ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. МАКРОЕКОНОМІКА, 2008 - перейти до змісту підручника

15.5. Система соціальної зашиті населення і її структура

Система соціального захисту - це комплекс законодавчих актів, МЕРО ємств, а також організацій, що забезпечують реалізацію заходів соціаль ного захисту населення, підтримки соціально вразливих верств населення. Вона включає в себе: 1. Соціальне забезпечення - виникло в Росії в 20-ті роки ХХ ст. і означало ство дание державної системи матеріального забезпечення і обслуговування літніх і непрацездатних громадян, а також сімей з дітьми за рахунок так званих обществен них фондів споживання. Ця категорія по суті ідентична категорії соціального захисту ти, проте остання застосовується по відношенню до ринкової економіки. Крім пенсій (по старості, інвалідності та ін) до соціального забезпечення ставилися допомоги з тимчасової непрацездатності та пологах, по догляду за дитиною віком до року, допомога сім'ям в утриманні та вихованні дітей (безкоштовні або на пільгових умовах ясла, дитячі садки, інтернати , піонерські табори і пр.), сімейні допомоги, утримання непрацездатних в спеціальних організаціях (будинках престарим лих та ін), безкоштовна або на пільгових умовах протезна допомогу, надання ін інвалідам засобів пересування, професійне навчання інвалідів, різні пільги сім'ям інвалідів. При переході до ринку система соціального забезпечення значною мірою перестала виконувати свої функції, однак частина її елементів увійшла в сучасну систему соціального захисту населення.? 2. Соціальні гарантії - надання соціальних благ і послуг громадянам без врахування трудового внеску і перевірки нужденності на основі принципу розподілу за потребами наявних суспільних ресурсів цих благ. У нашій країні до соціальних гарантій відносять: гарантоване безкоштовне медичне обслуговування; загальнодоступність і безкоштовність освіти; мінімальний розмір оплати праці; мінімальний розмір пенсії, стипендії; соціальні пенсії (інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам; інвалідам, які не мають трудового стажу; дітям, які втратили одного чи обох батьків; чи цам, старше 65 (чоловіки) і 60 (жінки) років, які не мають трудового стажу); допомоги при народженні дитини, на період по догляду за дитиною до досягнення нею віку 1,5 років, до 16 років; ритуальне допомога на поховання та деякі інші. З 1 січня 2002 р. збільшено розміри допомог, пов'язаних з народженням дитини. Так, розмір одноразової допомоги при народженні дитини зріс з 1,5 тис. рублів до 4,5 тис. рублів і в 2006 р. - до 8000 рублів, щомісячну допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років з 200 до 500 рублів, а в 2006 - до 700 рублів. Це посібник забезпечувало 25% прожиткового мінімуму працездатної го особи. Розмір щомісячної допомоги на дитину до 16 років не переглядався і склад ляет 70 рублів. Його співвідношення з величиною прожиткового мінімуму дитини склад ляло в 2004 р. 3,0% i. У Москві та деяких інших регіонах це посібник в 2006 р. увеличи лось до 150 руб. Різновидом соціальних гарантій є соціальні пільги. Вони перед ставляют собою систему суспільних гарантій, наданих окремим групам населення (інвалідам, учасникам війни, ветеранам праці та ін.) У 2005 році відбулася заміна натуральних пільг цим категоріям населення грошовими компенсаціями. З 1 січня 2005 пільгова категорія громадян має право на користування соціаль им пакетом і право на отримання щомісячних грошових виплат. Вартість соці ального пакета встановлюється в розмірі 450 рублів. У нього входять проїзд в передмістя ном транспорті, безкоштовне медикаментозне забезпечення, санаторно-курортне лікування та проїзд до місця санаторно-курортного лікування. Закон передбачає, що з січня 2006 року пільговики зможуть вибирати між соціальним пакетом і отриманням відпо вующей грошової суми. З 1 січня 2006 року щомісяця грошові виплати відповідно до закону були встановлені в таких розмірах: інваліди Великої Вітчизняної війни - 2000 рублів; учасники ВВВ - 1500 рублів; ветерани бойових дій і ряд інших кате горій пільговиків - 1100 рублів. Особи, які працювали у період ВВВ на об'єктах протиповітряної оборони, будів ництві оборонних споруд, військово-морських баз, аеродромів та інших воєн них об'єктів, члени сімей загиблих або померлих інвалідів війни, учасників ВВВ та ветеранів бойових дій, будуть отримують щомісяця 600 рублів. Інвалідам, які мають третю ступінь обмеження трудової діяльності, еже місячно виплачується 1400 рублів; другий ступінь - 1000 рублів; перший ступінь - 800 1 Російський статистичний щорічник. 2004: Стат. СБ / Росстат - М., 2004. - С. 184, 185. 240? рублів; дітям-інвалідам буде виплачуватися 1000 рублів. Інваліди, які не мають сте пені обмеження до трудової діяльності, за винятком дітей-інвалідів, щомі сячний отримують по 500 рублів. Соціальне страхування - захист економічно активного населення від соціальних ризиків на основі колективної солідарності при відшкодуванні збитку. Основними соціальними ризиками, пов'язаними з втратою працездатності, робо ти і відповідно, доходу, є хвороба, старість, безробіття, материнство, нещасний випадок, виробнича травма, професійне захворювання, смерть годувальника. Фінансується система соціального страхування з спеціаль них позабюджетних фондів, що формуються за рахунок внесків роботодавців та робіт ників, а також субсидій держави. Існує дві форми соціального страху вання - обов'язкове (за підтримки державою його фондів) і добровільне (за відсутності державної допомоги). Підтримка громадян здійснюється, насамперед, шляхом грошових виплат (пенсій та допомог по хворобі, старості, безробіття, втрати годувальника тощо), а також за допомогою фінансування послуг організацій охорони здоров'я, професійного навчання тощо, пов'язаних з відновленням працездатності. Соціальна підтримка (допомога) надається соціально-вразливим групам населення, не здатним в силу тих чи інших причин забезпечити собі дохід. За міць здійснюється як шляхом грошових, так і натуральних виплат (безкоштовні обидві ди, одяг) і фінансується за рахунок загальних податкових надходжень. Для отримання зі ціальної допомоги зазвичай необхідна перевірка на нуждаемость. Допомога предоставля ється тим людям, чиї доходи нижчі мінімальних життєвих стандартів, і виступає найважливішим елементом політики боротьби з бідністю, забезпеченням мінімального га-гарантованого доходу, як реалізація права на життя. Соціальна підтримка не обмежується тільки матеріальною допомогою. Вона включає також заходи у вигляді сприяння і послуг, що надаються окремим особам або групам населення соціальними службами для подолання життєвих труднощів, підтримки соціального статусу, адаптації в суспільстві.
Діяльність соціальних служб з соціальної підтримки, надання соціально-побутових, медичних, педагогічних, правових послуг і матеріальної допомоги, прове дению соціальної адаптації та реабілітації громадян, які перебувають у важкій жиз ненной ситуації сформувалася в окрему галузь соціальної сфери - соціальне обслуговування. Система установ соціального обслуговування в Росії розвивається досить швидкими темпами. За період 1998-2004 рік загальна кількість установ соціально го обслуговування збільшилася на третину. При цьому число установ для престарілих та інвалідів зросла порівняно з 1985 роком більш ніж у півтора рази, а по порівняй нію з 1998 р. на 18%. Число центрів соціальної допомоги сім'ї та дітям за 1998-2004 рр.. збільшилася в 2 рази, соціально-реабілітаційних центрів - у 2,5 рази. Працюють 25 реабілітаційних центрів для інвалідів молодого віку, 17 геронтологічних центрів. З'явилися нові види установ соціального обслуговування: кризові центри для жінок, поки єдиний кризовий центр для чоловіків, кризові від ділення для дівчаток. Робота, спрямована на надання допомоги, підтримки та захисту людей, і, преж де все, соціально слабких верств суспільства, називається соціальною роботою. Об'єктом соціальної роботи є люди, які потребують сторонньої допомоги: люди похилого віку, пенсіонери, інваліди, важкохворі, діти; люди, що потрапили в тя-желую життєву ситуацію: безробітні, наркомани, підлітки, що потрапили у погану компанію, неповні сім'ї, засуджені та відбули покарання, біженці і переселений ци і пр. Суб'єкти соціальної роботи - ті організації і люди, які ведуть цю рабо ту. Це держава в цілому, яке здійснює соціальну політику через державні ві органи соціального захисту. Це громадські організації: Російська асоціація соціальних служб, Асоціація соціальних педагогів та соціальних працівників та ін Це благодійні організації та товариства милосердя типу Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Головним суб'єктом соціальної роботи є люди, що займаються їй про професійно або на громадських засадах. Професійних соціальних працівни ків (тобто людей, що мають відповідну освіту і диплом) близько півмільйона в усьому світі (у Росії кілька десятків тисяч). Основну частину соціальної роботи виконують непрофесіонали або в результаті обставин, що склалися, або в силу переконань і почуття обов'язку. Суспільство зацікавлене в підвищенні ефективності соціальної роботи. Проте визначити її і виміряти досить складно. Під ефективністю розуміється співвідношення результатів діяльності і витрат, необхідних для досягнення цього ре зультату. Ефективність в соціальній сфері - це складна категорія, яка склади ється з цілей, результатів, витрат і умов соціальної діяльності. Результат - це кінцевий підсумок якої діяльності у співвідношенні з її метою. Він може бути по ложітельним або негативним. У соціальній роботі результатом є удовле творіння потреб її об'єктів, клієнтів соціальних служб, і на цій основі загальне поліпшення соціальної обстановки в суспільстві. Критеріями ефективності соціальної роботи на макрорівні можуть служити показники матеріального становища сім'ї (людино), очікувана тривалість життя, рівень і структура захворюваності, без домності, наркоманії, злочинності і пр. З критерієм ефективності тісно пов'язана проблема меж соціальної за мощі громадянам. Як і при здійсненні політики доходів, необхідно враховувати можливі негативні наслідки масованої соціальної підтримки: поява утриманства, пасивності, небажання самому приймати рішення і вирішувати свої про блеми. Можуть виникнути негативні явища в соціальній сфері (наприклад, активна підтримка одиноких матерів може мати своїм наслідком зниження рівня шлюбно-сти і, в кінцевому підсумку, народжуваності). План семінарського заняття з теми 15: 7. Доходи населення та їх види. Споживчий кошик. Основні джерела доходів населення. Диференціація распределе ня доходів. Коефіцієнти диференціації доходів населення. Грошові витрати населення. Державна політика доходів. Рівень і якість життя населення. Сутність і передумови існування соціального захисту населення в сучасній економіці. Система соціального захисту та її структура. Соціальна робота і її ефективність. Межі соціальної допомоги гра Жданов. Для самоперевірки теми 15: - відповісти на питання: Яку роль у сучасній економіці відіграє соціальна політика? За допомогою яких показників можна визначити рівень доходів насе лення? За рахунок яких джерел формуються доходи населення? Які існують принципи розподілу доходів населення? Які існують причини нерівності доходів в сучасному суспільстві? За допомогою яких показників визначається ступінь нерівності дохо дів в суспільстві? Які основні напрямки державної політики доходів? Для яких цілей розраховується прожитковий мінімум? За допомогою яких показників оцінюється рівень життя населення? Що розуміється під якістю життя населення? Які передумови визначають необхідність проведення активної зі ціальної політики в сучасній ринковій економіці? На основі яких принципів здійснюється соціальна зашита населення? Яка структура системи соціального захисту населення? Як визначається ефективність соціальної роботи? Які фактори визначають межі соціальної допомоги громадянам? 7V виконати завдання: Виберіть правильну відповідь Для характеристики споживчого кошика справедливо: а) вона є одним з показників рівня життя, б) для нормального споживання продуктовий споживчий кошик в еконо мічну розвинених країнах повинна становити не менше 50% сукупних витрат; в) вона використовується для розрахунку індексу споживчих цін, р) включає в себе всі товари і послуги, що входять в ВВП. Індекс споживчих цін - це: а) відношення вартості споживчого кошика в поточних цінах до вартості споживчого кошика в базових цінах, б) відношення номінального ВВП до реального ВВП; в) відношення вартості корзини з 25 продовольчих товарів у поточних цінах до вартості цієї ж корзини в базових цінах. До факторним доходам населення належить: а) пенсія; б) заробітна плата; в) допомога; г) спадщину; д) стипендія. Трансферні платежі - це: а) одна з форм заробітної плати, б) виплати населенню, не обумовлені наданням з його боку товарів і послуг; в) доходи від власності. До трансфертами відносяться: а) пенсія; б) заробітна плата; в) доходи від підприємницької діяльності; г) спадщину; д) відсотки. Крива Лоренца: а) використовується для оцінки диференціації доходів населення; б) показує залежність зміни величини споживання товарів від зраді ня доходів споживача; в) встановлює зв'язок між інфляцією та безробіттям.
Збільшення диференціації доходів населення викликає: а) збільшення відхилення кривої Лоренца від бісектриси, б) зменшення відхилення кривої Лоренца від бісектриси. Коефіцієнт Джині змінюється: а) між 0 і 100, б) між 0,1 і 1, в) між 1 і 10; г) між 0 і 1. Ставлення середніх доходів 20% нізкообеспеченних населення до середніх до ходам 20% високозабезпеченого населення - це: а) доцільний коефіцієнт, б) коефіцієнт фондів; в) індекс цін; г) індекс Джині. Чи можна вважати бідним людини, якщо його зарплата нижче прожиткового мінімуму? а) так, б) немає. Доцільний коефіцієнт виражає співвідношення між середніми доходами: а) 25% найбагатших громадян та 25% найбідніших громадян; б) 5% багатих і 5% найбідніших громадян; г) 10% найбільш багатих і 10% найбільш бідних громадян; д) 1% найбільш багатих і 1% найбільш бідних громадян. Закон Енгеля стверджує, що витрати на повсякденну їжу, ведення до машнього господарства: а) зменшуються з часом в розвинених країнах; б) збільшуються з ростом реальних доходів; в) зменшуються в процентному відношенні до загальних витрат із зростанням реальних доходів; г) збільшуються у відсотковому відношенні до загальних витрат із зростанням доходів. При визначенні індексу розвитку людського потенціалу враховується: а) середня тривалість життя; б) розміри тіньової економіки; в) валовий продукт на душу населення; г) рівень освіти населення; д) стан навколишнього середовища; е) рівень смертності населення; ж) вірно п . «в», п. «г», п. «е»; з) вірно п. «а», п. «в», п. «г», і) вірно п. «а» та п. « д ». Державна система соціального захисту населення - це характерна риса: а) класичного капіталізму, б) змішаної ринкової економіки; в) планової економіки; г) традиційної економіки. Основними принципами соціального захисту в сучасній ринковій еконо Міці не є: а) гуманність; б) надання за ринковими цінами; в) адресність; г) комплексність; д) забезпечення прав і свобод особистості; е) надання в рівній мірі всім членам суспільства; е ) правильну відповідь п. «д»; з) правильні відповіді п. «б» та п. «е». Система соціального захисту - це: а) сукупність організацій, що забезпечують соціальний захист населення; б) комплекс законодавчих актів, що регулюють соціальний захист населення; в) заходи, спрямовані на соціальний захист населення; г) усе попереднє правильно; д) усе попереднє правильно крім п . «в». Надання соціальних благ і послуг громадянам на основі розподілу за потребами наявних суспільних ресурсів - це: а) соціальне забезпечення; б) соціальні гарантії; в) соціальне страхування; г) соціальна підтримка; д) соціальна робота. « Попередня
 Наступна »  = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "15.5. Система соціальної зашиті населення і її структура"
 § 1. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ: ПІДСТАВИ, РІЗНІ I ПІДХОДИ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
 1.   Особливості держави конкретного історичного періоду визначаються станом і рівнем розвитку суспільства. При неизмен ності формальних ознак (території, публічної влади, сувере-I нитета) держава у міру суспільного розвитку зазнає се-I рьезние зміни. Змінюються зміст і методи управління, цілі, завдання та соціальна спрямованість. На характер державності та
   2. Структурні ланки
 2.   Зовнішньоторговельна політика являє собою комплекс заходів державного воздей ствия з регулювання експортних, імпортних операцій з метою підвищення їх економічної ефективності. Така мета досягається на основі виробленої державою кон цепції господарського розвитку. Остання покликана в рам ках глобалізованого світового господарства забезпечувати при пріоритет національних економічних
   13.2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ ФАКТОРИ
 3.   Проблема конкурентоспроможності у світовому економічному просторі вкрай важнадля економіки будь-якої країни, особливо в умовах глобалізації світового господарства, коли значення для національних економік різних форм зовнішньоекономічних зв'язків, ступінь відкритості національних економік для зарубіжних товарів, послуг і капіталів різко зростають. Конкурентоспроможність виступає універсальним
   3.2.4. Державне регулювання праці та зайнятості. Соціальне партнерство в державному управлінні
 4.   До числа фундаментальних за своїм значенням в економіці процесів, вплив на які не може залишитися осторонь від держави, відносяться трудові процеси. Використання праці як визначального фактора виробництва цікавить державу з позицій досягнення його високої продуктивності, віддачі, яка зумовлює величину виробленого валового внутрішнього продукту. Держава
   Словник термінів
 5.   Акомодаційна політика (асоціацію-modating policy) - економічна політика, спрямована на пом'якшення ня наслідків шоків в економіці і ослаблення їх руйнівної сили. Наприклад, політика расшире ня сукупного попиту за рахунок посилення росту цін при збереженні обсягу виробництва на природний ном рівні для нейтралізації несприятливих шоків з боку пропозиції. Акселератор (модель)
   10.3. Державне регулювання взаємодії національної економіки зі світовим господарством (державна зовнішньоекономічна політика)
 6.   Як було показано вище, взаємодія національного господарства зі світовим є однією з найбільш складних сфер економіки будь-якої країни. Звідси випливає традиційно велике державне втручання в цю сферу - активне державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків. Воно грунтується на державній зовнішньоекономічній політиці. Завдання і принципи державної
   13.4. Спеціалізовані економічні та науково-технічні організації
 7.   В останні десятиліття все більш помітну роль у світовій економіці набувають спеціалізовані міжнародні економічні організації. Їх діяльність охоплює найрізноманітніші сектора світового господарства; рішення проблем про-промислово розвитку та стабілізації сільськогосподарського виробництва, захист інтелектуальної власності, мирний розвиток атомної енергетики, забезпечення зайнятості
   ГЛОСАРІЙ
 8.   Автаркія - економічна самостійність однієї або декількох країн Агропромисловий комплекс (АПК) - що склалася єдина система сільськогосподарських і промислових галузей і підприємств, які пов'язані стабільними, довготривалими виробничими і комерційними зв'язками, які охоплюють виробництво засобів виробництва для сільського господарства, землеробство і тваринництво, зберігання,
   1.6. Міжнародні економічні та фінансові організації
 9.   До числа основних міжнародних економічних організацій слід віднести ті структури, які мають істотний вплив на «правила гри» в світовій економіці. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) Виникнення ГАТТ пов'язано зі спробами створити Міжнародну торгову організацію (МТО). Це було викликано прагненням багатьох країн після Другої світової війни викорінити
   Словник
 10.   Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
  Общая теория статистики: статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник/А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин и др.; Под. ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. - М.: Финансы и статистика, 1996. Погостинская Н.Н., Погостинский Ю.А. Системный анализ финансовой отчетности. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999 . Практикум по финансовому менеджменту: учебно-деловые ситуации,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка