Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Економіка та управління народним господарством ( по галузях)
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ (по галузях)
Невідомий Взаємодія видів транспорту 2000
Існування будь-якої держави неможливо без розвиненого транспорту.
Татарова А.В. Оцінка нерухомості та управління власністю 2003
Являє собою системний виклад основних економічних і управлінських питань, пов'язаних з теорією і практикою функціонування ринку нерухомості. Призначено для студентів економічних вузів, які навчаються за спеціальностями «Економіка і управління на підприємстві», «Менеджмент», «Маркетинг» денних і заочних відділень. Може бути використане для підготовки до лекційних та практичних занять з дисципліни «Економіка нерухомості», а також виконання контрольних робіт.
Булганіна С.Н. Природа і структура економічних суб'єктів 2003
У монографії запропоновано концепцію економічного суб'єкта, що пояснює природу і основні типи діючих в економіці "осіб ", особливості персоніфікації виробничих відносин у різних соціально-економічних умовах; розглянуті деякі протиріччя становлення нових господарських форм та їх суб'єктів у період радикальних трансформацій сучасного російського суспільства.
Монографія призначена для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, наукових працівників, усіх, хто цікавиться методологією економічної науки.
Гераськин М.І. Узгодження економічних інтересів у корпоративних структурах 2005
Монографія присвячена проблемам узгодження економічних інтересів при взаємодіях корпорацій. На основі аналізу систем корпорацій і організацій в економіці сучасної Росії сформовані моделі узгодження інтересів взаємодіючих агентів. Визначено загальні методологічні принципи узгодження інтересів, в рамках яких отримані конкретні механізми узгоджених взаємодій. Запропоновані механізми представлені у вигляді алгоритмів, реалізованих у комп'ютерних програмних комплексах, з використанням яких вирішені конкретні проблеми узгодження внутрішньокорпоративних, міжкорпоративних і міжрегіональних взаємодій.
Сафіуллін А. Р. Економіка добробуту. Теорія і практика 2007
Викладається коло проблем, що відносяться до розділу «економіка добробуту». Систематизовані погляди вітчизняних і зарубіжних економістів на проблеми формування добробуту. Визначено зміст добробуту як соціально-економічної категорії. Показані умови формування добробуту в сучасній соціально-орієнтованої ринкової економіки. Представлені особливості формування добробуту в період соціально-економічної трансформації. Багато теоретичні положення проілюстровані прикладами зі світової практики і практики російських ринкових реформ.
Посібник призначений для студентів, аспірантів економічних спеціальностей і викладачів, а також тих, хто цікавиться проблемами економіки добробуту. Може бути використане для поглибленого вивчення курсу «Історії економічних вчень», освоєння однойменного спецкурсу.
Тюгашев Е.А. Економіка сім'ї та домашнього господарства 2002
У посібнику розглядається проблематика нової галузі економічної науки - економіка сім'ї та домашнього господарства. Систематизовано різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти еко-номічного життя сім'ї.
Посібник призначений для студентів і фахівців у галузі Домовед-ня, соціальної роботи, педагогіки.
Тюгашев Е.А. Економіка домашнього господарства та навколишнього соціуму 2002
У посібнику розглядається проблематика нової галузі економічної науки - економіки домашнього господарства у зв'язку з економічними проблемами навколишнього соціуму. Систематизовано різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя домогосподарств.
Посібник призначений для студентів і фахівців у галузі Домоведення, соціальної роботи, педагогіки.
Касьянова A.A. Операції з товарами і послугами 2000
У передбачуваному посібнику дано загальне уявлення про національний рахівництві, основні засади побудови та структури системи національних рахунків. Розглянуто окремі економічні операції з товарами і послугами та їх синтез. Посібник рекомендовано студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Гриненко С. В. Економіка нерухомості 2004
Навчальний посібник дає уявлення про теорію і практиці функціонування ринку нерухомості як найважливішої сфери підприємницької діяльності, систематизовані відомості про економічні процеси, пов'язаних з нерухомим майном фізичних та юридичних осіб, про функціонування ринку нерухомості, методах управління нерухомістю забезпечують ефективність цієї сфери діяльності. У ньому висвітлено основні сфери діяльності, пов'язані з нерухомістю. У навчальному посібнику розглядаються поняття, сутність, ознаки та класифікацію нерухомості; сутність, функції та основні характеристики ринку нерухомості; основні операції ринку нерухомості та їх законодавче регулювання; методи оцінки різних об'єктів нерухомості; основні принципи управління нерухомістю в сучасних умовах.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, економістів, менеджерів та інших зацікавлених осіб.
Арбузов В.В., Грузин Д.П., Сімакін В.І. Економіка природокористування і природоохорони 2004
Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини.
Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащітное призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва.
Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки.
Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка природокористування», «Промислова екологія» «Геоекологія», «Природокористування», «Екологія техногенних систем», «Економічні основи екології», «Основи переробки промислових та побутових відходів »,« Основи екологічної опрацювання проектних рішень », як навчальний посібник.
Я. В. Паттурі Економіка нерухомості 2002
У конспекті лекцій, включеному в навчальний посібник, коротко викладено основні положення курсу "Економіка нерухомості". Ця дисципліна дуже важлива для студентів економічних спеціальностей незалежно від їх технологічних спеціалізацій. Конспект знайомить студентів з такими важливими поняттями, як нерухомість, ринок нерухомості, іпотека. Викладено методи оцінки нерухомості та основи фінансової математики. Навчальний посібник містить розрахункові приклади і матеріал дозволяє проводити практичні заняття.