпека
  Інформаційна безпека - це захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, що можуть призвести нанесенням шкоди власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури. Інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту інформації. Суб'єкт інформаційних відносин може
 2. 25.4. Регулювання міжнародної банківської діяльності
  Можна виділити три рівня регулювання міжнародної банків ської діяльності: міжнародний, національний і мікроуровен' (саморегулювання). Національний рівень є, безсумнівно, визначальним, оскільки, як і в регулюванні будь-якого іншого між-народного бізнесу, міждержавні угоди - багатосторонні, двосторонні, в рамках міжнародних організацій та інтеграційних угрупувань
 3. 12.4 Сутність оборотних коштів (капіталу ) підприємств їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в грошовій формі вартість для утворення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підприємств, її безперервність. Вони не залишають
 4. 4. Розвиток лізингу
  У Росії, де значна частина підприємств реального сектора економіки змушена функціонувати в умовах дефіциту вільних фінансових ресурсів, лізинг "дозволяє в найкоротші терміни провести мо дернізації виробництва, отримати сучасне обладнан ня або відкрити нове виробництво. Досвід розвинених промислових країн Заходу показує, що за рахунок лізингу фінансується 25-30%
 5. 2. Загальна характеристика інвестиційних ресурсів
  Не всякий відомий економі чеський науці вид ресурсів (матеріально -технічних, фінан сових, трудових, інформаційних, природних і т.д.), може бути віднесений до інвестиційних. Як відомо, слово "ресур си" походить від французького еквіваленту "геззоігеез" і оз начає засоби, запаси, можливості, джерела чого -небудь. З урахуванням цього під інвестиційним ресурсом допустимо поні мати будь
 6. 8.1. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПРОЯВИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  Глобалізація світової економіки - це складна, багатоаспектна проблема, яка поки ще не має простого і однозначного тлумачення. Для обгрунтування еволюції міжнародного напрямку економічної політики зарубіжних компаній необхідно провести аналіз глобальних проблем. Розвиток світової економіки в даний час складається під зростаючим впливом глобальних проблем. Сучасний період
 7. 4.10. нейромережевому ТЕХНОЛОГІЇ В ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  На ринку комерційних програмних продуктів поряд з ана-літичними інструментами нового покоління, заснованими на застосуванні логіки нечітких множин - від електронних таблиць (Fuzzy Cale) до експертних систем (Cubi Cale ) корпорації Hyper Jodie (США), все більший інтерес для фінансово-економічної діяльності представляють аналітичні інформаційні технології, засновані на використанні
 8. 9.2. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ, РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СЕЗ В НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВАХ
  Поняття СЕЗ вельми багатоаспектне. Це пов'язано з тим, що в основі його тлумачення лежать найрізноманітніші критерії. Множинність цих критеріїв сприяє створенню класси-фікації світового сімейства СЕЗ. Набір критеріїв цієї класси-фікації вельми широкий, а його використання тяжіє до конкурують вим регіонах світу і конкретним країнам регіону, де располо дружини зони. Зазвичай враховуються
 9. тестових завдань
  До теми 1 Як слід розуміти слова «комплексна галузь права» у визначенні МПП: це поєднання публічно-правових та приватноправових норм; Б) це поєднання національних та міжнародних норм; це поєднання колізійних та матеріально-правових норм; Г) це поєднання процесуальних і матеріальних норм; Д) це поєднання норм міжнародного цивільного права та міжнародного цивільного процесу . Що
 10. Глава 13. Транснаціональні монополії і фінансово-промислові групи в системі світогосподарських зв'язків
  Швидке зростання прямих приватних іноземних інвестицій, вихід технологічного поділу праці за межі фірм, галузей і національних кордонів супроводжується появою гігантських міжнародних науково-виробничих комплексів з філіями в різних країнах і на різних континентах. Це пов'язано з постійним розширенням знань, наростаючим потоком інформації та дедалі більшим переливом капіталу від
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка