ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Під ред. А. І. Добриніна, Л. С. Тарасевича. Економічна теорія, 2004 - перейти до змісту підручника

10.5. Показники ефективного використання основного і оборотного капіталу


У зв'язку з тим що в конкуренції з іншими підприємцями перемагає в першу чергу той, хто має виграш у часі, показники, що відображають часові характеристики функціонування капіталу, є найважливішими економічними показниками .
Наприклад, швидкість обігу капіталу розраховується як число оборотів, що здійснюються протягом року: "4.
Де 77 - число оборотів;
О - одиниця вимірювання обороту капіталу (рік);
Т - час обороту даного капіталу (у місяцях).
Оборот капіталу як показник характеризує співвідношення між обсягом реалізації і вкладеним капіталом, тобто оцінює ступінь, до якої чисті вкладені активи генерують збут:
. Обьемреалізаціі 1 Вкладений капітал '
Найпростішим показником даного виду, є коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, рівний приватному від ділення вартості реалізованої продукції (виручки від реалізації) за даний період на середній залишок оборотного капіталу за той же період.
Середній залишок оборотного капіталу ° 6 'Вартість реалізованої продукції
Наприклад, якщо виручка від реалізації склала за рік 2000 млн руб., а середній залишок оборотного капіталу фірми - 400 млн руб., то коефіцієнт оборотності оборотного капіталу
2000 млн руб. _д
06 ~ 400млнруб.
Це означає, що за рік кожен рубль, вкладений в оборотний капітал фірми, зробив п'ять оборотів.
Знаючи число оборотів, ми можемо підрахувати і показник середньої тривалості одного обороту в днях (Оу).
або в нашому прикладі
Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість перетворення оборотних коштів у грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту средств'прі інших рівних умов відображає підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
Співвідношення оборотного капіталу і суми короткострокових зобов'язань пов'язує обсяг діючого капіталу і платоспроможність підприємця. Действующійкапітал - це сума перевищення оборотних фондів над короткостроковими борговими зобов'язаннями:
Оборотний капітал 2 Короткострокові зобов'язання '
Необхідні капітальні вкладення
Термін окупності = | ч.
Річна амортизація + річний прибуток
Для характеристики функціонування основних і оборотних фондів
застосовуються також показники, що відображають ефективність їх використання.
Вони бувають двох видів.
1) Показники віддачі (фондовіддача)
ф Обсяг виробленої подукции
0 Обсяг основних виробничих фондів '
Показник фондовіддачі відповідає на питання, скільки продукції
випускається на одиницю вартості основного капіталу.
Наприклад, якщо обсяг виробленої продукції 927 тис. руб., а середня за період вартість основних виробничих фондів 600 тис. руб., то фондовіддача становитиме:
ф = 921mиc.PУб-= l544 0600 тис. руб. '
Фондовіддача є прямою величиною рівня використання основного капіталу. Зворотний фондоотдаче показник називається фондоємністю.
2 ) Показники ємності (фондомісткість)
ф Обсяг основних фондів _ 1 'Обсяг виробленої продукції Фв
Цей показник відображає потребу в основному капіталі на одиницю вартості результату.
Система цих показників варіює залежно від галузевих структур, характеру виробництва, потреб детального обліку обороту капіталу, наприклад, при аудиторському контролі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.5. Показники ефективного використання основного і оборотного капіталу "
 1. 11.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА
  Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів. Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі. Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру
 2. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Водночас таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 3. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 4. 17.1. СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. Фінансовий стан проявляється в платоспроможності підприємств, у здатності вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, виплачувати заробітну плату
 5. 17.4. показники кредитоспроможності ПІДПРИЄМСТВА
  Важливою характеристикою фінансового стану підприємства є кредитоспроможність. Кредитоспроможність-це можливість підприємства своєчасно погасити кредит. Рівень кредитоспроможності знаходиться в прямій залежності від рівня платоспроможності та фінансової стійкості. Але залучення платних позикових джерел фінансування доцільно лише в тому випадку, якщо метою такого залучення
 6. 1.3. Підприємництво як особлива форма економічної активності
  Підприємці, згідно з визначенням Й. Шумпетера, - це господарські суб'єкти, функцією яких є здійснення нових комбінацій і які виступають як активні суб'єкти підприємства. При цьому Шумпетер вважає, що традиційне обмеження кола підприємців тільки лише «самостійними суб'єктами» (приватними особами), в принципі, невірно. До підприємцям слід відносити всіх,
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання . У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 9. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 10. 21.7 Вибір постачальника
  При створенні стійкої бази постачання будь-якого підприємства надзвичайно важливий вибір постачальника. Рішення розмістити замовлення в конкретного постачальника залежить від ряду факторів. Постачальник повинен задовольняти за якістю та обсягом поставляється продук ції, умовам доставки продукції, ціною і рівнем обслуговування. Важливим при виборі підприємством постачальника є його технічний стан, розвиненість
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка