ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств), 2005 - перейти до змісту підручника

9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційну діяльність


Процес інвестування - це складний багатогранний процес, на який впливає безліч факторів, що мають важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання таких факторів, механізму їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій є основою для розробки науково обгрунтованої інвестиційної політики та більш ефективного управління інвестиційним процесом.
Під фактором (від лат. Factor - робить, що виробляє) розуміється причина, рушійна сила будь-якого процесу, явища, що визначає його характер або окремі його риси.
Причина (фактор) і наслідок тісно взаємопов'язані між собою. Слідство є результатом впливу якого-небудь фак-тора (ів) на будь-який процес або явище.
Під ефективністю інвестицій розуміється отримання економічного чи соціального результату на один рубль інвестицій.
Найчастіше критерієм для визначення величини економічної ефективності інвестицій, вкладених в основний капітал, в зарубіжній практиці є такий показник, як норма чистого прибутку, що визначається з вираження
де Нчі - норма чистого прибутку;
П - величина отриманого чистого прибутку від вкладення інвестицій в основний капітал;
І - величина інвестицій в основний капітал.
У вітчизняній практиці для визначення економічної ефективності інвестицій в основний капітал використовуються формули
де Еа - абсолютна ефективність інвестицій в основний капітал;
П - прибуток (бухгалтерський, чиста), отримана в результаті вкладення інвестицій в основний капітал;
К - інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення);
Ті - термін окупності капітальних вкладень.
Ефективність інвестицій в основний капітал на макрорівні визначається з виразу
ефективність інвестицій в основний капітал; - приріст національного доходу за рахунок вкладення інвестицій в основній капітал;
К - інвестиції в основний капітал на макрорівні.
Необхідно відзначити, що в науковій літературі недостатньо вивчені і висвітлені фактори, що впливають на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій. Крім того, серед авторів немає єдиного погляду при дослідженні цього питання.
На основі узагальнення літературних джерел, а також особистих досліджень авторів всі фактори, що впливають на ефективність інвестицій, можна класифікувати за такими ознаками.
Залежно від масштабності впливу їх можна розділити на три рівні:
фактори, що впливають на ефективність інвестицій на макрорівні;
фактори, впливають на ефективність інвестицій на регіональному рівні;
фактори, що впливають на ефективність інвестицій на рівні підприємства (організації).
Розглянемо цю класифікацію факторів більш детально.
Кфакторам, вліяющімнаеффектівность інвестицій Намак-роуровне, можна віднести:
ефективність проведеної державою економічної та соціальної політики;
інвестиційний ризик;
досконалість податкової системи;
рівень інфляції;
політичну і соціальну обстановку в країні;
ставку рефінансування ЦБ РФ і процентну ставку комерційного банку;
інвестиційну привабливість;
досконалість нормативної бази в галузі інвестиційної діяльності;
ступінь досконалості інвестиційної інфраструктури;
створені умови для залучення іноземних інвестицій;
ефективність проведеної державою інвестиційної політики та ін
Кфакторам, що впливає на ефективність інвестицій нарізна-гіональномуровне, можна віднести:
ефективність проведеної економічної та соціальної по-літики;
інвестиційну привабливість регіону;
створені умови для залучення іноземних інвестицій;
вдосконалення податкової системи на регіональному рівні;
ефективність проведеної регіональної інвестиційної політики;
ступінь досконалості регіональної інвестиційної інфраструктури;
рівень інвестиційного ризику та ін
До факторів, що впливає на ефективність інвестицій на рівні підприємства (організації), можна віднести:
ефективність проведеної підприємством економічної та соціальної політики;
наявність ефективної інвестиційної політики;
якість і конкурентоспроможність продукції, що випускається;
рівень використання основних виробничих фондів і виробничих потужностей;
ступінь раціональності використання наявних ресурсів на підприємстві;
компетентність керівників підприємства і ступінь досконалості управління підприємством;
якість і ефективність реалізованих інвестиційних проектів та ін
Залежно від спрямованості впливу на ефективність інвестицій всі фактори можна об'єднати в дві групи:
позитивні, які позитивно впливають на ефективність інвестицій ;
негативні, які негативно впливають на ефективність інвестицій.
Наприклад, до позитивних факторів можна віднести зниження рівня інфляції, податкового тягаря, ставки рефінансування ЦБ РФ та ін, а до негативних - загострення економічної кризи в країні, нестабільну соціальну і політичну обстановку в країні, підвищення рівня інфляції та ін
Залежно від характеру виникнення всі фактори, що впливають на ефективність інвестицій, можна об'єднати в дві групи:
об'єктивні, тобто чинники, виникнення яких не пов'язане з людською діяльністю, а обумовлено природними або подібними явищами;
суб'єктивні, тобто чинники, виникнення яких пов'язане і обумовлено людською діяльністю, зокрема управлінської та творчою діяльністю.
Всі фактори, що впливають на ефективність інвестицій, залежно від часу їх виникнення можна розмежувати на тимчасово діючі і постійно діючі.
Залежно від ступеня впливу на ефективність інвестицій всі фактори можна розділити на три групи:
роблять істотний вплив;
справляють менш істотне вплив;
надають слабкий вплив.
Ця класифікація правомірна тільки для невеликого відрізка часу, так як зі зміною ситуації змінюється і ступінь впливу окремих факторів.
Необхідно відзначити, що між ефективністю інвестицій, інвестиційною привабливістю та інвестиційною діяльністю існує тісний взаємозв'язок, показана на рис. 9.4.

Рис. 9.4. Взаємозв'язок між ефективністю інвестицій, інвестиційною привабливістю та інвестиційною діяльністю
Таким чином, ефективність інвестицій визначає інвестиційну привабливість, а інвестиційна привабливість - інвестиційну діяльність. Чим вище ефективність інвестицій, тим вище рівень інвестиційної привабливості і масштабніше інвестиційна діяльність, і навпаки.
Під інвестиційною привабливістю на макрорівні розуміються умови (економічні, правові, політичні, соціальні та ін), створені державою всіх суб'єктів господарювання, а також іноземним інвесторам для вигідних вкладень ін-вестицій з метою розвитку національної економіки .
Інвестиційна привабливість на макрорівні залежить від наступних факторів:
політичної стабільності та її передбачуваності на майбутнє;
основних макроекономічних показників, що характеризують стан національної економіки (рівня інфляції, темпів зростання ВВП, обсягів випуску промислової продукції, процентних ставок рефінансування ЦБ РФ, дефіциту бюджету та ін) та їх прогнозу на майбутнє;
наявності та ступеня досконалості нормативних актів у галузі інвестиційної діяльності;
ступеня досконалості податкової системи в країні;
соціальної, в тому числі і криміногенної обстановки в країні;
ступеня інвестиційного ризику та ін
Необхідно відзначити, що інвестиційна привабливість на макрорівні створює ніби загальний фон і для інвестиційної привабливості на регіональному рівні та рівні окремо взятого підприємства. І в той же час інвестиційна привабливість на цих рівнях може істотно відрізнятися від загального фону
Інвестиційна привабливість регіонів - інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, можливості залучення інвестиційних ресурсів та інших чинників, що впливає на формування дохідності інвестицій та інвестиційних ризиків.
Інвестиційна привабливість того чи іншого регіону РФ залежить від багатьох факторів, насамперед:
ступеня індустріального розвитку регіону;
географічного розташування та природно-кліматичних умов;
ступеня розвитку інфраструктури, в тому числі для інвестиційної діяльності;
суттєвості наявних пільг для інвесторів в регіоні,
наявності корисних копалин і ступеня вигідності їх розробки та ін
Під інвестиційною привабливістю підприємства (організації) розуміється узагальнена характеристика з точки зору перспективності, вигідності, ефективності та мінімізації ризику вкладення інвестицій у його розвиток за рахунок власних коштів та коштів інших інвесторів.
Інвестиційну привабливість підприємства (організації) характеризують такі чинники:
показники ефективності роботи підприємства в динаміці;
показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства в динаміці;
перспективи розвитку підприємства та можливості збуту продукції;
репутація підприємства (імідж) на внутрішньому імеждуна-рідному ринку;
ринковий курс акцій підприємства;
величина чистого прибутку, що припадає на одну акцію, та ін
Поняття «інвестиційна діяльність» та «інвестиційна
привабливість »тісно взаємопов'язані між собою. В даному випадку, на наш погляд, інвестиційна привабливість є фактором, а інвестиційна діяльність - наслідком.
Інвестиційна діяльність значною мірою залежить від інвестиційної привабливості. Створення хороших умов для вигідного вкладення інвестицій є основою для розширення інвестиційної діяльності. При їх відсутності інвестиційна діяльність знижується.
Не секрет, що в російську економіку досі бояться інвестувати іноземні інвестори. Як правило, їх зупиняє незадовільний стан нашої економіки, часто відбуваються політичні зміни, недосконалість російського законодавства, і зокрема, в галузі інвестицій.
У Федеральному законі РФ від 25 лютого 1999 р. № 39-Ф3 «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» (в редакції Федерального закону від 02.01.2000 р. № 22 -ФЗ) поняття «інвестиційна діяльність» трактується наступним чином: «інвестиційна діяльність - вкладення інвестицій і здійснення практичних дій з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту». Це офіційна трактування поняття «інвестиційна діяльність». У науковій літературі наводяться й інші визначення цього поняття.
На наш погляд, під інвестиційною діяльністю необхідно розуміти діяльність юридичних, фізичних осіб та дер-жави, спрямовану на залучення і збільшення коштів для реалізації інвестиційного процесу з метою отримання еконо-мічного і (або) соціального ефекту .
З цього визначення випливає, що чим більше коштів спрямовується на інвестиції, тим вище рівень інвестиційної діяльності.
Масштаби інвестиційної діяльності на макрорівні характеризують такі показники:
сукупний обсяг залучених інвестицій і спрямованих на розвиток народного господарства;
обсяг реальних інвестицій , в тому числі капітальних вкладень, спрямованих на розвиток економіки країни;
частка інвестицій у ВВП і національному доході;
частка капітальних вкладень у ВВП і національному доході;
загальний обсяг залучених іноземних інвестицій, їх частка в загальних інвестиціях;
темпи зростання і приросту інвестицій в динаміці, в тому числі капітальних вкладень;
темпи зростання і приросту ВВП і національного доходу;
темпи зростання і приросту обсягу випуску найважливіших видів промислової продукції;
коефіцієнт введення і вибуття основних виробничих фондів та ін
Масштаби інвестиційної діяльності на мікрорівні характеризують такі показники:
капітальні вкладення в динаміці, спрямовані на розвиток виробництва;
частка чистого прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва;
масштаби діяльності підприємства в динаміці;
введення в дію виробничих потужностей в динаміці;
темпи введення і вибуття основних виробничих фондів;
величина довгострокової кредиторської заборгованості;
 величина інвестицій в порівнянних цінах в динаміці;
 величина залучених іноземних інвестицій та ін
 У зв'язку з тим, що між інвестиційною діяльністю, інвестиційною привабливістю та ефективністю інвестицій існує досить тісний зв'язок, що природно, те ті фактори, які впливають на ефективність інвестицій та інвестиційну привабливість, значною мірою впливають і на инвестицион-ную діяльність.
 Відомо, що темпи розвитку економіки залежать від ефективності використання вже наявного виробничого потенціалу і від темпів вкладення інвестицій. Необхідно прагнути до того, щоб темпи зростання економіки випереджали темпи зростання вкладених інвестицій.
 Інфляція найістотнішим чином впливає на інвестиційну діяльність, яка, в свою чергу, залежить від стану економіки - при стабілізації та підйомі економіки вона знижує-ся. При цьому слід мати на увазі, що з процесом інфляції тісно пов'язана ставка банківського кредиту.
 Крива попиту на інвестиції залежить від ставки відсотка Сп і очікуваної норми чистого прибутку Н від вкладених інвестицій (рис. 9.5).

 Таким чином, чим вище ставка відсотка, тим нижче попит на інвестиції; така ж зв'язок існує між попитом на інвестиції та очікуваної нормою чистого прибутку.
 Вигідно вкладати інвестиції в тому випадку, якщо норма чистого прибутку перевищує ставку відсотка, тобто Нп> Сп. І навпаки, якщо ставка відсотка перевищує очікувану норму чистого прибутку, тобто Сп> Нп, то в цьому випадку для підприємства інвестиції невигідні.
 Зворотна залежність між нормою чистого прибутку і попитом на інвестиції пояснюється тим, що з підвищенням рівня інфляції зростає і ставка відсотка. У цих випадках до реалізації можуть бути прийняті тільки ті інвестиційні проекти, у яких норма чистого прибутку перевищує ставку відсотка або дорівнює їй. Таким чином, із зростанням ставки відсотка вимоги до ефективності ін-вестиционного проектів пропорційно збільшуються, а слідів-вательно, кількість таких проектів, здатних задовольнити ці вимоги, скорочується, і попит на інвестиції знижується.
 Відомо, що існують номінальна і реальна ставки відсотка. Реальна ставка відрізняється від номінальної на рівень інфляції, тобто
 де Ср - реальна ставка відсотка;
 Сі - номінальна ставка відсотка,
 Уї - рівень інфляції.
 Слід підкреслити, що саме реальна ставка відсотка, а не номінальна відіграє істотну роль у прийнятті інвести-ційних рішень.
 З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що для залучення та підвищення ефективності інвестицій інвестиційним процесом необхідно керувати.
 Управління інвестиційним процесом не означає пряме і дріб'язкове втручання державних або регіональних і місцевих органів влади в інвестиційний процес.
 В умовах ринку управляти інвестиційним процесом - це означає створювати цивілізовані правила гри для всіх інвесторів, а також сприятливі умови для пожвавлення інвестиційної діяльності та підвищення ефективності інвестицій.
 Держава може впливати на інвестиційний процес за допомогою самих різних важелів: економічних, адміністративних, правових та ін
 В умовах ринкових відносин пріоритет повинен бути відданий в першу чергу економічних важелів, так як вони по своїй суті найбільшою мірою відповідають ринковій економіці.
 Адміністративні важелі необхідно використовувати тільки в тому випадку, якщо для досягнення певної мети, що має важливе економічне і соціальне значення для країни, економічні важелі недостатні або малоефективні.
 Держава на основі вдосконалення податкової системи, проведення розумної фінансово-кредитної політики та інших важелів має забезпечити стабільність економіки та низький темп інфляції, що є умовою для пожвавлення інвестиційної діяльності.
 Дуже важливо, щоб інвестиційна діяльність в країні регулювалася на основі певних законодавчих актів, що мають довгостроковий характер.
 За роки переходу на ринкові відносини була створена певна нормативна база в галузі інвестиційної діяльності, яка зіграла і грає певну позитивну роль в інвестиційній діяльності. Основні її недоліки полягають в тому, що вона торкнулася далеко не всі сторони інвестиційної діяльності, часто змінюється і тому ще далека від досконалості.
 Все це є однією з причин слабкого припливу іноземних інвестицій в економіку РФ. Хороша нормативна база є фундаментом в управлінні інвестиційним процесом.
 Важливе значення для вирішення цієї проблеми має Федеральний закон РФ від 25 лютого 1999 р. № 39-ФЗ «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень», в якому досить детально перераховані форми і методи державного регулювання інвестиційної діяльності, здійснюваної в формі капітальних вкладень.
 Їх сутність полягає в наступному.
 Створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, шляхом:
 вдосконалення системи податків, механізму нарахування амортизації і використання амортизаційних відрахувань;
 встановлення суб'єктам інвестиційної діяльності спеціальних податкових режимів, що не носять індивідуального ха-рактер;
 захисту інтересів інвесторів;
 надання суб'єктам інвестиційної діяльності пільгових умов користування землею та іншими природними ресурсами, які суперечать законодавству Російської Федерації;
 розширення використання коштів населення та інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва та будівництва об'єктів соціально-культурного призначення;
 створення та розвитку мережі інформаційно-аналітичних центрів, здійснюють регулярне проведення рейтингів та публікацію рейтингових оцінок суб'єктів інвестиційної діяльності;
 прийняття антимонопольних заходів;
 розширення можливостей використання застав при здійсненням кредитування;
 розвитку фінансового лізингу в Російській Федерації;
 проведення переоцінки основних фондів відповідно до темпів інфляції;
 створення можливостей формування суб'єктами інвестиційної діяльності власних інвестиційних фондів.
 Пряма участь держави в інвестиційній діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, шляхом:
 розробки, затвердження і фінансування інвестиційних проектів, здійснюваних Російською Федерацією спільно з іноземними державами, а також інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету і коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації;
 формування переліку будівництв і об'єктів технічного переозброєння для федеральних державних потреб та фінансування їх за рахунок коштів федерального бюджету. Порядок формування зазначеного переліку визначається Урядом Російської Федерації;
 надання на конкурсній основі державних гарантій по інвестиційних проектах за рахунок коштів федерального бюджету (бюджету розвитку Російської Федерації), а також за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Порядок надання державних гарантій за рахунок коштів федерального бюджету (бюджету розвитку Російської Федерації) визначається Урядом Російської Федерації, за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації - органами виконавчої влади відповідних суб'єктів Російської Федерації;
 розміщення на конкурсній основі коштів федерального бюджету (бюджету розвитку Російської Федерації) і коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації для фінансування інвестиційних проектів. Розміщення зазначених коштів здійснюється на поворотній і термінової засадах зі сплатою відсотків за користування ними в розмірах, визначених федеральним законом про федеральний бюджет на відповідний рік та (або) законом про бюджет суб'єкта Російської Федерації, або на умовах закріплення в державній власності відповідної частини акцій створюваного акціонерного суспільства, які реалізуються через певний термін на ринку цінних паперів із спрямуванням виручки від реалізації в доходи відповідних бюджетів. По-рядок розміщення на конкурсній основі коштів федерального бюджету (Бюджету розвитку Російської Федерації) визначається Урядом Російської Федерації, коштів бюджетів суб'єктів-тов Російської Федерації - органами виконавчої влади зі-ответствующих суб'єктів Російської Федерації;
 проведення експертизи інвестиційних проектів відповідно до законодавства Російської Федерації;
 захисту російських організацій отпоставок морально застарілих і матеріаломістких, енергомістких і ненаукоемкіх технологій, обладнання, конструкцій і матеріалів (у тому числі при реалізації Бюджету розвитку Російської Федерації);
 розробки та затвердження стандартів (норм і правил) та здійснення контролю за їх дотриманням;
 випуску облігаційних позик, гарантованих цільових позик;
 залучення в інвестиційний процес тимчасово призупинених і законсервованих будівництв і об'єктів, що перебувають у державній власності;
 надання концесій російським і іноземним інвесторам за підсумками торгів (аукціонів та конкурсів) відповідно до законодавства Російської Федерації.
 По суті в цьому законі перераховані фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на макрорівні.
 Знання факторів, механізм їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій мають важливе наукове і практичне значення і в першу чергу для управління інвестиційною діяльністю на будь-якому рівні. Але при цьому необхідно враховувати всю сукупність факторів, так як тільки в цьому випадку можна управляти інвестиційною діяльністю і досягати поставленої мети. Тобто потрібний комплексний підхід при управлінні інвестиційною діяльністю. Такий підхід забезпечує інвестиційна політика. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційної діяльності"
 1.  ЗМІСТ
    ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 2.  9.2. КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ
    Для обліку, аналізу, планування і підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обгрунтована класифікація як на макро-, так і на мікрорівні. Подібна класифікація інвестицій дозволяє не тільки їх грамотно враховувати, але й аналізувати рівень їх використання з усіх боків і на цій основі отримувати об'єктивну інформацію для розробки і реалізації ефективної інвестиційної
 3.  Контрольні питання
    Сутність інвестицій як економічної категорії. Значення інвестицій на макро-і мікрорівні. Сущностьреальних і портфельних інвестицій. Економічна сутність капітальних вкладень. Чим отлічаютсяреальние інвестиції від капітальних вкладень? Що розуміється під валовими і чистими інвестиціями? За якими ознаками і як класифікуються капітальні вкладення? За якими ознаками і як класифікуються
 4.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
    Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 5.  Глава 11. Економіка Росії, СНД і країн Прибалтики
    Як відомо, протягом чотирьох повоєнних десятиліть становище Радянського Союзу в світовому господарстві давало підстави розглядати його як розвинену в економічному і науково-технічному плані державу, до того ж володіє різноманітними і значними сировинними та паливно-енергетичними ресурсами. У цей період за сукупним економічним потенціалом і абсолютними розмірами ВВП СРСР, в
 6.  Словник
    Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 7.  2.1. Класифікація показників порівняльного тактичного аналізу економічного розвитку організацій
    Основним призначенням економічних показників є вимірювання та оцінка існуючого економічного явища. Відображаючи динаміку і протиріччя процесів, що відбуваються, вони піддані змінам і коливанням, тому необхідно знати природу кожного економічного показника, якщо мова йде про порівняльний тактичному аналізі економічного розвитку організацій. Від того, наскільки вибрані
 8.  4.1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ПРИБУТКУ
    Економічна сутність прибутку - одна із складних і дискусійних проблем у сучасній економічній теорії. З економічної точки зору, прибуток - це різниця між грошовими надходженнями і грошовими виплатами. З точки зору господарської, прибуток - це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду. Категорія прибуток містить у собі безліч
 9.  Практикум по курсу
    Індивідуальні завдання Завдання 1. Позика в розмірі 50 т. руб. видана на півроку за простою ставкою відсотка 28% річних. Визначити нарощену суму. Відповідь: S = P (1 + ni) S = 50 * (1 + 0.5 * 0.28) = 57 т. руб. Завдання 2. Кредит у розмірі 20 млн. руб. видається на 3,5 року. Ставка відсотка за перший рік - 30%, за кожне наступне півріччя ставка зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і
 10.  7.2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИСКОРЕННЯ НТП В СУЧАСНИХ УМОВАХ
    Науково-технічний прогрес - це складний і багатогранний процес, на розвиток якого впливає безліч чинників і знання яких має важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання цих чинників, механізму їх впливу на розвиток НТП є основою для розробки обгрунтованої науково-технічної політики та більш ефективного управління НТП. За роки радянської влади
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка