Головна
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Н.Грегорі Менк'ю. МАКРОЕКОНОМІКА, 1994 - перейти до змісту підручника

14-3. Дискусія з питань теорії реального економічного циклу

З питання про те, наскільки вірно теорія реального еконо мічного циклу відображає економічні процеси, думки еко номістів розходяться. Предметами найбільш гострих розбіжностей служать роль різких змін технології виробництва, трактування безробіття, нейтральність грошей, а також ступінь гнучкості цін і заробітної плати. Розглянемо кожен з них. Роль різких змін технології Прихильники теорії реального економічного циклу свя-викликають коливання обсягів виробництва і зайнятості зі зміною факторів технологічного характеру, що виражають здатність економіки перетворювати виробничі ресурси (праця і капітал) в товари та послуги: зростання науково-технічного потенціалу суспільства викликає розширення виробництва та ( через дію ефекту міжчасового заміщення) зайнятості. Спад виробництва в багатьох моделях реального економічного циклу трактується як період науково-технічного регресу. Скорочення обсягу виробництва і зайнятості (як наслідок ослаблення стимулів до праці) розуміється в них як результат погіршення технологічній бази виробництва. Багато вчених сумніваються в тому, що можливі різкі зміни технології. Загальновизнано думка, що науково-техні чний прогрес носить плавний характер, регрес ж являє ся абсолютно неймовірним: процес накопичення науково-технічного ких знань може, звичайно, сповільнитися, але не повернути назад. Проте, на думку прихильників даної теорії, сам факт технологічних потрясінь заперечувати неможливо, якщо рас сматривать їх більш широко. Існує цілий ряд явищ, які не мають, на перший погляд, ставлення до техніки і технології, але за характером впливу аналогічних технологічних змін ям, оскільки вони зачіпають процес перетворення праці і капіталу в товари та послуги. У цьому сенсі вплив неблагоприят них погодних умов, жорстких норм охорони навколишнього середовища, підвищення світових цін на нафту подібно зниження технічного рівня виробництва. Питання про те, чи достатньо типові такого роду явища для того, щоб визначати тривалість і амплітудою ду економічного циклу, залишається відкритим. Залишок Солоу і економічний цикл Висновки про зв'язок економічного циклу з різкими змінами технологічних аспектів виробництва були підтверджені в ході зробленого представником неокласичної школи Едвардом Прескоттом зіставлення статистичних даних про витрати виробничих ресурсів (праці і капіталу) і обсягах виробництва (ВНП). Зіставлення проводилось на основі розрахунку на кожен рік залишку Солоу, поставши ляющего собою різницю між показниками приростів обсягу виробниц ства і витрат факторів, зважених за часткою в національному доході. За допомогою залишку Солоу можна оцінити приріст обсягу виробництва, обумовлений іншими, ніж збільшення витрат ресурсів, причинами. На думку Прескотта, він показує ступінь участі в цьому процесі науково-технічного прогресса3. * На рис. 14-6 представлені значення залишків Солоу і показники приросту обсягів виробництва за період з 1948 по 1985 р. Слід звернути увагу на значні коливання величини цього залишку. Вони свідчать, наприклад, про погіршення в 1982 р. технологічної бази виробництва на 3,5% і про її поліпшенні на 3,4% в 1984 р. Крім того, тенденції зміни залишку Солоу відповідають тенденціям динаміки виробництва: його скорочення припадає на періоди економічних спадів. На цій підставі Прескотт робить висновок, що різкі зміни технології виробництва є найважливішим джерелом коливань в економіці. Разом з тим, цей висновок видається не зовсім обгрунтованим. Було встановлено, що зміни залишку Солоу не можуть відобразити короткострокові технологічні зрушення з достатньою точністю. Його циклічні коливання викликані статистичними похибками двох типів. Перша похибка пов'язана із завищеною оцінкою витрат праці в період кризи. Вона обумовлена ??так званим утримуванням працівни ків, коли підприємства, у розрахунку на майбутнє пожвавлення економіки, не виробляють відповідного масштабами зниження виробництва скорочення чисельності зайнятих. Те, що відбувається при цьому зниження де А - сукупна продуктивність факторів виробництва, Y - обсяг виробництва, К - витрати капіталу, L - витрати праці, «- частка капіталу в національному доході. У додатку до глави 4 залишок Солоу представлений наступною формулою інтенсивності праці не враховується при визначенні сукупних трудових витрат, і в результаті реальні зміни техніки і технології відображаються в коливаннях залишку Солоу в перебільшено А ??1948 1956 1964 1972 1980 Рис. 14-6. РОСТ Виробництва і залишок Солоу. Коливання залишку Солоу, службовця, на думку ряду економістів, заходом впливу різких змін технології виробництва, збігаються з динамікою обсягів виробництва товарів і послуг Аналогічний результат дає і занижена оцінка показників обсягу виробництва в такі періоди. При скороченні попиту на свою продукцію підприємства часто переводять співробітників на іншу роботу, таку як миття приміщень, інвентаризація та виконання інших доручень, які випадають з поля зору статистики Недооцінка обсягу виробництва в період рецесії призводить до сильніших циклічних коливань залишку Солоу, ніж реальні зміни технології .
Тому циклічні коливання залишку Солоу можна трактувати двояким чином Теорія реального економічного циклу розцінює зниження продуктивності праці в періоди спадів як свідчення несприятливого впливу різкого погіршення технології ства. Інші ж економісти приписують зниження значення залишку Солоу в періоди спадів заниженої оцінки продуктивності праці, оскільки статистика не вловлює зниження його інтенсивності, а також недооцінює реальний обсяг виробництва. На жаль, точно виміряти роль утримування працівників і частку неврахованої продукції неможливо, що й створює грунт для різних тлумачень рис. 14-6. Це один з пунктів розбіжностей між прихильниками і противниками теорії 4 реального економічного циклу. Причини безробіття Відповідно до теорії реального економічного циклу, коливання зайнятості відображають зміни числа бажаючих працювати. Іншими словами, передбачається, що в економіці завжди підтримується рівновага між попитом на працю і її пропозицією, тобто в моделі економіка завжди знаходиться в одній з точок на кривій пропозиції праці. Це означає, що будь-який бажає одержати роботу при даному рівні її оплати може це зробити. Колеба ня зайнятості пояснюються ефектом міжчасового заміщення на ринку праці, що викликається зміною рівня заробітної плати та ставки відсотка. Противники цієї теорії стверджують, що ці коливання відбуваються незалежно від зміни кількості бажаючих працювати, так як, на їхню думку, пропозиція праці лише в незначній мірі визначається рівнем реальної заробітної плати і ставки відсотка. На доказ вони наводять факти значних коливань рівня безробіття впродовж економічного циклу. Високий рівень безробіття в періоди спадів виробництва свідчить про відсутність рівноваги на ринку праці: якби люди добровільно відмовлялися від роботи, Думки кожної зі сторін викладені в роботах Едварда С.Прескота і Лоренса Х.Саммерса: Prescott EC Theory Ahead of Business Cycle Measure ment, Summers LH Some skeptical observations on real business cycle theory / / Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis (Fall 1986). вони не називали б себе безробітними. Це означає, що предполо ються теорії реального економічного циклу про своєчасних змінах рівня заробітної плати відповідно до завданням встановлення рівноваги між попитом і пропозицією праці не відповідає дійсності. У відповідь на це прихильники теорії реального економічно го циклу висувають той аргумент, що існуючий стан статистики праці не дозволяє використовувати її при перевірці теоретичних гіпотез. Високі показники безробіття самі по собі не применшують значення міжчасового заміщення: безробітні ми часто називають себе особи, насправді не бажають працювати, але прагнучі отримати допомогу по безробіттю; а також ті, хто хотів би отримати роботу, але лише на умовах її оплати НЕ нижче звичного для них рівня. ПРИКЛАД 14-2 Чи існує насправді ефект міжчасового заміщення? Ефект міжчасового заміщення при виборі працівниками режиму зайнятості займає в теорії реального економічного циклу центральне місце, і відповіді на питання, чи дійсно роль настільки важлива, присвячено безліч досліджень. У них робляться спроби обгрунтувати статистично, чи дійсно незначні зміни рівня реальної заробітної плати впливають на рішення працівників про їх трудової діяльності. Якщо ефект міжчасового заміщення існує, то в очікуванні зростання заробітної плати скорочується число відпрацьованих людино-годин (працівники менше працюють зараз, переносячи основну частку своїх трудових зусиль на майбутнє); коли ж належить зниження оплати праці, збільшується і кількість годин (люди прагнуть побільше заробити, поки оплата праці висока). Результати досліджень вказують лише на незначну ступінь залежності фонду робочого часу від майбутніх змін реальної заробітної плати: істотних змін розподілу часу між роботою і відпочинком при зростанні чи зниженні очікуваної заробітної плати не спостерігається Це спростовує доводи теорії реального економічного циклу про значення міжчасового заміщення Разом з тим, подібні висновки не переконують абсолютно всіх, насамперед, з причини недосконалості статистичної інформації. Так,? дані, використовувані при аналізі пропозиції праці, є ми, оскільки в них відсутня інформація про потенційну платі, яку могли б отримувати особи, зараз не щие. Тому, хоча дія ефекту міжчасового заміщення статісп-г но і не підтверджується, це ще не ставить крапку в суперечках про реального економічного цікла5. Нейтральність грошей Передумова про нейтральність грошей є одним ^ вихідних положень теорії реального економічного циклу яке навіть лягло в основу її назви. Нейтральність грошей означає, що грошова політика не робить впливу на реаль ні показники, такі як обсяг виробництва і зайнятість.
Противники теорії вважають, що положення про нейтральність грошей на практиці не підтверджується, мотивуючи це тим, що при скороченні грошової маси і зниження темпів інфляції майже завжди спостерігається різке зростання безробіття. Це свідчить про силу впливу грошової політики на реальні величини. На думку ж прихильників даної теорії, затвердження з не-нейтральності грошей засноване на неправильному розумінні характеру причинно-наслідкових зв'язків між рухом обсягу виробництва і пропозицією грошей. Пропозиція грошей є ендогенної змінної, і його зміни - лише наслідок, а не причина коливань обсягів виробництва. При цьому може створитися видимість не-нейтральності грошей. Наприклад, політика ФРС зі збільшення пропозиції грошей при розширенні вироб ництва через сприятливої ??зміни технології в дійсності ності являє собою лише реакцію на обумовлений ці \ Altonji JG Intertemporal Substitution in Labor Supply: Evidence frorr Micro Data / / Journal of Political Economy 94 (June 1986, Part 2); S176-S215 Ball L. Intertemporal Substitution and Constraints on Labor Supply: from Panel Data / / Economic Inquiry 28 (October 1990); pp. 706-724. економічним підйомом зростання попиту на гроші. Яке ж об'єктивне напрямок цієї зв'язку з повною точністю устано вити важко, оскільки на макрорівні неможливо провести відповідний економічний експеримент. Гнучкість заробітної плати і цін Теорія реального економічного циклу виходить з того, що ціни і заробітна плата змінюються так, щоб обеспечива лось постійне рівновагу ринку, і що при аналізі еко ких коливань допущення про негнучкість цін і заробітної плати не потрібно. Крім того, на думку її прихильників, яка виходить із гнучкості цін методологія забезпечує єдність мікро-і макроекономічного аналізу і тому універсальна: адже в мікроекономіці ціни відіграють ключову роль у встановленні економічної рівноваги. Прихильники теорії реальних економі чеських циклів також вважають, що ця ж передумова повинна лежати і в основі макроекономічного аналізу коливань. Спростовуючи це твердження, противники розглянутої теорії приводять цілий ряд прикладів негнучкості цін і заробітної плати. Саме з нею вони пов'язують існування безробіття і не-нейтральність грошей. При теоретичному обгрунтуванні негібкос ти цін вони спираються на неокейнсианские теорії, викладені в главі 11. ДОВІДКА Що таке нова класична економічна теорія? Теорія реального економічного циклу відноситься до нової класичної школі, так як аналіз економічних коливань проводиться в ній з використанням вихідних передумов класичної моделі, передусім про досконалої гнучкості цін і нейтральності грошей. До цієї школи в її широкому розумінні відносять і цілий ряд інших навчань, які об'єднує незгоду з домінували в 60-і рр.. кейнсіансько-ством. King R.G., Plosser C.I. Money, Credit and Prices in a Real Business Cycle / / American Economic Review 74 (June 1984), pp. 363-380.? До нової класичної школі можна віднести деякі з теорій, що вивчалися нами раніше: теорію раціональних очікувань (глава 11), "критику Лукаса" (глава 12), вивчення причин непослідовності економічної політики (глава 12). Крім того, до цієї школи можна віднести і погляди Рікардо на проблему державного боргу (глава 16). Взагалі, сюди часто включають будь короткострокові моделі з ела вими цінами, в тому числі навіть не розділяють класичної дихотомії - модель невірних уявлень працівників і модель недосконалої інформації (глава Модель реального економічного циклу можна вважати в повному сенсі слова неокласичної, оскільки в класичних теоріях не міститься тверджень про нейтральність грошей у короткостроковому періоді; нейтральність грошей визнається лише в довгостроковому плані. Це підтвер ждает наступна цитата з трактату Девіда Юма "Про гроші": "На мою думку, приплив золота і срібла може сприятливо відбитися на розвитку виробництва, але тільки протягом непро должительности перехідного періоду, коли кількість грошей вже збільшилася, а ціни ще не встигли вирости ... Продукція сільських виробників швидко розкуповується, що викликає у них стремле ня нарощувати виробництво ... Наслідки збільшення грошової маси в масштабах всієї економіки простежити неважко: це встигає створити стимули для інтенсифікації праці виробляєте лей, перш ніж зросте ціна праці ". Твердження про нейтральності грошей в короткостроковому періоді робить прихильників теорії реального економічного циклу більш прихильними вихідним передумовам класиків, ніж самих теоретиків класичної школи.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14-3. Дискусія з питань теорії реального економічного циклу"
 1.  7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
    Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 2.  5.1. СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ І СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ регіоналізації
    Регіоналізація, або регіоналізм, - вельми цікаве і водночас вкрай складне явище, що має безліч різних аспектів, не дивно тому, що універсального його визна-лення не існує. Але для того щоб зрозуміти суть цього явища, необхідно насамперед скласти уявлення про те, що таке регіон. Існує reo-або зовнішньополітичне розуміння регіону, коли цей термін
 3.  епілог
    Що ми знаємо і чого не знаємо Навіть якщо всіх економістів світу скувати одним ланцюгом, у них все одно не зійдуться кінці з кінцями. Джордж Бернард Шоу Економічна теорія не дає готових рекомендацій, які можна було б відразу втілити в економічної полі тику. Вона містить не стільки постула ти, скільки методи; це сукупність інструментів, що дозволяють їх обладаті лю зробити правильні висновки.
 4.  2. Способи та методи здійснення політичної влади
    Оскільки методам насильницького здійснення влади в історіографії приділялося досить багато уваги, видається важливим дослідити мирні способи руху політичного процесу в Стародавній Русі. Той факт, що давньоруське суспільство IX-XI ст., Будучи в масі своїй збройним, добровільно підкорялося емісарам князівської влади - дружинникам, служить свідченням того, що легітимність
 5.  Макроекономічна стабілізація
    Від кейнсіанського пояснення того, чому виникають цикли, ми переходимо до кейнсианскому погляду на те, як повинні реагувати на спади і буми політики. Якщо говорити коротко, кейнсіанці - на відміну від економістів-класиків - в цілому підтримують дії, спрямовані на стабілізацію економіки за допомогою усунення серйозних коливань в обсязі випуску і зайнятості. Кейнсіанська підтримка більше
 6.  8.1. Деякі критичні зауваження про сучасний стан предмета
    8.11.За останні десять років тема програмування розвитку виробництва привернула увагу ряду авторів і вже накопичений значний обсяг знань з цього питання. Оскільки предмет цей новий, тут багато можливостей для всякого роду пошуків і первооткритія, та інакше й бути не могло. Кілька провідних вчених, що представляють різні галузі науки, внесли свій внесок у досліджуваний предмет, і
 7.  § 1. Поняття і сутність позовного провадження
    Позовна виробництво. Конституційне право юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на судовий захист у сфері підприємницької діяльності здійснюється шляхом їх звернення до арбітражного суду з позовною заявою, заявою або скаргою. Відповідно до ст. 4 АПК РФ правом на звернення до арбит Ражнів суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у
 8.  1.1. Теорія як система наукових знань
    Питання до розгляду Теорія і її структурні елементи. Закони, закономірності та їх функції в системі економічного теоретичного знання. Категорії як визначеності понять в економічній теорії. Мета економічної теорії. Основні поняття і категорії: гіпотези (описові, пояснювальні, прогностичні), теореми, аксіоми, закони (загальні, специфічні, приватні), принципи,
 9.  1.2. Проблема науковості економічної теорії
    Економіка - це вчення про нормальної життєдіяльності людини. Альфред Маршалл Економіка - це похмура наука, бо ресурси Землі обмежені, а населення зростає дуже швидко. Томас Мальтус Питання до розгляду Критерії науковості знання. Специфіка «номотетіческіх» наук. Специфіка «ідеографічних» наук. Доказовість наукових теорій. Основні поняття і категорії: позанаукові знання,
 10.  1.3. Процес наукового пізнання і методи дослідження
    Питання до розгляду Наукові методи пізнання та їх класифікації. Метод, методика та методологія: загальне і специфічне. Процес наукового пізнання і його стадії. Основні поняття і категорії: метод, методика, методологія; загальнонаукових, частнонаучние і специфічні, емпіричні і теоретичні, евристичні та алгоритмічні методи пізнання; спостереження, опис, порівняння, аналогія,