ГоловнаЕкономікаЕкономіка
ЗМІСТ:
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 2007
Четверте видання підручника (1-е изд .. 1996 р., удостоєне Диплом:! 1 ступеня конкурсу «Ділова Росія». 2-е изд .. 1998 р., відзначено в числі кращих вітчизняних підручників з економіки; 3-е изд ., 2000 р., удо стоено Диплома I ступеня конкурсу Академії економічних наук і підприємницької діяльності) відрізняється більш широким колом питань, що розглядаються. Включені нові матеріали по середовищу функціонування підприємства, з трудових ресурсів, виробничої та інфраструктурі підприємства, організації виробничого процесу, механізму управління підприємством, екстенсивним та інтенсивним фак-Торам його розвитку. Більш докладно розглянута інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства, показані власні і позикові кошти, витрати і доходи підприємства. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеці-ності «Економіка і управління на підприємстві» та з інших економі-ного спеціальностями.
Глава 1 Підприємство як суб'єкт і об'єкт підприємницької діяльності
1.1 Мета створення та функціонування підприємства
1.2 Виробничі та ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція і підприємство
1.3 Підприємницька діяльність підприємства
Глава 2 Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність підприємств
2.1 Економіка підприємства в системі права
2.2 Відповідальність за порушення законодавства
Глава 3 середа функціонування підприємства: зовнішня і внутрішня
3.1 Підприємство і його зовнішня і внутрішня середа
3.2 Внутрішнє середовище підприємницького підприємства
3.3 Зовнішнє середовище підприємницького підприємства
3.4 Зовнішня ділове середовище підприємства
Глава 4 Продукція підприємства. Конкурентоспроможність продукції
4.1 Поняття «конкурентоспроможність продукції»
4.2 Фактори конкурентоспроможності
Глава 5 Види і форми підприємницької діяльності
5.1 Виробниче підприємництво
5.2 Комерційне підприємництво
5.3 Фінансове підприємництво
5.4 Консультативний підприємництво
Глава 6 Малі підприємства та їх розвиток
6.1 Мале підприємництво і значення його розвитку
6.2 Вибір організаційно- правової форми малого підприємництва
6.3 Розвиток малого підприємництва в Росії
6.4 Франчайзинг як форма взаємовідносин великого і дрібного підприємництва
6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
Терміни і поняття до розділу I
Глава 7 Основні фонди підприємства
7.1 Економічна сутність і значення основних производственн их фондів
7.2 Склад, структура і оцінка фондів
7.3 Знос і амортизація основних фондів
7.4 Показники використання основних виробничих фондів
7.5 Поліпшення використання основних виробничих фондів
Глава 8 Оборотні фонди (матеріальні ресурси) підприємства
8.1 Оборотні фонди та оборотні засоби: склад і структура
8.2 Раціональне використання оборотних фондів
8.3 Показники використання оборотних фондів
8.4 Економія матеріальних ресурсів
8.5 Нормування оборотних коштів. Прискорення оборотності
Глава 9 Трудові ресурси підприємства
9.1 Поняття «трудові ресурси» і «трудовий потенціал»
9.2 Основні характеристики персоналу підприємства
9.3 Розподіл трудових ресурсів на підприємстві
Глава 10 Організація, нормування і оплата праці
10.1 Заробітна плата в сучасних умовах
10.2 Нормування і оплата праці
10.3 форми і систем и оплати праці
10.4 Безтарифна система оплати праці
Терміни і поняття до розділу II
Глава 11 Виробничий процес: принципи організації
11.1 Виробничі процеси: поняття, зміст, види
11.2 Принципи організації виробничого процесу
11.3 Організація виробничого циклу
Глава 12 Організація виробництва: типи, форми і методи
12.1 Поняття «виробництво». Виробнича структура підприємства
12.2 Типи виробництва
12.3 Форми організації виробництва
12.4 Методи організації виробництва
Глава 13 Виробнича структура та інфраструктура підприємства
13.1 Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства
13.2 Інфраструктура підприємства
13.3 Удосконалення виробничої структури підприємства
Глава 14 Громадські форми організації виробництва
14.1 Концентрація виробництва і масштаби підприємств
14.2 Спеціалізація і кооперування виробництва
14.3 Комбінування виробництва
Терміни і поняття до розділу!
Глава 15 Ринкова модель підприємства
15.1 Форми підприємств
15.2 Механізм функціонування підприємства
15.3 Ціна як регулятор виробництва
15.4 Якість продукції як регулятор виробництва
15.5 Прибуток підприємства як мета його функціонування
15.6 Підприємство на ринку цінних паперів
Глава 16 Механізм управління підприємством. Організаційна структура
16.1 Сучасні підходи до управління підприємством
16.2 Механізм управління підприємством
16.3 Організаційна структура управління підприємством
16.4 Напрямки розвитку внутрішньофірмового управління
Глава 17 Реструктуризація підприємств в умовах ринкової економіки
17.1 Фактори, що впливають на реструктуризацію
17.2 Напрямки реструктуризації підприємств
17.3 Параметри ефективності реструктуризації
Глава 18 Управління персоналом підприємства
18.1 Основні елементи системи управління персоналом підприємства
18.2 Служби управління персоналом на підприємстві
18.3 Процес управління персоналом підприємства
ГЛАВА 19 Планування на підприємстві. - стратегічне, поточне, оперативне
19.1 Стратегічне планування
19.2 Поточне планування на підприємстві. Розробка плану розвитку
19.3 Розробка бізнес-плану підприємства
9.4 Оперативне планування на підприємстві
Глава 20 Маркетинг на підприємстві
20.1 Маркетинг: сутність і зміст
20.2 Вивчення споживачів. Сегментація ринку
20.3 Визначальна роль виробництва продукції в задоволенні потреб суспільства
20.4 Інструменти маркетингу
ГЛАВА 21 Постачання і логістика на підприємстві
21.1 Організація матеріально-технічного забезпечення на підприємстві
21.2 Організаційна структура матеріально-технічного забезпечення
21.3 Планування матеріально-технічного забезпечення
21.4 Умови поставок матеріальних ресурсів і комунікації в галузі постачання
21.5 Комерційна логістика
21.6 Методи планування в постачанні і логістиці
21.7 Вибір постачальника
Терміни і поняття до розділу IV
Глава 22 Фактори розвитку підприємства
22.1 Закономірності розвитку
22.2 Розвиток на основі факторів виробництва
22.3 Розвиток на основі інноваційно-інвестиційних факторів
Глава 23 Інноваційна діяльність підприємства
23.1 Інновації та інвестиції підприємства
23.2 Організація і фінансування інноваційної діяльності
23.3 Підготовка нового виробництва на підприємстві
23.4 Система інноваційних комунікацій
Глава24 во д Рік ВВП ,% до попереднього року ВВП,% до 1990 р. Інвестиції,% до попереднього року Інвестиції,% до 1990 р. # # Рис. 24.1. ДінамікаВВПі інвестицій в основнойкапітал Російської Федерації в1990-2002рр. Джерело: Заїка І., Крюков А. Національна економіка і інвестиції / / Еконо мист. - 2003. - № 7. - С. 21. Інвестиції представляють собою грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, Інвестиційна діяльність підприємства
24.1 Поняття «інвестиції», «інвестиційна діяльність». Інвестиційна політика підприємства
24.2 Інвестиційні проекти. Інвестиційний цикл
24.3 Джерела фінансування інвестиційних проектів
24.4 Оцінка ефективності інвестиційних проектів
24.5 Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів
24.6 Облік інфляції, ризику і невизначеності
Глава25 Якість продукції та технічне регулювання
25.1 Поняття «якість продукції». Показники якості
25.2 Управління якістю продукції
25.3 Нова стратегія в управлінні якістю
25.4 Технічне регулювання
25.5 Правове забезпечення якості продукції
Глава26 Промислове підприємство і довкілля
26.1 Екологічний фактор у розміщенні виробництва
26.2 Вплив промислових підприємств на природне середовище, здоров'я людини
26.3 Екологічний паспорт підприємства
Терміни і поняття до розділу V
Глава27 Власні і позикові кошти підприємства
Власні і позикові кошти підприємства
27.1 Власний капітал підприємства
27.2 Позикові (зовнішні) кошти підприємства
Глава28 Витрати і доходи підприємств
28.1 Класифікація витрат
28.2 Планування видатків
28.3 Класифікація доходів підприємства
28.4 Планування доходів від реалізації. Використання виручки від реалізації
28.5 Прибуток підприємства
Глава29 Витрати виробництва, валовий дохід, прибуток, собівартість
29.1 Поняття «витрати виробництва», «валовий дохід» та «прибуток»
29.2. Класифікація витрат, що включаються до собівартості продукції. Планування собівартості
29.3 Зарубіжний досвід визначення витрат виробництва
29.4 Зниження витрат на виробництво продукції
Глава 30 Цінова політика на підприємстві
30.1 Поняття «цінова політика»
30.2 Цілі цінової політики
30.3 Аналіз ціноутворюючих факторів
30.4 Оцінка витрат виробництва
30.5 Вибір методу ціноутворення
Глава 31 Ризик в діяльності підприємства
31.1 Види ризиків
31.2 Ризики при фінансуванні проекту
31.3 Страхування ризиків
31.4 Зниження ризику в діяльності підприємства
Глава 32 Облік і звітність на підприємстві
32.1 Облік в інформаційній системі підприємства
32.2 Напрямки реформування бухгалтерського обліку
32.3 Нормативна база бухгалтерського обліку в Росії
32.4 Елементи методу бухгалтерського обліку
32.5 Бухгалтерська процедура
32.6 Порядок обліку господарських операцій (на прикладі виробництва тротуарної плитки)
32.7 Основні форми звітності
Глава 33 Аналітична діяльність на підприємстві
33.1 Інформаційна основа аналізу діяльності підприємства
33.2 Загальна оцінка бухгалтерського балансу
33.3 Платоспроможність підприємства
33.4 Оцінка складу і структури джерел коштів
33.5 Показники оцінки структури джерел
33.6 Аналіз прибутковості підприємства
Глава 34 Банкрутство підприємств. Профілактика банкрутства
34.1 Банкрутство підприємств: сутність і поняття
34.2 Причини неплатоспроможності та можливого банкрутства господарюючих суб'єктів
34.3 Діагностика криз в життєвому циклі підприємства
34.4 Профілактика банкрутства підприємств
34.5 Антикризове управління діяльністю підприємств
ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ДО РОЗДІЛУ
Економіка:
 1. Рофе А. І.. Економіка праці - 2010 рік
 2. Паата Леіашвілі. Економічна діяльність: телеологічний аналіз - 2010 рік
 3. А. Н. Асаул. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ - 2009 рік
 4. Бедрин Е. Б., Козлова О.А., Саламатова Т.А., Толпегін А.В.. ВСТУП В економічній теорії - 2009 рік
 5. Олена Жуліна, Наталія Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009
 6. В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін .. Світова економіка і міжнародний бізнес - 2008 рік
 7. В.І. Тітов. Економіка підприємства - 2008 рік
 8. Девід Меджі. ШЛЯХ КОМПАНІЇ John Deere - 2007
 9. Одинцова М.І.. Інституційна економіка - 2007
 10. В. Б. Сироткін. Проблеми модернізації: конкурентний економічний по-рядок - 2007
 11. Є.І. Лавров, Е.А. Капогузов. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЇ І ПРОБЛЕМИ - 2006
 12. Фетисов Г.Г., Орешин В.П.. Регіональна економіка і управління - 2006
 13. І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств) - 2005 р.
 14. В. І.Кушлін. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - 2005 р.
 15.  Т.Г. Морозова, Ю.М. Дурдиев, В.Ф. Тихонов. Державне регулювання економіки - 2002 рік
 16.  Я.І. Кузьмінов, М.М. Юдкевич. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА - 2002 рік
 17.  С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів - 2001 рік
 18.  А. Д. Нестерова. Державне регулювання економіки - 1997 рік
 19.  Я. Тінберхен, Х.Бос. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - 1967
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка