Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Економіка
ЕКОНОМІКА
І В Сергєєв, І І, Веретенникова ЕКОНОМІКА організацій (підприємств) 2005
Підручник написаний на основі суттєвої переробки та доповнень неодноразово видавався навчального посібника «Економіка підприємства». У ньому викладено основні цілі та функції підприємства в умовах ринку. Розглянуто сутність і значення малого бізнесу, інвестицій, антикризового управління і т. д. Особлива увага приділяється ролі науково-технічного прогресу в сучасних умовах.
Підручник написаний відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти Російської Федерації. Матеріал викладено в доступній, наочній і стислій формі в супроводі схем, таблиць, графіків.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців комерційних організацій.
А. Н. Асаул ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ 2009
Структура і зміст підручника відповідають вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління (№ 238 ек / сп затв. 17.03.2000 р.) Підручник дає системне уявлення про основи організації підприємницької діяльності та сприяє формуванню інноваційного світогляду. Послідовно розглядаються історія становлення та етапи розвитку підприємництва в Росії, сутність і методи підприємницької діяльності, середа і типи підприємницьких структур. Велика увага приділена практичним питанням, пов'язаним з пошуком підприємницької ідеї, захистом інформаційних ресурсів та забезпеченням безпеки підприємницької діяльності. Всі проблеми розглядаються з урахуванням конкретних умов розвитку ринкових відносин у сучасній Росії, Призначений для студентів спеціальності 060800 «Економіка і управління на підприємстві (по галузях)», аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також підприємців різних сфер діяльності.
Рофе А. І. Економіка праці 2010
Розкрито теоретичні положення про працю, дана коротка історія появле ня і розвитку науки про працю, накладені поняття про працю, його різновидах, формах прояви, розкриті складові частини процесу праці та його форми, положення про працю як факторі виробництва та факторі утворення ціни товарів і послуг, показані місце і роль праці у розвитку людини і суспільства. Розглянуто положення про показники ефективності праці, трудових ресур сах, ринку праці та зайнятості населення, про організацію та нормуванні праці, сутності заробітної плати, організації оплати і матеріального стиму вання праці, плануванні праці.
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 2007
Четверте видання підручника (1-е изд .. 1996 р., удостоєне Диплом:! 1 ступеня конкурсу «Ділова Росія». 2-е изд .. 1998 р., відзначено в числі кращих вітчизняних підручників з економіки; 3-е изд., 2000 р., удо стоено Диплома I ступеня конкурсу Академії економічних наук і підприємницької діяльності) відрізняється ширшим колом питань, що розглядаються. Включені нові матеріали по середовищу функціонування підприємства, з трудових ресурсів, виробничої та інфраструктурі підприємства, організації виробничого процесу, механізму управління підприємством, екстенсивним та інтенсивним фак-Торам його розвитку. Більш докладно розглянута інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства, показані власні і позикові кошти, витрати і доходи підприємства. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеці-ності «Економіка і управління на підприємстві» і з інших економі-ного спеціальностями.
Т.Г. Морозова, Ю.М. Дурдиев, В.Ф. Тихонов Державне регулювання економіки 2002
Розглядаються наукові основи і організація державного регулювання економіки, методи регулювання різних типів еко номіки, в тому числі ринкової економіки перехідного періоду. Розкривши ється порядок державного регулювання відносин власності, галузей матеріального виробництва, ринку праці, фінансового ринку територіальних пропорцій, природокористування, зовнішніх еко номических зв'язків. Для студентів і викладачів економічних вузів і факультетів, а також для працівників органів державного управління, економі чеських служб підприємств та організацій.
В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. Світова економіка і міжнародний бізнес 2008
Системно викладається матеріал, присвячений новому науковому та навчально му напрямку - світовій економіці і міжнародному бізнесу , науці про зі тимчасових тенденції розвитку світового господарства і найважливіших напрямком під пах і факторах розвитку міжнародного бізнесу. Це перший підручник, який повністю відповідає новому Державному образователь ному стандарту в цій галузі. На численних конкретних прикладах рас сматриваются основні тенденції розвитку світової економіки, методи регулювання, дослідження, прогнозування та моделювання світового ринку і міжнародного бізнесу. Аналізуються особливості сучасного міжнародного фінансового бізнесу, міжнародного обміну інтелекту альної власністю, міжнародної торгівлі товарами і послугами різного призначення (телекомунікаційними, страховими, туристичними та філателістична).
Наведено уточнені статистичні дані, а також інформація про особливості ведення філателістичного бізнесу у Росії, про інновації онних дослідженнях у ряді економічних галузей.
Девід Меджі ШЛЯХ КОМПАНІЇ John Deere 2007
Секрет тривалого успіху компанії John Deere пов'язаний не тільки з її відомою і популярною продукцією. У даній книзі досліджуються якос ства. зумовили тривалий успіх компанії, що послужили корисним уроком, який може застосовуватися менеджерами у професійній сфе ре і звичайними людьми в їх повсякденному житті.
Це докладне дослідження діяльності однієї з найбільших світових компаній необхідно прочитати всім, хто є шанувальником компанії John Deere або бажає дізнатися, як прихильність цієї компанії простим, але вічних цінностей дозволяє їй служити своїм клієнтам протягом майже 170 років.
Я. Тінберхен, Х.Бос МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 1967
Дослідження двох найбільших буржуазних економетрії ке являє собою посібник з практичного побудови та використання математичних моделей економічного зростання, моделей витрати - випуск і макроекономічних мо делей лінійного і динамічного програмування. Автори розглядають вплив капіталовкладень, взаємозамінних мости різних факторів виробництва, коефіцієнтів витрат, цін на розвиток економіки.
Видання представляє інтерес для вчених-економістів і практиків, математиків і осіб, які цікавляться применени ем математичних методів в економіці.
Бедрин Е.Б., Козлова О.А., Саламатова Т.А., Толпегін А.В. ВСТУП В економічній теорії 2009
Викладено основи економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії.
Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у системі професійної підготовки, перепідготовки фахівців в галузі економіки.
Одинцова М.І. Інституційна економіка 2007
Інституційна економіка - це навчальна дисципли на, яка стала невід'ємною складовою частиною профессио нальної підготовки студентів економічних спеціальностей. Пропонований навчальний посібник розрахований на студентів економі чеських спеціальностей і повинно дати їм уявлення про основ них поняттях інституціональної економіки, показати можливість ності їх застосування для аналізу інститутів сучасної еко номіки. У посібнику особлива увага приділяється аналізу правових інститутів, що також має підготувати студентів до вивчення одного з напрямків інституціональної економічної тео рії - економіки права.
Є.І. Лавров, Е.А. Капогузов ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЇ І ПРОБЛЕМИ 2006
Розглядаються питання економічного зростання та розвитку, аналізуються базисні поняття економічного зростання, його фак тори і протиріччя. Особлива увага приділяється еволюції тео рій економічного зростання, особливо розвитку сучасно го некласичного підходу. Аналізуються можливості влия ня на економічне зростання з боку держави і приватного сектора, глобальні проблеми економічного зростання.
Для студентів спеціальності «Економічна теорія» і дру гих економічних спеціальностей різних форм навчання, а також викладачів, аспірантів та всіх хто цікавиться питан самі економічного зростання.
В. І.Кушлін ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 2005
Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації як підручник для студентів та слухачів економічних спеціальностей, що навчаються в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців
Олена Жуліна, Наталія Іванова Економіка і соціологія праці. Шпаргалка 2009
Шпаргалка підготовлена ??у відповідності з програмою курсу «Економіка і соціологія праці» і складена у вигляді відповідей на екзаменаційні питання з даної дисципліни. Це видання розкриває такі питання, як предмет соціології та економіки праці, сутність і роль праці в суспільстві. Дається поняття умов праці, функції, принципи і система оплати праці, соціальна структура трудової організації та багато інших. ін Видання призначене для підготовки до іспитів студентів економічних факультетів усіх форм навчання.
Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Регіональна економіка і управління 2006
У підручнику викладено основи регіональної економіки, взаи мосвязи показників і понять, які характеризують місце регіо нального підходу в дослідженні економічних проблем, взгля ди представників різних економічних шкіл на проблеми раціонального використання територій, роль і місце економі чеський політики в раціональній організації економічного простору, підходи з регулювання регіональної економі ки, включаючи заходи як прямого адміністративного впливу на розміщення продуктивних сил, так і непрямого впливу на які відбуваються в регіоні процеси. Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курс регіональної економіки та регіональної політики.
В.І. Титов Економіка підприємства 2008
Підручник написаний відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Економіка і управління на підприємстві (по галузях) »і містить в собі всі передбачені ним теми.
В. Б. Сироткін Проблеми модернізації: конкурентний економічний по-рядок 2007
У координатах «архаїка-традиція-модерн» розглянута про-блема формування конкурентного порядку, яку автор виділяє як центральну при модернізації економіки країни. Монографія може бути корисною студентам, аспірантам економічних спеціальностей і широкому колу читачів, які цікавляться проблемами формування суспільства.
Я.І. Кузьмінов, М.М. Юдкевич ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 2002
Підготовлено за фінансового сприяння Національного фонду підготовки кадрів в рамках його Програми підтримки академічних ініціатив в галузі соціально- економічних наук
С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва Теорія ігор для економістів 2001
Книга являє собою короткий і порівняно елементарне навчальний посібник, покликане надати в розпорядження студентів економічних спеціальностей досить просте і доступне керівництво, що містить виклад основ сучасної теорії ігор. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які займаються питаннями додатків математики до економіки.
А. Д. Нестерова Державне регулювання економіки 1997
Курс лекцій розроблений на кафедрі економіки та управління господарством для студентів економічного факультету спеціальності "Менеджмент" у відповідності зі стандартом і планом з цієї спеціальності, затвердженим УМО ГАУ.
Розглядаються проблеми еволюції державного втручання в економіку, інструменти державного регулювання; конкретні питання економічної політики на прикладі різних країн. Відображено проблеми державної економічної політики в Росії.
Паата Леіашвілі Економічна діяльність: телеологічний аналіз 2010
У роботі проф. П. Леіашвілі досліджується сутність економічної діяльності та форми її прояву в умовах натуральної, ринкової та регульованої економіки. Діалектичний та телеологічний аналіз економічної діяльності дозволяє виявити рефлективні відносини між такими фундаментальними економічними категоріями як виробництво і споживання, попит і пропозицію, продукт і ресурс, витрати і корисність, прибуток і заощадження, експансія і рецесія і т.д. Виявлення взаємозалежності між зазначеними категоріями дозволяє глибше зрозуміти сутність економічних процесів, логіку формування економічних циклів, створити адекватну модель економіки.
Робота розрахована на викладачів і студентів економічного профілю, а також фахівців, які цікавляться питаннями економічної теорії.