ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Ялла В.А.. Макроекономіка, 2003 - перейти до змісту підручника

10.5. Соціально-економічні проблеми глобалізації.


Сучасне людство - це вже більше шести мільярдів землян великих і малих народів, це величезна різноманітність економік, культур, релігій, побуту, явищ соціально-політичного життя. У кожної країни або групи країн існує безліч різноманітних невирішених завдань. Але є в світі особливо великомасштабні проблеми, загальні для всіх людей. Це так звані глобальні проблеми, тобто ті найбільш важливі і нагальні проблеми, які зачіпають життєві інтереси всіх народів і для свого вирішення потребують колектив-них зусиль всього світового співтовариства. Подібні проблеми класифікують по-різному. У соціально-економічній сфері серед них найчастіше виділяють наступні шість:
Проблема економічної відсталості. Полягає в тому, що значна кількість країн (де за деякими оцінками, проживає до половини населення земної кулі) все більше відстає від процвітаючих держав. Це поглиблює розкол світу на багаті і бідні країни, посилює міжнародну напруженість, загрожує загальної безпеки. Причому число найбідніших країн у світі за останні 30 років майже подвоїлася, збільшившись з 25 до 49.
У слаборозвинених країн склався свого роду порочне коло бідності. Будучи бідними, вони постійно відтворюють своє тяжке становище по замкнутій ланцюжку: ^ низькі доходи стримують ^ накопичення необхідних факторів виробництва (капіталу і кваліфікованих трудових ресурсів), що в свою чергу, неминуче ^ гальмує зростання продуктивності праці, а знову ^ прирікає суспільство на низькі доходи . Порочне коло круговерті ще посилюється швидким зростанням населення. Причому вийти з такого важкого зачарованого кола дуже важко. Разом з тим очевидно, що поліпшити своє становище можуть перш за все самі ці країни, вирішуючи такі ключові завдання, як: проведення стимулюючих виробництво соціально-економічних перетворень, аграрних і ринкових реформ, забезпечення накопичення капіталу, індустріалізації економіки і зростання фондоозброєності праці; здійснення режиму економіки розумної державної політики в управлінні національним господарством, динамікою народонаселення та іншими суспільними процесами.
Проблема негативних ефектів глобалізації. Сучасна глобалізація - це процес формування в світі єдиного економічного, культурного і політичного простору, процес інтеграції вже не окремих країн, а всього людства і освіти світового співтовариства без кордонів.
Безпосередньо в економіці це виявляється в тому, що розвиваються все більш тісні взаємозв'язки і взаємозалежність національних господарств: йде небачена інтернаціоналізація виробництва, при якій життєві блага створюються спільними зусиллями багатьох країн, з орієнтацією на всесвітнього споживача, а технологічні ланцюжки працюючих один на одного фірм пронизують весь земну кулю. Все це породжує величезні безперервні і понад швидкісні міждержавні потоки грошей, капіталів, товарів, інформації та самих людей. Ядром глобалізації світової економіки виступають транснаціональні корпорації (ТНК) і найбільші міжнародні фінансово-кредитні інститути (банки, біржі, фонди та інші уч-нов).
Чи означає, що глобалізація - благо? І так, і ні. Процес глобалізації двоїстий і суперечливий, тобто тут є свої плюси і мінуси.
Плюси: потужний ріст економіки; маса нових продуктів; прогрес передових країн.
Мінуси: неблагополуччя відсталих країн; глобальний характер криз; глобалізація злочинності, тероризму.
Завданнями для вирішення проблем негативних ефектів глобалізації є:
норми для "глобального поведінки";
допомогу відсталим країнам;
всесвітнє громадянське суспільство.
Демографічна проблема - це весь комплекс тих негативних явищ у світовому співтоваристві, які породжені двома глобальними процесами: (1) так званим "демографічним вибухом" в країнах, що розвиваються і (2) недовоспроіз-ництвом населення в розвинених країнах.
Проблеми продовольства і ресурсів. Англійський економіст Томас Мальтус (1766-1834) висунув ідею існування суворого "закону народонаселення". Згідно з ним нерозумно бурхливе зростання чисельності людей значно обганяє можливості збільшення коштів для їх життя, що і викликає масову бідність. Таке положення певною мірою суперечливе. Однак питання браку продовольства хвилюють вчених давно.
Продовольча проблема проявляється в таких обставинах, як: малопродуктивних виробництва, гострою нестачею продуктів харчування, неповноцінністю харчування та ін
Головні шляхи вирішення: здійснення "зеленої революції"; розширення видобутку продуктів Світового океану; баланс між зростанням населення і можливостями виробництва; допомогу світової спільноти.
Проблема природних ресурсів пов'язана з тим, що людство більше не може до безкінечності і все зростаючими темпами збільшувати обсяги оптимальних у природи ресурсів. Це обумовлено, по-перше, тим що багато ресурси є Нево-зобновляемимі і вельми близькі до вичерпання. А по-друге, масовані видобуток і переробка ресурсів часто завдає шкоди навколишньому середовищу.
У цих цілях необхідно змінити саму модель економічного зростання, перейти від нарощування обсягів ресурсів до ра-націоналізації їх виробництва та споживання.
5. Глобальна економічна проблема. Вона складається у величезних труднощах подолання того економічного кризи, яка виникла на нашій планеті через руйнівного впливу на природу людей.
В якості основних проявів економічної кризи найчастіше називають такі, як: забруднення повітряного і водного басейну Землі і зростаюча маса відходів, "кислотні дощі", отруйні озера і річки; глобальні зміни клімату; знищення і вимирання лісів і збіднення тваринного і рас-тітельного світу; скорочення орних земель та ін
Шляхи вирішення проблем: розробка і вироблення міжнародної програми охорони навколишнього середовища; ефективні природоохоронні заходи; перехід до нових екологічних і при природоохоронного технологіям; формування у людей екологічного світогляду.
6. Глобальні проблеми роззброєння і конверсії. Роззброєння передбачає зняття з військового чергування і або знищення, або утилізації величезних мас різних збройових матеріалів і систем (ракет, хімічних речовин та ін.)
Конверсія полягає в поступовому перекладі надлишкових ресурсів, зайнятих у військовій сфері, в сферу громадянську.
Економічний і політичне значення конверсії проявляється у зменшенні загрози війни; скорочення військових витрат і повернення ресурсів у громадянську сферу; збільшення зайнятості в суспільстві та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.5. Соціально-економічні проблеми глобалізації. "
 1. 7.1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇХ СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  У навчальній та спеціальній літературі немає однозначного тлумачення сутності науково-технічного прогресу (НТП) та науково-технічній революції (НТР ). На основі узагальнення літературних джерел можна дати наступні визначення цим поняттям. Науково-технічний прогрес - це безперервний процес вдосконалення знарядь і предметів праці, технології, організації виробництва і праці на базі (основі)
 2. 1.4. Становлення глобального господарства
  У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
 3. 4.1. Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані установи
  Діяльність ООН робить все більший вплив на характер і раз вітіе найважливіших соціально-економічних процесів на глобальному та національному рівнях. Будучи міжнародним форумом для обговорень ня та прийняття суто політичних рішень з найактуальніших пи росам в рамках практично всіх сфер людської діяльності і між родного відносин, ООН визначає пріоритети, цілі та стратегії
 4. 4.3. Всесвітня торгова організація: глобальне регулювання торгівлі
  На початку XXI в. у світі налічується близько 300 міжнародних тор гово-економічних організацій з широким і невеликим складом участ ників. Однак основну роль у формуванні світових торгових пото ків та встановлення правил ведення міжнародного бізнесу грає порівняно невелике коло торговельно-економічних організацій, се ред яких найважливішою є Світова організація торгівлі (СОТ).
 5. 5.1. Поняття господарського партнерства держави і міжнародного бізнесу
  Останні роки в багатьох країнах світу з ринковою, а в міру відмови від командно-адміністративних методів управління - і з перехідною економікою складається нова інституційна структура господарства, здійснюються значні зміни в системі економічних відно шений держави і приватного сектора в рамках ліберально-консерватів-них доктрин. Суть змін, що відбуваються зводиться до двох
 6. 10.1. Поняття і сутність конкурентоспроможності
  Сучасна світова економіка відчуває глибокі і ускоря ющиеся зміни: глобалізація ринку, розвиток багатовимірної конкурен ції, трансформація господарських процесів виявили застарівання традиційних принципів і орієнтирів структурування та розвитку суб'єктів світового та національних господарств. Якщо до 70-х років XX в. конкуренція особливо не проявлялася у багатьох галузях і країнах, то
 7. 13.1. Концепція маркетингу: поняття, цілі
  Статус, теорія і практика маркетингу за минулі роки серйозно вимірюв нілісь. З одиничної функції компанії маркетинг трансформується у філософію сучасного бізнесу, стає основою його структурної організації та розвитку. З головних передумов виникнення маркетингу слід виокрем лити п'ять: наявність ринку покупця, для якого характерно доминиро вання пропозиції над попитом, тобто
 8. 13.2. Особливості міжнародного маркетингу
  Міжнародний маркетинг (ММ) - це маркетингова діяльність з освоєння ринків зарубіжних країн, здійснювана господарюючим суб'єктом у рамках його зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з метою розширення і зміцнення конкурентних позицій на зарубіжних ринках. ММ є складовою частиною ЗЕД, що обумовлює його особливості, характер і масштаби пропонованих до нього вимог.
 9. 19.3. Основні проблеми розвитку металургійного комплексу
  Головна проблема чорної металургії, яка зберігає гостроту на про тяжении останніх 25 років,-колосальний надлишок виробничих потужностей (за різними оцінками, від 150 до 250 млн т з виплавки сталі). Звідси постійні загрози надвиробництва, затоварення ринків, цінові війни, нагромадження протекціоністських бар'єрів за участю державних структур і міждержавних
 10. 20.4. Транспортне машинобудування
  Автомобілебудування належить провідна роль у розвитку як машинобудування взагалі, так і транспортного машинобудування в част ності. Автомобільна промисловість світу є досить ємним і значною мірою ключовим сектором сучасного міжнародного бізнесу, який синтезує широке коло товарів, матеріалів, а також продукцію та технологічні розробки багатьох суміжних галузей про
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка