ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

10.6. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ


Народне господарство - складна система, що складається з багатьох взаємопов'язаних макроекономічних елементів. Співвідношення пропорцій між цими елементами і є економічна структура.
Економічна структура має величезне значення для збалансованості народного господарства, його ефективного і стійкого зростання. Економічне зростання більшості країн Заходу багато в чому пояснюється глибокими структурними змінами, які забезпечили загальний динамізм і якість національного виробництва.
Структуру економіки можна розглядати з різних точок зору, що відображають співвідношення різних елементів господарської системи. Зазвичай виділяють галузеву, вос-виробничу, регіональну та зовнішньоторговельну структури.
Галузева структура являє собою співвідношення різних галузей і підгалузей в системі національного господарства. Під впливом науково-технічного прогресу, циклічного розвитку економіки і ряду інших факторів галузева структура піддається кількісним і якісним змінам. Формується галузева структура на основі суспільного поділу праці.
Розподіл національного господарства на основні сфери економіки (на сільське і лісове господарство, промисловість, будівництво, транспорт, торгівлю інші галузі сфери послуг) висловлює загальний поділ праці. У кожній з цих сфер є цілий ряд галузей. Так, у промисловості існують видобувні і обробні галузі. В обробних галузях виділяються легка і харчова промисловість, машинобудування, приладобудування, а в машинобудуванні - верстатобудування, приладобудування і т. д. Нарешті, в багатьох галузях існують підгалузі, що відображають внутрішньогалузеве поділ праці.
Протягом XX в. галузева структура економіки неодноразово змінювалася. На початку століття в створенні валового продукту країн Заходу переважали галузі первинної переробки природної сировини, сільське господарство, починало розвиватися машинобудування. До середини століття відбулося скорочення у виробництві ВВП частки сировинних галузей і сільського господарства і різко зросла частка сфери послуг.
Перехід до постіндустріального суспільства наприкінці XX в. супроводжувався кардинальними змінами в галузевій структурі розвинених країн. Вони виражалися в наступному:
у створенні ВВП знижувалися частки сільського та лісового господарства, видобувних галузей, важкої промисловості;
спостерігався випереджаюче зростання наукомістких галузей матеріального виробництва (електронне машинобудування, ракетно-космічна техніка, контрольно-вимірювальні прилади);
росла частка сфери послуг (охорона здоров'я, наука, освіта, соціальне забезпечення і т. д.).
Структурні зміни в економіці викликають аналогічні тенденції в структурі зайнятості.
Відтворювальна структура - це зріз господарської системи, який відображає можливості зростання економіки та її ефективності. Найбільш важливе співвідношення між споживанням і накопиченням, так як воно є основною умовою розширеного відтворення. Чим вище частка валового нагромадження, тим вищі темпи зростання економіки. За рахунок скорочення інвестицій можна тимчасово розширити обсяг споживання, особливо якщо вдасться підвищити ефективність капіталовкладень. Однак у перспективі згортання інвестиційних програм може негативно позначитися на загальній динаміці народного господарства.
У розвинених країнах склалися нестабільні пропорції між накопиченням і споживанням. Це пояснюється залежністю від циклічної економічної кон'юнктури. Найчастіше накопичення коливається в межах 15 .. .20% Національного доходу. Однак, наприклад, в Японії в окремі роки норма накопичення була більше 30%.
Регіональна структура є сукупність пропорцій, які характеризують розмі-щення продуктивних сил по регіонах. Вона відображає територіальний поділ праці в рамках окремої країни і виражається часткою територій у виробленому ВВП.
В умовах глибокої суспільного розподілу праці виникають постійно діючі зв'язку з випуску певних видів продукції, тобто складається виробнича кооперація. Як правило, кооперативні зв'язки відповідають географічному розміщенню продуктивних сил і забезпечують мінімальні витрати на вантажоперевезення.
Регіональна політика країни має бути спрямована на подолання депресивного стану окремих регіонів і вирівнювання їх соціально-економічного розвитку, забезпечення достатньо високого рівня життя населення в кожному регіоні, стабілізацію соціально-економічного становища в районах з суворими кліматичними умовами .
Зовнішньоторговельна структура характеризується співвідношенням різних товарних груп в експорті та імпорті. Вона є своєрідним дзеркалом структури національної економіки. Для промислово розвинених країн характерна висока питома вага експорту кінцевої, високотехнологічної та наукомісткої продукції. В експорті більшості країн, що розвиваються переважають сировинні товари, енергоносії, продукти екологічно шкідливих виробництв. Водночас ці держави активно закуповують обладнання, машини, транспортні засоби, широко використовуючи переваги міжнародного поділу праці.
Економічна структура не залишається раз і назавжди даною. Вона піддається перетворенням в результаті змін у нормі прибутку і використання державних важелів для прискорення прогресивних структурних зрушень.
Структурні перетворення - це зміна економіки з метою подолання колишньої державної структури шляхом перетворення відносин власності через роздержавлення і приватизацію, а також ряд заходів, спрямованих на розподіл ресурсів і підвищення ефективності їх використання.
Різкі зміни структури можуть призводити до глибоких і гострим наслідків, що охоплює як національну, так і світову економіку.
Перебудову економічної структури за ринковим варіанту доцільно починати тоді, коли в економіці дозріває сама ринкова основа. Держава повинна допомагати перебудові структури в економіці, формуванню оптимальних співвідношень попиту і про-позиції.
Перетворення структури народного господарства не може бути здійснено лише ринковими методами. Для цього потрібно цілеспрямована діяльність держави щодо створення нової структури економіки, ліквідації віджилих галузей і виробництв, а також перетворенню основних ланок економіки. При цьому зміни структури народного господарства в принципі не може бути досягнуто методами лібералізації в рамках становлення ринкових інститутів і приватизації. Це вимагає здійснення ефективної промислової політики. Шляхом цілеспрямованих дій держава синхронізує процес ринкових перетворень і перетворення структури економіки.
Головним завданням структурної перебудови перехідного періоду є державна підтримка вітчизняного виробництва, що конкурує з імпортом, а також сприяння держави формуванню конкурентоспроможних галузей і підприємств, що поставляють значну частину своїх товарів і послуг на зовнішній ринок.
У перехідний період формується фінансова система, яка здатна акумулювати тимчасово вільні кошти населення і спрямовувати їх на інвестування реального сектора економіки. Вирішення цього завдання здійснюється як шляхом прямої участі держави в інвестиціях та надання гарантій, так і на основі податкового та грошово-кредитного регулювання з метою зробити найбільш вигідними інвестиції в найбільш важливі об'єкти реального сектора. Заходи держави щодо структурної перебудови створюють умови для сталого економічного зростання випуску продукції, що користується платежі-здатним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.6. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ "
 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 2. 1.4. Становлення глобального господарства
  У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
 3. 23.2. Світовий банк: партнерство з міжнародним бізнесом
  Світовий банк є спеціалізованою установою ООН і складається з п'яти тісно пов'язаних між собою організацій, спільною метою яких є поліпшення економічної та соціальної ситуації в раз країнах, що розвиваються за рахунок фінансової допомоги розвинених країн. До цих організацій належать Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова кор
 4. 1.4. Необхідність реформування підприємств у РФ
  З метою прискорення структурної перебудови економіки, вище ня ефективності роботи в ринкових умовах підприємств і інших комерційних організацій Уряд РФ розробило концепцію і програму їх реформування. Виконання цієї програми надасть позитивну дію на всю фінансово-господарську діяльність. Під реформою підприємств і інших комерційних організацій розуміється
 5. 12.1 Цілі і функції підприємств в умовах ринку. Сутність і функції фінансів підприємств, принципи їх організації. Типи фінансових відносин підприємств
  Фінанси підприємств 1. Цілі і функції підприємств в умовах ринку. Сутність і функції фінансів підприємств, принципи їх організації. Типи фінансових відносин підприємств Підприємство є основною одиницею виробничо-господарської та комерційної діяльності, самостійно господарюючим суб'єктом, що виробляють продукцію, виконує роботи та надає послуги. Від ефективності
 6. 3. Економічна та соціальна функції зайнятості
  Як економічна категорія зайнятість являє собою сукупність відносин з по воду участі населення в трудовій діяльності. Вона відображає міру його включення в працю, ступінь громадських потребнос тей у працівниках, а також особистих потреб та інтересів в оплачуваних економічно доцільних місцях. Важ нейшей економічною функцією зайнятості є створення матеріального та
 7. 5. Умови ефективного застосування теорій в практиці державного регулювання економіки
  У попередньому викладі розглянуті не тільки економі-етичні теорії державного регулювання, а й досвід їх застосування в практиці реформ США та Західної Європи. Все це держави з розвиненою ринковою економікою. Які ж висновки можна зробити щодо умов, що визначили як успіх, так і невдачі перетворень? У всіх випадках, коли реформи виявлялися ефективні мі, в їх основі лежала
 8. 3. Трансформація економічної системи Росії
  У 80-х рр.. XX століття повноваго оголився клубок важких протиріч, з якими столк нулісь економіка і суспільство Радянського Союзу, найбільш великою складовою частиною якого була Росія. Різко впали темпи економічного зростання. Підприємства та структура управ ління закостенілі і опинилися непристосованими до требо ваниям НТП. Велика частина продукції була неконкуренто-здатної по
 9. 2.6.3. Державне податкове регулювання
  Податки існують в країнах як з централізовано керованою, так і з ринковою економікою. Однак види податків, рівень податкових ставок, способи реєстрації, декларування об'єктів оподаткування, методи стягування податків помітно відрізняються. З 80-х рр.. багато розвинених країн світу провели реформування системи оподаткування. Розглянемо докладніше особливості їх податкового регулювання. Це
 10. 4.1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
  В умовах ринкових відносин державна регіо-ная політика повинна вироблятися з урахуванням децентралізації економіки, зміцнення фінансово-господарської самостоятель ності політичних і адміністративно-територіальних оди ниць, зміни та перерозподілу функцій між центром, суб'єктами РФ і органами місцевого самоврядування. В даний час головні цілі державної регіональ
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка