ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.6. Анадіз поведінки витрат та взаємозв'язку обсягу виробництва (обігу), собівартості і прибутку

Необхідною умовою отримання прибутку є певний рівень розвитку виробництва, що забезпечує перевищення виручки від реалізації продукції над витратами (витратами) з її виробництва і збуту. Головна факторна ланцюжок, що формує прибуток, може бути представлена ??схемою: витрати -> обсяг виробництва-Ь прибуток
Елементи даної схеми повинні знаходитися під постійним контролем. Це завдання вирішується на основі організації обліку витрат за системою «директ-костинг».
Аналіз співвідношення "витрати - обсяг виробництва - прибуток» дозволяє відповісти на наступні питання.
Який обсяг продажів забезпечить досягнення беззбитковості?
Який обсяг продажів дасть можливість досягти запланованого обсягу прибутку?
Який прибуток можна очікувати при даному рівні продажів?
Який вплив матиме на рівень прибутку зміна у продажній ціні, змінних витратах, постійних витратах й обсязі виробництва?
Як зміна в структурі продажів впливає на рівень безуб-точності, обсяг планового прибутку і потенціал зростання доходів?
Оптимізація прибутку підприємства в умовах ринкових відносин вимагає постійної оперативної інформації не тільки зовнішнього характеру (про стан ринку, попиту на продукцію, ціни і т.п.), але і внутрішнього (про формування витрат на виробництво продукції). Ця інформація спирається на систему виробничого обліку витрат за місцями їх виникнення та видами виробів, на виявлені відхилення витрати ресурсів від стандартних норм і кошторисів, на дані про калькуляцію собівартості від-ділових видів продукції, на облік результатів реалізації за видами виробів.
Теоретичною базою процесів оптимізації прибутку та аналізу витрат служить класична система обліку прямих витрат «директ-костинг», або система управління собівартістю. Найбільш важливі аналітичні можливості цієї системи наступні: оптимізація прибутку і асортименту продукції; визначенні-ня ціни на нову продукцію; розрахунок варіантів зміни виробничої потужності підприємства; оцінка ефективності виробництва (придбання) напівфабрикатів; оцінка ефективності прийняття додаткового замовлення, заміни обладнання.
Сутністю сучасної системи «директ-костинг» є раз-поділ виробничих витрат на змінні і постійні в залежності від змін обсягу виробництва. До змінних відносяться витрати, величина яких змінюється зі зміною обсягу виробництва: витрати на сировину і матеріали; заробітна плата основних виробничих робітників; паливо і енергія на техно-логічні цілі та ін Залежно від співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і елементів змінних витрат вони, в свою чергу, поділяються на пропорційні, прогресивні і дегресивним.
До постійних прийнято відносити витрати, величина яких не змінюється зі зміною обсягу виробництва, наприклад, орендна плата, відсотки за користування кредитами, нарахована амортизат-ція основних фондів, деякі види заробітної плати керівників підприємства та ін
Слід зазначити, що розподіл витрат на постійні та змінні кілька умовно, оскільки багато видів витрат носять напівзмінний (полупостоянний) характер.
Виходячи з цього за основу приймаємо такі положення.
Загальні витрати на виробництво (2) складаються з двох частин: постійної (2С) і змінної (Д,), що виражається формулою:
або в розрахунку витрат на один виріб
2 = (С0 + СО д, де д - обсяг виробництва (кількість одиниць вироби);
С0 - постійні витрати на одиницю виробу (продукції);
С! - змінні витрати на одиницю виробу (ставка змінних витрат на одиницю виробу).
Розкриємо дужки і складемо рівняння, що характеризує структуру загальних витрат на виробництво. При складанні рівняння враховуємо наступні положення:
при проведенні розрахунків повинні бути враховані особливості зміни постійних і змінних витрат;
в складі показників даного рівняння повинна бути тільки одна змінна величина, що гарантує можливість його рішення.
Таким чином отримаємо:
2 = 2С + Сх д,
Для побудови рівняння загальних витрат і визначення числових коефіцієнтів даного рівняння за методом вищої і нижчої точок використовується наступний алгоритм:
1) з даних про обсяг виробництва і витрати за період вибирають максимальні і мінімальні значення відповідно обсягу і витрат в одиницю часу;
знаходять різниці в рівнях обсягу виробництва і витрат;
визначають ставку змінних витрат на один виріб шляхом віднесення різниці в рівнях витрат на період (різниця між максимальним і мінімальним значеннями витрат) до різниці в рівнях обсягу виробництва за той же період;
визначають загальну величину змінних витрат на максимальний (мінімальний) обсяг виробництва шляхом множення ставки змінних витрат на відповідний обсяг виробництва:
визначають загальну величину постійних витрат як різниця між усіма витратами і величиною змінних витрат:
складають рівняння сукупних витрат, що відбиває залежність змін загальних витрат від зміни обсягу виробництва.
Покажемо порядок розрахунків на прикладі. У таблиці наведено вихідні дані про обсяг виробництва і витрат за аналізований період (по місяцях).
Вихідні дані про обсяг виробництва і витрат Моменти Обсяг виробництва Витрати спостереження звіту, (кількість виробів, шт.) На виробництво, місяці тис. руб. 1100 70 2120 85 3110 80 4130 90 5124 87 6121 82 7136 93 8118 78 9124 90 10 120 84 І 170 98 12 138 93
З таблиці видно, що максимальний обсяг виробництва в одиницю часу за період становить 170 шт. виробів, мінімальний - 100 шт. Відповідно максимальні і мінімальні витрати на виробництво склали 98 тис. руб. і 70 тис. руб. Різниця в рівнях обсягів виробництва становить 70 шт. (170-100), а в рівнях витрат - 28 тис. руб. (98-70).
Ставка змінних витрат на один виріб становитиме 400 руб. (28 000:70). Обшая величина змінних витрат на мінімальний обсяг виробництва дорівнює 40 тис. руб. (100 х 400), а на максимальний об'єм - 68 тис. руб. (170 х 400).
Загальна величина постійних витрат визначається як різниця між усіма витратами на максимальний (мінімальний) обсяг виробництва і змінними витратами. Для нашого прикладу вона складе 30 тис. руб. (70-40 або 98-68).
Рівняння витрат для даного прикладу має вигляд
2 = 30 + 0,4-0.
Графічно рівняння витрат відображається на малюнку прямою лінією, що проходить через три характерні точки. На осі ординат (осі витрат на виробництво) лінія проходить через точку, відповідну величині постійних витрат. Лінія постійних витрат паралельна осі абсцис (осі обсягу виробництва). Лінія витрат проходить також через точки перетину максимального обсягу виробництва з відповідними значеннями загальних витрат на виробництво.

Залежність зміни витрат від обсягу випуску продукції
Ступінь реагування витрат виробництва на зміни обсягу продукції може бути оцінена за допомогою коефіцієнта реагування витрат, який обчислюється за формулою
К ^, Ш '
де К - коефіцієнт реагування витрат на зміни обсягу про-виробництва;
А2 - зміни витрат за період,%;
ЛМ - зміни обсягу виробництва,%.
Для постійних витрат коефіцієнт реагування витрат дорівнює нулю (К = 0). Залежно від значення коефіцієнта реагування виділяють типові господарські ситуації, які перераховані в табл. 10.3.
У табл. 10.4. представлені різні варіанти поведінки витрат в залежності від зміни обсягу виробництва. Загальні витрати складаються як сума постійних витрат (А = 0) і змінних витрат (К> 0).
Таблиця 1 0.3 Залежність типових господарських ситуацій від значення коефіцієнта реагування витрат Значення коефіцієнта реагування витрат Характер витрат К = 0 постійні 0 <К <1 дегресивним К = 1 пропорційні К> 1 прогресивні
Таблиця 10.4 Варіанти поведінки витрат в залежності від зміни обсягу виробництва Обсяг виробництва Варіанти зміни витрат у розрахунку на одиницю продукції, тис. руб. продукції, од. К = 0 К = 0,8 К = 1 К = 1,5 10 1 4 4 4 20 0,5 3,2 4 6 30 0,33 3,16 4 9 40 0,25 2,69 4 13,5 50 0,20 2,16 4 20,2 60 0,16 1,72 4 30,3 70 0,14 1,37 4 45,5
З таблиці видно, що загальні витрати для всіх варіантів при обсязі виробництва 10 од. збігаються і дорівнюють 50 тис. руб. (1 х Ю + + 4 х 10). При зростанні обсягу виробництва до 70 од. при пропорційному зростанні витрат (К = 1) загальні витрати складуть 290 тис. руб. (0,14 х 70 + 4 х 70). При прогресивному зростанні витрат (К = 1,5) загальні витрати складуть 3195 тис. руб. (0,14 х 70 +4,55 х 70). Дегрес-сивное зміна витрат (К = 0,8) дасть загальні витрати в сумі 106 тис. руб. На рис. 10.3 дано графічне зображення поведінки витрат в залежності від зміни обсягу виробництва. Аналогічно можна побудувати графік поведінки витрат у розрахунку на одиницю продукції.
Щоб забезпечити зниження собівартості і підвищення прибутковості роботи організації, необхідно виконати наступне умова: темпи зниження дегресивної витрат повинні перевищувати темпи зростання прогресивних і пропорційних витрат.
Важливим аспектом аналізу постійних витрат є поділ їх на корисні і марні («холості»). Подібний розподіл пов'язано із стрибкоподібним зміною більшості виробничих ресурсів. Наприклад, підприємство не може придбати полстанка. У зв'язку з цим витрати ресурсів ростуть не безперервно, а стрибкоподібно, відповідно до розміру того чи іншого споживаного ресурсу. Таким чином, постійні витрати можна представити як суму корисних витрат і марних, не використовуються у виробничому процесі.
^ С - ^ полезн-Зеесполезн
2 \ (дегресивним витрати)
2% (пропорційні витрати)
е р / 2% (прогресивні витрати)
про 40 30 20 жовтня
Змінні витрати
К = 1
10
в
ии
2 »3
(постійні витрати)
N
Обсяг випуску, шт.
Рис. 10.3. Варіанти зміни витрат в залежності від обсягу випуску продукції
Величину корисних і непотрібних витрат можна обчислити, маючи дані про максимально можливий (Л ^) і фактичний обсяг виробленої продукції (Л'факт) -
безстатевим ЕЗН (^ тах ^ факт) '
^ лолезн _ ^ факт х д,
"тах
Аналіз і оцінка даремних витрат доповнюються вивченням усіх непродуктивних витрат підприємства.

Розподіл витрат на постійні та змінні, а постійних - на корисні і марні є першою особливістю системи «директ-костинг». Цінність такого поділу - в упорядкуванні обліку та підвищенні оперативності отримання даних про прибуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.6. Анадіз поведінки витрат та взаємозв'язку обсягу виробництва (обігу), собівартості і прибутку "
 1. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна , використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше, ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
 2. Глава 8. Теорії світогосподарських зв'язків і економічна геополітика
  Геополітика - це досі формується наука. Поняття «геополітика »трактується найчастіше надзвичайно широко. Межі її переходять в економічні, політичні, військово-стратегічні, природно-ресурс, екологічні та інші дисципліни. Геополітика - наука про ставлення землі і політичних процесів, грунтується на широкому фундаменті географії, перш за все географії політичній, яка
 3. Аналіз та управління трудовими ресурсами
  Раціональна організація кадрів має серйозне значення для ефективної роботи, збільшення фінансових результатів будь-якого підприємства. Управління кадрами як система включає нижченаведені блоки: 1.Запуск Наймання Вибір Керуючий кадрами «діє» Переговори на ринку праці Укладення контрактів Процеси Навчання Тренування Умови роботи Управління робочою силою Охорона здоров'я Запобігання
 4. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 5. ГЛОСАРІЙ
  автаркії (від грец. autarkeia - самозадоволення) - політика економічного відокремлення, що проводиться країною, регіоном. Автаркія спрямована на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної забезпечити себе всім необхідним самостійно. Автаркія те саме що натуральному господарству. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ - вартість виробництва товару або послуги, яка вимірюється з точки зору втраченої
 6.  Двухфакторная модель рентабельності активів
    Двухфакторная модель рентабельності активів утворюється за допомогою введення в розрахунок показника виручки. В результаті, на рентабельність активів впливають показник рентабельності продажу і оборотності активів: р _ П _ П Х В а А В Х А Таким чином, прибуток організації, отримана з кожної гривні, вкладеної в активи, залежить від швидкості обороту коштів і від частки прибутку у виручці від
 7.  16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
    Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 8.  16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
    В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 9.  4.2. Планування розвитку суб'єктів підприємницької діяльності
    Планування розвитку суб'єкта підприємницької діяльності включає в себе стратегічне планування та бізнес-планування. Стратегічне планування покликане забезпечити розвиток компанії в довгостроковій перспективі і відповідає на три важливих питання: 1. У якому стані знаходиться комерційна організація в даний час? 2. Якого положення вона хотіла б досягти через 5 .. .10 Років?
 10.  Тестові питання
    Ефект - це: а) порівняльна оцінка результатів діяльності; б) абсолютна величина, що відображає результати діяльності комерційної організації; в) показник ефективності діяльності компанії. 2. Ефективність визначається: а) як відношення величини прибутку до активів комерційної організації, б) співвідношення результату і витрат, що обумовлюють цей результат; в) різницю між
 11.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
    Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 12.  15.2 Механізм функціонування підприємства
    Соціально-економічна роль підприємства в умовах ринку істотно змінюється по ряду напрямків: | основні вимоги, які висуває ринок підпри ятію, - працювати так, щоб результатом діяльності був не тільки випуск продукції або послуг, але й одержання прибутку, тобто доходи завжди повинні бути вище витрат, і чим більше це перевищення, тим прибутковіше працює підприємство; | на зміну
 13.  6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
    Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 14.  2.4. Гроші як атрибут товарного господарства
    Питання до розгляду Гроші як загальний еквівалент вартості товарів. Теорії грошей. Функції грошей. Грошова маса і сутність грошей. Ціна і її функції. Регулювання цін. Основні поняття і категорії: гроші, корисність, цінність, вартість, ціна, грошова маса, монетаризм, закон вартості. - Атрибутом розвиненого товарного господарства стають гроші, що виконують в ньому цілий ряд
 15.  2. Реформування податкової системи
    Будучи частиною загальної системи виробничих відносин, податки одночасно отража ють реальні потоки грошових коштів у процесі перераспре розподілу не тільки нової вартості - національного доходу, але певною мірою і інших частин валового національно го продукту. Саме в цьому проявляється роль податків як ак тивного важеля в руках держави з формування нової ефективної структури
 16.  1.Що таке підприємництво
    Одним з найважливіших стратеги чеських чинників сталого економічного розвитку і до стижения нормального рівня життєзабезпечення населення є формування цивілізованого сучасного пред прінімательства в економічному просторі Росії. Пред приниматель і підприємництво - рушійна сила ринкової ного процесу, яка виконує його основні конструктивні функції.
 17.  ГЛОБАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
    Важливим компонентом процесу інтернаціоналізації і одним з основних джерел глобалізації є транснаціоналізація, в рамках якої значна частка виробництва, споживання, експорту, імпорту та доходу країни залежить від міжнародних центрів за межами даної держави. В якості провідної сили тут виступають транснаціональні компанії (ТНК), які самі одночасно є і
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка