Головна
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Бусигін В.П, Желободько О.В, Циплаков А.А.. Мікроекономіка. Третій рівень, 2005 - перейти до змісту підручника

11.5 Пайова фінансування: загальні міркування


Будемо припускати, що тягар фінансування суспільних благ встановлюється апріорно на основі визначення частки кожного споживача в покритті будь-який можливий величини суспільних витрат. Нехай? Jk (xk) - частка i-го споживача, де xk - обсяг споживання суспільного блага k. Сума часток дорівнює одиниці:
E ^ jfc (xfc) = 1 Vk. jei
При цьому внесок i-го споживача на фінансування k-го суспільного блага дорівнює? jk (xk) pkxk. Можна інтерпретувати цю величину як податок зі ставкою? Jk (xk). Такий спосіб фінансування суспільних благ ми будемо називати пайовою фінансуванням.
Пайова фінансування вирішує проблему безбілетника, що виникає при добровільному фінансуванні. Проте залишається відкритим питання про те, в якому обсязі виробляти суспільні блага. При даних ринкових цінах і даних частках зовсім не обов'язково бажані споживачами обсяги виробництва співпадуть. Пояснимо сказане. При заданих частках ^ jfc (xjfc) і цінах p споживач i «пред'явить попит» на такі кількості приватних і громадських благ (x (i), x (2)), які є рішенням наступної задачі:
/ (i) (2) ч
Uj (xj ', xj у) ^ max
Е ^ jfc (xjfc) Pfc xjfc + E Pk xjfc ^ j, (11.4)
fceKi fceK2
xj = (x (i), x (2))? Xj.
Якби всі споживачі при деяких цінах пред'являли попит на одні й ті ж обсяги суспільних благ (консенсус), і на ринках усіх благ попит дорівнював би пропозицією, то економіка опинилася б у стані рівноваги.
Визначення 77:
Рівновага з пайовою фінансуванням при консенсусі є набір (p, x, y), такий що
(x , y) - допустиме стан економіки з громадськими благами;
для кожного споживача (x (i), x (2)) є рішенням задачі (11.4) при цінах p і доходи
^ j = pWj + Yjj pyj + Sj; jeJ
кожна технологія У. є рішенням відповідного завдання виробника (11.3) при цінах p.
Для рівноваги при консенсусі можна довести теореми добробуту. При цьому якщо частки? Jfc (xk) не залежать від обсягів:
? Jfc (xk) =? Jk Vxk,
то доказ виявляється досить простим, оскільки кожному рівноваги при консенсусі відповідає рівновагу Ліндаль і навпаки. Нехай (p, x, y) - рівновага з пайовою фінансуванням при консенсусі. Тоді (p, q, x, y) - рівновага Ліндаль, де qjk = 5jkpk.
Зіставимо індивідуалізовані ціни qik рівноваги Ліндаль. Якщо ж (p, q, X, y) - рівновага Ліндаль, то (p, X, y) - рівновага з пайовою фінансуванням при консенсусі з частками, що розраховуються за формулою ^ = f ^ / pk. Доказ цього факту досить очевидно, і читач може провести його самостійно.
При диференційованої функції корисності і виробничих функцій у внутрішньому рівновазі при консенсусі повинні виконуватися наступні умови:
du / dxk pk
du / dx-= (dik (xk) + dik (xk) xk) to,
де k - довільне суспільне благо, а ko - приватне благо з ненульовою ціною. При постійних частках
dui / dxk r pk
о / о - dik -,
dui/dxik0 pk0
звідки
<9ui / <9xfc
dik =
Звідси ясно, що далеко не за будь-яких частках фінансування подібне рівновага може існувати.
В окремому випадку квазилинейной економіки задачу споживача можна записати у вигляді
V2 (X2) - DIPXI ^ MAX
XiZO
У внутрішньому рівновазі vi (x) = & ip. vi (x)
di =
Es e / vS (x)
Умова для часткою приймає вид д
# 9 = 1 -
Рис. 11.5 ілюструє рівновагу при консенсусі у разі квазилинейной економіки і двох споживачів. Нехай xi (-) - функція, зворотна до vi (|). Тоді при даній ціні p попит споживача на суспільне благо залежно від частки дорівнює xi = xi (dip). Консенсус визначається рівнянням
xi (dip) = x2 (& 2 p) = x2 ((1 - & i) p).

1
Рис. 11.5. Ілюстрація рівноваги при консенсусі Ясно, що рівновага при консенсусі може існувати лише при спеціальному підборі часткою фінансування. Тому розглянута тут концепція рівноваги має, як і рівновагу Ліндаль, тільки теоретичне значення. Його можна використовувати як свого роду вихідний пункт при аналізі часткового фінансування. У загальному випадку, при довільно вибраних частках фінансування суспільного блага, немає підстав очікувати, що при будь-яких ринкових цінах бажані обсяги споживання суспільних благ у всіх споживачів будуть збігатися. Тому виникає проблема узгодження їх переваг щодо цих кількостей.
Іншими словами, у концепції рівноваги з пайовою фінансуванням спосіб фінансування суспільних благ слід доповнити деякими механізмом прийняття колективних рішень про обсяги виробництва суспільних благ, який би «працював» і за відсутності консенсусу. Нижче наводяться приклади таких механізмів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5 Пайова фінансування: загальні міркування "
 1. 4. Регулювання оплати праці в сфері матеріального виробництва
  На практиці взаємозв'язок віз нагородження за працю, результативності праці, кваліфікації працівника забезпечується вибором різних варіантів форм, систем і моделей оплати праці. Багато господарські керівники та фахівці припускає ріятій наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. прагнули відмовитися від використання традиційної тарифної системи, гарантиро ванних тарифних ставок і посадових окладів,
 2. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А. І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 3. 2.1. Основи формування підприємницьких мереж
  За останнє десятиліття в поведінці та свідомості громадян держав СНД відбулися і продовжують відбуватися значні зміни. Вони викликані, насамперед, переходом до іншої системи розвитку суспільства, побудованої на впровадженні ринкових відносин та активізації підприємницької діяльності. При цьому важливими стають відносини і поведінку людей на різних рівнях їх участі у
 4. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 5. 6.3. ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРАЦІ
  Під відтворенням населення розуміють історично і со-ціально-економічно обумовлений процес безперервного возоб новления поколінь людей. Органічною складовою частиною вос-виробництва населення є відтворювання ресурсів для праці. У процесах відтворення населення розрізняють види, типи і режими, а у відтворенні ресурсів для праці, крім того, виділяють ще фази або стадії.
 6. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 7. 2.4. Вплив організаційно-правових форм і галузевих особ ностей на фінанси підприємств
  В основному розрізняють два фактори, що впливають на фінанси перед приємств: організаційно-правову форму та галузеві техніко-економічні особливості. З січня 1995 р. на території РФ діє ГК, яким встанов лена система організаційно-правових форм юридичних осіб, систе матизировать права, обов'язки і відповідальність громадян та юридичних чеських осіб - учасників економічного обороту. Кодекс
 8. 1.4. Суб'єкти державного управління
  Генеральним суб'єктом, головним агентом державного управління економікою є за визначенням держава. Проте виділення суб'єкта управління в такій загальній формулюванні не вносить ясності у розуміння того, хто ж, власне, керує економікою від особи держави, адже під державою розуміється форма політичної організації суспільства, здійснення влади. Щоб усвідомити, що ж
 9. 2.6. Оподаткування та податкове регулювання 2.6.1. Про податки і податковій системі держави
  Податки відомі людям з глибокої давнини, коли вони фігурували у формі данини, податі, оброку. Виникнення податків пов'язано з необхідністю утримання органів влади, держави. Їх неминучість настільки очевидна, що ще в 1789 р. Бенджамін Франклін, один з авторів Декларації незалежності США, писав: «У цьому світі ні в чому не можна бути твердо впевненим, за винятком смерті і податків».
 10. § 3. ДИНАМІКА РІВНЯ ЗАКОННОСТІ
  Співвідношення закону та підзаконних актів є найважливішим елементом механізму реалізації законів. Воно ж служить одним з показників стану законності як у галузі, регіоні, в окремій організації, так і в країні. Зрозуміло, що рівень законності залежить не тільки від зусиль виконавчих органів. На нього впливають економічні, політичні та соціальні чинники. І проте цікаву для нас