Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, С.П. СПИРИДОНОВ, Н.І. САТАЛКІНА. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 2008 - перейти до змісту підручника

12.1. Постійні та змінні витрати


Один з варіантів класифікації витрат виробництва, широко використовуються в економічно розвинених країнах, передбачає угруповання витрат на змінні (виробничі) і постійні. Перші змінюються пропорційно обсягу виробництва, друга залишаються стабільними при зміні обсягу виробництва.
До змінних витрат відносяться:
прямі матеріальні витрати;
паливо і енергія на технологічні цілі;
заробітна плата виробничого персоналу з відповідними відрахуваннями;
витрати на утримання та експлуатацію обладнання і ряд інших виробничих витрат;
інші загальновиробничі витрати.
До постійних витрат відносяться:
адміністративні та управлінські витрати;
амортизаційні відрахування;
витрати по збуту та реалізації продукції;
витрати з дослідження ринку;
інші загальні управлінські, комерційні та загальногосподарські витрати.
Необхідно відзначити, що класифікація витрат на постійні та змінні не може бути раз і назавжди визначена навіть по конкретному підприємству, а повинна переглядатися (уточнюватися) виходячи з мінливих умов діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. постійні та змінні витрати "
 1. Питання для самоперевірки.
  Які класифікації витрат в основному використовуються при аналізі та контролі витрат? У чому сенс і зміст загальної класифікації витрат? Опишіть процедуру формування собівартості вироблених товарів. У чому відмінність витрат, які стосуються продукту, і витрат, що відносяться до періоду? Як класифікуються витрати? Які показники використовуються як інваріантів для змінних і
 2. Глава 9.1. Концепція техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту
  Всі підприємства в тій чи іншій мірі пов'язані з інвестиційною діяльністю. Прийняття рішень по інвестуванню ускладнюється різними факторами: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту; обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, пов'язаний з прийняттям того чи іншого рішення тощо Будь-яку оцінку слід починати з чіткого визначення, що повинна дати дана
 3. 2.3 АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  На ринках готової продукції фірма виступає як виробник-постачальник, а її поведінка характеризує пропозицію товарів і послуг. Одним з найбільш важливих, факторів визначають пропозицію, є витрати виробництва. Існує ряд методологічно різних підходів до визна-поділу сутності, класифікації та величини витрат. Витрати становлять невід'ємний елемент будь-якої системи обліку,
 4. 12.2. СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ аналіз співвідношення ОБСЯГУ ПРОДАЖУ, ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
  Одним з основних практичних результатів використання класифікації витрат за принципом залежності від обсягу виробництва є можливість прогнозування прибутку, виходячи з передбачуваного стану витрат, а також визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність. Величину виручки від реалізації, при якій підприємство буде в
 5. 6.3 ПІДПРИЄМСТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  У господарській практиці поняття "підприємство" і "фірма" мають деяку відмінність. Підприємство висловлює технологічні та організаційні аспекти господарської діяльності суб'єкта. Фірма - більш загальне поняття, що включає крім зазначених аспектів і правовий. Вона виступає як юридична особа, що володіє власністю та виробляє на ринок товари і послуги. До складу фірми можуть входити одне
 6. 11.2. Сучасна концепція витрат виробництва. Постійні, змінні та економічні витрати
  Поширені в західних країнах сучасні концепції грунтуються на неокласичної теорії витрат виробництва, що базується на використанні теорії граничної корисності і що істотно відрізняється від марксистської як сутнісно, ??так і термінологічно. Постійні та змінні витрати. Витрати виробництва являють собою суму витрат на придбання факторів виробництва. У 1923 р.
 7. 11.3. Граничні витрати. Криві граничних і середніх витрат
  При визначенні стратегії поведінки фірми важливого значення набувають додаткові витрати, пов'язані із збільшенням кількості випущеної продукції. Такі витрати називають граничними витратами. «Упустив можливість» отримати 120 тис. руб. Таким чином, для даного підприємця економічні (змінні) витрати становлять 120 тис. руб. Граничні витрати - це додаткові,
 8. 11.2. Види витрат. Особливості динаміки постійних, змінних і середніх витрат при зростанні обсягів виробництва
  Слід розрізняти поняття «витрати» (inputs) і «витрати» (costs), що пов'язано з відмінностями відповідно витрачаються на виробництво ресурсів (матеріальних, природних, енергетичних, трудових, інформаційних та ін) та їх вартісної оцінки. Тому витрати - це не просто витрати, а витрати ресурсів, що прийняли на ринку вартісну форму. Витратами називають грошове вираження використання
 9. Витрати обігу
  це витрати, пов'язані з реалізацією виробленої продукції. Залежно від того, як впливає обсяг виробництва на величину витрат у короткостроковому періоді (у цей період фірма не може змінити стан споруд, обладнання, кількості машин), розрізняють постійні та змінні
 10. Змінні витрати
  це такі витрати, величина яких безпосередньо залежить від кількості виробленої продукції. Вони складаються з витрат на сировину,, матеріали, паливо, енергію, заробітну плату виробничих робітників, транспорт і т. п. Однак слід зазначити, що динаміка пе-Рис. 10.1. Крива постійних витрат ремінних витрат (УС) нерівномірна: починаючи з нуля, у міру зростання виробництва, вони