ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

12.1.Сущность, функції та особливості кредиту


Кредит - економ. відносини між кредиторами і позичальниками, які полягають у передачі позиченої ст-ти для використання на умовах повернення, терміновості, платності і в інтересах суспільних потреб.
Кредит виникає через невідповідність потреб в грошах і їх наявності.
Умови для здійснення кредиту:
Кредитори і позичальники повинні бути самостійними суб'єктами, які гарантують виконання зобов'язань
Інтереси кредиторів і позичальників повинні задовольнятися
Опції кредиту:
Перерозподільна
(перерозподіляється ст-ть суспільного продукту. Перерозподіл тимчасове, і воно охоплює тільки тимчасово вільні Д. ср-ва)
Заміна дійсних грошей кредитними грошима
(в оборот входить позичена ст-ть і виконує роботу, властиву звичайних грошей)
Особливості кредиту:
Кредитом притаманне рух Д. ср-в (зворотно-поступальний)
Тільки перерозподіл (розподіл)
Добровільний
Укладається договір
Джерело - тимчасово вільні ср-ва
Обов'язкове повернення суми (більшої)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.1.Сущность, функції та особливості кредиту "
 1. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 2. 1.2. Економічна природа і зміст підприємництва
  У римському праві «підприємництво» розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна. Досить просте і дуже ємне визначення підприємництва дає В. І. Даль: «вживати» означає «затівати, вирішуватися виконати будь-яке нову справу, приступати до здійснення чого-небудь значного»: звідси «підприємець» - «що почав» що-небудь. По сучасному
 3. 2.3. Кластери - мережеві територіальні об'єднання
  Серед мережевих утворень виділяються кластерні моделі. Кластери - це об'єднання бізнес-суб'єктів, що функціонують в межах чітко окреслених територіальних утворень. Кластери можна розглядати як одну з різновидів великих мереж підприємницького типу. Вони являють собою мережу, що охоплює широкий спектр соціально-економічних аспектів. Будучи наслідком
 4. 2.5. Регіональні підприємницькі мережі: бізнес-центри, бізнес-інкубатори
  Питанням розвитку підприємництва надається велике значення в рамках регіональної політики підтримки підприємництва та розвитку його відповідної інфраструктури. Зокрема, формуються мережі регіональних і міських бізнесцентров, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, і т. п., які можуть надавати реальну консультативну, інформаційну, навчальну, кадрову та інші види
 5. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби , струк-торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 8. 28.5 Прибуток підприємства
  Економічна сутність прибутку відноситься до складних і дис-куссіонной проблемам в сучасній економічній теорії. З економічних позицій прибуток - це різниця між де ніжними надходженнями і грошовими виплатами. З хозяйствен ної позиції прибуток - це різниця між майновим зі стоянням підприємства на кінець і початок звітного періоду. Прибуток - це частина доданої вартості, яка
 9. 2.1. СИСТЕМА теоретичнихуявленнях ПРО ПРАЦЮ. ПОНЯТТЯ «ТРУД»
  Система теоретичних уявлень про працю розкриває його сутність, форми прояву, функції, об'єкт продажу на ринку праці, категорії, різновиди та ін (рис. 2.1). Рис. 2.1. Система теоретичних уявлень про працю Категорії праці випливають з його сутності і форм проявле ня, а різновиди праці - зі змісту, характеру праці і форм трудової діяльності. Економіка праці, так
 10. 15,2. Форми і методи організації логістики в міжнародному бізнесі. Концепції її розвитку
  При імпорті або експорті товарів компанія може використовувати такі основні організаційні форми: покупка імпортної про дукції у компаній-імпортерів або передача продукції для експорту в спеціалізовану зовнішньоторговельну компанію з укладенням соот ветствующего контракту; імпортні та експортні операції можуть здійснюватися силами спеціалізованого підрозділу, який здійснює всі
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка