ГоловнаЮриспруденціяМіжнародне право → 
« Попередня Наступна »
Гетьман-Павлова І.В.. Міжнародне приватне право, 2005 - перейти до змісту підручника

10.5. Правовідносини між батьками та дітьми


Колізійне регулювання правового положення дітей осно вано на застосуванні закону громадянства дитини. Громадянство де тей встановлюється за громадянством батьків, за угодою ме чекаю ними (якщо батьки мають різне громадянство), за принципом грунту (Резолюція Комітету міністрів ЄС «Про громадянство дітей, народжених у шлюбі»). Основні проблеми правовідносин між ду батьками та дітьми - це встановлення і оспорювання отцовст ва (материнства), позбавлення батьківських прав, аліментні зобов'язаний ності батьків і дітей, охорона прав дитини, інститут роди тельской влади. Регламентація цих відносин проводиться в пер шу чергу на основі особистого закону дітей і батьків (права країни громадянства або доміцілія). Застосовуються також закон країни постійного проживання дитини, закон компетентного уч реждения і закон суду. Закон суду є допоміжною при в'язкою і застосовується за умови, що він найбільш сприятливий для дитини.
Запитання походження дитини є передумовою для дозволу проблеми взаємовідносин між батьками і діти ми; ці питання, як правило, мають самостійну колізійні ную прив'язку. У Франції походження дитини визначається за національною праву матері. З питань узаконення і добро вільного визнання батьківства (материнства) передбачені альтернативні прив'язки: узаконення шляхом подальшого шлюбу повинно відповідати або шлюбним статуту, або національно му закону подружжя, або особистого закону дитини. Визнання від цовства в судовому порядку провадиться за національним законом або заявника, або дитини.
У багатьох країнах з питань народження дитини вирішальним є закон громадянства чоловіка матері дитини (ФРН, Португа лія, Італія, Японія). При різному громадянстві подружжя применя ється закон загального місця проживання, а за його відсутності - лич ний закон чоловіка. По англійському праву питання про «законності» ро ждения в основному дозволяється на основі закону доміцілія чоловіка.
Правовий статус дитини, народженої в законному шлюбі, його
352 «шлюбне походження», регулюється статтями загальних умов шлюбу. Альтернативною прив'язкою (застосовуваної в інтересах де тей) є закон громадянства кожного з батьків, якщо у них різне громадянство. Відносини між «законними» батьками та дітьми в основному підпорядковані особовому закону батька: праву його грома данства (ФРН, Франція, Італія) або праву його доміцілія (Анг лія). Можливе застосування національного права батьків, права місця їх спільного проживання (Португалія). Оспорювання фак ту шлюбного походження дитини провадиться на основі права звичайного місця проживання дитини або за законом його громадянства за народженням (Польща, Чехія). Закон доміцілія дитини регла Ментірі і відносини між батьками та дітьми в разі пре кращения шлюбу.
Походження дитини, народженої поза шлюбом, визначається на основі закону громадянства його матері. Коллизионное регулиро вання встановлення (заперечування) батьківства підкоряється закону громадянства дитини по народженню (Чехія, Польща). Альтернатив ної прив'язкою при встановленні (заперечування) батьківства може служити закон громадянства батька і закон постійного місця житель ства дитини. Така альтернатива встановлена ??в інтересах дитини, оскільки далеко не у всіх державах можливе встановлення батьківства в судовому порядку. У Чехії встановлення (оскаржуючи ня) батьківства щодо дітей, які проживають на її території, підпорядковане чеському праву, якщо це відповідає інтересам ре бенка; дійсність визнання батьківства визначається на ос нове права тієї держави, де таке визнання здійснюється.
Зміст правовідносин між дітьми, народженими поза шлюбом, та їх батьками регулюється за законом звичайного місця жи тельства дитини (особливо у випадках різного громадянства народите лей і відсутності у них спільного доміцілія). По німецькому праву від носіння між позашлюбною дитиною та її батьками подчиня ються закону громадянства матері; по праву інших держав (Швейцарія, Данія, Греція, Іспанія) - особистим законом батька чи бо особовому закону дитини (Чехія, Угорщина, Польща). Питання про обов'язок батька з утримання позашлюбної дитини вирішується на тих же колізійних підставах. У Фінляндії, якщо мова йде про

платежах на утримання дитини, зачатої на території Финлян-353 дии, застосовується фінське право. В Угорщині до дітям, які мають іноземне громадянство, застосовується особистий закон батька в момент народження дитини; якщо дитина проживає в Угорщині - застосуй мо угорське право за умови, що воно є більш благопри ятним для дитини.
Узаконення дитини, народженої поза шлюбом, шляхом последующе го шлюбу його батьків регулюється статтями загальних наслідків шлюбу. У разі різного громадянства батьків альтернативної прив'язкою є закон громадянства одного з них. Якщо Узаков ня проводиться в якій-небудь іншій формі (а не шляхом після дме шлюбу), то компетентний закон громадянства тієї особи, чия дитина підлягає узаконенню.
З питання аліментних зобов'язань на користь дітей основним колізійним критерієм є закон звичайного місця жітельст ва дитини, який визначає право на аліменти, їх розмір і коло зобов'язаних осіб (Австрія, Бельгія, Швейцарія, Франція, ФРН, Туреччина). Проблема взаємного утримання дітей і батьків дозволяється на основі права тієї держави, громадянство якої го має особа, що претендує на отримання аліментів (Чехія, Польща).
Встановлення сукупності альтернативних колізійних при в'язок і цілої «ланцюжка» колізійних норм, що застосовуються при вирішенні питань правового статусу дітей, проводиться в інте ресах дітей та направлено на досягнення їх максимального захисту.
Велика частина цих питань врегульована в міжнародному праві (як на універсальному, так і на регіональному рівні) - у Гаазькій конвенції про право, застосовне до аліментних обязатель ствам щодо дітей, 1956 р.; в Гаазької конвенції про компетен ції і застосовне право щодо неповнолітніх 1961; в Конвенції про права дитини 1989 р.; в Європейській конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, 1975 р.; в Рекомен дації Комітету міністрів ЄС 1979 «У щодо дітей проти жорстокого поводження »; в Резолюції Комітету міністрів ЄС 1977« Про громадянство дітей, народжених у шлюбі ».
Право, яке застосовується до питань встановлення і оспорювання від-

354 довства і материнства, визначено у ст. 162 СК РФ. Основна кол лізіонная прив'язка - це закон громадянства дитини по рожде нию. Встановлення (заперечення) батьківства (материнства) на терри торії РФ передбачає застосування російського права. Законодавець закріпив право російських громадян за межами РФ звертатися до дипломатичних та консульських представництва РФ з приводу вирішення даних питань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Правовідносини між батьками та дітьми "
 1. тестових завдань
  До теми 1 Як слід розуміти слова« комплексна галузь права »у визначенні МПП: це поєднання публічно-правових та приватноправових норм; Б) це поєднання національних та міжнародних норм; це поєднання колізійних та матеріально-правових норм; Г) це поєднання процесуальних і матеріальних норм; Д) це поєднання норм міжнародного цивільного права та міжнародного цивільного процесу. Що
 2. 10.6.Усиновленіе (удочеріння), опіка та піклування над дітьми
  Інститут усиновлення (удочеріння) є одним з найдавніших правових інститутів (відомий з часів Стародавнього світу) . Усиновлення являє собою складну правову і етичну проблему, оскільки необхідна тверда впевненість у соблюде нии інтересів дитини. При усиновленні правовідносини між людьми, не перебувають у кровній спорідненості, аналогічні правоотно шеніям між батьками і дітьми.
 3. 3. Основні галузі російського права
  Основними галузями сучасного російського права яв ляють конституційне (державне) право, адміністра тивное право, цивільне право, підприємницьке пра во, кримінальне право, трудове право, сімейне право, фінан совое право, земельне право, природоохоронне право, грома данское процесуальне право, кримінально-процесуальне право, виправно-трудове право. Провідну роль у всьому
 4. 4.10.1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  У суспільстві існує безліч різних відносин - економічних, політичних, юридичних, моральних, духовних, культурних та ін Власне, саме людське суспільство є сукупність відносин, продукт взаємодії людей. При цьому всі види і форми відносин, що виникають і функціонують у суспільстві між індивідами та їх об'єднаннями, є (на відміну від взаємозв'язків у природі)
 5. 6.3. ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРАЦІ
  Під відтворенням населення розуміють історично і со-ціально-економічно обумовлений процес безперервного возоб новления поколінь людей. Органічною складовою частиною вос-виробництва населення є відтворювання ресурсів для праці. У процесах відтворення населення розрізняють види, типи і режими, а у відтворенні ресурсів для праці, крім того, виділяють ще фази або стадії.
 6. § 1. Поняття і види представництва в арбітражному процесі
  Кожному зацікавленій особі державою гарантується право на судовий захист. Реалізація даного права можлива безпосередньо ственно самим зацікавленим особою або опосередковано через інститут представництва. Представництво в арбітражному процес суального праві являє собою інститут права, що регламентує порядок виконання однією особою - представником процесуальних дейст вий від
 7. § 3. Учасники виконавчого провадження
  Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, - це все ті учасники виконавчого провадження, які мають визна поділену юридичну зацікавленість (матеріально-і (або) процесуально-правову) і виступають у виконавчому виробниц стве або від свого імені, або від імені інших осіб на захист своїх інтересів, інтересів інших осіб, державних і громадських інтересів. В якості
 8. § 3. Процесуальні права іноземних осіб в арбітражному судочинстві
  Однією з передумов виникнення арбітражних процесу альних правовідносин, які реалізуються за допомогою обра домлення до арбітражного суду, є наявність у зацікавленої особи процесуальної правоздатності. У ст. 43 АПК РФ вперше закріплені норми про процесуальної правоздатності і процесу альної дієздатності. Згідно ст. 43 АПК РФ здатність мати процесуальні права і нести
 9. § 2. СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЯ: СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН, СУБ'ЄКТИВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
  Сучасна юридична наука і практика визнає, що пра правовідносинах не можна розглядати у відриві від тих фактичних загально дарських відносин, які наділяються в правову форму. Метушні кая на основі правових норм, вони стають особливою формою дій і вчинків людей. Юридична форма і фактичний зміст громадського відносини - це цільне соціальне явище. Проте
 10. глосарій
  антиблаго (bad) - товар або продукт, що володіє негативною корисністю для споживача. Асиметрія інформації (information asymmetry) - ситуація, в кото рій одна сторона угоди володіє більшою інформацією, ніж інша. Безбілетник (free rider) - поняття, що використовується в економічному аналізі для позначення сторони, яка отримує вигоди від зусиль, що робляться іншою стороною, не сплачуючи
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка