Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств), 2005 - перейти до змісту підручника

9.5.3. Ціна авансованого капіталу та фактори, що її визначають


У процесі будь-якої комерційної діяльності часто доводиться стикатися з проблемою пошуку джерел фінансування для поповнення нестачі в оборотному капіталі або реалізації будь-якого інвестиційного проекту.
Залучення будь-якого джерела для фінансування інвестицій, в тому числі і власних коштів, є платним.
Величина плати за залучення будь-якого джерела фінансування інвестицій називається ціною капіталу (СС), яка виражається у відсотках.
Наприклад, якщо підприємство залучає небудь джерело на фінансування інвестицій в сумі 20 млн руб., А ціна капіталу цього джерела становить 15%, то це означає, що підприємство має додатково заплатити 3 млн руб. (20 х 0,15 = 3,0 млн руб.).
У загальному вигляді ціна капіталу окремого джерела фінансування інвестицій визначається з виразу
^ _ Сума плати за приваблюваний джерело фінансування інвестицій ^
Визначення ціни капіталу для кожного конкретного джерела фінансування інвестицій має свої особливості.
У спрощеному варіанті ціну довгострокового банківського кредиту можна визначити за формулою
_ Сума виплачуваних відсотків за довгостроковим банківським кредитом ^ ^ 6 Е Сума наданого банківського кредиту
Якщо вся сума відсотків, виплачуваних по банківському кредиту, відноситься у зменшення оподатковуваного прибутку, то ціна довгострокового банківського кредиту може бути визначена з виразу
де СП-річна ставка відсотка, що виплачується за кредитним договором ,%;
Нп - ставка податку на прибуток, частки од.
Якщо ж відсотки за банківським кредитом не зменшують оподатковуваний прибуток підприємства, то ціна банківського кредиту буде дорівнює річній ставці відсотка.
100.
Ціна капіталу при додатковій емісії акцій може бути визначена з виразу
Сума виплачуваних дивідендів про "» Засоби, що мобілізуються за допомогою додаткової емісії акції
Аналогічним чином можна визначити ціну інвестиційних ресурсів, мобілізованих за допомогою емісії купонних облігацій:
СС
100.
Сума процентних виплат за облігаціями кошти, що мобілізуються за допомогою розміщення облігацій
Зазвичай реалізація великого інвестиційного проекту здійснюється не з одного джерела фінансування, а з декількох, в цьому випадку необхідно визначити ціну капіталу кожного джерела фінансування, а потім середньозважену ціну капіталу всіх джерел.
Середньозважена ціна капіталу визначається з виразу

де СС (- ціна капіталу г-го джерела фінансування інвестицій;
- частка 1-ГО джерела фінансування інвестицій в їх загальній величині
Приклад. Для реалізації інвестиційного проекту потрібно 80 млн руб., з яких: 20 млн руб. було профінансовано за рахунок власних коштів; 32 млн руб. - за рахунок отримання довго-строкового кредиту; а решта суми (28 млн руб.) була отримана за рахунок додаткової емісії акції.
Ціна залучаються індивідуальних джерел фінансування інвестицій становить: власного капіталу - 12%; довгострокового кредиту - 18%; додаткової емісії акцій - 15%.
Потрібно визначити середньозважену ціну капіталу.
Рішення
Визначаємо частку кожного джерела фінансування інвестицій в загальній сумі коштів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту:
частка власних коштів = 20: 80 = 0,25;
частка довгострокового кредиту = 32: 80 = 0,4;
частка коштів, отриманих за рахунок додаткової емісії акцій = 28: 80 = 0,35.
Визначаємо середньозважену ціну капіталу:
СС = 0,25 - 12 + 0,4 «18 + 0,35 - 15 = 3 + 7,2 + 5,25 = 15,45%.
Визначення ціни капіталу окремого джерела фінансування та середньозваженої ціни капіталу необхідно насамперед для наступних цілей:
формування оптимальної структури фінансування інвестиційного проекту;
вибору найбільш дешевого і надійного джерела фінансування інвестицій;
ціна капіталу в окремих випадках може бути використана як дисконтування при економічному обгрунтуванні інвестиційного проекту;
економічного обгрунтування інвестиційного проекту.
Показник середньозваженої ціни капіталу виконує ряд найважливіших функцій.
По-перше, він може використовуватися на підприємстві для оцінки ефективності різних пропонованих інвестиційних проектів. Він показує нижню межу прибутковості проекту. При оцінці ефективності всі проекти ранжуються за рівнем прибутковості, а до реалізації повинні прийматися ті з них, які забезпечують прибутковість, що перевищує середньозважену ціну капіталу.
По-друге, при економічному обгрунтуванні інвестиційних проектів необхідно зіставити внутрішню норму прибутковості (ВИД) із середньозваженою ціною капіталу (ССС м j.
Якщо ВИД (IRR)> СС ВЗЕ-проект слід прийняти до реалізації;
ВИД (JRR) <СРСР у} В - проект не вигідний;
ВИД (IRR) = СРСР Е, 3 - рішення приймає інвестор.
По-третє, середньозважена ціна капіталу як показник використовується для оцінки структури капіталу та її оптимізації.
Оптимальною вважається така структура капіталу, яка забезпечує мінімальні витрати з обслуговування авансованого капіталу, і визначається вона за варіантом з мінімальною середньою ціною капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 9.5.3. Ціна авансованого капіталу та фактори, що її визначають "
 1. Контрольні питання
  Сутність інвестицій як економічної категорії. Значення інвестицій на макро-і мікрорівні. Сущностьреальних і портфельних інвестицій. Економічна сутність капітальних вкладень. Чим отлічаютсяреальние інвестиції від капітальних вкладень? Що розуміється під валовими і чистими інвестиціями? За якими ознаками і як класифікуються капітальні вкладення? За якими ознаками і як класифікуються
 2. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання грошових коштів по рахунках в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 3. 4.2. Інновації як фактор економічного процвітання західних країн
  Інновації як фактор економічного процвітання західних країн дуже неоднорідні і виявляються в найрізноманітніших формах. Серед них: Інновації в торгівлі. Інновації в технології. Інновації в організації. 12 Інновації та торгівлі обумовили, no-перше, розширення внутрішньої і зовнішньої торгівлі, по-друге, відкриття і залучення в товарообіг нових територій і нових ресурсів, по-третє, розвиток
 4. Глава 2.2. Основний капітал
  У виробничо-господарської діяльності підприємств використовуються виробничі фонди і фонди невиробничого призначення. Авансовані для виробничо-господарської діяльності виробничі фонди виступають у трьох формах: продуктивній, грошовій і товарній. Завдання фондів у трьох формах одна - забезпечити безперервність виробництва і відтворення, тому ці фонди і
 5. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 6. тестових завдань
  Тема «Економічний аналіз, його роль в системі управління» Економічний аналіз є: а) самостійною наукою, б) частиною науки «Менеджмент»; в) спеціальної наукою; г) частиною науки «Бухгалтерський облік». Економічний аналіз виступає однією з функцій: а) управління; б) бухгалтерського обліку; в) фінансового менеджменту; г) планування. За змістом процесу керування виділяють ...
 7. 4.2 . Аналіз ефективності використання майна підприємства
  Використання вкладених фінансових коштів має бути ефективним. Цільовим (результуючим) показником кінцевих фінансових результатів діяльності комерційного підприємства є чиста (нерозподілений) прибуток, у бухгалтерії фикси-рующим як кредитовий / дебетовий залишок по рахунку 99 «Прибутки та збитки». «Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з
 8. 1.2. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  В умовах ринкового господарства безперебійне формування та ефективне використання фінансових ресурсів забезпечує фінансовий ринок. Фінансовий ринок - це економічний інститут, в рамках якого формується попит і пропозиція на різні фінансові активи та інструменти в процесі угод з їх купівлі та продажу. Фінансовий ринок обидві-спечівает трансформацію заощаджень в інвестиції. Тим самим
 9. 6.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАНОВОЇ ПОТРЕБИ підприємства в оборотних коштах
  Для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції підприємству необхідно певну частину власного капіталу вкладати в оборотні активи. Розрахунок потреби в оборотних коштах здійснюється в процесі фінансового планування. Правильне обчислення цієї потреби в оборотних коштах має велике практичне значення, так як встановлюється їх мінімально
 10. Норма прибутку торгового капіталу
  Торговий бізнес здійснюється по відо-стной загальній формулі: Д-Т-Д ', де Д - грошові витрати на торгівлю; Т - товари (закуповувані оптом і продавані в роздріб); Д' - грошова виручка від реалізації благ за роздрібними цінами. З даної схеми ми можемо скласти початкове уявлення про прибуток у торговельному бізнесі. Торгова прибуток (Пт) - різниця між грошовою виручкою і спочатку