ГоловнаЮриспруденціяСудочинство → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Будникова. ПРОБЛЕМИ змагальності ПРАВОСУДДЯ, 2005 - перейти до змісту підручника

АЛЬТЕРНАТИВНА МОДЕЛЬ Суб'єктивно КОНТРОЛЮ В УМОВАХ змагальності


У світлі проведених у Росії реформ кримінального судочинства, що зумовили процес зближення його розшукових та змагальних почав, особливої ??значущості набуває проблема розширення поля діяльності суду і роль функції судового контролю як в досудових стадіях процесу, так і при розгляді кримінальної справи судом. Однак не дане обставина підштовхнула нас до висвітлення зазначеного в заголовку питання, а той «ентузіазм», з яким ряд вчених намагаються довести дієвість змагальної моделі кримінального процесу в Росії, відстоюючи пасивність суду 1 і розмірковуючи про безплідність суперечок про істину як мети кримінального процесса2. На наш погляд, в сучасних умовах і з урахуванням досвіду зарубіжних держав необхідно вести мову про оптимізацію кримінального процесу, а значить, і про розробку пропозицій, здатних у сукупності привести до вирішення що стоять перед процесом завдань і максимальному захисті прав особистості, залученої в кримінальне судочинство.
Одним з таких пропозицій є введення в вітчизняному-жавного процес інституту слідчих суддів, які здійснюють свої повноваження в рамках Контрольного департаменту при Верховному Суді Російської Федерації. На нашу думку, повернення до даного інституту дозволить зосередити в руках слідчих суддів дозвіл великого обсягу питань, що підлягають розгляду на стадії попереднього розслідування і в стадії віддання до суду (як вона називалася раніше). При такій постановці процес підготовки справи до судового слухання повинен здійснювати суддя, яким буде розглядати кримінальну справу по суті. Його змістом будуть дозвіл організаційних питань, а також контроль правильності деяких рішень, прийнятих слідчим суддею. Зокрема, це положення п. 1-5 ст. 228 КПК РФ. Тут же має вирішуватися питання про проведення повторного попереднього слухання, якщо одна зі сторін заявила клопотання про виключення докази або виникли підстави для зупинення чи припинення кримінальної справи.
В рамках попереднього розслідування, виходячи з конструюється моделі, слідчий суддя:
здійснює вищачу дозволів на проведення слідчих дій, здатних істотно обмежити конституційні права і свободи громадян, пов'язані з особистою недоторканністю, недоторканністю приватного життя (у тому числі, особистого і сімейного таємницею, честю і гідністю), правом власності, а також з доступом до правосуддя та судової захистом своїх прав;
дозволяє скарги і заяви учасників кримінального судочинства на неправомірні дії органів попереднього розслідування і прокурора;
дозволяє клопотання сторін про проведення слідчих дій, якщо дане питання було негативно вирішене слідчим;
дозволяє питання про допустимість доказів , отриманих з порушенням процесуального закону;
проводить контроль якості доказів, отриманих в ситуації невідкладності без судового рішення;
здійснює контроль законності та обгрунтованості обвинувачення.
Зупинимося докладніше на останньому пропонованому уповноваження Контрольного департаменту.
Фактично дана діяльність може бути найбільш повно здійснена в рамках попереднього слухання, проведеного слідчим суддею після затвердження обвинувального акта прокурором і до призначення кримінальної справи до слухання в суді першої інстанції, тобто до передачі справи до суду. Основним засобом досягнення мети є тут судовий контроль якості доказів 3. На даному етапі, на нашу думку, незалежний судовий орган повинен вирішувати питання, які раніше відносилися до стадії віддання до суду, а саме - чи є в наданих матеріалах достатній-але доказів для обгрунтованого висновку про можливість передачі справи до суду з метою розв'язання звинувачення 4. Оцінивши якість представлених доказів і дійшовши висновку про неможливість передачі справи до суду першої інстанції, суддя на даній стадії процесу, на наш погляд, повинен мати можливість заповнювати прогалини попереднього слідства шляхом повернення кримінальної справи прокурору для усунення можливих перешкод, а також можливість за власною ініціативою витребувати докази, які дозволять йому перевірити і оцінити докази, вже наявні в справі. Останнє право сприятиме вільному формуванню внутрішнього переконання судді при вирішенні питання про достатність сукупності представлених матеріалів для їх передачі до суду першої інстанції. Особливо слід зупинитися на праві слідчого судді доручати слідчому про-ництво додаткових слідчих дій.
Зважаючи на актуальність даного питання, вважаємо за доцільне зазначити вчених, що звернули увагу на те, що за законодавець, повністю відмовившись від інституту повернення кримінальної справи на додаткове розслідування, необгрунтовано обійшов увагою точку зору Конституційного Суду РФ, що в результаті призвело до суттєвого обмеження прав учасників процесу на справедливий судовий разбірательство5. Останній не раз зазначав у своїх постановах, що Конституції РФ не відповідають положення Кримінально-процесуального кодексу РРФСР, що дозволяють суду повертати кримінальну справу для додаткового розслідування з власної ініціативи (Вищєла нами.-І. Т.) 6. Таку ж думку було висловлено Конституційним Судом РФ відносно нового кримінально-процесуального закону. Зокрема, у Постанові № 18-П від 8 грудня 2003 р. сказано, що за своїм змістом зміст ч. 1 ст. 237 КПК РФ не ис-ключает правомочність суду за клопотанням сторони або з власної ініціативи повернути справу прокурору для усунення перешкод до його розгляду судом у всіх випадках, коли в досудовому виробництві биші допущені істотні порушення закону, що не переборні в судовому виробниц-стве7. Проте в даному документі зазначено, що таке повернення не повинно бути пов'язане із заповненням неповноти розслідування. Зазначене обмеження вельми розумно за відсутності принципу повного, всебічного та об'єктивного розгляду кримінальної справи. Проте ми підтримуємо думку багатьох авторитетних процесуалістів, на яких ми посилалися раніше, про те, що відсутність як даного принципу, так і можливості проведення додаткового розслідування створює реальну можливість ущемлення прав та свобод громадян. Як правильно відзначає Н.А. Юркевич, недоліки попереднього розслідування, виявлені лише в ході судового розгляду, призведуть або до винесення виправдувального вироку, якщо суд прийде до вишоду про недостатність сукупності обвинувальних доказів для засудження особи, або до відмови прокурора від обвіненія8. Конструируемая нами модель реалізації функції судового контролю дозволить розширити повноваження суду в цій області до стадії судового розгляду. Суд як незалежний орган судової влади повинен мати право висловити свою позицію про якість звинувачення до початку розгляду справи по суті, а значить, можливість запропонувати сторонам посилити свої позиції для більш повного і правильного вирішення справи в наступних стадіях. Основним інструментом суду на даній стадії є судовий контроль якості доказів. Мета судового контролю - захист прав і свобод особистості, залученої в кримінальний процес. Дана діяльність, здійснювана до початку відправлення правосуддя, повинна служити ідеям останнього. Пропонована теоретична конструкція дозволить, на наш погляд, уникнути багатьох негативних наслідків, пов'язаних з погрозами для неупередженості суддів, вимушених сьогодні після вирішення питання в порядку судового контролю дозволяти кримінальну справу по суті. Чітке розмежування процесуальних функцій розслідування, судового контролю та правосуддя в рамках судового відомства дозволить уникнути того, що суддя при наступному вирішенні кримінальної справи психологічно буде пов'язаний рі-ням, прийнятим ним або його колегою раніше на попередньому розслідуванні, що загрожує помилками при винесенні вироку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АЛЬТЕРНАТИВНА МОДЕЛЬ Суб'єктивно КОНТРОЛЮ В УМОВАХ змагальності "
 1. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає в тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9-е ed. P., 2002. P. 33, 45). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 2. 5.2.3. Акціонерне товариство. Відділення власності від контролю
  Проблема відносин принципала і агента і внутрішній контроль В акціонерних товариствах власність розосереджена серед великої кількості акціонерів. У акціонерної фірмі проис ходить розщеплення пучка правомочностей і поява права опера тивного управління й контролю як щодо самостоятель ного правомочності, яке закріплюється за найманим управляю щим. Типовий власник має дуже мало
 3. глосарій
  антиблаго (bad) - товар або продукт, що володіє негативною корисністю для споживача. Асиметрія інформації (information asymmetry) - ситуація, в кото рій одна сторона угоди володіє більшою інформацією, ніж інша. Безбілетник (free rider) - поняття, що використовується в економічному аналізі для позначення сторони, яка отримує вигоди від зусиль, що робляться іншою стороною, не сплачуючи
 4. 5.3. МОДЕЛІ Міждержавного ІНТЕГРУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
  Міжнародне інтегрування є закономірним феноменом, підготовленим всім ходом розвитку світової економіки. Будучи породженням інтернаціоналізації господарського, політичного, культурного та інших аспектів життя суспільства, воно еволюціонувало від простого міжнародного поділу праці до складної і багаторівневої системи міжнародних свя-зей і взаємозалежностей і реалізується в самих
 5. Глосарій
  Аграрна політика - доцільна діяльність государ-ства, спрямована на створення і постійне підтримання сприятливого середовища для сталого розвитку АПК. з метою забезпечення національної продовольчої безпеки, нормальної життєдіяльності сільського населення та збе нения біосистеми аграрної сфери. Аграрний ринок - відносини між покупцями і продавши-цями в сфері обміну по
 6. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 7. 3.5. I Основні типи колізійних прив'язок
  Типи колізійних прив'язок (формул прикріплення) перед ставляют собою найбільш типові, максимально узагальнені пра-вила, найчастіше використовувані для побудови колізійних норм. Їх ще називають колізійними критеріями або колізія оннимі принципами. Система колізійних принципів заснована на загальних колізійних прив'язках (властивих більшості правових систем світу і застосовуваних у всіх
 8. тестових завдань
  До теми 1 Як слід розуміти слова «комплексна галузь права» у визначенні МПП: це поєднання публічно-правових та приватноправових норм; Б) це поєднання національних та міжнародних норм; це поєднання колізійних та матеріально-правових норм; Г) це поєднання процесуальних і матеріальних норм; Д) це поєднання норм міжнародного цивільного права та міжнародного цивільного процесу. Що
 9. 8.1. Олігополія
  Досконала конкуренція і чиста монополія - ??крайні полюси спектра ринкових структур і як крайності зустрічаються відносно рідко. Набагато частіше спостерігаються монополістична конкуренція і олігополія. Монополістична конкуренція - тип ринкової структури, що наближається до досконалої конкуренції. Монополістична конкуренція - випадок, коли "багато конкуренції і мало мо-монополії",
 10. 28.2. Системні реформи
  Крім відмінностей у стартових умовах на вибір моделі переходу до ринкової економіки в колишніх радянських республіках і інтенсивність процесу переходу велике (а іноді й вирішальне) вплив зробила політична ситуація в цих країнах і їх зовн-неекономічна орієнтація. Так, сильне прагнення прибалтійських республік до можливо більш швидкому «входженню в Європу» було важливим спонукальним мотивом,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка