ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

10.5. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ


Однією з найважливіших завдань формування реальних ринкових відносин є створення інститутів ринкової інфраструктури. Ринкова інфраструктура - це система економічних і правових установ (інститутів), обслуговуюча складний механізм взаємозв'язків численних виробників і споживачів шляхом організації руху товарних і грошових потоків, їх розподілу в тимчасовому та регіональному аспектах з урахуванням потреб безперебійного функціонування ринкового механізму. В перехідній економіці в процесі формування різних ринків (товарів, праці, капіталу) виникають відповідні інститути: товарні біржі та біржі праці, різного роду бюро з працевлаштування та перепідготовки кадрів, фондові та валютні біржі, складається якісно нова банківська система. У перехідний період інститути ринкової інфраструктури можуть виникати самостійно, без будь-якої участі держави, у відповідь на потреби економічних агентів. При цьому, однак, можуть виникнути соціально недоцільні інститути. Тому держава повинна відігравати активну роль у формуванні інститутів ринкової інфраструктури, у тому числі шляхом відбору соціально недоцільних.
Формування інститутів ринкової інфраструктури в перехідній економіці має цілий ряд особливостей. По-перше, багато хто з них утворюються заново, на «порожньому місці». Так, в роки планової економіки не було товарних, фондових і валютних бірж. По-друге, у зв'язку з цим, їх утворення відбувається в кількостях, що не адекватних потребам ринку (наприклад, кількість комерційних банків). По-третє, спочатку не всі інститути виконують властиві їм функції (так, іноді товарні біржі займаються не тільки організацією товарних угод з масових сировинних і продовольчих товарах, а й торгівлею всілякими товарами). По-четверте, утворення інститутів про-ходить, підчас, без належної правової основи, що ускладнює їх функціонування і по-народжує зловживання. По-п'яте, набувають поширення в цій сфері всякого роду мо-шенніческіе організації, фінансові піраміди і т.д.
Принципові зміни відбуваються в банківській сфері. Замість єдиної державної банківської системи, властивої плановій економіці, складається дворівнева система, що відповідає потребам ринкової економіки. Її нижній рівень становить широка мережа комерційних банків, що виконують роль посередників між виробниками та споживачами. Їх діяльність контролюється центральним банком шляхом встановлення облікової норми резервів і ставкою рефінансування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ "
 1. 1.1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ УМОВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ДО І ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА РИНКОВІ ВІДНОСИНИ З МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ
  Серцевину будь-якої економіки складає виробництво, створення економічного продукту. Без виробництва не може бути споживання, можна тільки проїдати вироблене. Саме підприємства випускають продукцію, виконують роботи і послуги, тобто створюють основу для споживання і примноження національного багатства. Економіку держави спрощено можна розглядати як сукупність різноманітних
 2. 6.3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РФ
  У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес довів свою значимість і ефективність як в економічному, так і в соціальному плані. Для цих країн це вже давно усталене, зрозуміле і давно вивчене явище. Мале підприємництво в нашій країні як самостійне суспільно-політичне та соціально-економічне явище існує трохи більше 10 років, і в даний час
 3. 6.4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОПОДАТКУВАННЯ І ПІЛЬГИ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
  У всіх економічно розвинених країнах малому і середньому бізнесу з боку держави виявляється різна організаційна та фінансова підтримка, результатом якої є значні надходження до бюджет, ефективне функціонування економіки і в кінцевому рахунку високий рівень життя населення. У світовій практиці вважається нормою державне заохочення малого бізнесу в інтересах
 4. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічній життя країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
  Будучи найважливішою складовою частиною управління територі-ального соціально-економічного розвитку, державне регулювання розвитку регіонів грунтується на спеціальних закономірності розвитку і розміщення продуктивних сил . Саме закономірності розміщення продуктивних сил оп-ределяют найбільш загальні відносини між продуктивними силами і територією. Особливо велику роль
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Відмінною особливістю сучасного етапу хозяйствен-ного розвитку Росії є формування уявлень про тес ної взаємозв'язку економічного та екологічного благополуччя. У період переходу країни до ринкової економіки особливе вни мание приділяється державному регулюванню природокористування тання та охорони навколишнього середовища, так як в даний час еколого-економічні проблеми
 8. 6.3 Розвиток малого підприємництва в Росії
  Підприємництво в Росії зародилося ще в часи Кі-евской Русі - в торговій формі та у вигляді промислів. Першими підприємцями можна вважати дрібних торговців і купців. Найбільший розвиток підприємництва припало на роки правління Петра I (1689-1725), коли по всій Росії створювалися мануфактури і бурхливий розвиток отримали такі галузі примушує лінощів, як гірська, збройна, суконна,
 9. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 10. 1.4. Становлення глобального господарства
  У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка