Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств), 2005 - перейти до змісту підручника

4.3. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


Економічні показники роботи підприємства (собівартість, прибуток, рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість тощо) значною мірою залежать від розвитку концентрації виробництва, тобто від обсягу продукції, що випускається. З розвитком концентрації економічні показники роботи підприємства, як правило, поліпшуються до його оптимальних розмірів, а потім можуть погіршуватися.
Відомо, що обсяг випущеної продукції залежить від величини задіяних виробничих ресурсів, тобто від величини змінного і постійного капіталу. Але оскільки на зміну кількості використовуваних у виробничому процесі ресурсів витрачається різний час, необхідно розрізняти короткостроковий і довгостроковий періоди.
На підприємстві обсяг випуску продукції може бути збільшений за рахунок найбільш повного використання потужностей, в цьому випадку мета досить швидко досягається шляхом залучення додаткової кількості змінного капіталу. Якщо на підприємстві відсутня резерв виробничих потужностей, то в цьому випадку збільшення випуску продукції вимагає досить тривалого часу і залучення не тільки змінного, але і постійного капіталу. У першому випадку економічний ефект досягається за рахунок зниження умовно-постійних витрат на одиницю продукції.
Великі підприємства мають як істотні переваги, так і недоліки перед середніми і дрібними підприємствами. Переваги в загальному плані виявляються в наступному:
є провідниками науково-технічного прогресу, оскільки мають можливість здійснення всього циклу «наука - виробництво», тобто проведення великомасштабних науково-дослідних, пошукових і прикладних робіт, проектних і конструкторських робіт, створення нової техніки і її розповсюдження;
легше впроваджують і краще використовують більш сучасне і високопродуктивне обладнання;
створюють кращі передумови для застосування більш досконалої організації виробництва;
із збільшенням обсягу виробництва постійні витрати на одиницю продукції знижуються, що веде до зниження витрат виробництва;
мають більше можливостей для поглиблення, розділення і кооперування праці;
досягають більшого ефекту від застосування ЕОМ.
Великі підприємства, як уже зазначалося, мають не тільки
переваги, а й недоліки, які слід враховувати при проектуванні і створенні підприємств такого масштабу.
До недоліків великих підприємств слід перш за все віднести:
збільшення транспортних витрат на підвезення сировини, матеріалів і комплектуючих виробів до підприємства і відправлення готової продукції споживачам внаслідок зростання радіуса транс- портування;
необхідність великих інвестицій на спорудження великих підприємств і тривалий термін їх будівництва;
ускладнення процесу управління зі зростанням масштабів підприємства;
підвищення навантаження на природне середовище з усіма витікаючими звідси негативними наслідками;
порушення принципу рівномірного розміщення промислового виробництва та комплексного розвитку окремих регіонів країни;
можливість монополізації виробництва та ін
Концентрація на будь-якому підприємстві повинна контролюватися з метою досягнення мінімальних витрат на випуск продукції незалежно від того, за якими формами розвивається цей процес, тобто на підприємстві повинні прагнути до випуску оптимального обсягу продукції.
У вітчизняній літературі відомі два підходи до визначення оптимального розміру підприємства. Перший підхід пов'язаний з мінімізацією наведених витрат (Злр ;) на випуск продукції, тобто
де С (- собівартість продукції за пана му варіанту;
Е - ставка дисконтування;
К - капітальні вкладення по г-му варіанту;
3 - транспортні витрати з г-му варіанту.
Оптимальним вважається такий розмір підприємства, при якому досягається мінімум приведених витрат.
У вітчизняній літературі відомий і графічний метод визначення оптимального розміру підприємства, суть якого по-казана на рис. 4.1.
На рис. 4.1 показана залежність внутрішньовиробничих витрат (А), позавиробничих (В) і повних витрат (П = А + В) від обсягу продукції, що випускається. Оптимальний розмір підприємства досягається при мінімумі повних витрат на випуск продукції. На малюнку цей мінімум позначений точкою К.
У західній літературі оптимальний розмір підприємства визначається зіставленням позитивного і негативного ефекту масштабів виробництва. Замість оптимального розміру підприємства використовується концепція мінімального розміру підприємства. Він являє собою такий обсяг виробництва, при якому
3 - 6259
фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати на одиницю продукції.
Проілюструємо цю концепцію на рис. 4.2.
На цьому малюнку економія витрат від зростання масштабів виробництва досягається на ділянці АБ, потім до точки В витрати залишаються постійними, а на відрізку НД вони зростають. П = (А + В) У / в до ^
\ 1 N. 1
1
1 1 / ^ ^ А)
г! V
А - внутрішньовиробничі витрати на випуск продукції; В - позавиробничі витрати,
П - повні витрати на виробництво і реалізацію продукції.
Рис. 4.1. Залежність повних витрат на виробництво і реалізацію продукції від обсягу виробництва

Рис. 4.2. Одна з можливих кривих залежності довгострокових середніх витрат від обсягу виробництва
Мінімальний ефективний розмір підприємства досягається на ділянці ОУГ і він триває до точки V, так як на ділянці У - V фірма забезпечує собі мінімальні середні витрати.
Ділянка кривої НД характеризує зростання середніх витрат виробництва від збільшення обсягу виробництва, тобто для фірми нарощувати обсяги випуску продукції більше К, невигідно.
Для того щоб цей методичний підхід для визначення оптимального розміру підприємства міг використовуватися у вітчизняній практиці, необхідно на кожному підприємстві визначати криву за-лежно довгострокових середніх витрат від обсягу виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА "
 1. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 2. 5.4. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ комбінування ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  Комбінування з економічних позицій являє собою одну з найбільш прогресивних форм концентрації та організації промислового виробництва, так як дозволяє найбільш повно використовувати всі ресурси підприємства. З економічних позицій комбінування виробництва дозволяє: розширити сировинну базу промисловості; знизити матеріаломісткість продукції за рахунок комплексного використання сировини,
 3. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 4. 1.4. Підприємницьке середовище
  Підприємницьке середовище - це наявність умов і факторів, що впливають на суб'єкти підприємницької діяльності та вимагають прийняття управлінських рішень для їх усунення або пристосування. Вона являє собою інтегровану сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, що дозволяють суб'єктам підприємництва домагатися успіху в реалізації поставлених цілей, і
 5. 2.2. Мережеві об'єднання в інвестиційно-будівельній сфері
  Під регіональним будівельним комплексом звичайно розуміють певним чином організовану територіальну сукупність тільки будівельних (підрядних) організацій і компаній-виробників будівельних матеріалів і конструкцій, об'єднуємося жорсткої взаємозалежністю технологій виробництва, що випливає з цього спільністю економічних інтересів і межами регіональних ринків нерухомості,
 6. 4.2. Планування розвитку суб'єктів підприємницької діяльності
  Планування розвитку суб'єкта підприємницької діяльності включає в себе стратегічне планування та бізнес-планування. Стратегічне планування покликане забезпечити розвиток компанії в довгостроковій перспективі і відповідає на три важливих питання: 1. У якому стані знаходиться комерційна організація в даний час? 2. Якого положення вона хотіла б досягти через 5 .. .10 Років?
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 8. 19.2 Поточне планування на підприємстві. Розробка плану розвитку
  Строго регламентованого по розділах плану розвитку під-приємства не існує. Виходячи з практики роботи підприємств та рекомендацій ряду авторів план розвитку може включати сле дмуть розділи: | план виробництва продукції (виробнича програма); | план по маркетингу; | план наукових досліджень і розробок; | план інвестицій і капітального будівництва; | план по
 9. 23.4 Система інноваційних комунікацій
  Перш ніж звернутися до системи інноваційних коммуника ций, нагадаємо, що під комунікаціями розуміють сукупність інформаційних каналів, що дозволяють передавати відомості ін-теллектуального та емоційного змісту. Наявність коммуни каций дозволяє здійснювати зв'язок між структурними одиниця ми підприємства, чим досягається його цілісність як системи. Ор ганизация комунікацій може
 10. 12.2 Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств
  Джерела формування та структура фінансових ресурсів підприємств Фінансові ресурси підприємства - це сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позикові кошти), що знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання і призначених для виконання фінансових зобов'язань підприємства, фінансування поточних витрат, пов'язаних з розширенням виробництва і