Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 2007 - перейти до змісту підручника

31.1 Види ризиків

В умовах ринкової економіки ризик - ключовий, найважливіший елемент підприємництва. Підприємець, який вміє Вовре ма ризикувати, найчастіше виявляється винагородженим. Ризиком прийнято вважати дія навмання в надії на щасливий випадок. Характерні особенностіріска - невизначеність, неожі даність, невпевненість, припущення, чтоуспехпрідет. В умовах політичної та економічної нестабільності сте пень ризику значно зростає. У сучасних кризових ус ловиях економіки Росії проблема посилення ризику вельми акту Альна. Це підтверджується даними про зростання збитковості підпри ємств промисловості за 1992-2002 рр.. За період 1992-2002 рр.. питома вага збиткових організацій зріс з 15,3 до 43,4% (табл. 31.1). Особливо велика частка збитковий них організацій у житлово-комунальному господарстві - 62,4%, в лісової, деревообробної та целюлозно-паперової примушує лінощів - 59%, у сільському господарстві - 56,3%, у вугільній про мисленні - 55,0%. Загальна сума збитку досягла в 2002 р. 284 300 000 000 руб.1 Таблиця 31.1. Питома весубиточнихпредпріятій поотраслямекономікі *,% Галузь промисловості 1992 1995 2000 2002 Всього 15,3 34,2 39,8 43,4 Промисловість 7,2 26,4 39,7 43,3 У тому числі Електроенергетика 6,6 13,6 41, 2 45,7 Паливна 14,1 32,1 40,6 44,1 з неї: нафтовидобувна 8,0 24,5 20,3 32,6 нафтопереробна - 1,9 19,2 20,9 Росія в цифрах. 2003: Крат. стат. СБ - М.: Держкомстат Росії, 2003. - С. 300.? Закінчення табл. 31,1 Галузь промисловості 1992 1995 2000 2002 газова 17,9 10,7 36,4 34,1 вугільна 20,8 4 4,9 55,1 55,0 Чорна металургія 2,8 13,0 34,7 45,0 Кольорова металургія 3,6 3 5,5 39,7 44,2 Хімічна і нафтохімічна 2,0 14,7 31,4 40,1 Машинобудування і металообробка 4,9 2 4,5 33,1 38.4 Лісова, деревообробна і цілий- З 1 Ж П 8 0 П люлозно-паперова 3, 1 3Б,] 3у, і Промисловість будівельних мате-10,4 27,3 47,6 45,0 ріалів Легка 12,8 41,9 46,3 52,1 Харчова 5, 6 19,2 43,6 42,0 Мукомольно-круп'яна і комбікормова 4, 6 19,6 41,4 50,2 Сільське господарство 14,7 55,0 50,7 56,3 Будівництво 7. 6 17,7 37,2 37,0 Транспорт 2 0,7 31,5 44,1 45,8 Зв'язок 11,0 28,9 26,1 31,6 Торгівля і громадське харчування 16,0 30,8 31,4 27,6 Оптова торгівля продукцією вироб 10,0 22,0 38,4 39,4 вальних-технічного призначення Житлово-комунальне господарство 3 3,5 42,6 61,1 62,4 Інші галузі 2 4,5 29,6 30 , 9 30.1 * За даними Держкомстату. Щоб подолати наслідки ризику, потрібні не тільки Смекал ка і досвід, але і достатня кількість фінансів. Фірми-консультанти, постачальники засобів виробництва, та й підрядники, як правило, мають обмежені грошові ресурси для компен сації ризику, тому високий ступінь ризику проекту змушує розробника шукати способи його зниження. У підприємницькій діяльності важливо правильно розбраті ділити ризики між контрагентами. Відповідальним за ризик повинен стати той компаньйон проекту, який краще за інших може рассчи вувати і контролювати ризик. Ризик розподіляється при розробці фінансового плану проекту та договірних документів. Розподіл ризику між учасниками проекту може бути якісним і кількісним. Щоб коли якісно розподілити ризик, використовують концептуальну модель, що базується на стандартних методах рішень.
В основі цих ме тодов лежить дерево ймовірностей і рішень, що дозволяє устано вити послідовність рішень. Якісне розподіл ризику передбачає прийняття участ ніками проекту низки рішень, спрямованих на збільшення або зменшення числа потенційних інвесторів. Це залежить від частки ризику, яку учасники хочуть покласти на інвестора, проте за трудняет розробникам проекту залучення досвідчених інвесторів. Учасники переговорів повинні виявляти максимум гнучкості в ре шении питання про частку ризику, який вони згодні прийняти на себе. Основні види ризику: виробничий, комерційний, фі нансових (кредитний), інвестиційний і ринковий. Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), здійсненням будь-яких видів виробниц жавної діяльності. Цей вид ризику найбільш чутливий до зміни намічених обсягу виробництва та обсягу реалізації продукції, планових матеріальних і трудових витрат, до зради нию цін, шлюбу, дефектності виробів та ін У сучасних умовах в Росії виробничий ризик великий, тому виробнича діяльність стала найбільш ризиковою. До виробничих відносяться ризики: | невиконання господарських договорів; | зміни кон'юнктури ринку, посилення конкуренції; | непередбачених витрат; | втрати майна підприємства. Причиною невиконання господарських договорів часто є ється неплатоспроможність партнерів. При цьому неплатоспроможний ність одного партнера негативно впливає на всіх предпринима телей, що беруть участь в даній ланцюга: відмова партнера від укладення договору після завершення переговорів; укладання договорів з неплатоспроможними партнерами; часткове невиконання парт нером договірних зобов'язань та ін Однією з основних причин зміни кон'юнктури ринку, посилення конкуренції може бути недосконала маркетингова політика. Неправильний вибір ринків збуту, неточна інформа ція про конкурентів, витік секретної інформації, недобросовестен ність конкурентів, що використовують недозволені методи, - все це може негативно відбитися на результатах діяльності підприємця. У сучасних кризових умовах збільшення цін на ті чи інші ресурси та послуги призводить до виникнення непередбачених витрат. Попередити цей вид ризику можна шляхом ретельного аналізу і прогнозування кон'юнктури на ринку ресурсів. На ризик втрати майна підприємства впливають різного роду стихійні лиха (землетруси, повені, пожежі тощо), аварійні ситуації на виробництві, а також розкрадання майна як працівниками підприємства, так і сторонніми чи цями. Уникнути цих втрат або максимально знизити їх уро вень можна шляхом страхування майна, а також встановлення ем суворої майнової відповідальності, жорсткої охорони території підприємства. Комерційний ризик виникає в процесі реалізації закуп лених підприємцем товарів і в процесі надання послуг. У комерційній угоді необхідно враховувати такі фактори, як невигідне зміна (підвищення) ціни закуповуваних засобів виробництва, зниження ціни, за якою реалізується продукція, втрата товару в процесі обігу, підвищення з держек обігу. Фінансовий ризик може виникнути при здійсненні фінан сового підприємництва або фінансових (грошових) угод.
На фінансовий ризик поряд з факторами, характерними для дру гих видів підприємницького ризику, впливають і такі, як неплатоспроможність однієї зі сторін фінансової угоди, огра ничен на валютно-грошові операції і т.п. Причиною інвестиційного ризику може бути знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, що складається з власних і придбаних цінних паперів. Ринковий ризик пов'язаний з можливим коливанням ринкових про процентних ставок, національної грошової одиниці або закордонних курсів валют, а можливо, з тим і іншим одночасно. Будь ризик залежить від того, з якими партнерами укладається угода. Для прийняття рішення про доцільність участі потен альних партнерів у здійсненні проекту проводять аналіз ризику. Спрощена схема підприємницьких ризиків представлена ??на рис. 31.1 *. Рис. 31.1. Предпрінімательскіеріскі Втрати від ризику у підприємницькій діяльності подрузі деляют на матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, спеціальні види втрат. Матеріальні втрати - це не передбачені проектом затра ти або прямі втрати матеріальних об'єктів в натуральному Вира жении (будівель, споруд, передавальних пристроїв, продукції, напівфабрикатів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів). Трудові втрати - втрати робочого часу, викликані випадковими або непередбаченими обставинами, наприклад, вимушене іс користування некаліброваного прутка і обробка його на унівфсальном токарному верстаті замість передбаченого технологією використання каліброваного прутка і верстата з ЧПУ; застосування дослідно-статистичних норм часу замість технічно обгрунтованих (одиниця виміру - людиногодина або человекодень робочого часу). Фінансові втрати виникають в результаті прямого грошово го збитку (непередбачений підприємницьким проектом платежі, штрафи, виплати за прострочені кредити, доповни тільні податки, втрата коштів або цінних паперів). Вони можуть бути також результатом неотримання або недоотримає ня грошей з передбачених проектом джерел, невозвра домлення боргів та ін Втрати часу виникають в тому випадку, якщо процес підпри-ємницької діяльності йде повільніше передбаченого про єктом (вимірюється годинами, добами, декадами, місяцями і т . д.). До числа спеціальних втрат можна віднести: втрати, пов'язані з нанесенням шкоди здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця і з іншими несприятливими соці альних та морально-психологічними факторами. Особлива група спеціальних втрат - від впливу непередбачених чинників політичного характеру. Вони вносять плутанину в сформовані економічні умови життя людей, порушують ритм производст венно-господарської діяльності, породжують підвищені затра ти живої і матеріалізованої праці, знижують прибуток. До типич вим джерелам політичного ризику можна віднести: зниження де ловой активності людей, зниження рівня трудової і виконай тельской дисципліни, невиконання прийнятих законодавчих актів, порушення платежів і взаєморозрахунків, нестійкість на даткових ставок, примусові відрахування і платежі, не маю щие здорового економічного глузду, відчуження майна чи грошових коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31.1 Види ризиків "
 1. Контрольні питання для самоперевірки
  Основні етапи розвитку підприємництва та їх основні риси. 2. Особливості підприємництва в Росії на сучасному етапі. 3. Визначення підприємництва. 4. Сутність підприємницької діяльності? Істотне властивість, що відрізняє підприємництво і бізнес. 5. Основна мета і спонукальний мотив підприємницької діяльності? 6. Видові форми підприємницької
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 3. 5.4. Страховий ринок
  Страховий ринок - це ринок, де об'єктом купівлі-продажу є страхова послуга. На страховому ринку, як і на будь-якому ринку, є продавці, покупці і посередники. Покупці страхової послуги - це будь-які юридичні або фізичні особи, якщо це не суперечить умовам страхування. Як продавців страхової послуги можуть виступати: прямі страховики - це страхові компанії, які
 4. 11.1. Інноваційна діяльність підприємства
  Основні поняття Розвиток ринкових відносин, приватизація державної і муніципальної власності, руйнування командно-планової економіки, скорочення обсягів виробництва, зростання числа неплатити-жеспособних підприємств і організацій змінили механізм управління науково-технічним прогресом, вплинули на темпи і характер науково-дослідних, дослідно-конструкторських і
 5. 7.1. Ідентифікація видів і типів ризиків і причин виникнення ризикової ситуації.
  Класифікація підприємницьких ризиків Складність класифікації підприємницьких ризиків полягає в їх різноманітті. З ризиком підприємницькі фірми стикаються завжди при рішенні як поточних, так і довгострокових завдань. Існують певні види ризиків, дії яких схильні всі без винятку підприємницькі організації, але поряд із загальними є, специфічні види ризику,
 6. 15.1. Соціальне страхування та його роль у реалізації державних соціальних гарантій
  Минулий століття ознаменувався великими перетвореннями в соціальній сфері. Розвиток економіки, поява нових технологій сприяли зростанню ризиків (втрата працездатності в результаті травм, захворювання, безробіття). Одночасно з індивідуальними способами захисту від таких ризиків на основі договорів особистого страхування, індивідуальних накопичень та благодійної діяльності релігійних
 7. 2. Види ризиків та їх класифікація
  Під класифікацією ризиків слід розуміти їх розподіл на конкретні групи за певними ознаками для досягнення поставлених цілей. Виділяють наступні критерії класифікації ризиків: S класи об'єктів, яким загрожують ризики; S причини виникнення ризику; S можливість впливу на ризики. До комплексних класам об'єктів ризику відносяться: робоча сила; майно; капітал; інформація. За
 8. 4. Недержавне пенсійне страхування
  Пенсійне страхування - вид страхування життя, що передбачає виплати страхових сум (страхового забезпечення) по досягненні застрахованою особою віку виходу на пенсію, тобто дожиття до пенсійного віку. Пенсійне страхування здійснюється в обов'язковому і добровільному порядку. У першому випадку відбувається державне пенсійне забезпечення громадян у разі їх виходу на пенсію за
 9.  Г Л О С С А Р І Й
    Абандон (Abandoment) - право страхувальника заявити про відмову від своїх прав на застраховане майно на користь страховика (у разі пропажі, загибелі майна, недоцільності відновлення судна, автомобіля або доставки застрахованого вантажу в місце призначення) і отримати повне страхове відшкодування. Авансована страхова премія (Advance Premium) - премія, отримана страховою компанією
 10.  Виділяються наступні джерела ризику інвестицій у нерухомість:
    тип нерухомості; попит і пропозиція на ринку; місце розташування; дотримання умов оренди; знос об'єктів; законодавче регулювання та зміна оподаткування; інфляція; реінвестування. Ризик типу нерухомості залежить від попиту та пропозиції. Ризик місця розташування більш широкий, тому що він включає і ризик типу нерухомості. Орендний ризик пов'язаний з тим, що орендар не може заплатити