Головна
ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

9.3 Грошові фонди


Д. фонди - відокремлена частина грошових коштів, що мають цільове призначення і визна-поділену самостійність.
За допомогою грошових фондів підприємства вирішують такі завдання:
забезпечення виробничої діяльності;
забезпечення розширення відтворення;
виконання зобов'язань перед:
бюджетом
банківською системою
працівниками
Грошовий фонд підприємства можна розділити на 4 групи:
1 група «Фонди власних коштів»: Грає вирішальну роль у діяльності підприємства. | Статутний капітал
Основной початковий джерело власних коштів в організації. Сума статутного капіталу АТ відображає суму випущених ним акцій, державного або муніципального підприємства - величину статутного фонду. Мінімальна величина статутного капіталу встановлена ??законодавством і залежить від форми власності підприємства. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна підприємства, що гарантує інтерес кредиторів:
ОАО - 1000 МРОТ
ЗАО - 100 МРОТ
Держ. підприємства - 1000 МРОТ
Для підприємств за участю іноземного капіталу - 1000 МРОТ Для інших - 100 МРОТ
додатковий капітал
Створюється за рахунок приросту вартості майна в результаті переоцінки основних фондів, емісійного доходу, безоплатно отриманих грошових і матеріальних цінностей на виробничі цілі.
Можливе збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу.
Резервний капітал
Утворюється за рахунок відрахувань від прибутку у розмірі, визначеним статутом. Його призначення - забезпечення Ф. стійкості (min розмір для АТ = 5% КК)
інвестиційний фонд
Призначений для розвитку виробництва. У ньому концентрується амортизаційний фонд, фонд накопичень. Інвестиційний фонд також є джерелом збільшення КК.
Валютний фонд
Формується на підприємствах, які отримують валютну виручку від експортних операцій і купують валюту для імпортних операцій. Не має самостійного цільового призначення.
Та інші фонди
група «Фонди позикових коштів»:
Позикові кошти, що сприяють підвищенню ефективності виробництва.
Кредити банків
лізинг
комерційні кредити
інше
група «Фонди залучених коштів»:
Носить двоїстий характер: 1) знаходиться в обороті підприємства, 2) належить працівни-кам підприємства.
Фонди споживання
Основний фонд - фонд споживання, утворюється за рахунок чистого прибутку і використовується для задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників. Для його формування необхідно використовувати наступне правило: темп зростання балансового прибутку повинен бути вище темпу зростання фонду споживання, включаючи з / п.
Доходи майбутніх періодів
резерви майбутніх витрат і платежів
група «Оперативні грошові фонди» Створюються в оперативному порядку в міру потреби.
Для виплати з / п
для виплати дивідендів, платежів до бюджету
інше
Під організацією фінансів підприємства розуміється:
вибір складу грошових фондів
вибір співвідношення між розмірами грошових фондів
порядок їх утворення та використання
взаємини з кредитними організаціями
На організацію фінансів підприємства впливають:
галузеві особливості
організаційні форми управління
територіальне розміщення підприємства
приналежність до матеріальної і нематеріальної сфері.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3 Грошові фонди "
 1. 2.2. Місце фінансів підприємств у загальній фінансовій системі та їх роль у формуванні фінансових ресурсів і грошових коштів
  Фінанси підприємств і галузей економіки є вихідною основою фінансової системи країни, оскільки охоплюють важней шую частина всіх грошових відносин у сфері громадського воспроиз ництва, де створюється суспільний продукт країни. Від стану фі нанси підприємств залежить можливість задоволення суспільних них потреб суспільства, поліпшення фінансового становища краї ни. Фінанси
 2. Тема 3. Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств
  Тема 3. Фінансові ресурси та грошові фонди
 3. 3.2. Грошові фонди і резерви підприємств
  Грошові фонди підприємства формуються в момент його органи зації. За допомогою цих фондів здійснюється забезпечення госпо кої діяльності необхідними грошовими коштами для: розширеного відтворення; фінансування науково-технічного прогресу; освоєння і впровадження нової техніки; економічного стимулювання; розрахунків з бюджетом і банками. Статутний капітал (фонд) - основний
 4. Кредитна система
  Кредит має тривалу історію розвитку. Він виник як один з різновидів обміну в далекі історичні епохи, і його розвиток тісно пов'язаний з розвитком господарської діяльності людства. Існує два види кредиту - натуральний і грошовий кредит. Натуральний кредит з'явився в епоху розкладання первісно общинного ладу. Він існує до цих пір і означає надання в позику
 5. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 6. 8.2 Функції фінансів
  Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Питання про кількість і зміст функцій є дискусійним. Економісти по-різному розглядають функції фінансів. Одні вважають, що фінанси виконують три функції (створення фондів, розподіл фондів, контроль); інші стверджують, що фінансам притаманні такі функції, як стимулююча, регулююча, накопичувальна, виробнича і т.д. Багато
 7. 12.2 Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств
  Джерела формування та структура фінансових ресурсів підприємств Фінансові ресурси підприємства - це сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позикові кошти ), що знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання і призначених для виконання фінансових зобов'язань підприємства, фінансування поточних витрат, пов'язаних з розширенням виробництва і
 8. 1.2. Сутність і функція фінансів
  Фінанси - це економічна категорія, а будь-яка економічна категорія виражає певні економічні відносини. Фінансові відносини мають цілий ряд особливостей порівняно з іншими економічними відносинами: грошові відносини; розподільчі відносини; - пов'язані з формуванням і використанням фондом грошових коштів держави і господарюючих суб'єктів. Ці особливості дозволили
 9. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 10. 1. Сутність і значення соціального страхування
  У тих випадках, коли трудящі втрачають працездатність, а значить, втрачають зарплату, держава бере на себе турботу про непрацездатних і безробітних. Для цього відокремлюється частина валового суспільного продукту, формуються фонди грошових коштів. Система відносин за формою і використанню цих фондів являє собою соціальне страхування. У процесі розподілу і перерозподілу