ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. . Світова економіка і міжнародний бізнес, 2008 - перейти до змісту підручника

10.6. Фактор часу - джерело конкурентної переваги


У вирішенні головної задачі досягнення міжнародної конкуренто спроможності і прискорення економічного розвитку підвищується цінність фактора часу, на основі якого уточнюються і масштаби втрат від низьких рівнів прибутковості, завантаження капіталу і швидкості його волок чиваемости. Кращі в світовій економіці час, якість і вартість розробки нової продукції стають критичними для конкурентоспро можності товарів і компаній в міжнародному бізнесі. Слід зазна-тить, що конкурентна система поліпшення якості продукції (послуг) та праці не сприймає будь-яких втрат часу і ресурсів.
Планомірне стиск виробничого циклу і господарського обо-ротаявляется потужним, але явно недовикористовуваних джерелом конкурент ного переваги організації у світовій економіці. Загострення між-народної конкуренції змусило автомобілебудівників США визнати можливості кратного скорочення циклу розробки через подвійне відставання від Японії в його тривалості.
Системне прискорення підйому конкурентоспроможності при ограни ченном тимчасовому ресурсі вимагає його ретельної «інвентаризації», хронометричного розподілу продуктивної праці та множествен них втрат (перешкод), виявлення їх причин. Об'єктивно вимірюваним пара метром прискорення і випередження конкурентів є час, до того ж рідко оскаржується точність його виміру - на відміну від умовностей економічного розрахунку витрат і ефективності ресурсів. Такі універ сальні заходи, як найкращі у світі цикли виведення на ринки товарів або реагування на замовлення, - хороші стартові орієнтири, особливо якщо Досягнення конкурентів доступні для порівняння. Тому лідери миро вої економіки все частіше користуються хронометражем операцій для до сягнення конкурентних цілей, діагностики стану організації та вироб вальних процесів.
Для економічного прискорення інноваційно-виробничих про цессов і оборотності бізнесу найважливіші складові обороту і Цикли реалізації товарів не виключаються, а перебудовуються, совме щаются і комбінуються.
Методичні зміни періоду розробок, рівнів витрат і якос ства адекватно зростаючим вимогам споживачів і тиску конку ренції вимагають планомірного і системного управління життєвим цик лом товаровобеспечівающего скорочення витрат часу і ресурсів, що значно випереджають конкурентів. Цільовий тимчасовий рубіж намічається з урахуванням досягнень конкурентів, доступних технологиче ських можливостей і повинен стати досить випереджувальним для гаран тії сталого протистояння кращим аналогам світового ринку.
Міжнародні дослідження і досвід лідируючих фірм подтверж дають доцільність встановлення кордону як мінімум на 50% раніше досягнутих термінів створення кращої продукції і послуг. Менш «енер гично» мети зазвичай не стимулюють конкурентного скорочення циклу і витрат ресурсів.
Дослідження виявили підвищення і значну рухливість світового рівня конкурентоспроможності: цикли виведення на ринок кращих зарубіжних товарів в 1996-2000 рр.. скорочувалися в 2-3 рази, виробничий оборот прискорювався в 3-5 разів. Тому для прискореного досягнення світового рівня конкурентоспроможності необхідні: грунтовна перебудова робочих процесів, кардинальні зміни існуючої організації управління, відносин до споживачів і соб тиментом працівникам. Без фундаментальної перебудови (раціоналіза ції, спрощення) робочих процесів, усунення причин їх відхилень, затримок і втрат економічний прорив неможливий (особливо в крити тично важливих сферах конкурентоспроможності, включаючи якість, собі вартість, швидкість створення продукції і послуг).
Відбір ключових факторів і перспективних напрямків підвищення конкурентоспроможності може проводитися за такими основними критеріями: мінімізація залежності її нарощування від збільшення витрат матеріальних ресурсів; підвищення частки реалізованої на світовому ринку продукції (послуг) та рівня задоволеності ними (в відсотках) споживачів у світовій економіці. Світовий досвід лідерів міжна родного бізнесу дозволяє виділити наступні ключові фактори підви щення їх конкурентоспроможності, взаємно підсилюють один одного:
швидкість створення (реалізації) споживчих цінностей, про оборотності бізнесу і реакції на зміни попиту;
якість продукції (послуг) та управління (праці);
- мінімізація витрат ресурсів на створення (використання) това рів і підтримка міжнародної конкурентоспроможності.
Пріоритетність розподілу ресурсів у нарощуванні конкуренто спроможності за цими напрямками може орієнтовно соответство вать відношенню 3:2:1 (що приблизно адекватно успішному між-народному досвіду провідних компаній).
Більше 90% якісних проблем суб'єктів міжнародного бізнесу пов'язане з менеджментом і може усуватися і предупреждаться систем вим регулюванням якості. Втрати підприємства і країни від низької якості продукції, управління і праці становлять 40-90% виробниц дарських витрат, а системне забезпечення міжнародної якості обходиться багаторазово дешевше і вивільняє більше половини внут рішніх ресурсів на забезпечення конкурентоспроможності та інвестірова ня економічного зростання.
Міжнародне розширення і загострення конкуренції вимагає досягнення й утримання світового рівня конкурентоспроможності на новій основі максимально прискореного, якісного, економічного створення споживчих цінностей. Прискорення досягнення світового рівня конкурентоспроможності пов'язане з глибокою якісною і струк турний перебудовою організації менеджменту, інноваційних та вироб вальних процесів, освітньо-заохочувальних систем розвитку людських ресурсів.
Основні терміни та визначення
Загальне управління якістю - зосереджена на споживачах сі стема безперервного стійкого поліпшення якості на основі скоординованого залучення всіх підрозділів та працівни ків організації в максимальне задоволення потреб спожи телей з мінімальними витратами часу і ресурсів. Інтелектуальний капітал - унікальне і вдосконалюваних познава-тельно-творчий стан людини, колективу, організації, яке вибудовується на взаємопов'язаних людському, струк турном та споживчому капіталах. Якість - своєчасне, спочатку бездефектне, граничне соот ветствие точно встановленим очікуванням споживачів, за такою вартістю, яку вони з готовністю оплачують. Світова конкурентоспроможність - найкраще в світі системне забезпечення конкурентних переваг і стійких здібностей до успеш ному конкурування в міжнародному бізнесі з економічною перевагою конкурентів. Стрижнева компетенція компанії - унікальне з'єднання визна ділених видів передових знань, умінь, технологій, кращих механізмів їх генерування, освоєння виробництвом і ринком,
підвищують стійкість конкурентних переваг у між народному бізнесі.
Запитання для самоперевірки
У чому полягає необхідність і сутність конкурентоспроможності в меж дународного бізнесі?
Чому необхідно досягнення світового рівня конкурентоспроможності ності?
Які ключові чинники конкурентоспроможності та їх пріоритетність?
Як підвищувати прибутковість компанії при скороченні цін в між народному бізнесі?
Чому низька якість обходиться підприємствам і країні дорожче, а сис темне забезпечення кращої якості дешевше?
Література
Конкурентоспроможність Росії в 90-і роки. Міжкраїнну макроек номический аналіз / Рук. напрямки І.С. Корольов, рук. роботи М.І. Гельвановскій. М.: ІСЕМВ РАН, 2000.
Михайлов О.В. Основи світової конкурентоспроможності. М.: пізнаючи кові книга плюс, 1999.
Національна промислова політика конкурентоспроможності. Досвід Заходу в інтересах Росії / Рук. А.А. Динкін, Ю.В. Куренков. М.: ІСЕМВ РАН, 2002.
Портер М. Конкуренція. М.: Вільямс, 2003.
Global Competitiveness Yearbook, 2001.
Porter М. Competitive Advantage. N.Y.: Free Press, 2004.
PorterM. Competitive Strategy. N. Y.: Free Press, 2004.
The Global Competitiveness Report 1997-2005. World Economic Forum. Geneva Switzerland.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.6. Фактор часу - джерело конкурентної переваги "
 1. 1.2. Економічна природа і зміст підприємництва
  У римському праві «підприємництво» розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна. Досить просте і дуже ємне визначення підприємництва дає В. І. Даль: «вживати» означає «затівати, вирішуватися виконати будь-яке нову справу, приступати до здійснення чого-небудь значного»: звідси «підприємець» - «що почав» що-небудь. По сучасному
 2. 2.2. Мережеві об'єднання в інвестиційно-будівельній сфері
  Під регіональним будівельним комплексом звичайно розуміють певним чином організовану територіальну сукупність тільки будівельних (підрядних) організацій і компаній-виробників будівельних матеріалів і конструкцій, об'єднуємося жорсткої взаємозалежністю технологій виробництва, що випливає з цього спільністю економічних інтересів і межами регіональних ринків нерухомості,
 3. 3.4. Основи побудови організаційної структури, типи комерційних організацій
  Будь-який підприємець зобов'язаний створити власну організаційну структуру і вміти професійно керувати нею. Його увага буде зосереджена на побудові та т-ч та організаційної структури. У процесі створення управління організаційною структурою підприємницької організації керує всім процесом особисто підприємець. Хоча він може в якійсь мірі делегувати повноваження по
 4. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 8. 4.1 Поняття «конкурентоспроможність продукції»
  Діяльність підприємства спрямована на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. Вироблена продукція може бути призначена або для виробничого, або для особистого споживання. Послуги, надані підприємствами, теж мо жуть мати виробничий або невиробничий характер (послуги для населення). Під виконаними роботами розуміють ремонтні, монтажні роботи,
 9. 1.3. ТЕОРІЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА: Ж. Б. Сей, маржа НАЛ істи , неокласики
  Розвиток теорії про працю пішло по іншому шляху, початок кото-рому поклав видатний французький економіст Жан Батіст Сей ??(1767-1832) - автор теорії факторів виробництва. Головна праця Ж.Б. Сея - «Трактат політичної економії». Від першого видання у 1803 р. до п'ятого видання в 1826 р. він їм постійно совер шенствовался. В останні роки життя Ж.Б. Сей підготував «Пол ний курс політичної економії»
 10. 4.1. Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані установи
  Діяльність ООН робить все більший вплив на характер і раз вітіе найважливіших соціально-економічних процесів на глобальному та національному рівнях. Будучи міжнародним форумом для обговорень ня та прийняття суто політичних рішень з найактуальніших пи росам в рамках практично всіх сфер людської діяльності і між родного відносин, ООН визначає пріоритети, цілі та стратегії
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка