ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 2007 - перейти до змісту підручника

4.2 Фактори конкурентоспроможності

Фактори конкурентоспроможності безпосередньо випливають із методів здійснення конкуренції. Як відомо, за цими мето дам конкуренцію поділяють на цінову і нецінову. Цінова конкуренція передбачає продаж продукції за нижчими це нам, ніж конкуренти. Нецінова конкуренція базується на відрізни тельной особливості продукції в порівнянні з конкурентами. На рис. 4.2 наведені фактори, які визначають конкурентоспро собнимі! ь продукції підприємства. Відповідно до методів кон куренції вони також поділяються на цінові та нецінові. Рис. 4.2. Фактори, определяющиеконкурентоспособностьпродукции Пропонувати продукцію за нижчою ціною, ніж конкуренти, означає використання на підприємстві новітніх технологій, по зволяют виробляти більше продукції в одиницю часу, знижувати рівень витрачання ресурсів, забезпечуючи більш низький рівень витрат виробництва продукції. Своєчасне обнов лення активної частини основних фондів дозволяє не допустити на ступления морального зносу першого виду; це зберігає цінові конкурентні переваги, не допускаючи подорожчання продукції. Комплексна механізація і автоматизація виробництва способст вуют вивільнення робочої сили і зменшують в структурі витрат на продукцію частку витрат на оплату праці. Наступним чинником, що сприяє зниженню витрат на про дукцію, а значить, і можливого зниження цін на неї, є орга нізація логістики на підприємстві. Останнім часом увага до ло гістіке значно зросла, і причина цього - і конкуренції. Успіх компаній, що не практикують побудови добре натаженной логістичного ланцюга поставок і управління нею, може бути поставлений під питання; адже конкуренція стає псу більш жорсткою. Ефективно побудована логістична ланцюг забезпечує такий рух матеріалів і запасів, яке мінімізує утворення непотрібних стадій, таких, наприклад, як зайві запаси готової про дукції на складі, у виробників або оптовиків, тобто мінімізує кількість грошей, пов'язаних на той час, поки продукція не продана. Говорячи про цінову конкуренцію, слід зазначити, що покупа теля цікавлять повні витрати на придбання та експлуатацію продукції, тобто мова йде про ціну споживання, яка включає в себе продажну ціну і витрати на експлуатацію на весь термін служби даного виробу. До нецінових факторів конкурентоспроможності відносяться: забезпечення якості продукції, торгова марка (бренд), органі зація каналів реалізації продукції, реклама, післяпродажне обслуговування, новизна продукції. У сучасній ринковій економіці особливе значення в забезпеченні конкурентоспроможно сті продукції набувають параметри, пов'язані з процесом реалізації, логістикою і зниженням витрат руху товару, післяпродажним обслуговуванням. Конкурентоспроможність про дукції проявляється через імідж фірми, тобто через подання покупців про цю фірму, засноване на її ділової репутації Говорячи про якість продукції, ми виділяємо технічні, есте тичні та нормативні параметри. До групи технічних параметрів, які використовуються при аналізі конкурентоспроможності, відносяться параметри призначення та ергономічні критерії. Параметри призначення визначають технічні властивості виро лія, області його застосування і функції, які воно предназна чено виконувати. По них можна судити про зміст корисного ефекту, що досягається за допомогою застосування даного виробу в конкретних умовах споживання. Оцінка технічного рівня то-чра особливо важлива для товарів виробничо-технічного призначення і товарів тривалого користування. Параметри призначе чення в цілому характеризують можливості експлуатації продук ції в конкретній країні. Ергономічні критерії характеризують вироби з точки зору відповідності властивостям людського організму в процесі виконан нения трудових операцій та взаємодії з машиною. Вони під розділяються на гігієнічні, фізіологічні, психологічні. Естетичні параметри служать для моделювання зовнішнього сприйняття вироби, відображаючи саме такі його зовнішні властивості, які є для споживача найбільш важливими. Крім вимог, висунутих кожним окремим спожи вачем, існують вимоги, загальні для всієї продукції, зобо тільні до виконання. Це нормативні параметри, які уста навливаются чинними міжнародними (ІСО, МЕК тощо) і регіональними стандартами, національними, зарубіжними і вітчизняне чими стандартами, що діють законодавствами, нормативними актами, технічними регламентами країни-експортера і країни-імпортера, що встановлюють вимоги до ввезеної в країну продукції, стандартами фірм - виробників продукції, патентною документацією. Наприклад, електричні прилади поса-ни працювати при напрузі, яка подається в мережу, і відпо вовать вимогам пожежобезпеки і вибухобезпеки, а їх конструкція визначається умовами проведеного процесу.
Патентно-правові показники визначають патентну чистоту продукції (ступінь втілення у виробі оригінальних техниче ських рішень, які не підпадають під дію патентів в конкурують ної країні). Якщо хоча б одна з вимог не буде виконано, то товар не може бути виведений на ринок. До числа нормативних показників відносяться: частка готових виробів, частин і деталей ме стного виробництва в установленому законодавством співвідносячи-шении; ступінь уніфікації продукції та використання в ній стандартних деталей та ін При позитивному результаті аналізу нормативних параметрів переходять до аналізу конкурентоспроможно сті на конкретних ринках. Величезне значення в забезпеченні конкурентоспроможності то варів набувають комерційні критерії (організаційно-комерційні умови реалізації), які умовно можна під розділити на способи просування товарів і фактори товародв жения: розміри знижок з ціни, терміни поставки, обсяг послуг, пре доставляється покупцям у зв'язку з постачанням товарів, форми і методи торгівлі на конкретних ринках. «Вести бізнес без відпо ствующего промоушена (просування товарів) - все одно що моргати в темряві. Ви знаєте, що ви робите, але більше ніхто про це не знає ». Імідж - це сприйняття компанії або її продукції гро вом. Ефективний імідж має великий вплив на вос ємство продукту споживачем. По-перше, він несе в собі исклю чительное «послання», яке лежить в основі пропозицій потре ча про якість і переваги продукту. По-друге, він пере дає це послання специфічним чином, так, що на нього не впливають аналогічні послання конкурентів. По-третє, він несе емоційне навантаження і тому впливає не тільки на ра зум, а й на серце споживача. Розробка іміджу вимагає творчого підходу і старанної ра боти. Імідж не можна ввести у свідомість людей тільки за одну ніч, одним переглядом рекламного ролика. Він повинен постійно рас пространяются допомогою всіх доступних каналів зв'язків з потре Споживачами. Компанії, які непослідовні у підтримці іміджу, залишають споживача в замішанні і тим самим мо жуть направити його увагу на конкурентів. Імідж продукції за висить від іміджу організації, яка її виробляє, корпоратив ний імідж простежується в діловій репутації, у назві фір ми, логотипі, символах, уніформі співробітників і чому іншому. У позиціюванні організації та продукції, створення їхнього іміджу велике значення надається рекламі, яка націлена на: | інформування потенційних клієнтів про фірму і її про продуктах; | переконання потенційних клієнтів у тому, що пропоновані фірмою продукти являють найкраще рішення запитів покупців; | нагадування споживачам про наявні можливості задоволення їх потреб. Найбільш цінною якістю сучасних маркетологів називаються вають вміння створювати торгову марку. Ф. Котлер визначає марку таким чином: назва, поняття, знак, символ, дизайн або їх комбінація, призначені для ідентифікації предлагае екпортувати продавцем товарів. Торгова марка несе покупцю інфор мацію про товар, наприклад торговельна марка «Мерседес» говорить про такі властивості товару, як «добре сконструйований», «надеж ний», «престижний», «дорогий». Найкращі торгові марки несуть в собі гарантію якості. Споживач сприймає марку як важливу частину товару, так що застосування марки може підвищити його цінність; наприклад, флакон парфумів Opium большинст під споживачів сприймуть як високоякісний дорогий товар, але ті ж парфуми у флаконі без назви вони вважатимуть менш качест веннимі, навіть якщо аромат парфумів буде той же самий. Відомі торгові марки мають купівельними привілей гіями. Їх можуть віддати перевагу продуктам-замінникам, навіть якщо останні пропонуються за більш низькими цінами. Важливо, що потре Бітел зберігає вірність торговій марці, а не виробнику. У об ласті електроніки можна назвати такі успішні торгові марки, як «Панасонік», «ДжіВіСі», «Хундай», «ЕлДжі», «Самсунг». Компанії, які створюють марочную продукцію, надійніше захищені від конкурентів по просуванню її на ринок. Але навіть якщо у фірми і продукції прекрасний імідж, рекламна про грама, що дає дуже великий приплив покупців, важливо визна литися з факторами руху товару, створити і реалізувати тут конкурентні переваги. Йдеться про канали збуту, формах і термінах постачань і сервісному обслуговуванні. Кожен посередник, що наближує продукт до кінцевого по споживачу, представляє один з рівнів каналу збуту продукції. Розрізняють канал нульового рівня, однорівневий, дворівневий, трирівневий канали розподілу. Канал нульового рівня складається з самого виробника, на пряму реалізує свою продукцію кінцевому споживачеві. Прикладами можуть служити торгівля рознос, посилкової торгівля. Однорівневий канал включає в себе одного посередника, на приклад роздрібного торговця.
У дворівневому каналі збуту по середників двоє. На ринку продукції широкого вжитку в їх якості зазвичай виступають оптові і роздрібні торговці. Трьох рівневий канал включає в себе трьох посередників. Наприклад, у м'ясопереробній промисловості між оптовими і троянд нічной торговцями з'являється ланка мелкооптовюй торгівлі. Дрібні оптовики купують продукцію у дистриб'юторів і прода ють її невеликими партіями підприємствам роздрібної торгівлі. Існують і більш протяжні канали збуту продукції1. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. - С. 603. Відсутність у конкурента роздрібної мережі розглядається як його слабке місце. Роздрібна мережа - це місце безпосереднього контакту і з споживачами, і з продаваної продукцією. Організація троянд нічной торгівлі особливо на початковій стадії пов'язана з великими витратами, але існують певні ринкові умови, кото риє змушують відкривати роздрібні магазини (дилерські центри): | ринок погано вивчений і у фірми виробника немає фінансових вих коштів для вивчення і роботи по збуту; | обсяг перед-і післяпродажного сервісу незначний; | число сегментів ринку невелика; | асортимент продукції широкий; | особливості продукції визначають невелику кратність ра зових покупок1. При великих масштабах виробництва і перспективного бизне са доцільно наявність дворівневих каналів розподілу: оптової та роздрібної торгівлі. Серйозним критерієм конкурентоспроможності є швидкість виконання замовлень, можливість термінової доставки продукції та еф-тивність служби сервісу. Вигідні пропозиції щодо постачання продукції підвищують її конкурентоспроможність. Західні марці тологіі вважають, що найголовніша причина відходу покупця - Не-задовільний сервіс і те, що більшість людей готові платити більше (до 10 і більше відсотків) за хороший сервіс. Не яких випадках гарне сервісне обслуговування дозволяє знизити ціну споживання (всі витрати, пов'язані як з придбанням про дукції, так і з її використанням протягом життєвого циклу). Деякі виробники пропонують кредитування покупок під не великий відсоток, дають гарантію на більший термін або обеспечива ють безкоштовне обслуговування та поточний ремонт в процесі експлуа тації. Останнім часом така практика набула широкого розповсюдження страненіе в індустрії автомобілебудування, у виробників про дукції тривалого користування і малогабаритних електроприладів рів. На конкуренції в галузі сервісних та надання додат навчих послуг намагаються забезпечити собі конкурентні преимуще ства компанії, що виробляють стільникові телефони. Висновки 1. Конкурентоспроможність продукції - це сукупність по-споживчих і вартісних характеристик виробленої про-Аюев Г.Л., Челенков Л.П. Указ. соч. - С. 102. дукции, що дозволяє їй витримати конкуренцію на конкретному ринку і в певному проміжку часу. 2. На конкурентоспроможність продукції можуть вплинути вимірюв нання на ринку, не пов'язані з діяльністю підприємства. Кон-ності продукції на відміну від конкурентних пре майн відчуває на собі сильний вплив стратегічних і тактичних змін на ринку, не пов'язаних з діяльністю підприємства (зміна попиту, демографічні зрушення, природ ні явища і т.д.). Тому конкурентоспроможність передбачає вміле маневрування в ринковому просторі і в часі і максимальне врахування вимог і можливостей конкретних груп покупців. 3. Конкурентоспроможність являє собою результат сово-купного впливу споживчих і вартісних характеристик продукції, а також організації діяльності підприємства-виробника по збуту продукції. 4. Найважливішими факторами конкурентоспроможності продукції є якість і ціна. 5. До нецінових факторів конкурентоспроможності відносяться: забезпечення якості продукції, торгова марка (впізнаваність продукції), організація каналів реалізації продукції, рекла ма, бренд, післяпродажне обслуговування, новизна продукції. У сучасній ринковій економіці особливе значення у забезпеченні конкурентоспроможності продукції набувають параметри, свя занние з процесом реалізації, логістикою і зниженням іздер жек руху товару, післяпродажним обслуговуванням. Питання для самоконтролю 1. Який взаємозв'язок існує між показниками конкурентоспроможності продукції та її конкурентними перевагами? 2. Як відбувається формування конкурентоспроможності про дукції на кожній стадії її руху (проектування, непосред жавного виробництва, реалізації, експлуатації)? 3. Які фактори внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства впливають на конкурентоспроможність продукції? 4. Як виглядає умова переваги конкретної продукції підприємства її аналогам? 5. Які нові можливості підвищення конкурентоспроможно сті продукції з'явилися у підприємств в сучасних умовах?
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.2 Фактори конкурентоспроможності"
 1.  10.6. Фактор часу - джерело конкурентної переваги
    У вирішенні головної задачі досягнення міжнародної конкуренто спроможності і прискорення економічного розвитку підвищується цінність фактора часу, на основі якого уточнюються і масштаби втрат від низьких рівнів прибутковості, завантаження капіталу і швидкості його волок чиваемости. Кращі в світовій економіці час, якість і вартість розробки нової продукції стають критичними для конкурентоспро
 2.  2.4. ЕМПІРИЧНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ХЕКШЕРА-ОЛИНА. ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЄВА
    Найважливіші положення теорії Хекшера-Оліна помітно по впливали на сформовані уявлення про характер між-ної торгівлі. Тому виникла необхідність провести емпі-рическое підтвердження, тобто перевірку відповідності фактам, провести складні розрахунки. Найвідомішою спробою прове рить теорію на відповідність фактам стала спроба американ ського вченого російського походження В. Леонтьєва
 3.  2.7. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПОСЛУГ
    Передумови формування та риси сервііндустріального про щества. Індустріальний тип економічного розвитку, домини Рова більше одного століття, поступово сходить з історичної сцени. Принаймні це характерно для розвиненої частини світу. Очевидною стала невідворотність переходу на нову, більш прогресивну модель розвитку, яка базується на еконо-мічної витрачанні ресурсів і на
 4.  13.2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ ФАКТОРИ
    Проблема конкурентоспроможності у світовому економічному просторі вкрай важнадля економіки будь-якої країни, особливо в умовах глобалізації світового господарства, коли значення для національних економік різних форм зовнішньоекономічних зв'язків, ступінь відкритості національних економік для зарубіжних товарів, послуг і капіталів різко зростають. Конкурентоспроможність виступає універсальним
 5.  22.4. Японія в міжнародних економічних відносинах
    Японія займає одне з провідних місць у міжнародних економічних відносинах. Вона виступає найбільшої капіталі та товароекспортірующей країною. На неї припадає 7,2% світового обсягу закордонних прямих капіталовкладень і 6,2% світового експорту. За обсягом експорту товарів і послуг вона поступається США та Німеччини. Японське господарство не відрізнялося відкритістю свого зовнішньоекономічного порядку. За
 6.  Глава 3. Теоретичні основи формування світового господарства та розвитку світогосподарських зв'язків
    Міжнародна торгівля - це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. В якості покупців і продавців можуть виступати окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні підприємства, державні установи. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом.
 7.  Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
    Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
 8.  10.2. Національні конкурентні переваги та слабкості
    Для оцінки ефективності "функціонування національ-них економік як частини всесвітнього господарства принципове значення мають якісна і кількісна характеристики їх конкурентоспроможності. Посилення ролі національної конкурентоспроможності Конкурентоспроможність країни (національна конкурентоспроможність) - одне з найскладніших економічних понять. Є безліч його визначень, але
 9.  Питання для самоперевірки
    Охарактеризуйте поняття «відкрита економіка». У чому полягають погляди прихильників радикальної концепия «відкритої економіки»? Назвіть їх основних представників і критиків даної теорії. Визначте сутність концепції «справедливої ??торгівлі». Як впливають зовнішні фактори на національну економіку? Визначте основні вигоди і програші національної економіки від інтернаціоналізації
 10.  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
    Тема «Економічний аналіз, його роль в системі управління» Економічний аналіз є: а) самостійною наукою, б) частиною науки «Менеджмент»; в) спеціальної наукою; г) частиною науки «Бухгалтерський облік». Економічний аналіз виступає однією з функцій: а) управління; б) бухгалтерського обліку; в) фінансового менеджменту; г) планування. За змістом процесу керування виділяють ...
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка